Advanced Search found 135 item(s) featuring "Vlaamsch Volkstooneel"

1927-02-15 Oprichting van een Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale (R.S.)
 • . . . de wet van 27 juni 1921. De stichting gebeurde onder afgevaardigden der Algemeen Tooneelboekerij , van Tooneelgids , het Algemeen Katholiek Tooneelverbond en Het Vlaamsche Volkstooneel , namelijk: Jan Bernaerts , pr. te St Jans-Molenbeek, Jan Boon te Elsene, Fr. De Pillecyn te St Niklaas-Waas, Edm. . . .
 • . . . " Algemeen Tooneelboekerij ", waarvan zij eigenares is; 2° door zedelijken en stoffelijken steun aan: a) het " Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelverbond ", " Tooneelgids " en " Het Vlaamsche Volkstooneel ". b) het opzoeken en uitgeven van belangrijke handschriften der Nederlandsche dramatische litteratuur. c) de uitgave van doctorthesissen betreffende het tooneelwezen, monographiën van . . .
1938-11-30 Kluchten (Willem Putman)
 • . . . KLUCHTEN De klucht is van in den beginne goed vertegenwoordigd geweest in het repertorium van het Volkstooneel -- en als we « Volkstooneel » aan «klucht» koppelen, denken we nog altijd terug aan die sappige vertolking, die Johan De Meester . . .
 • . . . KLUCHTEN De klucht is van in den beginne goed vertegenwoordigd geweest in het repertorium van het Volkstooneel -- en als we « Volkstooneel » aan «klucht» koppelen, denken we nog altijd terug aan die sappige vertolking, die Johan De Meester jr. ons in de allereerste maanden . . .
 • . . . te doen aan den smaak van den gewonen toeschouwer, wil men -- zonder medewerking van een of anderen Maecenas -- een gezelschap als het Vlaamsche Volkstooneel in leven houden. De groep Van de Velde is verdwenen. Het groepje van Staf Bruggen heeft zich dapper geweerd en blijft . . .
 • . . . En het zou haast ongepast zijn hier dan verder beschouwingen aan vast te knoopen. Maar tot een erkenning van de artistieke inzinking van het Volkstooneel zijn we genoopt. Zal ze van tijdelijken aard zijn ? Ik hoop het. Moge de tijd gunstiger worden, dan zal die koppigaard van een . . .
1929-04-15 Bij "Gods Vagebonden" te Mechelen (Anon.)
 • . . . " Gods Vagebonden " hebben het Mechelsch publiek verleden Dinsdag op een heerlijken Tooneelavond vergast. De faam van onzen jongen stadsgenoot-deklamator Rik Haesen, van het " Vlaamsche Volkstooneel ", dient niet meer gemaakt en de gewone vergaderzaal in het lokaal der Wollemarkt, bleek dan ook veel te klein om de talrijke belangstellenden . . .
 • . . . om de talrijke belangstellenden te omvatten die voor dezen uitzonderlijken kunstavond waren opgekomen. Rik Haesen droeg een bloemlezing voor uit het repertorium van het " Vlaamsche Volkstooneel " en gaf aldus een overzicht van de verschillende "genre's" inzake tooneelliteratuur. Achtereenvolgens deklameerde hij brokken uit "Marieken van Nijmegem", de proloog uit de . . .
1930-07-12 Victor J. Brunclair: Het Nieuwe Volkstooneel, "De knecht van twee meesters" door Carlo Goldoni (Victor J. Brunclair)
 • . . . «De knecht van twee meesters» door Carlo Goldoni . Veni, Vidi, Vici. De vroegere speeltroep van het nu nog bij name bestaande Vlaamsche Volkstooneel heeft te Antwerpen zijnen slag thuis gehaald. Het amphitheater van de openluchtschouwburg zat stampvol. Ik heb steeds een bijzondere voorliefde voor openluchtspel gehad. . . .
1931-10-14 "De Barbier van Sevilla": Wat de pers zeide over de Antwerpsche opvoering (Anon.)
 • . . . luidruchtig toegejuicht. Maar het grootste sukses ging naar Renaat Grassin . Een wondergeslaagde avond. De "Metropole": "Meer dan alle plaatsen waren bezet. Het Vlaamsch Volkstooneel beschikt over schitterende krachten. Het publiek was dol van blijdschap en juichte als bezeten toe." De "Dordrechtsche Courant" zegt: " 'n Frissche, kostelijke . . .
 • . . . sloeg in. Zij deed 't publiek, 't volk schaterlachen. Niet om goedkoope, flauwe aardigheden. Gelukkig! Maar - en dit wil ik vastleggen - 't V.V.T. verloochende zijn aard niet, zelfs in de kluchtige klucht bracht het iets van onzen tijd, van onze eeuw; gaf het gestalte aan gedachten die . . .
1930-05-18 Het Vlaamsche Volkstooneel: De gelederen gesloten (Jan Bernaerts)
 • . . . Het Vlaamsche Volkstooneel : De gelederen gesloten Opbeurend is 't van alle kanten van 't land zoovele blijken te ontvangen van genegen trouw aan het
 • . . . Vlaamsche Volkstooneel : De gelederen gesloten Opbeurend is 't van alle kanten van 't land zoovele blijken te ontvangen van genegen trouw aan het Vlaamsche Volkstooneel , nu een conflict opgerezen is tusschen het beheer en enkele spelers (6 in aantal). Zij werden niet ontslagen, maar zij hebben hun contract . . .
 • . . . eischen stellen op zedelijk gebied, plots wenscht men die eischen te doen vervallen. Vijf jaar lang werden al de nieuwaangeworven katholieke speelkrachten door het Vlaamsche Volkstooneel verplicht toe te treden tot het neutraal tooneelsyndikaat (sedert enkele maanden aangesloten bij het socialistisch vakverbond), plots weigert dat syndikaat nog dergelijke krachten . . .
 • . . . ook heeft de beheerraad met eenparigheid van stemmen zijn handelwijze in deze goedgekeurd. Het syndikaat heeft zijn leden verplicht af te breken met het Vlaamsche Volkstooneel ; de beheerraad vond dat jammer met 't oog op enkele spelers die wij graag behouden hadden en dankbaar blijven om hun vroegere medewerking. . . .
 • . . . vond dat jammer met 't oog op enkele spelers die wij graag behouden hadden en dankbaar blijven om hun vroegere medewerking. De katholiciteit van het Vlaamsche Volkstooneel vergt dat wij aan ons geloovig volk de openbare moreele tucht van onze troep kunnen waarborgen, alsmede de zekerheid geven dat én stukken . . .
 • . . . alsmede de zekerheid geven dat én stukken én opvoeringen niet den minsten aanstoot zullen geven aan hun katholiek geweten. De laatste jaren heeft het Vlaamsche Volkstooneel , dank zij groote geldelijke offers vanwege de beheerders, dank zij bewonderenswaardige toewijding, met medehulp van de spelerstroep, zijn katholiek Vlaamsch nationaal modern tooneelprogramma . . .
 • . . . geldelijke offers vanwege de beheerders, dank zij bewonderenswaardige toewijding, met medehulp van de spelerstroep, zijn katholiek Vlaamsch nationaal modern tooneelprogramma uitgewerkt. Daaraan zal het Vlaamsche Volkstooneel getrouw blijven. De trouwgebleven evenals de nieuw aangeworven speelkrachten zullen allen als beroepsspelers zich voortaan laten inlijven bij het Christelijk Syndikaat van . . .
 • . . . en toonkunstenaars , 109, Nationalestr. Antwerpen. Wij vertrouwen derhalve dat meer dan ooit de gelederen onzer talrijke vrienden zullen gesloten worden rond het oude, verjongde Vlaamsche Volkstooneel . Jan BERNAERTS , Geestelijk Adviseur. . . .
1932-03-12 The English Players: "Candida" (H.B.)
 • . . . die van ondergeschikt belang, waren in handen van artisten van allereerste gehalte. Ons, die ons nog duidelijk de vertolking herinneren van "Candida" door het Vlaamsche Volkstooneel , een tiental jaren geleden, met Oscar De Gruyter , Dolly De Gruyter en Gust Maes in de voornaamste rollen, is . . .
1922-04-23 "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel (R.)
 • . . . Opvoering van "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel Er hoort werkelijk heel wat moed om een gewrocht als Rodenbach 's "Gudrun" op te voeren. Valt de lezing van het . . .
1932-11 Het Vlaams Kultuurgenootschap 'Van onzen Tijd" (Pieter G. Buckinx)
 • . . . spel geloofd. Of, door deze opvoering, onder regie van Willem van der Veer, het vlaams kultuurgenootschap « Van onzen Tijd » de aktie van het Vlaamse volkstoneel heeft voortgezet, durven wij betwijfelen. Daarom ook zien wij, met meer dan gewone verwachting uit naar een volgende vertoning, onder regie van
1931-02 Bij de opvoering van " Roekedekoe" van Paul de Mont door het nieuwe Volkstoneel (Van Craesbeek)
 • . . . Toneelkroniek Bij de opvoering van «Roekedekoe» van Paul de Mont door het nieuwe Volkstoneel . De vertoning van het nieuwe stuk van Paul de Mont , dat zo pas door het nieuwe Volkstoneel werd gekrëeerd, is . . .
1929-03-25 Nieuwsjes uit de tooneelwereld (J.B.)
 • . . . van den Belgischen Drukpersbond een klacht neer te leggen. -Het uitzendingsstation Hilversum (Nederland) heeft zaterdagavond 23 maart "Judas" van Verschaeve uitgezonden. -Het Vlaamsche Volkstooneel heeft verleden Donderdag in Patria bij de opvoering van "Barabbas" volk moeten weigeren. -Bij politiebevel mag het Vlaamsche Volkstooneel voortaan . . .
 • . . . uitgezonden. -Het Vlaamsche Volkstooneel heeft verleden Donderdag in Patria bij de opvoering van "Barabbas" volk moeten weigeren. -Bij politiebevel mag het Vlaamsche Volkstooneel voortaan in Patria geen rechtstaande toeschouwers meer toelaten. -Wederopvoering van "Barabbas" op Donderdag 11 april. Laatste abonnementsvoorstelling op Woensdag 17 april . . .
 • . . . abonnementsvoorstelling op Woensdag 17 april "Koning Oedipus". -Als deklamator, met een mooi Gezelle programma mag Antoon Van der Plaetse van het Vlaamsche Volkstooneel worden aanbevolen adres: Voskenslaan 2, Gent. -Voor het Roomsch Katholiek Nederlandsch Studentenverbond regisseert Johan de Meester in het najaar te . . .
 • . . . met het meesterwerk van den Franschen dramaturg Paul Claudel "L'Annonce faitre à Marie" in... het Vlaamsch, namelijk in de vertolking van het Vlaamsche Volkstooneel . . . .
1931-08 Het Vlaamse Volkstooneel bij de opvoering van "Julius Caesar" (Pieter G. Buckinx)
 • . . . Het Vlaamse Volkstoneel BIJ DE OPVOERING VAN «JULIUS CAESAR». Lode Geysen, de jonge regisseur van het Vlaamse Volkstoneel , die wij steeds hebben bewonderd . . .
 • . . . Het Vlaamse Volkstoneel BIJ DE OPVOERING VAN «JULIUS CAESAR». Lode Geysen, de jonge regisseur van het Vlaamse Volkstoneel , die wij steeds hebben bewonderd om de sympathieke wijze waarop hij vaak vlammende (wie zegt daar onverdedigbare ?) pleidooien over politiek theater over . . .
 • . . . (wie zegt daar onverdedigbare ?) pleidooien over politiek theater over het podium te werpen wist, heeft ons, reeds bij deze eerste vertoning van het Vlaamse Volkstoneel , zo niet voor zijn gewaagde regieopvattingen, dan zeker toch voor wat hij bereikte hier, gewonnen. Gij zult mij toe roepen : Gijsen heeft . . .
1931-10-16 "De Barbier van Sevilla" door het Vl. Volkstooneel te Brussel (C.Q.)
 • . . . "De Barbier van Sevilla" door het Vl. Volkstooneel te Brussel Bent u wat down en triest? En wat humeurig, omdat u geld verliest? Bent u zoo treurig? Doet weer het . . .
1931-09 Boefje, door het Vlaams Volkstooneel (Pieter G. Buckinx)
 • . . . Toneel Boefje, door het Vlaamse Volkstoneel Renaat Grassin, de jonge regisseur van het Vlaamse Volkstoneel , heeft Brusse 's Boefje tot een Brussels "ketje" gemetamorfoseerd, en . . .
 • . . . Toneel Boefje, door het Vlaamse Volkstoneel Renaat Grassin, de jonge regisseur van het Vlaamse Volkstoneel , heeft Brusse 's Boefje tot een Brussels "ketje" gemetamorfoseerd, en ons een vrolik, zij het soms een sterk psykologies speelstuk aan de . . .
 • . . . trouwens akteerden met overtuiging en liefde. Ook de inscenering was merkwaardig en gaf soms, vooral in het eerste bedrijf aanleiding tot schone spel-mogelikheden. Het Vlaamse Volkstoneel heeft door de opvoeringen van «Boefje» en «Julius Caesar» opnieuw ons vertrouwen gewonnen. Dit vernieuwde Volkstoneel groeit weer tot het volkstoneel met de . . .
1930-04-26 Een onnoozel hart in de wereld (H.B.)
 • . . . onnoozel hart in de wereld" (Nederlandsch van Jan Boon ). Met dit "verdrietig blijspel" bestaande uit "tien tafereelkens vol droeven onzin" zal het Vlaamsche Volkstooneel in stad en land eene nieuwe reeks voorstellingen inzetten, waarvan de bijval eerlijk verdiend mag heeten. Het artikel van Michel de . . .
 • . . . ook dekors en kleedij, was toevertrouwd geworden aan Renaat Verheyen die wel niemands verwachtingen zal hebben beschaamd. Gansch het gezelschap van het Vlaamsche Volkstooneel heeft trouwens bijgedragen tot het succes van den avond, dat ruim was en verdiend. . . .
1927-04-10 Casino: Première van "Miss America" (J.B.)
 • . . . naar zijn pijp toetrekt. Geestig was ook het apart tooneeltje tot inleiding van het derde bedrijf - 't was bijna een decor van het Volkstooneel ! - een zwart doek met enkel een scheepsbrug, en hierop speelde een serie burleske tafereeltjes. De voornaamste verdiensten van den avond gingen naar den . . .
1929-04-12 "Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk" (Incognito)
 • . . . Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk" Op 23 April in Schouwburg Vrede St. Willibrords te 7u30 speelt het Vlaamsch Volkstooneel de Tragedie van Sofokles , "Oidipus Tyrannos" door Dr. Burgersdijk vertaald onder titel "Koning Oidipos". Deze opvoering heeft een zeer . . .
 • . . . toejuichen, en in de eerste plaats om de buitengewone vertolking van Dr. De Gruyter in de titelrol zelf. De vertooning door het Vlaamsch Volkstooneel van hetzelfde werk wil geenszins een vergelijking en een oordeel oproepen tusschen de twee vertooningen. Het staat immers vast dat het twee wezenlijk . . .
 • . . . geenszins een vergelijking en een oordeel oproepen tusschen de twee vertooningen. Het staat immers vast dat het twee wezenlijk verschillende voorstellingen zullen zijn. Het Vlaamsch Volkstooneel vertoont ons dit grootsche treurspel om de tragiek van Oedipus door moderne theatermiddelen tot ons te brengen. Een bijzonderheid is de moeite waard . . .
 • . . . blijkbaar ook zoo in, want Staf Bruggen zag zich steeds belangrijke rollen toebedeeld. Staf Bruggen bleef verbonden aan het hervormde Vlaamsch Volkstooneel en de nieuwe leider Johan De Meester , waardeerde in Staf Bruggen al verschillende rollen heeft de groote tooneel zijn . . .
 • . . . ernstig werk als "Maskaroen", "Passiebloemen", "De Tocht naar de Liefde", blijken van zijn begaafdheden. "Koning Oedipus" wordt wellicht een hoogtepunt. De vertooning van het Vlaamsche Volkstooneel staat in het brandpunt der belangstelling. INCOGNITO. . . .
1925-03-28 Een première te Brussel (Anon.)
 • . . . EEN PREMIÈRE TE BRUSSEL. (Van onzen Correspondent). Brussel, 28 Maart. De troep van den heer Johan de Meester Jr. , die zich het Vlaamse Volkstoneel heet, was tegenover zichzelf verplicht ook eens een modern Vlaamsch werk in studie te nemen. De keuze viel op een nieuw tooneelspel in . . .
 • . . . oogste zij bijval. Renaat Verheijen , de oubollige tuinier, verdient insgelijks een aparte vermelding. Met een jong, onrijp stuk als Lente gaat het Volkstoneel wellicht eenig succes tegemoet in onze dorpen en kleine steden, waar zoo'n sentimenteel niemendalletje best in den smaak kan vallen. Dat heeft ten slotte . . .
1929-03-05 "Lucifer" door het Vlaamsche Volkstooneel in het Paleis van Schoone Kunsten te Brussel (C.Q.)
 • . . . "Lucifer" door het Vlaamsche Volkstooneel in het Paleis van Schoone Kunsten te Brussel Zondagnamiddag had in het Paleis van Schoone Kunsten te Brussel . . .
 • . . . Brussel Zondagnamiddag had in het Paleis van Schoone Kunsten te Brussel een heropvoering plaats van Vondel 's "Lucifer" door het Vlaamsche Volkstooneel . Met dit stuk heeft het Vlaamsche Volkstooneel triomf gevierd in het buitenland, en het is dan ook niet te verwonderen, dat deze . . .
 • . . . Paleis van Schoone Kunsten te Brussel een heropvoering plaats van Vondel 's "Lucifer" door het Vlaamsche Volkstooneel . Met dit stuk heeft het Vlaamsche Volkstooneel triomf gevierd in het buitenland, en het is dan ook niet te verwonderen, dat deze heropvoering te Brussel met spanning werd tegemoet gezien. . . .
1929-02-17 Weer een nieuwe Vlaamsche Operette (F.D.R.)
 • . . . Weer een nieuwe Vlaamsche Operette Terwijl het Vlaamsche Volkstooneel zoo flink zijn best doet om Vlaanderens-tooneelschat te verrijken, de heer Poot , bestuurder van de Kon. Vlaamsche Schouwburg ons . . .
1929-01-11 Het Vlaamse Volkstooneel (Pieter Buckinx)
 • . . . Het Vlaamse Volkstooneel In het Paleis van schone kunsten te Brussel, richtte het Vlaamse volkstoneel een galavoorstelling in, met twee moderne stukjes . . .
 • . . . Het Vlaamse Volkstooneel In het Paleis van schone kunsten te Brussel, richtte het Vlaamse volkstoneel een galavoorstelling in, met twee moderne stukjes waarover in het buitenland hevig werd getwist. «ORPHEUS» van Jean Cocteau , de ongeveer twee . . .
1930-01-25 "Het Wederzijds Huwelijks Bedrog" door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
 • . . . "Het Wederzijds Huwelijks Bedrog" door het Vlaamsche Volkstooneel Na de eerste opvoeringen van "Het Wederzijds Huwelijks Bedrog" door het Vlaamsche Volkstooneel , welke overal bomvolle zalen lokten, blijkt het niet . . .
 • . . . "Het Wederzijds Huwelijks Bedrog" door het Vlaamsche Volkstooneel Na de eerste opvoeringen van "Het Wederzijds Huwelijks Bedrog" door het Vlaamsche Volkstooneel , welke overal bomvolle zalen lokten, blijkt het niet onaardig even te luisteren naar wat enkele tooneelkenners over deze Volkstooneelprestatie schreven. Uit "De Morgenpost" . . .
 • . . . geestdriftige vertooning. "Als eerste van de twee interessante tooneelavonden van deze week, kregen wij een opvoering van Langendijk 's bekende blijspel door het Vlaamsche Volkstooneel , onder de regie van Renaat Verheyen , die tevens de costumes en het decor ontwierp en optrad in de hoofdrol van Lodewijk, . . .
1936-04-10 Ulenspiegel (Estheticus)
 • . . . "Ulenspiegel" in de zaal Elckerlyc , door 't Volkstooneel Op initiatief van het " Verbond van Vlaamsche Vereenigingen " is het symbolisch successtuk van R. Graverson te Gent onder geestdriftige . . .
1930-01-20 "Gods Vagebonden" van Mechelen ter verovering van de Beukelaer-beker (C.O.)
 • . . . staat middenin de beweging en kent dus het vak. Ik - U voert dus twee middeleeuwsche stukken op. Gaat U hetzelfde doen als het Vlaamsche Volkstooneel bij de opvoering van "Marieke van Nijmegen"? Hij - Er kan hier geen spraak zijn van vergelijkingen. Wij zijn 'n "liefhebbersgroep" en beschikken . . .
 • . . . Nijmegen"? Hij - Er kan hier geen spraak zijn van vergelijkingen. Wij zijn 'n "liefhebbersgroep" en beschikken niet over de vele factoren, waarover het Volkstooneel kan pret gaan. Wij hebben alleen dit met de Volkstooneel -artisten gemeen: veel geestdrift en veel liefde. U kent onze leuze: Wij willen door . . .
 • . . . Wij zijn 'n "liefhebbersgroep" en beschikken niet over de vele factoren, waarover het Volkstooneel kan pret gaan. Wij hebben alleen dit met de Volkstooneel -artisten gemeen: veel geestdrift en veel liefde. U kent onze leuze: Wij willen door het tooneel den heiligen bouwen in den mensch. Ik - Maar . . .
1925-05-12 Tchapek : "R.U.R." (Willem Putman)
 • . . . meest iedereen onder dit Franschsprekend Brusselsch publiek gewoon verbluft stond, vonden wij, die de stukken van Teirlinck en de prestaties van het " Vlaamsche Volkstooneel " kennen, hier weinig aanleiding tot verbazing. Wij vinden het zelfs jammer, dat deze eerste prestatie, vooral ten aanzien van het avant-garde-karakter der onderneming, . . .
 • . . . verband met regie en enscèneering ons hebben geleerd. Zoo werd er gespeeld in een grijs gordijnendécor, dat wij hier uit het schermen-bezit van het " Volkstooneel " geleend waanden. Alleen werkelijk interessant, hoewel ook dat denken deed aan de fond-doeken van Rutten , onder meer aan diens fantastisch schilderij van . . .
1929-02-11 Het VIIe Landjuweel: Opvoering van "Tijl" door de Vlaamsche Tooneelstrijders (Mechelen) (V.G.)
 • . . . Het VIIe Landjuweel: Opvoering van "Tijl" door de Vlaamsche Tooneelstrijders (Mechelen) "Tijl" beduidde een triomf voor den auteur, en het Vlaamsche Volkstooneel , toen het dit werk in 1926 creëerde vond er het begin van een bijval mee, die nog steeds niet verminderd is. De verdiensten . . .
 • . . . tekst is als een vuurwerk, daarom ook knetterde het voortdurend op het tooneel, soms van verrassende originaliteit, soms van buitengewoon gelukt kopij van het Volkstooneel . Dat is niet als een verwijt bedoeld, zelfs niet als eene onaangename aanmerking, want noodzakelijke eenvoud en ongewone fantasiebeelden voeren soms tot een onvermijdelijk . . .
1928-04-27 Een belovend jong regisseur: Lode Geysen (Paul de Mont)
 • . . . in aanmerking komen en in dit laatste presies kan en moet de regisseur zich doen gelden. Geysen heeft Reinaert meegemaakt bij het Volkstoneel . Ook Tijl. Het is voelbaar : hij vertoont Reinaert op zijn Tijl's, om het zeer eenvoudig uit te drukken. In teknies opzicht verlochent hij . . .
 • . . . de handige, sierlike stijlzuivere wijze, waarop hij het weten klaar te spinnen heeft om het zwaartepunt van het spektakel te verleggen : bij het Volkstoneel draaide de aksie rondom één spil-rol, rondom de Vos, rondom Staf Bruggen , bij Geysen werd de Vos meegesleurd in het . . .
1924-08-25 Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" (Willem Putman)
 • . . . Tooneel in België. Het vernieuwde " Vlaamsche Volkstooneel ". De heer Willem Putman schrijft ons: Men kent de actie alhier van Dr. J.O. De Gruyter die . . .
 • . . . deze bedrijvigheid en verflauwde ook de belangstelling voor diens voorstellingen, waaronder nochtans enkele, "Kaïn" bijvoorbeeld, echte kunst-prestaties waren. Het gerucht liep rond dat het " Volkstooneel " zou ophouden te bestaan, dat dus een zoo belangrijke factor tot artistieke opvoeding van ons volk zou verdwijnen. Dit zou echter niet gebeuren. Op . . .
 • . . . verdwijnen. Dit zou echter niet gebeuren. Op flinke financieele basis, met medehulp van mannen die ons volk een rijkdom wilden bewaren, werd het nieuwe " Volkstooneel " ontworpen, dat een voortzetting van het oudere beteekent maar tevens een vernieuwing -- want dit pas gestichte organisme wordt beheerscht door een jong en . . .
 • . . . van onderworpenheid aan den dood door Helmuth Unger , welk drama eveneens expressionistisch zou worden vertoond in zwart-gordijnen-décor. Van dit stuk verwierf het " Vlaamsche Volkstooneel " het uitsluitende vertooningsrecht. Nog wordt voorbereid: een avond met drie stukjes in één bedrijf, zijnde: "Als de sterre bleef stille staan". Kerstspel van . . .
1928-11 "Goud" van O'Neill (Willem Putman)
 • . . . nog niet gewonnen ; men behandelde hem met minder omzichtigheid. In elk geval was dit een vertooning die in de reeks experimenten van het Volkstooneel even onthutste. Het is trouwens al een heel bedenkelijke zaak van een stuk te moeten vernemen dat het honderden keeren werd vertoond te New . . .
1925-01 Over de Nieuwe Dramatiek (L.J.M. Feber)
 • . . . L.J.M. Feber over De Nieuwe Dramatiek De schrijver van " David " en " Holofernes " heeft, op verzoek van het Vlaamse Volkstoneel , te Leuven en Brugge gesproken over de Dramatiek van onze tijd. Het was een op vele plaatsen hooggestemde rede, die getuigde van een . . .
1930-02-24 "En waar de ster..." honderd maal opgevoerd: Hulde aan auteurs en acteurs: Tien jaar tooneelarbeid gevierd (Q.)
 • . . . De premièrekoorts is lang voorbij, nu "staat de ster stil" met rustige zekerheid. Van Brussel uit heeft ze, niet de wakkere gezellen van het Vlaamsche Volkstooneel , de ronde van Vlaanderen gedaan, is zij meegereisd naar het buitenland. En het feit, dat zij voor de honderdste maal stilstond in het . . .
 • . . . vermelden wij, benevens de bovengenoemde auteurs Timmermans en Veterman , Z. E. H. Bernaerts , geestelijk adviseur van het Vlaamsche Volkstooneel , de heeren Herman Deckers, J. Boon , bestuurder van het Vl. Volkstooneel , Senator Van Dieren, Dr Jan Grauls, rechter H. De . . .
 • . . . Z. E. H. Bernaerts , geestelijk adviseur van het Vlaamsche Volkstooneel , de heeren Herman Deckers, J. Boon , bestuurder van het Vl. Volkstooneel , Senator Van Dieren, Dr Jan Grauls, rechter H. De Coster, Em. Hullebroeck , E. Van Grieken, Cam. Poupeye , e.a. HULDE . . .
 • . . . eerste in de rij was de heer Anton Van de Velde die samen met R. Verheyen de regie van het Vl. Volkstooneel waarneemt. Spreker herinnert aan den heroïschen en legendarischen opgang van het Vl. Volkstooneel . Met ontroering spreekt hij over het edel en . . .
 • . . . met R. Verheyen de regie van het Vl. Volkstooneel waarneemt. Spreker herinnert aan den heroïschen en legendarischen opgang van het Vl. Volkstooneel . Met ontroering spreekt hij over het edel en baanbrekend werk van Dr De Gruyter , en brengt hulde aan zijn schoone gedachtenis, . . .
 • . . . Gruyter , en brengt hulde aan zijn schoone gedachtenis, hulde aan de twee dappere artisten Staf Bruggen en Maurits Hoste, hulde aan het Vlaamsche Volkstooneel namens de Vlaamsche auteurs, aan Johan de Meester , de glorieuze oproermaker en aan heel de brigade, die onder zijn leiding . . .
 • . . . prachtige bloemstukken. Spreker heeft ten slotte een warm woord van hulde en dank over voor den h. Jan Boon , bestuurder van het Volkstooneel , zijn verborgen prestaties, zijn geloof en vertrouwen, zijn werk, waaraan het Volkstooneel zoo veel te danken heeft. De beheerraad heeft den h.
 • . . . over voor den h. Jan Boon , bestuurder van het Volkstooneel , zijn verborgen prestaties, zijn geloof en vertrouwen, zijn werk, waaraan het Volkstooneel zoo veel te danken heeft. De beheerraad heeft den h. Boon op een tastbare wijze willen huldigen, zegt de h.
1927-03-20 Gaat u zitten (D.W.)
 • . . . van de premiere van "Gaat u zitten" door het Katholiek Vlaamsch Hoogstudenten Tooneel te Leuven Lode Plaum , ex-acteur van het Vlaamsche Volkstooneel en Jacob Hiegentlich , hebben het aangedurfd ook eens een stuk te creëeren, waarin zij zouden doen uitschijnen hoe de Kristusfiguur in . . .
1922-04-15 "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
 • . . . "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel Woensdag, 19 April e.k., wordt te Mechelen (Salle de Paris, 7 1/2 uur), door het Vlaamsche Volkstooneel , voor de eerste maal . . .
 • . . . "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel Woensdag, 19 April e.k., wordt te Mechelen (Salle de Paris, 7 1/2 uur), door het Vlaamsche Volkstooneel , voor de eerste maal opgevoerd "Gudrun" van Berten Rodenbach . Een gebeurtenis in de Vlaamsche Tooneelwereld! Na "Philoctetes", een kreatie waarvan de . . .
 • . . . Vlamingen modern door het bloed en het leven dat zij het weten in te blazen"; na Vondel 's "Jozef in Dothan", waarmee het Vlaamsche Volkstooneel door Vlaanderen een waren triomftocht heeft gehouden; na den 17-eeuwschen "Warenar", waarmee Dr De Gruyter als eersterangsartist zijn sporen heeft verdiend; . . .
 • . . . "Warenar", waarmee Dr De Gruyter als eersterangsartist zijn sporen heeft verdiend; eindelijk na Molière 's "Scapin", waarvan de interpretatie door het Vlaamsche Volkstooneel voor de beste Molière-voorstelling in Vlaanderen werde gehouden, komt thans aan de beurt het overweldigende jeugdwerk van iemand wiens hoogste levensdroom was: Een . . .
 • . . . uitdrukking heeft verkregen. Het is de plicht van elken geboren Vlaming, van elken kunstminnaar: Rodenbach 's Gudrun, gespeeld door de artisten van het Vlaamsche Volkstooneel te gaan bewonderen en toejuichen. Op 20 April e.k. wordt "Gudrun" opgevoerd te Antwerpen in " Vrede St. Willebrords "; op 25 dito . . .
1919-02-16 Freuleken (T.B.)
 • . . . Bij het Vlaamsche Volkstooneel : "Julius Caesar" van Shakespeare : Gezien door den regisseur Lode Geysen Ik ken Lode Geysen voldoende om . . .
 • . . . maat stuurt. Zoo kent ie onmiddellijk diens zuivere waarde. En ook voor den lezer is dat alleen van belang. Daarom: - Waarom geeft het Vlaamsche Volkstooneel "Caesar"? - Omdat het actueel is. - Dus is het noodig dat een tooneelwerk actueele onderwerpen behandelt? - Ja, maar let op, ik . . .
 • . . . op het Conscienceplein te Antwerpen. Daarna gaat het heel Vlaanderen rond. Wij wenschen Lode Geysen met zijn werk bij het V.V.T. veel succes en met hem het dierbaar Vlaamsche Volkstooneel ! J. Co. . . .
 • . . . het heel Vlaanderen rond. Wij wenschen Lode Geysen met zijn werk bij het V.V.T. veel succes en met hem het dierbaar Vlaamsche Volkstooneel ! J. Co. . . .
1930-02-27 Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Eerste opvoering van "De Hemelsche Salomé" door Felix Timmermans (V.G.)
 • . . . Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Eerste opvoering van "De Hemelsche Salomé" door Felix Timmermans "In den naam des Vaders, des Zoons en des . . .
 • . . . Plaatse vooral om hunne uitbeelding van de beide Kardinalen. Al was de bijval voor deze voorstelling niet overweldigend, toch zijn wij overtuigd dat het Volkstooneel met dit werk - waarvan het eene zeer gave opvoering gaf - een langdurig repertorium zal openen. V.G. . . .
1931-08-23 De opvoering van "Boefje" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (W.R.)
 • . . . De opvoering van "Boefje" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel Na het schoone onweer dat "Julius Caesar" was, bracht het Vlaamsche Volkstooneel ons nu de zonneschijn: "Boefje". Als een . . .
 • . . . De opvoering van "Boefje" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel Na het schoone onweer dat "Julius Caesar" was, bracht het Vlaamsche Volkstooneel ons nu de zonneschijn: "Boefje". Als een boefje werd Renaat Grassin bij het Vlaamsche Volkstooneel ingelijfd en als vinnig boefgje . . .
 • . . . dat "Julius Caesar" was, bracht het Vlaamsche Volkstooneel ons nu de zonneschijn: "Boefje". Als een boefje werd Renaat Grassin bij het Vlaamsche Volkstooneel ingelijfd en als vinnig boefgje wist hij vlug de regieteugels in handen te krijgen. Schuchtere humoristen beweren zelfs dat zijn natuurlijke neigingen en . . .
 • . . . naar het karikaturale en de "charge". Dit kan ons niet meer verwonderen; want de zin voor de karikature en de "charge" is bij het Vlaamsche Volkstooneel bijna een tragedie geworden, die vlijtig dient nageleefd. Wij nemen graag vrede met deze voorkeur, ofschoon de Vlaamsche Volkstooneel -gezellen ook af en . . .
 • . . . "charge" is bij het Vlaamsche Volkstooneel bijna een tragedie geworden, die vlijtig dient nageleefd. Wij nemen graag vrede met deze voorkeur, ofschoon de Vlaamsche Volkstooneel -gezellen ook af en toe buiten het kader springen. Voor één ding wenschen wij terloops te waarschuwen: de roekelooze overdrijving. Het werd reeds zoo . . .
 • . . . en bleef, zooals ik reeds deed opmerken binnen de grenzen van den realistischen speeltrant. Een vergelijking maken tusschen zijn spelleiding en de door het Vlaamsche Volkstooneel gehuldigde tooneelopvattingen lijkt mij gewaagd en misschien wel overbodig. Grassin 's regie springt buiten het kader der Vlaamsche Volkstooneel opvattingen. De oorzaak . . .
 • . . . de door het Vlaamsche Volkstooneel gehuldigde tooneelopvattingen lijkt mij gewaagd en misschien wel overbodig. Grassin 's regie springt buiten het kader der Vlaamsche Volkstooneel opvattingen. De oorzaak daarvan ligtn naar mijne meening in de keuze van het stuk, dat ook voor de regie de grenspalen aanduidt. Inkleeding en . . .
 • . . . Totaalindruk: een voorstelling die van 't modern tooneelstandpunt uit niet over het paard mag getild worden, maar niettemin een populair succes was, zooals het Vlaamsche Volkstooneel er b.v. met "Leontientje" gekend heeft. Dat "Boefje" de ronde van Vlaanderen zal winnen lijdt intusschen geen twijfel. W.R. . . .
1928 Modern Vlaamsch tooneel (Anon.)
 • . . . Modern Vlaamsch tooneel Het Vlaamsche Volkstooneel gaat ongestoord met zijn apostolaat voor de verspreiding en de vermoderniseering van het Vlaamsche tooneelleven voort. Heeft men er ooit wel eens aan . . .
 • . . . en de vermoderniseering van het Vlaamsche tooneelleven voort. Heeft men er ooit wel eens aan gedacht met welk verbazingwekkend volhardingsvermogen de spelers van het Vlaamsche Volkstooneel moeten zijn behebt om zoo maar altijd voort te blijven trekken van het eene dorp naar het andere, met half-geradbraalkte lenden en niet-uitgeruste . . .
 • . . . dat het de liefde voor de kunst, de liefde voor Vlaanderen moet zijn die hier de stuwkracht vormen? Gelukkig vindt het streven van het Vl. Volkstooneel hoe langer hoe meer waardeering in eigen land en zelfs daarbuiten. De hoogste plaatsbekleeders van 't land beginnen de vertooningen bij te wonen . . .
 • . . . alleen, maar tevens in al wat den regisseur ten dienste staat aan materialen uit onzen tijd. Het is hier overbodig te zeggen dat het Vlaamsche Volkstooneel sinds lang in diezelfde richting werkzaam is. Evenals de moderne architect van betonwerken moet een volkomen vernieuwd vakmanschap, dat zich met alle uiterlijke . . .
1930-01-04 Muziekpaljassen (Anon.)
 • . . . verheugend verschijnsel mag het heeten dat "Muziekpaljassen" hier tweemaal vertoond werd voor een bomvolle zaal. Er is dus iets veranderd in Kortrijk. Ook het " Volkstooneel " speelt hier nu telkens voor bomvolle zalen, en dit jaar zal nu ook de Landjuweel-wedstrijd hier gehouden worden, dank zij het initiatief en den . . .
1932-01-29 Stadschouwburg te Brussel: "De Getemde Feeks" door het Vlaamsche Volkstooneel (M.V.)
 • . . . Stadschouwburg te Brussel: "De Getemde Feeks" door het Vlaamsche Volkstooneel Ik kan met een gerust gemoed verklaren dat deze vertooning van zuiver tooneelstandpunt uit gezien een der boeiendste prestaties mag genoemd worden . . .
1930-05-10 Het Vlaamsche Volkstooneel; "Een onnoozel hart in de wereld" door Michel De Ghelderode (Brunclair)
 • . . . HET VLAAMSE VOLKSTOONEEL «Een onnoozel Hart in de Wereld», door Michel de Ghelderode . Het is bij het V. V. T. een . . .
 • . . . HET VLAAMSE VOLKSTOONEEL «Een onnoozel Hart in de Wereld», door Michel de Ghelderode . Het is bij het V. V. T. een manie gegolden, de burleske serieus te beoefenen. Deze beredeneerde zucht naar potsenmakerij mondt, bij gebrek aan pit en kruim, al te . . .
 • . . . is slechter dan music - hall en revues uit derderangstheaters. Waat hier offert men niet aan een z. g. tooneelrenouveau dat trouwens bij het V. V. T. meer en meer hersenschimmig wordt. Wij mogen het graag dat knollen voor citroenen worden verkocht Zijn begenadigde extase is een stuntelig - . . .
 • . . . ebbenhouten neger van ongerept git. Kortom wij vermelden in blok. Het was zeer verdienstelijk. De pick-up niet vergeten. - Wat al technisch materiaal het V.V.T. in linie stelt en wat is het effekt : holheid van a tot z. V.V.T. inspireer u verder op de middeleeuwen. Laat alle . . .
 • . . . niet vergeten. - Wat al technisch materiaal het V.V.T. in linie stelt en wat is het effekt : holheid van a tot z. V.V.T. inspireer u verder op de middeleeuwen. Laat alle technische requisieten varen, tenzij ze beantwoorden aan een organische noodzakelijkheid in den bouw van het stuk. . . .
 • . . . inspireer u verder op de middeleeuwen. Laat alle technische requisieten varen, tenzij ze beantwoorden aan een organische noodzakelijkheid in den bouw van het stuk. V.V.T. koketteert met gemeenschapskunst. Neemt zijn publiek niet ausérieux. In orde, wij kaatsen den bal terug.Het was rompslomp en wij lieten ons niet vangen. Zijn . . .
1931-05 "De stad" van Claudel, door het Vlaamsche Volkstooneel (Robert Erkens)
 • . . . «De Stad», van Claudel , door het Vlaamsche volkstooneel . De directie van het Vlaamsche Volkstooneel heeft het nuttig geoordeeld op het programma een woordje uitleg te verschaffen, wat zeer . . .
 • . . . «De Stad», van Claudel , door het Vlaamsche volkstooneel . De directie van het Vlaamsche Volkstooneel heeft het nuttig geoordeeld op het programma een woordje uitleg te verschaffen, wat zeer gelukkig is, anders had denkelijk de groote meerderheid van . . .
1925-02-21 Michiel De Swaen :"De gecroonde Leersse" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . J'ai ri -- me voila désarmé. Men vroeg iets om te lachen na de griezelige spookgeschiedenissen die vooraf gingen. De letterkundige adviseur van het " Volkstooneel ", Wies Moens , heeft in "Pogen" een nogal heftigen uitval gedaan tegen de op "De Nacht" en "Advent" alhier uitgebrachte critiek, dewelke trouwens . . .
 • . . . het tooneel kan worden tentoongesteld. Hierin schreeuwden alle personnages op zulken toon, dat het kleine zaaltje er van beefde. De meeste spelers van het " Volkstooneel " zijn gelukkig reeds heesch, zoodat het resultaat van hun pogingen min of meer onder den invloed van deze omstandigheid leed; alleen Louis Plaum, een . . .
1926-03-24 Alph. Laudy : "De Paradijsvloek" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . werd vertoond in zoo gunstige voorwaarden, dat over de tooneelwaarde er van definitief kon geoordeeld worden. Is er afwisseling in het repertoire van het Volkstooneel , steeds echter zien wij er duidelijk een zelfde lijn in, langswaar Johan De Meester jr. de demonstratie zijner tooneel-opvattingen logisch doorzet. Op . . .
 • . . . gaat voorop", was een stuk spel, zooals wij er hier nog maar weinig te zien kregen. Ik moet nog een tekort aanstippen : het " Volkstooneel " heeft ons gewoon gemaakt aan muzikale adaptatie. Het dunkt mij, dat muziek, bij een rhythmische uitvoering als deze, onontbeerlijk is. Wij hebben dat gemis . . .
1925-02-28 Odilon-Jean Périer : "Les Indifférents" (Willem Putman)
 • . . . wij met zooveel genoegen lezen, op het tooneel vervelen, karel Albert , wiens muzikaal talent wij leerden kennen door de vertooningen van het " Volkstooneel ", schreef hierrvoor een speciale muziek -- en dat was zeker het interessantste van den avond samen met den proloog van het stukje door Daisy . . .
1921-02-01 Jozef in Dothan (Anon.)
 • . . . Eerste opvoering van "Jozef in Dothan", van J.V.D. Vondel , door het " Vlaamsche Volkstooneel " in Gent Gent was sinds eenigen tijd beroofd van opvoeringen van het Vlaamsche Volkstooneel maar toch hebben het paar Vlamingen, die . . .
 • . . . Dothan", van J.V.D. Vondel , door het " Vlaamsche Volkstooneel " in Gent Gent was sinds eenigen tijd beroofd van opvoeringen van het Vlaamsche Volkstooneel maar toch hebben het paar Vlamingen, die het initiatief namen voor deze vertooning de gelegenheid niet willen laten voorbij gaan om alhier de . . .
 • . . . het stadstheatergezelschap. Het spel van "Jozef in Dothan" van J.v.d. Vondel is overbekend. Het merkwaardige zit hem in het feit, dat het Volkstooneel er een vertolking van geeft, die met de traditie afbreuk doet. Van zoohaast het doek opgaat is dat merkbaar. Het tooneel is in twee . . .
1927-05-15 "Jacob van Artevelde": Van Verschaeve door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (C.Q.)
 • . . . "Jacob van Artevelde": Van Verschaeve door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel Als laatste opvoering van dit tooneelseizoen, gaf het Vlaamsche Volkstooneel , Donderdagnamiddag, "Jacob van Artevelde", van Verschaeve , in . . .
 • . . . "Jacob van Artevelde": Van Verschaeve door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel Als laatste opvoering van dit tooneelseizoen, gaf het Vlaamsche Volkstooneel , Donderdagnamiddag, "Jacob van Artevelde", van Verschaeve , in het Patria-theater te Brussel. Het Vlaamsche Volkstooneel dat niets ongedaan laat . . .
 • . . . van dit tooneelseizoen, gaf het Vlaamsche Volkstooneel , Donderdagnamiddag, "Jacob van Artevelde", van Verschaeve , in het Patria-theater te Brussel. Het Vlaamsche Volkstooneel dat niets ongedaan laat om het cultureel bezit van Vlaanderen te verrijlen, heeft er blijkbaar prijs op gesteld, gedurende het afgeloopen tooneelseizoen slechts . . .
 • . . . sfeer en leek in het dramatisch verband niet best haar deel te begrijpen. Ook de regie was minder verzorgd dan we dit van het Vlaamsche Volkstooneel gewend zijn. C.Q. . . .
1927-01-18 De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen (J.B.)
 • . . . velen zal bekend zijn uit zijn tijd in den Kon. Vlaamschen Schouwburg te Brussel of uit de eerste maanden van het verjongde Vlaamschen Volkstooneel waar hij als de oom in "Marieken van Nijmegen", als de Dichter in "De Nacht" van Dr Helmuth Unger , zich een . . .
1924-10-08 Het Vlaamsch Volkstooneel (Anon.)
 • . . . Brieven uit België. Het Vlaamsch Volkstooneel . Antwerpen, 8 October. Het eerste optreden van het vernieuwd en verkerstend Vlaamsch Volkstooneel was een hooge gebeurtenis in Katholiek Vlaanderen. . . .
 • . . . Brieven uit België. Het Vlaamsch Volkstooneel . Antwerpen, 8 October. Het eerste optreden van het vernieuwd en verkerstend Vlaamsch Volkstooneel was een hooge gebeurtenis in Katholiek Vlaanderen. Geen keerpunt, doch een mijlpaal, die een nieuw en schitterend tijdvak afteekent is Vlaanderen's tooneelgebeuren, niet . . .
 • . . . Gruyter 's optreden was dat van een omwentelaar, van een veroveraar. Oude schermen en versleten draken verdwenen op den rommelzolder of in een antiquariaat. Zijn " Vlaamsch Volkstooneel " zou repertorium, manier van spelen en uitbeelding vernieuwen, op modern peil brengen, algemeen-menschelijk maken. De tocht van zijn reizende tooneelgroep door Vlaanderen met . . .
 • . . . niet bevredigen. Terwijl Dr. de Gruyter overging als tooneelbestuurder aan den Nederlandsche Stadsschouwburg van Antwerpen , werd er gewerkt om het " Vlaamsch Volkstooneel " op modern-katholieke basis her-in te richten. Die levensvernieuwing van ons Vlaamsch tooneel en de vermoderniseering werden voorbereid en mogelijk gemaakt door de werking . . .
 • . . . Innig te verwerken tot een uitstraling en openbaring van hooge, zuivere schoonheid. Die beide betrachtingen hebben dan geleid tot de gelukkige omwerking van het " Vlaamsch Volkstooneel ", dat nu op katholieke basis» onder regie van Johan de Meester Jr. , zijn eerste wintertournooi heeft begonnen. Het was gewaagd, zoo . . .
 • . . . honderden toeschouwers had begeesterd, afsloot met den zegen van den Vader, den Zoon en den H .Geest. Met dit verheven Christelijk mysterie-spel is het " Vlaamsche Volkstooneel " ingewijd. Goed heil aan die tooneel-apostelen! Mogen zij triomfen beleven heel Vlaanderen door, Ged. Wien hun arbeid is toegedaan, moge hen rijkelijk zegenen! . . .
1931-10-10 Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Opvoering van "De Barbier van Sevilla" (J.V.G.)
 • . . . Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Opvoering van "De Barbier van Sevilla" Het programma vermeldt dat de oorspronkelijke "De Barbier van Sevilla" van Beaumarchais . . .
 • . . . van Sevilla" Het programma vermeldt dat de oorspronkelijke "De Barbier van Sevilla" van Beaumarchais door Pietro Pigmento voor het Vlaamsche Volkstooneel bewerkt werd, en indien wij tevens de voorafgaandelijke berichtgeving mogen geloof schenken, dan is het de algemeene leider Van de Velde . . .
 • . . . de sprankelende geestigheid. Het is echter meer dan waarschijlijk dat na de eerstvolgende opvoeringen het tempo gelijkmatig zal volgehouden worden, en dan mag het Volkstooneel met deze opvoeringen terecht op eenen nieuwen bijval aanspraak maken. Want ten slotte was de thans betoonde geestdrift ook wel gerechtvaardigd en behoort de . . .
 • . . . ten slotte was de thans betoonde geestdrift ook wel gerechtvaardigd en behoort de vertolking van dit amusante spel mede tot het beste wat het Volkstooneel tijdens het laatste seizoen gegeven heeft. De algemeene gang van het spel en ieder der individuëele uitbeeldingen waren op het juiste diapason van het . . .
 • . . . factor voor het succes zou verloren gegaan zijn. Na de triomfantelijke opvoeringen van "Boefje" schijnt Antwerpen opnieuw den weg naar de voorstellingen van het Volkstooneel in massa te bewandelen, want ook voor deze première was er een kroppensvolle zaal, die zich zeer geestdriftig betoonde, en vermoedelijk ook nog tot . . .
 • . . . betoonde, en vermoedelijk ook nog tot eene nieuwe opvoering van "De Barbier van Sevilla" zal dwingen. J.V.G. Vanwege het Secretariaat van het Vlaamsche Volkstooneel wordt ons bericht dat reeds op 4 November a.s. een wederopvoering van "De Barbier van Sevilla" te Antwerpen wordt gegeven. . . .
1926-02-01 TOONEEL IN VLAANDEREN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . TOONEEL IN VLAANDEREN De Vuurproef, van Frans Delbeke en Gerard Walschap . Vlaamsch Volkstooneel Het jongste werk van Delbeke en Walschap wijkt zoozeer af van het genre, dat Johan de Meester . . .
 • . . . dat Johan de Meester Jr . gewoonlijk speelt, dat wij ons onwillekeurig afvragen, wat deze "Vuurproef" doen komt in het répertoire van het " Volkstooneel ". Hiermede is geen kwaad gezeid van het stuk. Delbeke en Walschap behooren tot die menschen, die eventjes achteruitschrikken voor de . . .
 • . . . die scènes, waar de schrijvers hun fantazie vrijen teugel lieten. Een salon-gesprek vergt steeds distinctie en routine en dat missen sommige spelers van het " Volkstooneel ". De regie bracht het stuk een paar keer op den rand van het melodrama. Misschien heeft niet de regie alleen schuld. In elk geval: . . .
1930-01-20 Het Alg. Kath. Vl. Tooneelverbond in volle actie (P.D.)
 • . . . alles echter bazaar. De rol van het licht werd 'n kilo zwaarder. De belichting zou de rol van den acteur onderlijnen. Dank zij het " Vlaamsch Volkstooneel " werd de vernieuwing met sympathie door het publiek ontvangen en door liefhebberskringen overgenomen. Bij middel van geconcentreerde lichtbundels bekwam men heerlijke resultaten, die . . .
1926-02-26 Tooneel in Vlaanderen: "De Vuurproef" van Frans Delbeke en Gerard Walschap (Anon.)
 • . . . Tooneel in Vlaanderen. De Vuurproef, van Frans Delbeke en Gérard Walschap . Vlaamsch Volkstooneel . Men schrijft ons uit Brussel: Het jongste werk van Delbeke en Walschap wijkt zoozeer af van het . . .
 • . . . dat Johan de Meester Jr. gewoonlijk speelt, dat wij ons onwillekeurig afvragen, wat deze "vuurproef" doen komt in het répertoire van het " Volkstooneel ". Hiermede is geen kwaad gezeid van hel stuk. Delbeke en Walschap behooren tot die menschen, die eventjes achteruitschrikken voor de . . .
 • . . . die scènes, waar de schrijvers hun fantazie vrijen teugel lieten. Een salon-gesprek vergt steeds distinctie en routine en dat missen sommige spelers van het " Volkstooneel ". De regie bracht het stuk een paar keer op den rand van het melo-drama. Misschien heeft niet do regie alleen schuld. In elk geval: . . .
1931-07-26 Julius Caesar (J.C.)
 • . . . uit over "Julius Caesar" Onder den ophefmakenden titel "Ik heb de genaamde William Shakespeare vermoord" heeft de jonge regisseur van het Vlaamsche Volkstooneel : Lode Geysen voor het "het eenvoudige, simpele volk, de toeschouwers in de zaal zijn zaak met succes bepleit. Steunend op het . . .
 • . . . alleen te kennen maar hem ook te dienen. Wij vinden het voor de hand liggend dat Lode Geysen de gouden draad der Vlaamsche Volkstooneel -traditie aldus triomfantelijk heeft doorgezet. Eens te meer werd door deze "Julius Caesar"-vertolking de bestaansnoodzakelijkheid bewezen van het V.V.T. En niet het minst . . .
 • . . . de gouden draad der Vlaamsche Volkstooneel -traditie aldus triomfantelijk heeft doorgezet. Eens te meer werd door deze "Julius Caesar"-vertolking de bestaansnoodzakelijkheid bewezen van het V.V.T. En niet het minst geeft de Brusselsche pers daarvan luide getuignissen: U hebt daar b.v. Johan de Maeght in het "Laatste Nieuws": . . .
 • . . . Antonius werden met den noodigen gloed voorgebracht. Meerdere tooneelen bereikten een tragische grootheid. Het bewegen der massa was overweldigd". "Le Peuple" looft niet minder: " Het Vlaamsche Volkstooneel " gaf een indrukwekkende vertolking van "Julius Caesar". De regie deed een magistrale vondst, wanneer zij op het tooneel de door-de-dood-verslagen-krijgers doet verschijnen. . . .
 • . . . Marcus Antonius. Verder de groote rede, waarin Antonius het volle opdrijft tegen Cassius en Brutus. "Julius Caesar" is ongetwijfeld de schoonste verwezenlijking van het Vlaamsche Volkstooneel ". En eindelijk zingt "Cantor" van de "Gazet van Antwerpen" zijn schoonste liedje. Luister maar eens: "Wie er in gelukt, al wat hij van . . .
 • . . . weer wat dichter dreef naar het ontzettend einde". En aldus is het overzicht der Brusselsche pers een onderlijning van wat wij zelf denken. Het Vlaamsche Volkstooneel begon dit nieuwe tooneelseizoen met vaste bewustheid en bepaald meesterschap. Tot heil van Vlaanderen en ons volk moeten dit stuk heel den lande . . .
1929-04-12 Kath. Tooneelliefhebbers: "Baas Best... en... St. Antonius" van E. Barbaix en M. Notte, door het Kath. Tooneelgezelschap van Gent (Cr.)
 • . . . stuk en een interpretatie die beiden bewijzen hoe zeer onze katholieke tooneelgilden aan "vernieuwing" willen doen, en voornamelijk onder den invloed staan van het Vl. Volkstooneel . En, meteen ook onder den invloed van ons verjongd katholiek tooneel met zijn legende- en mysteriespelen. Een kloosterbroeder die visioenen heeft, en St. . . .
 • . . . en het doel, hoe nobel ook, door allerhande extra-middeltjes voorbij streeft. En hier ligt, dunkt me, het gevaar: verlokt door de prestaties van het volkstooneel , dat min gevaar lijdt zich hierbij den hals te breken, willen onze katholieke liefhebbers mordicus ook het "nieuwe", het "frappante", het "sensatiewekkende" in hun . . .
1927-05-08 "Reinaert de Vos" van Paul de Mont te Leuven (Anon.)
 • . . . blijven als een geschiedkundig moment van een plaatselijk tooneelleven dat een in het oogspringende stap zet naar hooger! We hebben "Reinaert" gezien door het Volkstooneel . We kennen Reinaert op en top en het verwekte zoowat een gevoel van "des Guten zu viel"! Zal de diepe "les" van het geestige . . .
1925-11-07 Marcel Achard : "Malborough s'en va-t-en guerre" (Willem Putman)
 • . . . door Jules Delacre in samenwerking met Johan De Meester jr. , wat weeral een bewijs is hoezeer de regisseur van het Vl. Volkstooneel in de Brusselsche tooneelmiddens wordt gewaardeerd. Wij herkenden dadelijk zijne hand in allerlei leuke groepeeringen, in vele leuke vondsten, in het feit vooral . . .
1928-12-28 "Orpheus" van Cocteau. "De geschiedenis van den soldaat" van Strawinsky (Willem Putman)
 • . . . wijding over ons... Beter dan het stuk van Cocteau paste Strawinsky 's "Geschiedenis van den Soldaat" in het repertoire van het Volkstooneel . Want hoe modern en extravagant dit werk ook moge klinken, het blijft volkskunst en de menigte zal er motieven in ontdekken, die van oudsher . . .
 • . . . schouwburg van het Koninklijk paleis te Laeken. Een glanspunt in onze tooneel-beweging en een volkomen verdiende erkenning van de hooge waarde des Volkstooneels . De koninklijke familie woonde de vertooning bij, en ontving te dezer gelegenheid de élite der Vlaamsche en Waalsche kunstenaars. Het was, helaas, de afscheidsvertooning . . .
1930-02 "Een volksvijand" van Ibsen, in de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen (Robert Erkens)
 • . . . onafhankelijk staan van de kleeding lijkt mij onmogelijk, daar die te zeer bij het uit te beelden personnage aansluit. Sinds de splitsing in het Vlaamsche Volkstooneel , is de aandacht van het publiek natuurlijk ruim zoo scherp op de prestatie van beide groepen gevestigd. Als wij de laatste opvoeringen van . . .
 • . . . Als wij de laatste opvoeringen van beide vergelijken, kan vooropgezet worden, dat het Nieuwe Volkstooneel een speler aan het hoofd heeft en het Vlaamsch Volkstooneel een dichter. Dat blijkt uit de vergelijking tusschen Tijl II en De Klucht der Vergissingen eenerzijds en Tijl Ulenspiegel en De Ingebeelde Zieke . . .
1928-02-17 Tooneel in Vlaanderen: "Van Twee Coninxkinderen" door Willem Putman (Anon.)
 • . . . TOONEEL IN VLAANDEREN. VAN TWEE CONINXKINDEREN, door Willem Putman . Een creatie van het Vlaamsche Volkstooneel . (Van onzen correspondent). Brussel, 17 Februari. De heer Willem Putman wordt wel eens een Zondagskind geheeten. En daar is inderdaad reden . . .
 • . . . uit dit land. Zoo ging Het Masker voor het eerst bij Dr. de Gruyter te Antwerpen, enkele dagen geleden, en voert het Vlaamsche Volkstooneel thans Van twee Coninxkinderen op, naar de aankondiging van den auteur zelf: twee gezichten van een motief. Dat zijn verbazende vruchtbaarheid en zijn . . .
 • . . . schimmen van Marivaux en de Musset komen om den hoek kijken. In het liefdelied in drie zangen, in opdracht van Het Vlaamsche Volkstooneel geschreven, dat Van Twee Coninxkinderen heet, vinden de twee gelieven elkaar slechts in den dood terug. Johan de Meester Jr. , . . .
 • . . . ondanks het mooie litteraire kleed waarmee de zoetbespraakte heer Putman het thema omhangen heeft en het talent, waarmee de acteurs van het Volkstooneel en het a-capellakoor, de Scola Cantorum , achter de schermen de middeleeuwsche liederen zingen, slechts matig interessceren, laat staan boeien kon. Wij zullen niet . . .
 • . . . Renaat Verheyen , als jonge prins betoont zich hier nogmaals een Van de beste zoo niet de eerste van de mannelijke krachten die het Vlaamsche Volkstooneel bezit. Greta Lens, de prinses, en Judith van Gelder als Maritza, haar jonge verliefde hofdame, verdienen allen lof. Tilly van Speybrouck was een . . .
1925-05-12 Een théâtre d'avant garde (Anon.)
 • . . . meest iedereen onder dit Fransch-sprekend Brusselsch publiek gewoon verbluft stond, vonden wij, die de stukken van Teirlinck en de prestatie's van het " Vlaamsche Volkstooneel " kennen, hier weinig aanleiding tot verbazing. Wij vinden het zelfs jammer, dat deze eerste prestatie, vooral ten aanzien van het avant-garde-karakter der onderneming, . . .
 • . . . verband met regie en enscèneering ons hebben geleerd. Zoo werd er gespeeld in een grijs gordijnen-décor, dat wij hier uit het schermen-bezit van het " Volkstooneel " geleend waanden. Alleen werkelijk interessant, hoewel ook dat denken deed aan de fond-doeken van Rutten , onder meer aan diens fantastisch schilderij van . . .
1926-07-15 Piet Langendijk : "Don Quichot" in den binnenkoer der Hallen, te Brugge (Willem Putman)
 • . . . zijn moest het waardige slot van deze nationale volksfeesten, Don Quichot op de bruiloft van Karnacho, voor de eerste maal alhier vertoond door het " Vlaamsche Volkstooneel ". Als ik zeg: "voor de eerste maal", bedoel ik natuurlijk deze nieuwe (en bijzondere) interpretatie. Want het stuk is hier vaak gespeeld. Die . . .
 • . . . of alle grenspalen tusschen publiek en "Bühne" waren verwijderd. Nog nooit konden wij dit op zoo frappante wijze vaststellen bij een vertooning van het " Volkstooneel " maar ook nog nooit bereikte het gezelschap zoo duidelijk zijn doel. "Don Quichot" is, als volkstooneel (en gansch de werking van De . . .
 • . . . zoo uitdrukkelijk onze tooneel-eischen noemden, niet langer meer ontstemd. Integendeel. Wij bemerken deze afwezigheid niet meer. De meesten onder ons zijn langzamerhand door het " Volkstooneel " gewonnen. Waarachtige gemeenschapskunst -- dat bracht ons 's Volkstooneel laatste prestatie, en het is wel eigenaardig dat daarvoor stof moest worden gezocht in . . .
 • . . . Wij bemerken deze afwezigheid niet meer. De meesten onder ons zijn langzamerhand door het " Volkstooneel " gewonnen. Waarachtige gemeenschapskunst -- dat bracht ons 's Volkstooneel laatste prestatie, en het is wel eigenaardig dat daarvoor stof moest worden gezocht in het Nederlandsch tooneel-erfdeel van het begin der 18de eeuw. Er . . .
 • . . . waarop Sanche Panse dan kruipen kon om van uit een respectabele verte zijn vechtenden meester "couragie" toe te roepen. Weeral een eigenaardigheid van het " Volkstooneel ", en dan wel een zeer practische voor een rondreizend gezelschap : met een zeldzaam aanpassingsvermogen wordt gebruik gemaakt van alles wat er wordt geboden. . . .
 • . . . was één schaterlach, al zoo mild en zoo beroezend als bij die "gecroonde Leersse", waarvan de herinnering nog is bijgebleven. Nog nooit speelde het " Volkstooneel " met zooveel brio -- maar nog nooit ook koos het " Volkstooneel " een stuk, dat het zoo goed bezetten kon. Baas van het spel . . .
 • . . . "gecroonde Leersse", waarvan de herinnering nog is bijgebleven. Nog nooit speelde het " Volkstooneel " met zooveel brio -- maar nog nooit ook koos het " Volkstooneel " een stuk, dat het zoo goed bezetten kon. Baas van het spel waren Johan De Meester jr. (Don Quichot) en Staf Bruggen . . .
1925-05-16 Calderon's "Schouwtooneel" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . toon, die dit spel, althans volgens De Meester 's strakke uitbeelding, past. Waar wij dan weten, hoe deze toon den spelers van het " Volkstooneel " denkelijk minder vertrouwd is dan de opgezweepte Vlaamsche luidruchtigheid van "De gecroonde Leersse", moeten wij het hier bereikte ten zeerste loven. Maar ongetwijfeld vertolkte . . .
1922-03-16 "Philoctetes" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (Cr.)
 • . . . "Philoctetes" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel Een prachtige opkomst, en een aandachtsvolle zaal. Een avond van diep aangrijpende kunst. Met eene onverwachte, langdradige, en naar ons . . .
1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . om tooneelliteratuur. Van al het werk van Herman Teirlinck zal zijn tooneelwerk zooniet het beste, dan toch het vruchtbaarste blijken; terwijl het " Vlaamsche Volkstooneel ", onder leiding van Johan de Meester Jr. , eveneens er toe bijgedragen heeft, niet alleen de tooneeltechniek te verfrisschen - waar
1927-07-21 Molière's "Nieuwbakken edelman" (Willem Putman)
 • . . . zijn frischheid heeft het bewaard in de vertaling van Maurice Roelants . Frisch ook was de costumeering. Het ziet er uit of het Volkstooneel uit Parijs een heelen voorraad elegantie heeft meegebracht. Frisch waren dans, spel, muziek. We kenden, naast de traditie van de Comédie française . . .
1927-04-08 Katholiek Toneel te Leuven: Kreatie van "De Blinde" (E.H.C. Lindemans) (J.B.)
 • . . . Blinde" ( E.H.C. Lindemans ) De verdienstelijke Leuvensche tooneelkring " De Hulst " heeft met de hulp van Staf Bruggen van het Vlaamsche Volkstooneel voor regie, en mede van den auteur voor dekor en kostumeering, in Leuven-Palace een mooie en plezant getinte kreatie gegeven van . . .
1927-10-10 "Hamlet" (Willem Putman)
 • . . . welke Johan De Meester ons vóór zijn spijtig heengaan bood. De jaren 1927 en 1928 moeten, wat betreft de prestatie's van het Vlaamsche Volkstooneel , zeker niet onderdoen voor de voorgaande. In het bijzonder waren daar de uitstekende Vondel-vertooningen, waarover de lezer ingelicht wordt in een verder speciaal . . .
 • . . . besteden. Ook de "Hamlet" van Shakespeare -- een figuur die Johan De Meester noodzakelijk bekoren moest -- is door het Volkstooneel vertolkt, en het werd een sensationeele première in het stemmig zaaltje van den Marais-schouwburg , een "gebeurtenis" zooals wij ze in 1938 nog . . .
1930-05-30 De krisis bij het Vlaamsche Volkstooneel (Herman Deckers)
 • . . . De krisis bij het Vlaamsche Volkstooneel . Naar aanleiding van de beide artikels van Antoon van de Velde en van Herman Oosterwijk in onze . . .
 • . . . probleem belicht. We bepalen er ons daarom bij een schrijven te drukken van den heer Herman Deckers , voorzitter van den beheerraad van V. V. T. dat slechts de samenvatting is van een vroegere mededeeling welke hier om bijzondere reden niet verscheen. De tweede en derde vraag in . . .
 • . . . en derde vraag in het schrijven van den Heer Herman Deckers schuiven zijn eerste vraag -- waarrond gansch de argumentatie van het V. V. T. tot nogtoe draaide -- op het achterplein, en brengen het geval op het terrein der katholieke-aktie-door-tooneel. Evenzeer als we protesteerden tegen het . . .
 • . . . volkstooneel». Verder lezen we «Dat het kath. Vlaanderen zich dus niet bedriege : er is maar één katholiek volkstooneel : het Vlaamsche Volkstooneel ». Met voldoening citeer ik daartegenover wat Walschap in hetzelfde nr. schreef : «Ten persoonlijken titel, door ondervinding bitter . . .
 • . . . inmenging eenigszins kan misbruikt worden om den tegenstander te vellen in een niet godsdienstig strijdperk... Zoo beweenlijk als het heengaan der spelers van het V. V. T. is, even triestig is het dat zij alweer bij den hoop der slechte katholieken worden geschoven. Er ontbreken nu alleen nog zondagsche . . .
 • . . . vraag dient gesteld want men heeft het recht niet het Vlaamsche Volk te misleiden b.v. met te zeggen: «Wij» zetten de traditie van het Volkstooneel voort, om ongemerkt het katholiek karakter te laten wegvallen. Ik weet het: Velen wenschten het katholiek Volkstooneel neutraal te maken en mijn persoonlijke meening . . .
 • . . . neutraal te maken en mijn persoonlijke meening is dat de onmogelijkheid dit te bekomen aan den grond ligt van het huidig konflikt. Welnu het Vlaamsche Volkstooneel houdt aan zijn katholiek karakter en ik stel aan de nieuwe groep een dilemma: ofwel verzaakt ge aan uw katholiek karakter (als volkstooneel) . . .
 • . . . verzaakt ge aan uw katholiek karakter (als volkstooneel) en dan hebt ge het recht niet te zeggen dat ge de traditie voortzet van het Volkstooneel ofwel bewaart ge uw Katholiek karakter maar dan vragen wij daarvan een duidelijke verklaring en waarborgen. Wij katholieke Vlamingen hebben het recht die te . . .
 • . . . uw Katholiek karakter maar dan vragen wij daarvan een duidelijke verklaring en waarborgen. Wij katholieke Vlamingen hebben het recht die te eischen want het Vlaamsche Volkstooneel gaf ons die terwijl gij in uw omzendbrief, en uw programmatische uiteenzetting dit punt zelfs niet aanroert. Noteer wel, vermits tot ons groot . . .
 • . . . handelen geef er ons de bewijzen van. Indien wij goed handelen waarom scheldt ge ons dan ? Herman Deckers . Voorz, beheerr. V. V. T. . . .
1928-02-10 "Vadertje Langbeen" door Het Nieuwe Tooneel, uit Gent (Paul de Mont)
 • . . . europees toneelkompleks de Vlaamse speelstijl in te burgeren, iets waarin ook hij geslaagd is, zoals blijkt uit het onthaal dat de gastvoorstellingen van het Volkstoneel in het buitenland, Frankrijk, Duitschland en Nederland, genoten, hebben. Schumacher , nu, hoort blijkbaar tot de school van De Gruyter , tot . . .
 • . . . gepropt met dit angelsaksies humanitair predikantisme dat ook «De Blijde Komst» van Jerôme K. Jerôme , door mij destijds vertaald en door het Volkstoneel gespeeld, doordrenkt en de argeloze, treffelike, demokratiese vlaamse burger naar het hart gaat : de meisjes zijn schoon, de kwezels antipatiek, de rijke smachthalzen . . .
 • . . . uitkoopprijzen schommelen tussen de zeven honderd en de duizend frank -- en hij geeft waar voor dit geld. Biezonder in die centra, waar het Volkstoneel bezwaarlik kan optreden, zal zijn gezelschap een leemte aanvullen. Als ie hier en daar nog een ietsje aan de uitspraak kon schaven bij sommige . . .
1920-10-11 Het Vlaamsch Volkstooneel: Een Staatsgevaarlijke Kunst (F.)
 • . . . HET VLAAMSCHE VOLKSTOONEEL : Een Staatsgevaarlijke Kunst De franskiljonsche pers heeft weer een oorzaak tot vaderlandsche verontwaardiging gevonden: Dr De Gruyter die met . . .
1925-10 EEN TWEEDE TOONEEL-TENTOONSTELLING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . de eerste, ook al was ze minder interessant in het geheel, en dan voornamelijk voor wat de Vlaamsche tooneelkunst betreft. Naast foto's van het " Volkstooneel " en het "A.-Z."-spel, die ook hier goed figuur maken en zeer opgemerkt worden, vinden wij hier alleenlijk het plan voor het décor van "De . . .
1932-03-03 Te Brugge: De opvoering van "Jeremias" van Stefan Zweig door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
 • . . . Te Brugge: De opvoering van "Jeremias" van Stefan Zweig door het Vlaamsche Volkstooneel Uit Brugge wordt ons geschreven: Men weet dat Stefan Zweig zijn "Jeremias" schreef in barre oorlogsjaren 1915-16. In "Jeremias" heeft . . .
 • . . . goede beteekenis. De vertooning van dit grootsche treurspel brengt ons waarlijk uit het straatje zonder eind waarin wij de laatste maanden versukkeld waren. Het Vlaamsche Volkstooneel heeft met deze vertooning bewezen dat de huidige tijd voldoende levensenergie geeft om op 't tooneel groote dingen te verwezenlijken. De bewerking van . . .
 • . . . deze vertooning mag men weer verhopen dat over heel het Vlaamsche land en nieuwe beweging kan tot stand komen tot meerdere werkmogelijkheid van het Vl. Volkstooneel en tot meerdere eer van ons Volk. . . .
1931-11-09 De première van "Wanda" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (R.)
 • . . . De première van "Wanda" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel Met groote en angstvallige belangstelling wordt de creatie van "Wanda" door het Vlaamsche Volkstooneel , tegemoet gezien. Het Vlaamsche tooneelpubliek . . .
 • . . . De première van "Wanda" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel Met groote en angstvallige belangstelling wordt de creatie van "Wanda" door het Vlaamsche Volkstooneel , tegemoet gezien. Het Vlaamsche tooneelpubliek herinnert zich nog steeds de opvoeringen van "Lente" en "De Vuurproef" van denzelfden schrijver, Frans Delbeke , . . .
 • . . . grootsch opgevat Bijbelsch treurspel, waarvan de stichtende lectuur in alle intellectueele middens gegeerd wordt. Zijn laatste tropendrama "Wanda" werd door de gezellen van het Vlaamsche Volkstooneel met ijver en overgave ingestudeerd. De opvoering van "Wanda" te Brussel kan met dit kwalificatief geprezen worden. Het resultaat van deze eerste opvoering . . .
 • . . . tooneelkunstenaar in den vollen zin des woords. In verband hiermede dienen wij bij de geprezen vertolking van dit tropendrama door de gezellen van het V.V.T. niet langer stil te staan. Vermelden wij terloops dat Emiel Barbaix in de hoofdrol "Rodolf" met zijn kleurrijk temperament en vokale krachttoeren . . .
1933-03-17 Ter nagedachtenis van Dr. J.O. de Gruyter (Victor J. Brunclair)
 • . . . periode van het renouveau voor ons eerste tooneel dan toch ingeluid. Wij hadden de Gruyter stapvoets gevolgd met zijn prestaties in het Vlaamsche Volkstooneel . Onze algeheele bewondering kon hij daar niet meedragen, al ontstond rond zijn verschijning in 1919 reeds een ware dweeping die stellig in partijpolitieke . . .
 • . . . rond zijn verschijning in 1919 reeds een ware dweeping die stellig in partijpolitieke bedenkingen haar voedingsbodem vond. Retrospektief en nuchter beschouwd was het toenmalige Vlaamsche Volkstooneel niets meer dan een zeer verdienstelijk liefhebbersgezelschap. Waardoor wierp het zich echter aan de aandacht op ? Het was bewonderenswaardig tuchtvol gedrild, en . . .
1930-01-30 De twee Volkstoneelen (Brunclair)
 • . . . speelgezelschappen heeft veroorzaakt. Nochtans moet gezegd dat van artistiek standpunt uit het Nieuwe Volkstoneel beproefde krachten in lijn kan stellen daar waar het Vlaamse Volkstoneel is aangewezen op min of meer verdienstelike liefhebbers. Aan het Vlaamse Volkstoneel moet alzo de tijd worden gegund dit nieuwe door gebrek . . .
 • . . . Nieuwe Volkstoneel beproefde krachten in lijn kan stellen daar waar het Vlaamse Volkstoneel is aangewezen op min of meer verdienstelike liefhebbers. Aan het Vlaamse Volkstoneel moet alzo de tijd worden gegund dit nieuwe door gebrek aan toneelervaring gehandikapeerde gezelschap degelik te vormen. Van het Nieuwe Volkstoneel mag . . .
1928-07-07 "Gerechtigheid te Zalamea" van Calderon (Willem Putman)
 • . . . van de diverse aangezichten kon een mensch met psychologische doeleinden uren lang bezig houden. Twee authentieke visschers verzekerden aan twee niet-begrijpende Engelschen dat het Volkstooneel ook al datzelfde stuk was gaan spelen te Londen en te New-York -- waarop Walschap , die naast mij zat, onmiddellijk het plan . . .
1931-10-18 Odiel Daem en "Ghéonkring" (LUDO)
 • . . . dees jaar hebben wij "Pachter Dandin" van Molière , "Maria's Boodschap" van Claudel , in een andere opvatting dan die van het Vlaamsche Volkstooneel , "Lysistrata" van Aristophanes , een geweldige en nog altijd aktueele satyre op de vrouw, misschien "L'invitation au voyage" van Jean-Jacques . . .
1925-01 Om een nieuw repertoire, of het "Volkstoneel" in het gedrang (Wies Moens)
 • . . . Tooneel Om een nieuw répertoire, of het " Volkstoneel " in het gedrang. Een goeie drie maand geleden begon het vernieuwde " Vlaamse Volkstoneel " aan de realizatie-op-de-planken van wat in . . .
 • . . . Om een nieuw répertoire, of het " Volkstoneel " in het gedrang. Een goeie drie maand geleden begon het vernieuwde " Vlaamse Volkstoneel " aan de realizatie-op-de-planken van wat in zijn prospectus voor het toneelseizoen 1924-25 als het doel van de verjongde troep werd aangegeven : " . . .
 • . . . generatie vast te knopen aan onze meest levenskrachtige kunsttraditie : de Gothiek en het middeleeuws volkstheater. Van bij zijn eerste optreden heeft het Volkstoneel bewezen dat de vernieuwing van ons toneel (waarover iedereen tans meepraat, zoals vroeger Jan en alleman meepraatten over taalwetenschap of opvoedkunde) hem niet zit . . .
 • . . . dit artistieke doel (waarover het hier in 't biezonder gaat) vóór ogen, het in zijn vernieuwde staat voor de Kristen Gemeenschap in Vlaanderen gedachte Volkstoneel een zekere voorliefde toont voor stukken waarin de "literatuur", het "woord" in een dienende verhouding staat tot de handeling, het eigenlike drama,
 • . . . te spreken! -- en daarbij "totaal ongeschikt voor het theater". -- Tussen haakjes : ik begrijp eigenlik niet goed waarom de regisseur van het Volkstoneel zich deze voor zijn kunstenaarsidealisme wel weinig vleiende benaming van ruggraatloze goedzak zou laten welgevallen! -- Het merkwaardigste van de hele geschiedenis is wel . . .
 • . . . goedzak zou laten welgevallen! -- Het merkwaardigste van de hele geschiedenis is wel dat, naar het zeggen van diezelfde kritiek, de regisseur van het Volkstoneel wonderen van toneelspeelkunst verricht met een voor het toneel ongeschikt répertoire! Ik geloof hier zonder vrees voor tegenspraak te mogen neerschrijven : dat de . . .
 • . . . wegens de duur van het spel (vier, en een half uur! wat dan nog te wijten is aan de stuntelige techniese middelen waarmee het Volkstoneel zich op het miniatuur-theatertje in de Pletinckxstraat te Brussel moet behelpen) als een vervelende cerebrale draak hebben gedoodverfd, raad ik aan de passus te . . .
 • . . . houden het niet langer uit. Wij zijn geneigd te zeggen : spijtig voor hen. Want die tegenzin, die zich na drie voorstellingen van het Volkstoneel bij hen openbaart, zal ook straks op een ander gebied moeten tot uiting komen, en het ogenblik kan dus niet lang meer uitblijven waarop . . .
 • . . . rol spelen. Maar -- alle gekheid op een stokje -- wij willen geredelik toegeven dat het een psychologiese vergissing kan geweest zijn van het Volkstoneel drie- viermaal achter mekaar met een "ernstig" (of hebt U liever : "zwaar" "somber?") stuk voor de dag te treden. Er rest ons nog . . .
 • . . . het volk zijn van een Breughel , een Hieronimus Bosch , maar ook het volk van Uilenspiegel en Pallieter! Intussen mag het Volkstoneel zich blijven verheugen in de "gunst van het volk", dat in stukken als Marieken van Nymegen, De Nacht en Advent niet louter zijn "kijklust" . . .
 • . . . in Vlaanderen plasties werden veruitwendigd. Deze stijgende volksgunst, waarvan klinkklare bewijzen te leveren zijn, is wel de zwaarste post op het aktief van het Volkstoneel . Een post die ook de steller van dit korte pleidooi "pro domo sua" ruimschoots schadeloos vermag te stellen voor de stokslagen hem, na de . . .
1925-03-12 Tooneel in Vlaanderen: Frans Delbeke: "De Vrek" (Anon.)
 • . . . Flirt dat Dr. de Gruyter verleden week met succes te Antwerpen vertoonde en Lente, waarvan de vertooning thans wordt voorbereid door het " Vlaamsche Volkstooneel ", een technische vaardigheid, die hij in De Vrek mist. Ik moet hier echter bijvoegen, dat in zijn latere stukken geen opzet zoo merkwaardig, . . .
1930-01-10 Geestelijke verwarringen of over gemis aan vaste lijnen (Anon.)
 • . . . zijn nog wel andere geestelike verwarringen dan die welke we in 'n voorgaand artiekel hebben gewraakt. Er is de verwarring over of door het Volkstoneel begaan. De strijd, die reeds meer dan 'n jaar wordt gevoerd, heeft vooralsnog, niet uit, -- krijgt ie ook wel ooit zijn beslag ? . . .
 • . . . -- krijgt ie ook wel ooit zijn beslag ? Maar daarrond heerst alreeds 'n prinsiepieële verwarring. Ten onrechte wordt die strijd als gericht «tegen 't Volkstoneel » beschouwd, waar ie toch alleen «tegen enkele -- vermeende mis -- opvattingen» van dat organisme wordt gevoerd. De bedoeling is dan ook uitsluitend . . .
 • . . . kon best afzonderlijk behandeld -- wèl, of 't, als protest «raak» is. 't Is dan al even verkeerd van de zijde der toeschouwers de Volkstoneel zalen te willen ontvluchten, als van de zijde der leiding beroep te doen op 't argument van de volle zaal, om, hooghartig, kritiek van kant . . .
 • . . . groot goed kan worden) maar al evenmin binnen 't kader van éénzelfde stuk. En dit heuvel zal wel niet op één dag uit 't Volkstoneel bedrijf worden geschakeld. Intussen kan men 't niet kwalik nemen dat er worde gewezen. Vlaanderen heeft recht -- ook de provinsie -- op vakkundige . . .
 • . . . niet kregelig worden : de leiding niet en ook niet de toeschouwer, maar eerlik en zakelik, wederzijds steunend, hun taak voortzetten. We wensen 't Volkstoneel heus alle heil en welvaren toe. zzz. . . .
1925-09-27 Felix Timmermans en Edward Veterman : "En waar de ster bleef stille staan..." in het "Théâtre du Marais" (Willem Putman)
 • . . . : gelukkiglijk -- en diegenen dan, die willen geestig zijn, beweerden dat het natuurlijk geen tooneelstuk is vermits het op het repertoire van het " Volkstooneel " staat. Ik ga niet heelemaal akkoord met de aldus bewoorde beoordeeling van "Waar de ster...". Het jongste werk van Timmermans en
 • . . . bedrijven redden, ook al schonk ze ons onder meer in de scène van Pitje Vogel met de zwarte Madam, een der beste tooneelen die het Volkstooneel vertoonde. De dood van Suskewiet bijv. is van wege de auteurs 'n onherstelbare vergissing; ik bedoel de uitwerking. Bij elk gestameld woord van . . .
 • . . . is dat de diverse tafereeltjes zoo veelvuldig zijn en niet stevig genoeg onderling verbonden. We konden reeds meer die opmerkingen aangaande opvoeringen van het " Volkstooneel " maken : dat gedurig dichtvallen van het gordijn is geen factor ten goede. En wat helpt het een heel stuk in één décor te . . .
 • . . . stuk van Timmermans en Veterman het folkloristische element naast het religieuze; de regie kan hier onderlijnen naar willekeur en het " Vlaamsche Volkstooneel " laat geen gelegenheid voorbij gaan om met breed gebaar Vlaamsche uitbundigheid uit te stallen, zoekt vooral een eigen nationalen stijl te bereiken in . . .
 • . . . natuurlijk noodlottig voor de eenheid van een vertolking, maar anderzijds zet het oneindig veel meer kleur bij. En kleur is, zooals gezeid, van het " Volkstooneel " niet het minste betrachten. 27-9-25. . . .
1938-11-30 Werk van Noord-Nederlandsche dramaturgen (Willem Putman)
 • . . . Verhoeven, «een brok middeleeuwsch leven beziet met de oolijke en oneerbiedige oogen van een modern mensch». Van denzelfden auteur ging ook «DE NAR». Het Volkstooneel vond in beide werken gelegenheid tot het uitstallen van een plaisante fantazie. Voor meer dan gewone belangstelling speelde men dan «DE GENDARM VAN EUROPA» . . .
1925-01-04 Hendrick Fayd' herbe : "Esbatement van vier personagiën" door "de Noordster", Mechelen (Willem Putman)
 • . . . Unger ) en dit verwonderde ons niet, daar juist de heele vertooning geleid werd door Karel De Heyder, die een der knapste spelers van het " Vlaamsche Volkstooneel " is. Ook de kostuums waren pittoresk en de verzen werden met fel geprononceerd rhythme gezeid. Een effenaf puike vertolking. 4.1.25. . . .
1924-10 Stemmen over de "eerste" van Marieken van Nijmegen door het Vlaamse Volkstoneel (Pol de Mont)
 • . . . Tooneel Stemmen over de «eerste» van Marieken van Nijmegen door het Vlaamse Volkstoneel (Regie J. De Meester Jr) Uit een Brief van dichter Pol de Mont : «Ik aarzel niet, mijn indrukken aldus . . .
 • . . . oordeel van Herman Teirlinck : Zeer gaarne geef ik mijn oordeel te kennen over de opvoering van Marike van Nijmegen door het «Katholiek»Vlaamse Volkstoneel . Maar ik zal het niet doen naar den trant van onze vele scherpzichtige tooneelrecensenten, die de zaken over den kam halen om zich . . .
 • . . . ik de handhaving van een helder kriterium op den koop toe onderstel) tot eene pueriele bezigheid. Laat ons vooral werken, werken, werken. Nu het « Vlaamse Volkstoneel » heeft gewerkt. En dat werk ligt geheel, en zuiver, in de lijn van het vernieuwingsproces. Ik wist wel dat Johan De . . .
 • . . . De Meester heeft «Marieken» niet modern gespeeld : «Marieken» is modern in zijn interpretatie. In dit opzicht bleek Schmidt het opzet van Het Vlaamse Volkstoneel niet te begrijpen, wanneer hij in zijn recensie in «Het Laatste Nieuws» de vrees opperde, dat «Marieken» wel eens een sukses, maar . . .
 • . . . streven kunnen vastschakelen : het is bedoeld als «soudure» tussen ons oud echt-vlaams répertoire en het nieuwe, dat nog komen moet en komen zal. Het Vlaamse Volkstoneel wil immers een vernieuwde, echt-vlaamse toneelkunst helpen ontluiken : het heeft met dit oud stuk uitgepakt om aan te tonen, wat het . . .
1924-10-24 J.K. Jerome : De blijde komst in "De Nieuwe Spieghel", Brussel (Willem Putman)
 • . . . te gaan kijken. Zij verovert zich hier in één slag een allereerste reputatie en wij apprecieeren haar optreden des te meer, daar vroeger het Vlaamsche Volkstooneel altijd jonge karakterrollen van dit slag ten zeerste heeft gemist. Nog dient vermeld Staf Bruggen (de jood) die in zijn verschijnen een ganschen . . .
1933-08-11 A la manière de.. (Victor J. Brunclair)
 • . . . tijdens den oorlog aan het IJzerfront bestaande Fronttooneel en bet later door Dr. de Gruyter en Juul Platteau voortbestuurde Vlaamsche Volkstooneel heeft los gescheurd), spijts de zwartkijkerij van betweters uit andere tooneelbladen die op vrijbiljetten azen terwijl ik voor iedere vertooning regelmatig mijn plaats . . .
1921-10-16 Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel (Cr.)
 • . . . Bij Dr OSCAR DE GRUYTER : leider van het " Vlaamsch Volkstooneel " Starkadd werd reeds meer dan vijf-en-twintig maal opgevoerd. EERSTE OPVOERINGEN Naar aanleiding der 25e opvoering van "Starkadd" (feitelijk was het Dinsdag de . . .
 • . . . (feitelijk was het Dinsdag de 28e maal dat het stuk te Brussel voor het voetlicht kwam) achtten wij het interessant den leider van het Vlaamsch Volkstooneel even te gaan opzoeken en hem te polsen over zijn verleden en zijne toekomstplannen. Tusschen de herhalingen van twee stukken in, krijgen wij . . .
 • . . . Molière . "Gudrun" van Rodenbach . "De Paradijsvloek" van Laudy . "Een faillissement" van Björnson . HET DOEL VAN HET " VLAAMSCHE VOLKSTOONEEL ". DE DROOM VAN DR DE GRUYTER Dan hebben wij het nog over het doel dat De Gruyter eigenlijk met . . .
1925-11-14 Gaston Martens : "De groote Neuzen" te Ninove (Willem Putman)
 • . . . dat geheel de zaal wenscht; zij neemt Neuze De Keyzer en laat Cies Stampers stikken. Ik heb de première van dit stuk door het " Volkstooneel " bijgewoond te Ninove. Daar werd hartelijk gelachen en toegejuicht. Voorzeker zal dit blijspel een succès worden, maar dan niet alleen om zijn kleurrijk Vlaamsch-zijn, . . .
 • . . . Neuzen" niet vallen. Het is, onder regie van De Meester , opgewerkt tot een bepaald merkwaardig ding, dat in het répertoire van het " Volkstooneel " volstrekt op zijn plaats is. Die deze geestigheid te lomp vindt, wijte dit niet aan Gaston Martens , maar aan ons Vlaamsche volk . . .
 • . . . aan Gaston Martens , maar aan ons Vlaamsche volk -- want wij zijn, zooals Fabricius ergens zegt, geen heiligen. Ook het " Vlaamsche Volkstooneel " schijnt dat nu te weten. 14-11-25. Voor de andere werken van Gaston Martens . . .
1931-10-01 Argument bij Barrabas (Jan Boon)
 • . . . ARGUMENT In Maart 1929 werd «Barabbas» gecreëerd door het « Vlaamsche Volkstooneel » en tot in het voorjaar 1930 over geheel Vlaanderen, in stadsschouwburgen en dorpszalen, gespeeld. De regie was van Johan de Meester . . .
 • . . . kunnen oordeelen. Deze Nederlandsche verdichting is ongewijzigd deze welke aan onzen dierbaren kompagnon Johan de Meester jr. , als toenmalig regisseur van het V. V. T. werd in handen gegeven. Wij verantwoorden ons nog met het evangelie van den Woensdag der Goede Week : want ik zeg U, . . .
1923-11-03 Gaston Martens: "De Held der Fransche ronde" door den Volksschouwburg te Brussel (Willem Putman)
 • . . . zelf dat deze stukken ook op het repertorium der schouwburgen voorkomen. Voor wat "De groote neuzen" betreft verwijs ik naar het hoofdstuk : "Het Vlaamsch Volkstooneel ". . . .
1938-11 Herman Teirlinck: "Ave" (Willem Putman)
 • . . . 1927 ook te Brussel -- en ook in de Fransch sprekende middens -- werden geboden. Het tooneelexperiment is nooit het monopool geweest van het Vlaamsche Volkstooneel . Bovendien is er op dit punt wel nog het een en andere hier te vermelden, al moge uit dit boek eenigszins blijken dat . . .
1928-10-05 "Adam in ballingschap" door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
 • . . . KUNST EN LETTEREN Uit de Tooneelwereld Adam in Ballingschap door het Vlaamsche Volkstooneel Reeds vele jaren achteruit in mijn herinnering staat de opvoering in Vlaanderen van «Adam in Ballingschap» door Dr. Willem Royaards . . .
 • . . . van laurier in de hand, neerzweven, aan het begin van het tweede bedrijf. Waar het Woord nu eenmaal niet het element is van het Volkstooneel , verdient de klare, verzorgde dictie van den Gabriel-vertolker (Antoon van der Plaetse) een bijzondere vermelding. Lucifer (de Haen) laat zijn zware r's door de . . .
 • . . . kunstminnende Heeren, Vaders van het oud-mannenhuis en weeshuis, voorstanders van het recht gebruik der tooneelspelen. De paradijselijke atmosfeer wordt in de «Adam»-opvoering van het Vlaamsche Volkstooneel het sterkst en het zuiverst gesuggereerd in de «Rei» aan het slot van het 3de bedrijf. Wat Joh. de Meester heeft . . .
 • . . . theater een oogenblik de allures aan te nemen van een burgerlijk drama... In het vijfde bedrijf, het laatste, bereikt de opvoering van het Volkstooneel dan voor de tweede maal een onvergetelijk hoogtepunt. Ik bedoel de wanhoops-scène van Adam en Eva. Een uit groene en zwarte lappen samengestelde lichaamsbedekking . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
 • . . . Onze Tooneelinterviews: Antoon Van de Velde Bij den heer Antoon Van de Velde : Algemeen leider van het Vlaamsche Volkstooneel - Meneer Van de Velde , mag ik U enkele indrukken vragen over het verloopen tooneelseizoen? Over uwe spelers, over de kritiek, . . .
 • . . . hebben gedaan." Er zal een tijd komen dat wij kalmpjes de geschiedenis der jongeste maanden kunnen voegen bij die der voorbije jaren van het V.V.T. Ik verzeker U dat qua werk, offervaardigheid, idealisme en geestdrift, de jongste tijd meer en schooner biedt dan al wat voorbijging. Dit wellicht ook . . .
 • . . . daarom ook het volgende. Het alles getuigt van een doelbewust willen. Wat is uw gedacht daarover, bitte? - Doelbewust willen? Man, al wat het V.V.T. doet, is doelbewust! Wij willen onze menschen niet alleen Vlaamsch maar ook Europeesch ontwikkelen; geven de gemeenschap dààrom, een selektie van eigen en vreemd . . .
 • . . . konsekwentie dat tooneelwerk, eer het door ons zal aanvaard en gespeeld, voldoen moet aan bepaalde structuur - eischen die in 't kader van het Volkstooneel -concept vallen. Er wordt (soms brutaal-cynisch) geschermd met de nagedachtenis van Dr De Gruyter en met de herinnering aan De Meester . . . .
 • . . . slechts vast aan Vlaanderen en zijn Geloof en zijn kunst en zijn toekomst. - Ja, de toekomst?... ... Van toekomst gesproken, die van 't V.V.T. wordt - wat zijn taak betreft - vierkant door ons gewaarborgd, mits die toekomst materialiter door ons volk worde mogelijk gehouden, velletjes van een . . .
1937 De Lucifer van Johan De Meester (Willem Putman)
 • . . . VERSCHAEVE DRIE ASPECTEN VAN "LUCIFER". De «LUCIFER» van JOHAN DE MEESTER Jr. Ongetwijfeld een der glanspunten uit de geschiedenis van het Vlaamsche Volkstooneel . Ik heb er reeds van gewaagd in het beknopte nawoord, waarmee mijn boek «TOONEEL-GROEI» is besloten. De Vondel -herdenking bracht ons einde . . .
1925-12-20 Michel De Ghelderode en Jef Vervaecke : "Van den dood die bijna stierf..." in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . Dit nieuwe stukje is : een Brusselsch poesjenellen-spel, opgeraapt in de Hoogstraat en voor het tooneel verwerkt "in vijf schuifkens en een proloog". Het Volkstooneel gaf deze vertooning als "kluchtig intermezzo". Laat ik maar dadelijk zeggen, dat dit de eenige benaming is, waaronder dit spektakel min of meer kan . . .
 • . . . tempo. Enkele tooneeltjes werden nochtans met brio gespeeld en ook het slot maakte indruk, zoodat het publiek dan toch maar hartelijk heeft toegejuicht; het " Volkstooneel " heeft nu eens even onbegrensde sympathie -- en ten slotte blijft dit nog te waardeeren van den avond : ieder kostuum was een parel . . .
1924-10-04 Marieken van Nijmegen in "De Nieuwe Spieghel", Brussel (Willem Putman)
 • . . . De Nieuwe Spieghel ", Brussel. Johan De Meester jr. is uit Nederland gekomen en heeft in Vlaanderen de leiding van het " Vlaamsche Volkstooneel " aanvaard. Het past dat wij op dit oogen-blik een blik werpen in het verleden -- even maar, want deze reeks opstellen wil zijn . . .
 • . . . hij de meester is. Hij heeft Vlaanderen beschaafd. Hij beschaaft nu Antwerpen . De première van "Marieken van Nijmegen" door het vernieuwde " Vlaamsche Volkstooneel " is gegroeid tot een triomf. En dan niet slechts tot een triomf van het " Vlaamsche Volkstooneel ", noch van " De Nieuwe . . .
 • . . . van "Marieken van Nijmegen" door het vernieuwde " Vlaamsche Volkstooneel " is gegroeid tot een triomf. En dan niet slechts tot een triomf van het " Vlaamsche Volkstooneel ", noch van " De Nieuwe Spiegel ", noch van Johan de Meester . Deze gebeurtenis is de triomf van het nieuwe tooneel . . .
1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
 • . . . Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen We meldden reeds dat de heer Jan Oscar De Gruyter , doctor in de letteren, leider van 't Vlaamsche Volkstooneel , destijds leider van Vlaamsche tooneelgroepen aan 't front , door het schepencollege van Antwerpen als kandidaat werd voorgedragen voor het bestuurschap van den . . .
 • . . . voldoen, staat aan U te beoordeelen. Ik meen, met een zeker vertrouwen te mogen wijzen op wat wij op zeer korten tijd met het Vlaamsche Volkstooneel hebben tot stand gebracht. Onder ongehoord moeilijke omstandigheden, zonder een cent toelage, tegen vooroordeel, onwil, wansmaak in, heeft het Vlaamsche Volkstooneel op . . .
 • . . . met het Vlaamsche Volkstooneel hebben tot stand gebracht. Onder ongehoord moeilijke omstandigheden, zonder een cent toelage, tegen vooroordeel, onwil, wansmaak in, heeft het Vlaamsche Volkstooneel op de kleinste plaatsen goed werk gebracht. Door niets of niemand liet het zich van het na te streven doel afleiden en na . . .
 • . . . Hoe langer hoe drukker worden de voorstellingen bezocht, met ingetogen aandacht en eerbied gevolgd; telkens dringen nieuwe plaatsen aan om het bezoek van het Volkstooneel te mogen krijgen. Het zal dus voldoende zijn de Antwerpsche Schouwburg in dezelfden geest te leiden, om tot dezelfde uitslagen te geraken; ja . . .
 • . . . tot uiting komen en te Antwerpen, waar de moeilijkste tooneelopgaven tot een harmonieuze oplossing zouden kunnen gebracht, en in de ontelbare plaatsen waar het Vlaamsche Volkstooneel optreedt om in eenvoudiger, bevattelijker vorm hetzelfde schoonheidsevangelie te verkondigen. We stellen ons voor om de 14 dagen een première te geven uit . . .
1925-09-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . gegeven van het bekende legendespel van Timmermans en Veterman . Met En waar de Ster bleef stille staan.... zette het vernieuwde " Vlaamsch Volkstooneel " zijn tweede tooneelseizoen in. Daar het stuk in Nederland overbekend is, kan ik mij bepalen tot de vertolking, die onder de leiding stond . . .
 • . . . Nijmegen en De gecroonde Leersse, en ik moet zeggen, dat geen oogenblik de indruk, die ons van genoemde vertooningen is overgebleven, werd geëvenaard. Het " Volkstooneel " ligt trouwens meestal in geschil met zijn publiek wat betreft den gewenschten duur van een tooneelvertooning. Ook ditmaal was het spektakel te lang; van . . .
 • . . . stuk van Timmermans en Veterman het folkloristische element naast het religieuze; de regie kan hier onderlijnen naar willekeur en het " Vlaamsch Volkstooneel " laat geen gelegenheid voorbij gaan om met breed gebaar Vlaamsche uitbundigheid uit te stallen, zoekt vooral een eigen nationalen stijl te bereiken in . . .
 • . . . hebben de auteurs uitgesponnen en ik moet zeggen, dat een paar keer de regie daar niet voldoende op reageerde. Zijn wij gewoon, in het " Volkstooneel " geprecipiteerde actie en fel-gedrongen stijl te krijgen, hier zagen wij Suskewiet doodgaan in een tempo, hetwelk de heer Poot , die in de . . .
 • . . . haar zijn wilden strijd aanbindt. Het felle rythme van dit prachtige tooneel knoop ik vast aan de beste dingen, waarin de stijl van het " Volkstooneel " zijn culminatie-punten bereikte, namelijk het kroeggevecht in Marieken van Nijmegen en het tooneel rond de straatlantaarn in De Nacht. Er was bij poozen een . . .
 • . . . natuurlijk noodlottig voor de eenheid van een vertolking, maar anderzijds zet het oneindig veel meer kleur bij. En kleur is, zooals gezeid, van het " Volkstooneel " niet het minste betrachten. Daar was voor deze première een zeer groote belangstelling. Hieruit bleek, welk een belangrijk cultuurcentrum dit tooneelgezelschap in Vlaanderen is . . .
1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . tusschen zaal en tooneel is te verkrijgen, in de eerste plaats, door gelijkwaardigheid van geest tusschen acteurs en publiek. Het groote succes van het Vlaamsche Volkstooneel ligt heel zeker in hoofdzaak hierin: het speelt meestal stukken van katholiek-godsdienstigen aard, of stukken die gebouwd zijn op Vlaamsch-legendarische volksmotieven. En dat . . .
1938-11 "De Knecht van twee Meesters" van Goldoni (Willem Putman)
 • . . . «DE KNECHT VAN TWEE MEESTERS» VAN GOLDONI De eerste « Verheyen » in het Vlaamsche Volkstooneel , na de interessante proeven, die hij reeds verwezenlijkte met dillettanten (o. m. «Passiebloemen» te Hasselt, uitvoerig besproken in «Tooneelgroei»). Ik zeg elders mijn . . .
1930-07-11 "Gudrun" bij het verjongde katholiek Vlaams Volkstoneel (A.J.M. Wijdeveld)
 • . . . Gudrun bij het verjongde katoliek Vlaams volkstooneel A. J. M. Wijdeveld Op Zondag 22 Junie gaf 't verjongde K.V.V.T. in de tuin . . .
 • . . . Gudrun bij het verjongde katoliek Vlaams volkstooneel A. J. M. Wijdeveld Op Zondag 22 Junie gaf 't verjongde K.V.V.T. in de tuin van 't stedelijk museum van Sint Niklaas -- als kermisvertoning -- de première van Rodenbach 's «Gudrun». «Et . . .
 • . . . desondanks de toekomst met vertrouwen mocht ingezien, kan 't nu 'n absolute zekerheid heten na dees eerste daad, dat de toekomst van 't werkelik verjongde K.V.V.T. vast staat. Wat de regisseur met z'n troep, in zo korte tijd en te koste van niet te vermoeden inspanning, wist te bereiken . . .
 • . . . maar in de absolute betekenis van wat werd gerealiseerd. Zo zeer we ons vroeger eerlike, hoewel soms zeer strenge bedenkingen te overstaan van 't K.V.V.T. lieten ontvallen (en in voorkomend geval doen we 't nog wel) moeten we ons nu gewonnen geven voor de hoge waarde van spel en . . .
 • . . . grote meesterschap gelegd. De troep is 'n revelasie. In artiestieke homogeniteit staat ie beslist hoger dan 't ooit 't geval was met 't vroegere V. V. T. Objektief staat 't peil van de vertoning daardoor al op 'n hoger plan. De volstrekte ontoereikendheid van de Camillus-uitbeelding doet daar niks . . .
 • . . . De groepsfigurasie is hier omwille van de troepnoodwendigdigheden, maar dan zeer gelukkig uitgeschakeld zonder dat 't hoofdspel er ook maar één ogenblik onder lijdt. 't Verjongde Katholiek Vlaams Volkstoneel steekt van wal ( of loopt 't weer van stapel? ) met 'n spel van de zee. 't Gebeurt met . . .
 • . . . met de schildmeiden: uit II : «Hou zee» en moge de vaart dan verder goed lopen. 't Geval bergt echter 'n grote les. 't K. V. V. T. is niet 'n konsorsium van personen, maar 'n organisme in dienst van 'n idee : Katholiek en Vlaams, dat doelbewust en . . .
1929-01-04 "Geschiedenis van een soldaat" en "Orpheus" te Gent (Cr.)
 • . . . een talrijk, en, als altijd, uitgelezen publiek, voor deze gala-avond opgekomen. Het had lang half acht geslagen, toen de wakkere Gentsche propagandist van het Vl. Volkstooneel , heer Prof. J.J. Van Hauwaert, ons in het oor kwam fluisteren: "De auto met de dekors, kostuums, etc. sinds drie uur uit Brussel . . .
 • . . . met een te begrijpen ontroering, nagenoeg het volgende: "Dames en Heeren, ik heb U de slechte mare te melden dat de auto van het Volkstooneel met heel ons dekor, en de rest verongelukt is... (Hier een ontsteld gemompel in de zaal.) Maar de muziekanten zijn er, en wij willen . . .
 • . . . ver over middernacht toen zij eindigde. Maar verveeld hebben wij er ons niet. Na de recensies welke reeds over de jongste prestatie van het Vl. Volkstooneel verschenen, kunnen wij onzen indruk bondig saamvatten. Wij blijven er alleszins het Vl. Volkstooneel dankbaar om dat het ons liet kennis maken . . .
 • . . . recensies welke reeds over de jongste prestatie van het Vl. Volkstooneel verschenen, kunnen wij onzen indruk bondig saamvatten. Wij blijven er alleszins het Vl. Volkstooneel dankbaar om dat het ons liet kennis maken met deze moderne kunstuitingen. Al is dit ook geen kunst naar ons hart, het blijft . . .
 • . . . steeds daar begonnen waar de dichters moedwillig duister werden... Ook om het vertolken van dezen "comprimé" (vooral heer Verheyen was hier kostelijk), verdient het Vl. Volkstooneel een blommeken, en wij hopen nog op meer dergelijke gala-avonden vergast te worden. Cr. . . .
1931-10 Walter Hasenclever's "Antigone" door het Vlaamsche Volkstooneel (Leo Galle)
 • . . . Toneel Walter Hasenclever 's "Antigone" door het Vlaamsche Volkstooneel . Hierdoor is het kunstwerk van Sophocles tot ons gebracht in een dramatische ontwikkeling waarvan het verloop tracht te . . .
 • . . . spel van Ast Fontaine de vergelijking kan doorstaan. Om maar één voorbeeld te noemen, kan men verwijzen naar de opvoering van Oidipous door het Vlaamsche Volkstooneel , waarbij Sophocles ' meesterwerk afgrijselijk werd vermoord. Een tooneelgroep die onder zijn spelers een Ast Fontaine telt, mag vrij de grenzen over: . . .
1923-03-25 Nieuw Katholiek Tooneel in Vlaanderen (Anon.)
 • . . . leverde Wies Moens pas een nieuwe vertaling van het mirakelspel, dat thans op het repertorium van Dr O. De Gruyter 's Vlaamsche Volkstooneel voorkomt en waarvan Donderdagavond in de « Christelijke Arbeiderscentrale » te Brussel de eerste opvoering plaats had. Ook in het te Lokeren opgevoerde werk . . .
1927-04-23 Het Vlaamsche Volkstooneel: "Jacob van Artevelde" te Antwerpen (P.)
 • . . . Het Vlaamsche Volkstooneel : "Jacob van Artevelde" te Antwerpen Verleden Dinsdag ging de eerste vertooning in den Katholieken Kring. Wij hadden zoo juist het werk gelezen, . . .
 • . . . van Verschaeve klassiek." En, nu we toch de schaar tusschen de vingers hebben, knippen we nog dit uit de aankondiging van het V.V. zelf: "Als bouw benaderen de spelen van Verschaeve de Shakesperiaansche golving van edel driftig leven; als lijn rust over deze . . .
 • . . . als Geertrui. Een spijtig iets vonden wij het feit dat de vertooning eerst na half negen aanving en eindigde op middernacht. Zoo zal het Vl. V. moeilijk bezoekers kunnen aantrekken uit de voorsteden, laat staan buitengemeenten. Kan de technische dienst daar niets aan verhelpen? P. . . .
1930-07 Een onnoozel hart in de wereld (Robert Erkens)
 • . . . ovatie liep door de zaal. Al is Michel Van Vlaenderen een onzer verdienstelijkste regisseurs (welke dienst heeft de hoofdredacteur van "De Nieuwe Gazet" aan het Volkstooneel bewezen om met hem te worden vergeleken?) en mag zijn meening tellen, toch kon dat nieuwsje mijn optimisme niet hinderen. Met de verwachting . . .
 • . . . geen tiende der plaatsen was bezet. Had de Hemelsche Salomé van Timmermans hier schuld aan? Lokte de Antwerpsche wereldtentoonstelling ieder naar buiten? Het Vlaamsche Volkstooneel heeft reeds veel bereikt, maar menige opvoering dient als experiment "als zoeken" geoordeeld; en het publiek verlangt resultaten. Het stuk van
1920-11-04 Over Tooneelkunst: Het Oordeel van Olga (H.)
 • . . . Over Tooneelkunst: Het Oordeel van Olga Naar aanleiding van de opening van " HET VLAAMSCHE VOLKSTOONEEL " met de eerste opvoering van Het Oordeel van Olga van Willem PUTMAN . Het optreden van een nieuwen troep in de . . .
 • . . . zich hier op bij wat er in Vlaanderen voor nieuws en goeds groeit en daarbij nog hoop geeft op leven. Het tot standkomen van " Het Vlaamsche Volkstooneel " geeft blijk van wil en pogen van een nieuw streven. De volle waarde ingezien van het feit, dat E. H.
 • . . . het vier of vijftal klassieke werken die op het repetorium voor dit jaar voorkomen dat het streven naar een meer klassieke lijn ook in " Het Vlaamsche Volkstooneel " leeft? Dat was een bemoedigende instelling en bepaald een stap vooruit van de Vlaamsche tooneelevolutie. De opvoering op de buitendorpen is een . . .
 • . . . op de buitendorpen is een ontginningswerk waarvan - indien het slaagt - de vruchten onvoorwaardelijk rijk moeten zijn. Alleen die twee eigenschappen geven aan " Het Vlaamsche Volkstooneel " een betekenis, waardoor het buiten de algemeene kenis van tooneelkunst komt te staan, waaraan de Vlaamsche schouwburgen en gezelschappen bepaald moreel zoo . . .
 • . . . bedoelde tooneelkringen is niet begrepen " De Multatulikring " te Gent, die ook als is het maar flauw blijk geeft van wil tot nieuw leven. " Het Vlaamsche Volkstooneel " zette zijn officieele eerste tooneelseizoen in met "Het Oordeel van Olga" van Willem Putman , op 11 dezer. Leiders en spelers . . .
1925-04-04 Het Vlaamsche volkstooneel: Renaat Grassin (Willem Putman)
 • . . . RENAAT GRASSIN Hij blijft een eigenaardige persoonlijkheid, en ongetwijfeld bezet hij in de geschiedenis van het Vlaamsche Volkstooneel een eigen plaats. Men zou onvolledig zijn moest men hem voorbijloopen, al kan men hem moeilijk het belang geven dat men
 • . . . element. Dat was Grassin in de juiste perken van zijn kunnen. Het werd een «schlager» van belang, en ik geloof dat het Volkstooneel er door in staat is geweest zijn bedreigd bestaan minstens voor een jaar te verlengen. Ook een boni. Maar het werd een aanstekelijk sukses. . . .
 • . . . Schiller 's «WILLEM TELL», waarin we andermaal Grassin als regisseur kregen. Maar ook deze poging zou niet het verhoopte resultaat brengen. Het Volkstooneel had gaandeweg belangstelling en geestdrift verloren. Zijn rol was uit. Het heengaan van De Meester had in feite een periode afgesloten, die . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
 • . . . HET VLAAMSCH NATIONAAL TOONEEL HET VLAAMSCH NATIONAAL TOONEEL STAF BRUGGEN Ik heb reeds aangeduid dat het Vlaamsche Volkstooneel in een van zijn vertakkingen, zijn leefbaarheid vestigen zou op een heele andere basis. Wanneer wij de werking van de groep Staf . . .
 • . . . We hebben na een paar maand van dezen «Willem de Zwijger» niet meer gehoord. Maar de meest typische stukken met Vlaamsch-Nationale strekking vond het Volkstooneel in het blijkbaar volgens opdracht geschreven werk van den Vlaamschen dichter Ferdinand Vercnocke , «ALS ROELAND LUIDT», en «DAMPIERE». Bij de beoordeeling van . . .
1927-09-21 Nawoord (Willem Putman)
 • . . . mogen boeken, dan zijn het vooral zulke gebeurtenissen welke hun waarde het meest danken aan de ophefmakende mise-en-scène ("Lucifer" en "Sint Franciscus" door het " Volkstooneel ", "David" door de " Katholieke Gilde ", Sint-Niklaas enz.) De Vlaamsche schouwburg te Brussel bood ons benevens een vrij onbeduidend gelegenheidsstukje van
 • . . . Laermans en Saverys . Dit heimat-genre is den Vlamingen altijd sympathiek geweest. Ook verwierf "Jezabel", bij de première een hartelijk succes. Het " Volkstooneel " bood ons ook Vlaamsch werk, en dan nog wel Vlaamsch werk van een zeer groote verscheidenheid. Eerst "Nuances", een spel van den oorlog, door . . .
 • . . . kunnen afscheiden. Ik spreek er straks over. Anders is het met "Leontientje", het stuk van Timmermans en Veterman , waarmede het " Volkstooneel " zijn seizoen heeft afgesloten. Men heeft zich afgevraagd hoe dit suikerzoete stukje dat op menige plaats grenst aan het melodrama, terecht is gekomen op . . .
1925-07-23 FEESTWEEK I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . is vermoedelijk in den winter geboren. Tweede illustratie van mijne thesis: de openlucht-vertooningen van Paul de Mont 's "Reynaert de Vos", door het Vlaamsche Volkstooneel . Geen van die vertooningen heb ik voorloopig bijgewoond: het is bij mij heerlijk koel in huis. Maar het heeft niet belet, dat te . . .
1930-02 "Moet Barbertje hangen...?" Gemis aan vaste lijnen (Anton Van de Velde)
 • . . . wordt na 'n zeker kwantum plus minus ongelukkig werk. Onze critici hebben 't nu hoofdzakelik over toneel. 't Is de mode. Voornamelik over het Vlaamse Volkstoneel . Mag ik er vooreerst op wijzen dat, zolang "Barbertje" onder voogdij van Johan de Meester stond, nooit openlik over haar "gemis . . .
 • . . . tekniek voorstaan, en de innerlike superieure roerselen van de mens improduktief laten? 't Gaat hier echter hoofdzakelik over "gemis aan vaste lijnen" bij het V.V.T. Die lijnen worden bepaald volgens ethiese én esthetiese maatstaf. Katholicisme en kunst. Barbertje, Barbertje! wat ben je 'r erg aan toe! Als je 't . . .
 • . . . weer: dat is gek, want te apostolies... Zo gaat het in de wereld. Men noemt het: "Gemis aan vaste lijnen"... Welnu, lieve vitter, het Volkstoneel wijst u alvast op 'n vaste ethiese lijn. En wat z'n kunstprestasies betreft, dunkt me, als ik steunen mag op algemeen advies, dat 't . . .
 • . . . Ik heb het niet over de tientallen fiksies der laatste twee jaren, hier en daar als 'n pseudo-omwenteling aangekondigd... Trouwens, de rol van het V.V.T. is, zelfstandig zijn sleperswerk te doen. Kapiteins-aan-de-wal roepen 't hardst, want ze snappen niets van zelfstandig maneuver. Maar 't is door al dat geroep . . .
 • . . . niet te vinden zijn. Wie met ontvankelike overgave 'n schone, zuivere beweging volgt, is haast onbewust tot die beweging bekeerd. De toneelaksie van het Vlaamse Volkstoneel -- leidster der beweging -- is naar geest en daad steeds gaaf gebleven. Zal de toekomst die aanvreten? Koest, man! 't Tweede lustrum . . .
 • . . . niet mag aangewend tegenover enkelen die zich op 't ongunstig getuigenis van twee, drie mensen uit hun midden beroepen om te beweren dat het V.V.T. dood- en dagelikse zonden doet! Laat zelfs duzend man ons niet waardig achten in het raam van hun toneelkonsept, wat beteekent dat tegenover de . . .
 • . . . van tienmaal duzend anderen? Of acht u ons niet voldoende psikologies "gevormd" om onderscheid te maken tussen snobistiese en volkse, dus gemeenschapsbij val? Het V.V.T. draagt overal oog en oor mee om 'n statistiek voor z'n Kunstfähigkeit te maken. Wanneer ik 'n stuk monteren ga, denk ik niet aan . . .
 • . . . mens mag in Soetenaye of in Schellebelle wonen, hij is me niet minder lief dan de Sinjoor of de Brusselaar. Daarin juist is het V.V.T. zó algemeen omdat 't allen dienen kan. Zelfs niet uitsluitend ons volk, maar ook de Fransoos en de Pruis en de Djek... en wie . . .
 • . . . de stem en 't gebaar en de kleur en de ziel van Vlaanderen óver de grenzen bekend te maken. Of is er, buiten het V.V.T. , één organisme geweest dat deze laatste jaren moderne levende Vlaamse kunst heeft geëksporteerd? Had De Meester slechts dat gedaan, onze dank ware reeds ruim . . .
 • . . . Duitsland terecht, tot meerder eer en glorie der jonge Vlaamse kultuur. Wie is dwaas genoeg, zulke feiten als argument tegen het Vlaams-zijn van het V.V.T. te willen gebruiken? Wij dienen ons volk opdat het zich verheffe uit z'n burgerlik-bij-de-grondse leven. Kunnen we 't beste van dat volk aan de . . .
 • . . . Maar Barbertje bleek algauw te simpel in de niewe wereld, want daar volgden opeens de "emansipasie" der massa dilletanten en de bedenkelikste arrivisterij! Het V.V.T. heeft daar steeds buiten en boven gestaan. Dat nu sommige onmondigen 't pogen na te apen en vreselijk dwaas doen, is natuurlik. In dat . . .
1929-07-07 Johan De Meester jr (Willem Putman)
 • . . . jr. Het heengaan van Johan De Meester , die na het seizoen 1928-29 naar Nederland terugkeerde, heeft voor de evolutie van het Volkstooneel en van het moderne tooneelleven in Vlaanderen een zeer groote beteekenis gehad. Op afstand zijn we dat nog beter gewaar geworden. Aanvankelijk immers zou . . .
 • . . . geest en in zijn richting voort te werken. Dit pogen bleek ten slotte niet veel meer te zijn dan een eerder artificieel aanhangsel. Het Vlaamsche Volkstooneel in zijn modernen vorm en met zijn experimenteel karakter is aan het heengaan van Johan De Meester geleidelijk dood gegaan. Even . . .
 • . . . paar onbeduidende incidenten aanleiding worden tot splitsing van gemeld gezelschap. In feite voltrok zich hier de ontbinding -- en zoo een fractie van het Volkstooneel onder leiding van Staf Bruggen verder leefbaar bleek te zijn, dan was deze leefbaarheid gegrond op een totaal andere basis. Ik zal . . .
 • . . . Claudel 's "Boodschap aan Maria" met bijval te spelen, ware er niet geweest dat zeer innig religieuze gevoel, dat in de zalen van het Volkstooneel heerschte ? Maar naast het godsdienstig gevoel was er ook een Vlaamsch gevoel. Godsdienstzin is hier geenszins synoniem van pruderie en dat opende mogelijkheden, . . .
 • . . . Brusselsche avant-garde-middens. En de laatste vertooning die we van hem kregen, in 1933 toen hij dus al een heelen tijd de directie van het Volkstooneel verlaten had, bracht ons daarvan een sprekend en in elk geval boeiend attest. Laat ik nog even bij die vertooning -- de laatste -- . . .
 • . . . en gaf Johan De Meester gelegenheid zijne experimenten voort te zetten. Deze vaststelling onderlijnt reeds voldoende de scheur die zich in het Volkstooneel heeft voorgedaan. Maar het ligt ver van mij hier politieke beschouwingen aan vast te hechten. Wel bedoel ik daarmee te onderlijnen dat
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . en requisieten, gewijd is. Daartoe verleenden medewerking: de Muntschouwburg , het " Théâtre des Galeries ", het " Théâtre du Marais ", het Vlaamsche Volkstooneel en de Brusselsche Stadsschouwburg , de " Groupe Libre ", het gezelschap, " l'Assaut " en dan nog afzonderlijk exposeerende schilders. Werkelijk een zeer . . .
 • . . . Walkure) en dan vooral bonte, zoowel door kleur als door constructie verbluffende music-hall-decoraties, waaronder een allerleukst "Exercice au trapéze" en geestige exotische dans-tafereelen. Het Vlaamsch tooneel (zaal 2) is uitstekend vertegenwoordigd, ook al kan hier van volledigheid geen sprake zijn. Wij vinden het bijvoorbeeld spijtig, dat niet de minste . . .
 • . . . dat zulk décor te Sint-Niklaas heel wat ophef zal hebben gemaakt. Het doet hier, in deze voorname en stijlrijke omgeving, eventjes lachen. Vooral het " Vlaamsche Volkstooneel " verdient aandacht. Daar hangen o.m.: de décors, die Johan de Meester Jr . ontwierp voor Reynaert de Vos en Waar de ster . . .
1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
 • . . . te noodigen en ook haar schouwburg ter beschikking stellen van eigen Vlaamsche tooneel-ondernemingen, zooals het gezelschap van het Antwerpsen " Volksgebouw " en het vernieuwde " Volkstooneel ". In dit schrijven wees ik op de stijgende lijn, waarlangs deze bescheiden Volksschouwburg naar een ruimeren en meer degelijken werkkring tracht. Reeds het feit, . . .
1925-01-15 Herman Heyermans : "Op Hoop van Zegen" en "De Meid" (Willem Putman)
 • . . . zouden liegen als wij zeiden dat dit genre ons nog interesseert. En hoeveel liever is ons niet een zelfs niet gelukte poging van het " Vl. Volkstooneel " dan deze versleten perfectie. Ik hoop dat sommigen hieruit zullen geleerd hebben dat het volstrekt noodzakelijk is dat wij een nieuwen weg zoeken . . .
 • . . . hieruit zullen geleerd hebben dat het volstrekt noodzakelijk is dat wij een nieuwen weg zoeken en dat bij een werking als die van het Vl. Volkstooneel niet anders kan gezeid dan : "Vooruit op die baan. Vooruit over kleine mislukkingen. Gestreefd naar schooneren en meer onberisbeplijken uitslag. Maar dat . . .
1925-01-03 August Strindberg : "Advent" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . die gebreken niet een vereischte kunnen zijn. En zoo ziet het er uit. Het lijkt of, ten behoeve der regie, zwakke stukken in het " Vlaamsche Volkstooneel " zijn gewenscht. Alleen wordt nagekeken, of de geestelijke inhoud wel vereenigbaar is met de katholieke levensbeschouwing. Het is op die manier, dat men . . .
 • . . . stukken en de stijlrijke spektakels van het " Théâtre du Marais ", die alhier in dien zin werden verwezenlijkt. De prestatie's van het vernieuwde " Vlaamsche Volkstooneel " mogen zeker gerangschikt onder het stoutste "théâtre d'avant garde" van dezen tijd. De Vlamingen mogen fier zijn op dit bezit. Alleen niet- of . . .
 • . . . verassingen gegoocheld, zoo schitterend voor oog en oor was geheel de verbeelding dat de kunstzinnige toeschouwer hiermee ten volte kon bevredigd zijn en het " Vlaamsche Volkstooneel " danken mocht om een genotvollen avond zonder voorgaande. Maar het " Vl. Volkstooneel " heeft, meen ik, een roeping. Dat gezelschap moet geheel Vlaanderen . . .
 • . . . de kunstzinnige toeschouwer hiermee ten volte kon bevredigd zijn en het " Vlaamsche Volkstooneel " danken mocht om een genotvollen avond zonder voorgaande. Maar het " Vl. Volkstooneel " heeft, meen ik, een roeping. Dat gezelschap moet geheel Vlaanderen doorreizen, contact vinden met het volk, den smaak van geheel ons publiek louteren. . . .
 • . . . vrees bovendien ten zeerste dat het doorsnee-publiek bij deze fantastische heerlijkheden volkomen koud zal blijven. Het is, meen ik, niet de taak van het " Volkstooneel " geraffineerde spektakels te geven voor een handvol intellektueelen die tuk zijn op extravagantie's, noch tijd en geld te verspelen aan proeven die op zich . . .
 • . . . proeven die op zich zelf zeer interessant zijn maar geenszins het doel van dat gezelschap dienen. Te dien aanzien zal de leiding van het " Vl. Volkstooneel " wel moeten een compromis vinden. De overgang is te brutaal. Ook als wij aannemen dat "Advent" als interessante proefneming er door kon -- . . .
1938-11 "De boodschap aan Maria" van Paul Claudel (Willem Putman)
 • . . . demi prisonnier de ses téguments, Et les yeux bandés...» Van dit wonderschoone stuk -- hoe dor schijnt elk verhaal er van -- heeft het Vlaamsche Volkstooneel een wonderschoone uitbeelding gegeven. Evenals Pieter van Craon heeft de bouwmeester Johan De Meester jr. hiermede een slanke majestatische kathedraal voltrokken, . . .
1925-04-04 Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in " De Nieuwe Spieghel ". Als het waar is dat het " Vlaamsche Volkstooneel " een onderneming is, waarvan de taak niet alleen bestaat in het voorleggen van briljante regie-experimenten, maar die voor doel heeft tot in de . . .
 • . . . die voor doel heeft tot in de verste hoekjes van Vlaanderen het peil van het publiek te verhoogen; Als het waar is dat het " Vlaamsche Volkstooneel " Vlaamsch-nationaal wil zijn, en dus groeien wil tot een organisme, waarvan het bestaan alleen reeds een gunstigen invloed hebbe op onze eigen tooneel-productie; . . .
 • . . . groeien wil tot een organisme, waarvan het bestaan alleen reeds een gunstigen invloed hebbe op onze eigen tooneel-productie; Als het waar is dat het " Vlaamsche Volkstooneel " dus ook langs dien kant mede werken wil tot een hoogeren bloei onzer tooneel-Iiteratuur; Dan moet het " Vlaamsche Volkstooneel " oorspronkelijk Vlaamsch werk . . .
 • . . . waar is dat het " Vlaamsche Volkstooneel " dus ook langs dien kant mede werken wil tot een hoogeren bloei onzer tooneel-Iiteratuur; Dan moet het " Vlaamsche Volkstooneel " oorspronkelijk Vlaamsch werk spelen. Het bestaan van het " Vlaamsche Volkstooneel " weze dan, naast een richtsnoer, een aanmoediging voor die enkele Vlamingen, die . . .
 • . . . kant mede werken wil tot een hoogeren bloei onzer tooneel-Iiteratuur; Dan moet het " Vlaamsche Volkstooneel " oorspronkelijk Vlaamsch werk spelen. Het bestaan van het " Vlaamsche Volkstooneel " weze dan, naast een richtsnoer, een aanmoediging voor die enkele Vlamingen, die het nog wagen tooneelstukken te schrijven. Het weze eene gelegenheid voor . . .
 • . . . Het is trouwens dat sentimenteele dat het geheim bevat van het succes van dit stukje -- want succes was er, en ik voorspel het " Vlaamsche Volkstooneel " hiermee een blijden dankbaren tocht door Vlaanderen. Overal zal men deze "Lente" met sympathie ontvangen ; men zal den fel bewogen strijd in . . .
 • . . . monotoon, gedeeltelijk verkeerd zelfs, en -- om 'n theater-woord te gebruiken -- over het algemeen slapjes. Waar dat bij de voorgaande prestatie's van het " Vl. T. " wegens de besliste originaliteit er van niet mogelijk was, kunnen wij nu deze opvoering even vergelijken met wat wij, op dat gebied, in . . .
 • . . . op dat gebied, in Brusselsche schouwburgen te zien krijgen. Ik verzeker u dat het resultaat van zulke vergelijking niet ten gunste is van het " Volkstooneel ". De vertooningen van het " Théâtre du Marais " staan, vooral dank zij een beeldige enscèneering, op een veel hooger peil en zelfs in . . .
1931-07-30 Vier zomersche uren te Halle: De zooveelste opvoering van het Mariaspel (J.B.)
 • . . . bewijs gebracht van de roeping van dienend tooneel. Dienend tooneel dit is het uitgangspunt geweest voor het katholiek tooneelrenouveau, en voor zijn bekroning: het Vlaamsche Volkstooneel . Dit Mariaspel behoort tot één stad, het maakt deel uit van het leven der stad; het is tenslotte niets dan een nieuw bewijs . . .
 • . . . Aalst; een verre reis naar Salsburg, de Caesar of de Revisor of de Antigone op plein en markt of in het park waar het Vlaamsche Volkstooneel dapper zijn tent en vlag ontplooit onder kermiszon en -regen? Vergeet niet de rit naar Halle, en vrees geen ontgoocheling meer voor uw . . .
1938-11-30 Dr. J.O. De Gruyter (Willem Putman)
 • . . . enscèneering vooral als iets monumentaals. Maar je moet er dan een stuk in plaatsen, dat de ruimte vult..." -- "Wat denkt gij over het " Vlaamsche Volkstooneel ?" -- "Het Volkstooneel doet prachtig werk in Vlaanderen." -- "Het is 'n verklaring die ik gaarne uit uw mond opteeken." -- . . .
 • . . . je moet er dan een stuk in plaatsen, dat de ruimte vult..." -- "Wat denkt gij over het " Vlaamsche Volkstooneel ?" -- "Het Volkstooneel doet prachtig werk in Vlaanderen." -- "Het is 'n verklaring die ik gaarne uit uw mond opteeken." -- "Onderlijn ze. Want gaarne getuig ik . . .
1923-02 Henri Ghéon: zijn programma (Lodewijk Dosfel)
 • . . . Lokeren, door de Katholieke Vlaamsche Jonge Werkerswacht aldaar, op initiatief van provincieraadslid Prosper Thuysbaert met Leo De Palmenaer in de hoofdrollen. Ook het Vlaamsche Volkstooneel speelt van hem de vertaling van «Farce du Pendu dépendu». H. Ghéon , vóór den oorlog een ongeloovige, soms wel een cynieker, . . .
1928-02 Willem Putman: "Van Twee Conixkinderen (Lode Monteyne)
 • . . . prins sterft zeer prozaïsch. Hoe ver staan we nu buiten de sfeer van het oude lied zelf. Dat Putman , werkend voor het Katholiek Vlaamsch Volkstooneel , den tekst der laatste strofe niet volgen kon, is zeer begrijpelijk. «Sy hielter haer lief in haer armen En spronc er . . .
 • . . . en leidt. Wat heeft Putman gedaan toen hij het lied der Coninckxkinderen ter dramatiseering verkoos, daartoe aangezet door de leiding van het Katholiek Vlaamsch Volkstooneel , welke een werk verlangde geheel geconcipieerd volgens haar regie-principes? Hij heeft de personen gezien en beschreven, ze gesitueerd in een bepaald milieu, . . .
1925-07-13 Paul de Mont : "Reinaert de Vos" te Merelbeke bij Ninove (Willem Putman)
 • . . . spelenden heelemaal gesloten, Bedoeld werd, populair tooneel te geven. De uitslag was op dat gebied verrassend en zeer bevredigend. Met deze vertooning heeft het " Vlaamsche Volkstooneel " een waarachtig volksch succès te boeken, wat wel met vreugde mag worden vastgesteld, doordat de vroeger gegeven spektakels niet steeds in het bereik . . .
 • . . . het bereik van het Vlaamsch publiek bleken te liggen, wat niets aan de waarde dier spektakels vermindert, maar dan toch een onderneming als het " Vlaamsche Volkstooneel " hinderde bij het verwezenlijken van haar doel. De eerste voorwaarde om een publiek op te voeden is natuurlijk, dat publiek te bereiken. Het . . .
1938-11-30 Modernistische experimenten: Michel De Ghelderode (Willem Putman)
 • . . . logisch verschijnsel : menig stuk van hem werd voor de eerste maal vertoond in de Nederlandsche vertaling. In mijn besprekingen van de vertooningen des Volkstooneel s is dikwerf van De Ghelderode spraak. Laat ik vooral aandacht geven aan het werk van hem dat in de Vlaamsche tooneelmiddens minder . . .
 • . . . De Ghelderode spraak. Laat ik vooral aandacht geven aan het werk van hem dat in de Vlaamsche tooneelmiddens minder bekend is. Het Volkstooneel speelde van hem : «SINT FRANCISCUS», «BARRABAS», «EEN ONNOOZEL HART IN DE WERELD», DE STERRENDIEF». Vooral de speler Renaat Verheyen vond in . . .
1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
 • . . . duidelijk zijn vraag, desnoods een practisch geval, en wellicht kan ik u helpen. Mag ik nog wijzen op de radio-beurt van 30 Mei. Het Vlaamsche volkstooneel gaf een halve uur spreekkoor. Het was zoowat de samenlezing van de verschillende manieren van spreekkoor. Nachtelijke optocht, van Paul van . . .
1938-11 Modernistische experimenten: Tam-tam (Willem Putman)
 • . . . andere poging, hoofdzakelijk dan door dilettanten verwezenlijkt, en waarin wij als het ware een nasleep konden zien van wat door Teirlinck en Volkstooneel werd betracht -- dingen, als dat drollige «GAAT U ZITTEN» van Jaap Hiegentlich en Lode Plaum , dat de Leuvensche sudenten . . .
1923-03 Henri Ghéon: zijn tooneelwerk (Lodewijk Dosfel)
 • . . . Schouwttooneel (regie Jan Musch ) in marionettentrant : de spelers hadden touwtjes aan de armen om aldus op poppen te gelijken. Het Vlaamsche Volkstooneel nam Het spel van den gestrafte met den koorde (vertaling Wies Moens ) op zijn repertorium. Blijkens het voorwoord is de . . .
1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
 • . . . is gebleven, is na den oorlog bij ons meer dan ooit de belangrijkste uiting geweest van het populaire leven. Dr de Gruyter 's Vlaamsche Volkstooneel deed honger ontstaan naar een beter-artistiek repertorium. - Voor de verhooging van het peil van het tooneelleven in Vlaanderen deed hij veel, en . . .
 • . . . Dr De Gruyter gaf zijn Vlaamsche Volkstooneel over in katholieke handen. Op 23 September te Antwerpen, op 25 September te Brussel, werd het nieuwe Vlaamsche Volkstooneel , na enkele maanden van hardnekkigen voor-arbeid, ingeleid tot het volk. Een triomf als deze avonden had Vlaanderen nog niet beleefd. Het Vlaamsche . . .
 • . . . Vlaamsche Volkstooneel , na enkele maanden van hardnekkigen voor-arbeid, ingeleid tot het volk. Een triomf als deze avonden had Vlaanderen nog niet beleefd. Het Vlaamsche volkstooneel . Jezus werd in een stal geboren! Zoo zal het wel voor alle eeuwen ten allen tijden zijn, dat al wat uit diepe drang . . .
 • . . . staat armzalig zal verschijnen. Zoo ook op tooneelgebied. Aldus Dop Bles in den aanvang van zijn indrukken over de première van Het Vlaamsche Volkstooneel in Vrede St-Willebrords te Antwerpen. - En hij vervolgt nog: Het zullen nimmer de Koninklijke Schouwburgen of officieele theaters zijn, waar de bezielde . . .
 • . . . alsof dien avond iets was geboren dat al onze kultuurmogelijkheden op onoverzienbare wijze verruimde. Een nieuw gouden tooneeltijdperk was in Vlaanderen ingeluid. Het katholieke Vlaamsche Volkstooneel schonk ons nieuw tooneel met eigen gedaante, eigen styleering, en met als inhoud: zuiveren, gedisciplineerden godsdienstigen geest. Daar waren aan de leiding menschen . . .
 • . . . is opengeslagen. Marieken van Nijmegen. Dit rijkste en christelijkste tooneelmonument der Vlaamsche middeleeuwen, het schoonste aller Maria-spelen der Europeesche tooneelliteratuur, was door het vernieuwde Vlaamsche Volkstooneel gekozen als programmastuk. Dubbel als programmastuk: naar den inhoud, om de gloeiende kleur der katholieke symboliek van deze volksverbeelding; naar de vertolking, om . . .
 • . . . Maar dramatisch was het ten einde. Hieraan herkent men nog eens den meester, die dit spel, geschapen in het volk, heeft gedicht. Het verjongde Vlaamsche Volkstooneel heeft door Marieken van Nijmegen als programmastuk te kiezen, heerlijk gekozen. Voor vriend en vijand is de zin dezer keuze klaar geweest en . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)
 • . . . leiding gegeven, die ik hier bespreken wil, liggen tusschen dat begin... en dat einde. Geysen trad eerst als speler op in het Volkstooneel . Algauw echter zou hij zich als regisseur doen opmerken. En toen Johan De Meester Vlaanderen verlaten had, was hij wellicht degene, waarop . . .
 • . . . wagen, doch liever aan de hand van de spektakels van Geysen zelf pogen u zijn tooneel- inzicht mede te deelen. In het Volkstooneel zelf werd hem een eerste gelegenheid geboden met «DE ZEVENDE BLIJDSCHAP VAN ONZE LIEVE VROUWE». Een gelegenheid, die we geneigd waren niet zeer gunstig . . .
 • . . . deze proeven, dat Geysen over een zwak stel acteurs beschikte. We moeten zijn experimenten situeeren in de minst schitterende periode van het Volkstooneel -- in die periode, die de ontbinding feitelijk heeft vooraf gegaan. Men mag gerust zeggen dat een bestanddeel van Geysen 's opdracht was . . .
 • . . . menigte tegen den oorlog opjagen wil, zeer goede uitslagen bekomen mocht, momenten van gedrild en doorvoeld samenspel, die behooren tot het beste dat het Volkstooneel ons ooit getoond heeft. Jammer dat dit drama een dalende lijn volgt naar het einde toe. Het slot, in den vorm van spreekkoren, vermocht . . .
 • . . . meer dan gewone belangstelling. Zij stelde een speler op het voorplan, dien wij reeds lang hadden opgemerkt, den eenigen werkelijk begaafden speler, dien het Volkstooneel ons na de splitsing schonk : Ast Fonteyne. Hij heeft de koningsrol op diep tragische wijze uitgebeeld. Hij was statig, zonder zich geweld te . . .
1930-10 De Geestelike, d. i. de Zedelik-Godsdienstige Waarde in het Katholiek Tooneelrenouveau (Aloïs de Maeyer)
 • . . . altijd heelemaal gaaf, en zijn doorzetten heeft die heele grandiose strooming in gang gebracht waar, onze beste liefhebbers, en aan de spits het Katholieke Vlaamsche Volkstooneel , reeds zes lange jaren, de meest schitterende illustratie van hebben gegeven. Het standpunt van notaris Thuysbaert kan -- tijdelik -- overwonnen heeten; zijn . . .
1926-02-09 Anton Van de Velde : "Tijl" in het Trocadero-paleis, Brussel (Willem Putman)
 • . . . reden er van zijn zal, zoo dit stuk, waarvan het onderwerp kon triomfen uitlokken, niet den volkschen bijval verwerft, dien de leiders van het " Volkstooneel " vermoedelijk hebben verwacht. Johan De Meester jr. heeft met deze vertooning zijn reputatie onder het Brusselsch publiek (ook veel Fransch-sprekenden waren in . . .
 • . . . het gevecht schreeuwt naar het publiek. Het heele tweede bedrijf trouwens was een prachtige regie-demonstratie, een hoogtepunt zonder voorgaande in de prestatie's van het " Vlaamsche Volkstoneel ". 9-2-26. . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
 • . . . VAN DE VELDE Allicht als van geen ander dramaturg is de loopbaan van Anton Van de Velde aan die van het Volkstooneel verbonden. Zijn «Tijl» gaf Johan De Meester jr. aanleiding tot het verwezenlijken van een zijner schitterendste regie-prestatie's. Maar na De . . .
 • . . . Meester 's heengaan zou Van de Velde ook dadelijk als regisseur optreden, en zelfs -- na de splitsing -- algemeen leider van het Vlaamsche Volkstooneel worden. Het is niet mijn bedoeling nu verder, stuk na stuk, de evolutie van het Vlaamsche Volkstooneel te volgen. In de inleiding . . .
 • . . . splitsing -- algemeen leider van het Vlaamsche Volkstooneel worden. Het is niet mijn bedoeling nu verder, stuk na stuk, de evolutie van het Vlaamsche Volkstooneel te volgen. In de inleiding van het gezelschap zagen we vier persoonlijkheden, vier regisseurs naar voren treden : Anton Van de . . .
 • . . . in de allereerste plaats Van de Velde als regisseur van zijn eigen werk. Met «HALEWIJN» namelijk werd het tweede lustrum van het Volkstooneel ingezet. Vooreerst trof het dat de auteur zijn methode gewijzigd had. «Halewijn» is geen «Tijl», dat de auteur beweerde «met den hamer» geschreven te . . .
 • . . . Van de Velde is geweest. Feitelijk dateert deze première van einde 1929. Op dat oogenblik onderlijnde zich in de leiding van het Volkstooneel een met den dag scherper wordende tweevoudigheid. Eenerzijds kregen wij nu de meest gedurfde experimenten van Verheyen , waarover ik verder zal te . . .
 • . . . dit woord de gewenschte sfeer kunnen scheppen, die het woord kunnen doen leven. En hiermede staan we juist voor de zwakke zijde van het Volkstooneel -- een gevolg ten andere van dat danig experimenteeren. En zoo komt het dat dit stuk, ondanks de voortreffelijke intentie's van Van . . .
 • . . . Claudel , in een vertaling van Urbain Van de Voorde . Ongetwijfeld een hoogtepunt in deze periode, die op de splitsing van het Volkstooneel volgde, toen Van de Velde voor de zeer zware taak stond de reputatie van zijn gezelschap hoog te houden met behulp van . . .
1936 Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen (Lode Monteyne)
 • . . . overbodig hier te herinneren aan de werkzaamheid van ons eenig niet-officieel gezelschap, aan de "groep Staf Bruggen, die in 1930 ontstaan is uit het ontredderde Katholiek Vlaamsch Volkstooneel . Deze troep, die meestal optreedt in Roomsche en Vlaamsch-nationalistische middens, reist steden en dorpen af en heeft, ondanks de bescheidenheid van . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
 • . . . waren, en dat men daardoor naar een schoone oplossing zocht van dictie, met ritmiek en muzikale onderlijning. Het was trouwens de tijd dat het Volkstooneel met Johan de Meester naar een sterke dynamiek streefde. Tot '29 zag ik niets van het Volkstooneel , maar maakte alles zeer . . .
 • . . . de tijd dat het Volkstooneel met Johan de Meester naar een sterke dynamiek streefde. Tot '29 zag ik niets van het Volkstooneel , maar maakte alles zeer nauwkeurig mee langs de berichten en de tijdschriften en de tekstboeken in de eenzame Ardennen. «Toen ik even daaruit kwam . . .
 • . . . eenige wat ik in dien tijd zag als spreekkoor waren de koren van Oidipoes, in de opvoering van Sophocles , werk door het Vlaamsche Volkstooneel , onder regie van Renaat Verheyen . Daar kregen we ten volle den dans ; wel steunde de ritmische beweging enkel nog op . . .