Advanced Search found 9 item(s) featuring "Emiel Hullebroeck"

1936-09-25 Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel (Anon.)
 • . . . der leden van dit comité treffen we deze aan van Ernest Claes , Robert De Leye , René Dewit, Jan Crauls, Emiel Hullebroeck , Piet Heuvelmans, Willem Putman , Firmin Van Hecke . Van het eerecomité maken o.m. deel uit minister Rubbens, baron Houtart, gouverneur . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Ernest Kindermans (LUDO)
 • . . . Millioenenbruid", "Parade". Als eerste opvoering gaat ook te Antwerpen het over 3 jaar te Brussel gekreeerde "Miranda" van Willem Putman en Emiel Hullebroeck . NOG NIET GEZIEN Als vreemde werken volgen de suksessen: "Viooltje van Montmartre" van Kalmann , de "Chocolade-Soldaat" met muziek van
1932-01-22 Katholiek Tooneel: Een gala-vertooning van "Seppel" in de nieuwe feestzaal van "Het Volk" te Gent: Creatie van "Veva" van Jef Crick (Anon.)
 • . . . te Gent: Creatie van "Veva" van Jef Crick Zondag l.l. voerde de Katholieke Tooneelgilde " Apollo " het gekend zangspel van Hullebroeck en Devriendt op in de nieuwe tooneelzaal (zaal "Senator Eylenbosch), Poel. Deze feestzaal van den Katholieken Werkliedenbond " Het Volk ", gebouwd naar . . .
 • . . . zaal welke aan deze operette zoo vernuftig gedoseerd met lach en traan, heusch haar hart ophaalde. Men weet genoeg hoe de muziek van Hullebroeck , dartel en frisch, met haar meeslepende dansjes en rijkklinkende koren, hier een element van belang is. Aan dit element werd alle zorg gewijd door . . .
1929-02-17 Weer een nieuwe Vlaamsche Operette (F.D.R.)
 • . . . reeds won en, op woorden van Herman Teirlinck , de ruimtebedwingende Dodales bezong, zijn muziek schreef. Na wat wij van de heeren Hullebroeck , Lambrechts , Martens , Putman , De Bair en anderen genoten hebben, zijn de verwachtingen van het nieuwe stuk ook gespannen. Zal . . .
1930-02-24 "En waar de ster..." honderd maal opgevoerd: Hulde aan auteurs en acteurs: Tien jaar tooneelarbeid gevierd (Q.)
 • . . . heeren Herman Deckers, J. Boon , bestuurder van het Vl. Volkstooneel , Senator Van Dieren, Dr Jan Grauls, rechter H. De Coster, Em. Hullebroeck , E. Van Grieken, Cam. Poupeye , e.a. HULDE EN DANK Na de pauze werden woorden van hulde en dank gesproken, werd een . . .
1930-05-13 "Knokkelbeen" in den Kon. Vl. Schouwburg, door het gezelschap van Luna-Schouwburg (C.S.)
 • . . . "Knokkelbeen" in den Kon. Vl. Schouwburg , door het gezelschap van Luna-Schouwburg Vrijdagavond heeft "Knockelbeen", de nieuwe operette van Emiel Hullebroeck , op libretto van Hendrik Caspeele , hare blijde intrede gevierd bij het Brusselsch tooneelpubliek. Was de opkomst eerder matig dien premièreavond, het . . .
 • . . . bezit de Vlaamsche operetteliteratuur zich mag verheugen als over een aanwinst van waarde en van belang. Te meer dat de muziek geleverd door Emiel Hullebroeck , die zich hier onder een gansch ander, een nieuw, ja eenigzins onbekend daglicht heeft voorgesteld. Het is niet de huppelende muziek die we . . .
1930-02-03 Te Antwerpen: Luna-Theater: Eerste opvoering van "Knokkelbeen", muziek van Em. Hullebroeck, tekst van Henri Caspeele (LUDO)
 • . . . Te Antwerpen: Luna-Theater : Eerste opvoering van "Knokkelbeen", muziek van Em. Hullebroeck , tekst van Henri Caspeele Een triomf is de eerste opvoering geworden, voor de beide kunstenaars, voor de opvoerders, voor het . . .
 • . . . ander lief heeft... En Swastika trouwt inderdaad met haar geliefde. Wie is nu de "echte" echtgenoot?... Het hart van de Prinsessen is ondoorgrondelijk... Hullebroeck stellen wij niet meer voor. Waar gij zijn naam uitspreekt beginnen de toehoorders reeds te glimlachen, want zij weten reeds zoolang: waar een lied . . .
 • . . . niet meer voor. Waar gij zijn naam uitspreekt beginnen de toehoorders reeds te glimlachen, want zij weten reeds zoolang: waar een lied van Em. Hullebroeck gezongen wordt, daar treedt de zon in huis. Waar hij optreedt, wordt de zaal stormenderhand bemachtigd. Hij is de Vlaamsche minnestreel van 1900. . . .
 • . . . dan voor een raap-vooze opera (zonder hoofdletter a.u.b.) die u alleen overspanning van de geeuwspieren bezorgen. Er zit in de "Knokkelbeen" muziek van Hullebroeck , een levensrythme, die zich bij u opdringt, u overmeestert, u meer doet leven, u doet juichen en schreien. Het is als rijstpap op rijke . . .
 • . . . gretigheid verslonden wordt. Volksch en toch edel, dartel en stijlvol, rijk aan fantastische en onverwachte afwisseling zonder de eenheid te verliezen, zoo is Hullebroeck 's muziek. En wij hopen de talrijke en prachtige liederen die in de operette voorkomen, binnekort in afzonderlijke albums te zien verschijnen. Maar de derde . . .
 • . . . een snoezige prinses in de overige spelers bleven vlotheid niet ten achter. Vooral het "Marionettenspel" dat een juweeltje is van innigheid, werd genoten. Hullebroeck leidde het orkest zelf, dat versterkt was. De leider was even vinnig en enthousiast als de muziek zelf. Tot slot werd ieder in de . . .
1920-10-11 Het Vlaamsch Volkstooneel: Een Staatsgevaarlijke Kunst (F.)
 • . . . nationaal verweer zijn intrek te nemen om bij de lijst der verboden werken, bij Rodenbach 's gedichten, Vermeylen 's opstellen en Hullebroeck 's liederen, nog te voegen "Freuleken", «Dolle Hans», «De Warenar» en het «Belang van Ernst». Wij herhalen het met onze vaderlandsche confraters: Men kan niet . . .
1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
 • . . . aan het lichtere genre verleend waren geworden, van «Het Meisje van Saventhem», tekst van zijn nieuwen regisseur Henri Caspeele , muziek van Emiel Hullebroeck . En dan speelde hij het wel negen keeren. Maar, hoé hard er ook gewerkt werd en hoévéél afwisseling in het repertorium gebracht, — . . .