Weer een nieuwe Vlaamsche Operette

F.D.R., 1929-02-17


Source

De Standaard, 1929-02-17


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ O.S.: Volksschouwburg Foli... 1929-02-24
 2. ◼◻◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
 3. ◼◻◻◻◻ F.D.R.: Te Brussel: Kon. Vla... 1929-01-14
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Modern Vlaamsch toon... 1928
 5. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: Het realistisch Toon... 1938-11-30

Weer een nieuwe Vlaamsche Operette

Terwijl het Vlaamsche Volkstooneel zoo flink zijn best doet om Vlaanderens-tooneelschat te verrijken, de heer Poot, bestuurder van de Kon. Vlaamsche Schouwburg ons enkele prachtige nieuwe stukken liet zien, is het bestuur van de Folies Bergères niet achterwege gebleven, en heeft ons in de twee laatste jaren een paar puike operetten laten genieten, waarvan de schrijvers, componisten en opvoerders aller eer hebben en waardoor het intellectueel vlaamsch publiek ook de weg naar de Folies heeft gevonden bij de opvoering ervan.

Aanstaande Vrijdag krijgen wij terug een nieuwe oorspronkelijke Vlaamsche Operette: "Het Vrouwtje van Stavoren" door Ja. Ballings, muziek van den heer Marcel Poot.

Oorspronkelijk eigenaardig, dit is: van eigen vinding zijnde libretto. Inderdaad! Ja. Ballings, schrijver van "Onze Lieve Vrouwken en de Herdersknaap", "Het Zondige Dorp", "Ravels' Ondergang", "Het Huis in de Schaduw", "De Breede Baan" van een zestigtal éénakters welke geregeld over het gansche Vlaamsche land worden opgevoerd, die onlangs, met grooten bijval, te Brussel, in den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg, zijn "Dorpspoëet" liet spelen, deed beter, eerlijker toch dan menig Weener-librettist die zijn roem dankt aan een of ander al-dan-niet behendig omgewerkte Parijssche succesvaudeville. Hij haalde zijn "Vrouwtje Vrouwtje" uit eene legende die gij bij Winsemius in zijn "Geschiedenisse van Vrieslant" en bij Soeterboom in zijn "Op-en Nederganck van Stavoren"; aangehaald in "Niederländische Sagen" van J. W. Wolf (1843), zult vinden onder titel "Frauensand" of "Vrouwenzand" met name: Een zandbank voor Stavoren, eens de zetel van de Friesche Koningen, middeneeuwsche stede die, historisch, bij de opkomst van Kampen, Amsterdam, Hoorn en 't Haringh-rijk Enkhuizen te niet ging, Staat, legendarisch, in verband met de geschiedenisse van Ys in Frankrijk, Bath aan de Schelde en menige plaats die wegens haar brooddronkenheid met bliksemsnellen ondergang bij vuur of water werd gestraft. Te Stavoren droegen 's Heeren-paarden zilveren hoefijzers.. En deed de Vrouw het koren dat over bakboord werd ingeladen, over stuurboord in zee werpen! De ring welke de Rijke Dame als een uitdaging van 't Noodlot in 't water smijt, herinnert aan Polycrates, schatrijke en kunstlievende tyran van Samos, beschermer van Anacreon, die de zelfde avontuur beleefde. Waarop Vondel in den "Gulden Winckel" zijn rijmpje dicht: Den dwazen voorspoed magh haar geenssins baten niet. Maer zal ten lesten hun noch brengen in 't verdriet.

Een passend motto voor Ballings' "Vrouwtje", knappen kerel die uit een tragisch gegeven een dramatisch, boeiend, luchtig fijn zangspel weet te dichten, waarop Marcel Poot, den jongen komponist die op voorwacht-concerten zijn sporen reeds won en, op woorden van Herman Teirlinck, de ruimtebedwingende Dodales bezong, zijn muziek schreef.

Na wat wij van de heeren Hullebroeck, Lambrechts, Martens, Putman, De Bair en anderen genoten hebben, zijn de verwachtingen van het nieuwe stuk ook gespannen. Zal de opvoering bewijzen, dat wij steeds vooruitgaan en Vlaanderen rijker en rijker wordt. Wij hopen van ja, en zijn ervan overtuigd, dat Vrijdag aanstaande al de Brusselsche tooneelliefhebbers en kunstminnaars op de vertooning aanwezig zullen zijn.

F.D.R.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ O.S.: Volksschouwburg Foli... 1929-02-24
  (date-month) 1929-02 • Marcel Poot • (date-year) 1929 • marcel poot • Het vrouwtje van Stavoren • Folies Bergère, Brussel • vlaamsche • Jac. Ballings • stavoren
 2. ◼◻◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
  Herman Teirlinck • vlaamsche • Jan Poot • Folies Bergère, Brussel • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 3. ◼◻◻◻◻ F.D.R.: Te Brussel: Kon. Vla... 1929-01-14
  (date-year) 1929 • Jan Poot • De dorpspoeet • F.D.R. • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel • Jac. Ballings • (author) F.D.R.
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Modern Vlaamsch toon... 1928
  Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche • Herman Teirlinck • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 5. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: Het realistisch Toon... 1938-11-30
  Jac. Ballings • Jan Poot • De dorpspoeet • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 6. ◼◻◻◻◻ Cr.: Het repertorium van ... 1922-06-07
  Herman Teirlinck • vlaamsche • Jan Poot • Folies Bergère, Brussel • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 7. ◼◻◻◻◻ V.G.: Het VIIe Landjuweel:... 1929-02-11
  (date-year) 1929 • (date-month) 1929-02 • Vlaamsch Volkstooneel
 8. ◼◻◻◻◻ Anon.: Een lezing van Herma... 1925-12-15
  Gaston Martens • vlaamsche • Herman Teirlinck
 9. ◼◻◻◻◻ M.S.: Rozemarieke... 1936-03-02
  Jan Poot • Herman Teirlinck • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 10. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: Tchapek : "R.U.R."... 1925-05-12
  Vlaamsch Volkstooneel • Herman Teirlinck • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel