Katholiek Tooneel: Een gala-vertooning van "Seppel" in de nieuwe feestzaal van "Het Volk" te Gent: Creatie van "Veva" van Jef Crick

Anon., 1932-01-22


Source

De Standaard, 1932-01-22


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Primerose" d... 1932-01-02
 2. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Liliom" door... 1932-01-16
 3. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: "De mannen van 't wa... 1932-01-23
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: De creatie van "De n... 1932-11-25
 5. ◼◻◻◻◻ Cr.: Jean Le Maufranc... 1932-01-21

Katholiek Tooneel: Een gala-vertooning van "Seppel" in de nieuwe feestzaal van "Het Volk" te Gent: Creatie van "Veva" van Jef Crick

Zondag l.l. voerde de Katholieke Tooneelgilde "Apollo" het gekend zangspel van Hullebroeck en Devriendt op in de nieuwe tooneelzaal (zaal "Senator Eylenbosch), Poel. Deze feestzaal van den Katholieken Werkliedenbond "Het Volk", gebouwd naar al de moderne eischen biedt werkelijk een zoo aantrekkelijk als artistiek karakter, en zal het in de toekomst de Katholieke tooneelgroepeeringen van het Gentsche mogelijk maken hier, in het gewenscht kader en dekor, de volle mate hunner prestaties te geven.

Inzet was een gala-opvoering van "Seppel", door hoogervermelde groep, en de ruime, mooie zaal, waarvan de sobere versiering eerlang geheel voltooid zal zijn, stak te dezer gelegenheid bomvol. Reeds den avond te voren overigens werd het spel als algemeene herhaling vertoond, en ook daar was de volkstoeloop geweldig.

De hoofdrol werd vertolkt door Mej. Tilly Becu, die zich naast Mej. Nelly Goossens (een terdege geroetineerde vertolkster van de Lorirol) zeer kranig hield, en alleszins een uitstekenden indruk maakte door de natuurlijkheid en de losheid van haar spel. De overige bezetting met de dames Flameng, Vonck-van Acker, Stevens, en de heeren C. Martin, J. Maertens, Rey Platel, in de voornaamste rollen, droeg er het hare toe bij om de Seppel-opvoering tot een groot genot te maken voor de proppensvolle zaal welke aan deze operette zoo vernuftig gedoseerd met lach en traan, heusch haar hart ophaalde. Men weet genoeg hoe de muziek van Hullebroeck, dartel en frisch, met haar meeslepende dansjes en rijkklinkende koren, hier een element van belang is. Aan dit element werd alle zorg gewijd door den jongen flinken orkestleider, heer Jan Platel, die zijn schaar muziekanten en de zangers op het tooneel goed op dreef hield, en dan ook in ruime mate tot het succes van het zangspel meewerke.

Alhoewel wij vroeger deze populair geworden operette reeds in een paar schouwburgen, met zoo genaamd "geschoolde" krachten zagen opvoeren, heeft deze vertolking ons ook heel wat pret geschonken, en zij pleit voor den durf en het kunnen onzer Katholieke tooneelgezelschappen. De mooie dansen en rythmische oefeningen, onder leiding van Dr Verdonck, werden ook algemeen toegejuicht. Zoo groot is inmiddels de vertooning van den Apollo-kring, dat thans ook Zondag, 24 deze, een derde opvoering gaan zal, om 2 uur namiddig zeer stipt.

Andermaal een volle zaal en volle bijval in het verschiet.

En inmiddels kondigt dezelfde wakkere groep een vertooning aan van "Veva" een spel van maskers en zielen, van Jef Crick, op Zondag 7 Februari e.k. Dit zal, althans voor Vlaanderen, de creatie zijn van het nieuw tooneelwerk van Jef Crick, waarvoor toondichter Hendrik Van Schoor van het Antwerpsch Conservatorium, zoo juist enkele bladzijden illustreerende muziek komt te schrijven welke ook te dezer gelegenheid voor het eerst zullen vertolkt worden onder leiding van den heer Jan Platel, laureaat van het Gentsch Conservatorium.

Items that may be related to this text

 1. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Primerose" d... 1932-01-02
  (date-year) 1932 • (date-month) 1932-01
 2. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Liliom" door... 1932-01-16
  (date-year) 1932 • (date-month) 1932-01
 3. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: "De mannen van 't wa... 1932-01-23
  (date-year) 1932 • (date-month) 1932-01
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: De creatie van "De n... 1932-11-25
  (author) Anon. • (date-year) 1932
 5. ◼◻◻◻◻ Cr.: Jean Le Maufranc... 1932-01-21
  (date-year) 1932 • (date-month) 1932-01
 6. ◼◻◻◻◻ J.V.G: Nederlandsche Schouw... 1932-01-25
  (date-year) 1932 • (date-month) 1932-01
 7. ◼◻◻◻◻ O.S.: Te Brussel: Kon. Vla... 1932-01-05
  (date-year) 1932 • (date-month) 1932-01
 8. ◼◻◻◻◻ H.B.: Te Brussel: Kon. Vla... 1932-01-15
  (date-year) 1932 • (date-month) 1932-01
 9. ◼◻◻◻◻ Anon.: Te Brugge: De opvoer... 1932-03-03
  (author) Anon. • (date-year) 1932
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: Een Lodewijk Scheltj... 1936-09-25
  (author) Anon. • Emiel Hullebroeck