Advanced Search found 4 item(s) featuring "Jef Crick"

1928 Cyriel Verschaeve: Twee legendespelen (Lode Monteyne)
 • . . . stukjes van Edward Amter , van «Christoffel» en «De zonderlinge Gast» door Anton van de Velde , van «Fra Angelico» door Jef Crick en van «'t Lievevrouwken en de Herdersknaap» door Jac. Ballings . Een bepaalde afbakening van dit herlevend genre is, natuurlijk, niet vast . . .
1932-01-22 Katholiek Tooneel: Een gala-vertooning van "Seppel" in de nieuwe feestzaal van "Het Volk" te Gent: Creatie van "Veva" van Jef Crick (Anon.)
 • . . . Katholiek Tooneel: Een gala-vertooning van "Seppel" in de nieuwe feestzaal van " Het Volk " te Gent: Creatie van "Veva" van Jef Crick Zondag l.l. voerde de Katholieke Tooneelgilde " Apollo " het gekend zangspel van Hullebroeck en Devriendt op in de . . .
 • . . . volle bijval in het verschiet. En inmiddels kondigt dezelfde wakkere groep een vertooning aan van "Veva" een spel van maskers en zielen, van Jef Crick , op Zondag 7 Februari e.k. Dit zal, althans voor Vlaanderen, de creatie zijn van het nieuw tooneelwerk van Jef Crick , waarvoor . . .
 • . . . van Jef Crick , op Zondag 7 Februari e.k. Dit zal, althans voor Vlaanderen, de creatie zijn van het nieuw tooneelwerk van Jef Crick , waarvoor toondichter Hendrik Van Schoor van het Antwerpsch Conservatorium, zoo juist enkele bladzijden illustreerende muziek komt te schrijven welke ook te . . .
1938-11-30 Het religieus tooneel (Willem Putman)
 • . . . strekking. Zijn beste werk is wellicht «ST. FRANCISCUS' WERELDVAART», een fantazie vol uitstekende intentie's, maar van literatuur overladen, en mijns inziens nauwelijks speelbaar. Jef CRICK schreef een «FRA ANGELICO», die in den Gentschen stadsschouwburg , onder regie van Van den Heuvel , niet zonder bijval werd . . .
1928-04-28 Jef Crick: "Fra Angelico" (Lode Monteyne)
 • . . . Jef Crick «FRA ANGELICO» Met de spelen ter eere van Maria, vertoont Jef Crick 's «Fra Angelico» wel eenige verwantschap. . . .
 • . . . Jef Crick «FRA ANGELICO» Met de spelen ter eere van Maria, vertoont Jef Crick 's «Fra Angelico» wel eenige verwantschap. Niet wijl de Heilige Maagd daarin het gebeuren overheerscht -- haar naam wordt nauwelijks genoemd . . .
 • . . . Levend in de nabijheid van de schilders, wier gewrochten hij verklaarde in niet meer te tellen studies, kon het bijna niet anders of Jef Crick moest een legendarische figuur uit de wereld der helden van het penseel tot hoofdpersoon kiezen van een drama, dat in wezen vooral leeft . . .
 • . . . en veeleer let op de dynamische krachten, welke er uit de kern van een spel ontspringen -- wordt het, bij nadere beschouwing van Crick 's tooneelwerk, duidelijk hoe de mystische actie -- diegene, welke de bovennatuurlijke macht der Genade ontketent -- van oneindig meer belang is dan hetgeen er . . .
 • . . . de behoefte aan muziek. Zij toch is alleen bij machte de werking der mystiek -- het eenige handelende element in het werk van Jef Crick -- tot een tooneelwaarde om te zetten. Dat was een opzet, waarin de toondichter Jef Tinel naar wensch mocht slagen, telkens . . .
 • . . . Waar een conflict ontbreekt komt wellicht een mooi poëma, een fraai verhaal, een reeks geanimeerde tafereelen -- doch geen tooneelstuk tot stand. En Jef Crick is, toen hij Fra Angelico schreef, te werk gegaan als een schilder, die tevens een dichter zijn zou. Hij heeft een fresco gemaald, . . .