Advanced Search found 3 item(s) featuring "Het Volksgebouw"

1932-01-22 Katholiek Tooneel: Een gala-vertooning van "Seppel" in de nieuwe feestzaal van "Het Volk" te Gent: Creatie van "Veva" van Jef Crick (Anon.)
  • . . . Katholiek Tooneel: Een gala-vertooning van "Seppel" in de nieuwe feestzaal van " Het Volk " te Gent: Creatie van "Veva" van Jef Crick Zondag l.l. voerde de Katholieke Tooneelgilde " Apollo " het gekend zangspel van . . .
  • . . . zangspel van Hullebroeck en Devriendt op in de nieuwe tooneelzaal (zaal "Senator Eylenbosch), Poel. Deze feestzaal van den Katholieken Werkliedenbond " Het Volk ", gebouwd naar al de moderne eischen biedt werkelijk een zoo aantrekkelijk als artistiek karakter, en zal het in de toekomst de Katholieke tooneelgroepeeringen . . .
1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
  • . . . Deze week speelde Hubert Laroche , die thans in België teruggekeerd en verbonden is als acteur en regisseur aan het gezelschap van " Het Volksgebouw " te Antwerpen, met zijn bekende virtuositeit De Hofslachter in den Brusselschen volksschouwburg . Het ongewone succes, dat zijn optreden te beurt viel, . . .
  • . . . gezelschappen hier te Brussel uit te noodigen en ook haar schouwburg ter beschikking stellen van eigen Vlaamsche tooneel-ondernemingen, zooals het gezelschap van het Antwerpsen " Volksgebouw " en het vernieuwde " Volkstooneel ". In dit schrijven wees ik op de stijgende lijn, waarlangs deze bescheiden Volksschouwburg naar een ruimeren en meer degelijken . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
  • . . . «Le Mort à Cheval» met veel succes in het Nederlandsch werd opgevoerd. Mij werd voor enkele weken verzekerd dat de regie van het Antwerpsche « Volksgebouw » er aan denkt in dien zin te werken. Het spelen met maskers is niet nieuw. Voor de primitieve volkeren was het een uitdrukkingsmiddel voor . . .