"En waar de ster..." honderd maal opgevoerd: Hulde aan auteurs en acteurs: Tien jaar tooneelarbeid gevierd

Q., 1930-02-24


Source

De Standaard, 1930-02-24


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ V.G.: Het Vlaamsche Volkst... 1930-02-27
 2. ◼◼◻◻◻ H.B.: Een onnoozel hart in... 1930-04-26
 3. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Felix Timmermans en ... 1925-09-27
 4. ◼◼◻◻◻ Jan Bernaerts: Het Vlaamsche Volkst... 1930-05-18
 5. ◼◼◻◻◻ Karel Van de Woestijne: TOONEEL TE BRUSSEL... 1925-09-27

"En waar de ster..." honderd maal opgevoerd: Hulde aan auteurs en acteurs: Tien jaar tooneelarbeid gevierd

En weer heeft "de Ster stilgestaan..." in het Paleis voor Schoone Kunsten te Brussel. De première, mede een der opvoeringen die den inzet vormden, van een dapperen tooneelveldtocht, ligt jaren achter den rug. De premièrekoorts is lang voorbij, nu "staat de ster stil" met rustige zekerheid. Van Brussel uit heeft ze, niet de wakkere gezellen van het Vlaamsche Volkstooneel, de ronde van Vlaanderen gedaan, is zij meegereisd naar het buitenland. En het feit, dat zij voor de honderdste maal stilstond in het Paleis voor Schoone Kunsten te Brussel is voor ons Vlamingen niet zonder beteekenis. Dit stuk van Timmermans en Veterman, doorgeurd van volksche Kerstmispoëzie, dit werk van den lach en den traan, met zijn warm-kleurrijke tafereelen en zijn zoetelijke is een dierbaar Vlaamsch bezit geworden.

De honderdste opvoering was mede bedoeld als hulde aan de aanwezige auteurs Felix Timmermans en E. Veterman, twee acteurs Staf Bruggen en Maurits Hoste jubileerden en een tooneelarbeid van tien jaar werd herdacht. Er was groote belangstelling voor die honderdste vertooning. Een dicht bezette zaal spaarde haar toejuichingen niet.

Onder de aanwezigen vermelden wij, benevens de bovengenoemde auteurs Timmermans en Veterman, Z. E. H. Bernaerts, geestelijk adviseur van het Vlaamsche Volkstooneel, de heeren Herman Deckers, J. Boon, bestuurder van het Vl. Volkstooneel, Senator Van Dieren, Dr Jan Grauls, rechter H. De Coster, Em. Hullebroeck, E. Van Grieken, Cam. Poupeye, e.a.

HULDE EN DANK

Na de pauze werden woorden van hulde en dank gesproken, werd een periode van tien jaar driftigen tooneelarbeid herdacht. De eerste in de rij was de heer Anton Van de Velde die samen met R. Verheyen de regie van het Vl. Volkstooneel waarneemt. Spreker herinnert aan den heroïschen en legendarischen opgang van het Vl. Volkstooneel. Met ontroering spreekt hij over het edel en baanbrekend werk van Dr De Gruyter, en brengt hulde aan zijn schoone gedachtenis, hulde aan de twee dappere artisten Staf Bruggen en Maurits Hoste, hulde aan het Vlaamsche Volkstooneel namens de Vlaamsche auteurs, aan Johan de Meester, de glorieuze oproermaker en aan heel de brigade, die onder zijn leiding heeft gewerkt. Er is in Vlaanderen nooit een tooneelgezelschap geweest dat zoo geestdriftig heeft gewerkt.

Hulde ook aan den Z. E. H. J. Bernaerts, geestelijk adviseur, aan den heer De Haen, hoofd van het gezelschap. Spreker richt zich verder tot de heeren Felix Timmermans en Ed. Veterman, weidt uit over de gelukkige samenwerking van den Hagenaar en den Lierenaar en dankt om de gave ontroering, die zij hebben geschonken.

Een dappere ovatie barst los en de auteurs worden bedacht met prachtige bloemstukken. Spreker heeft ten slotte een warm woord van hulde en dank over voor den h. Jan Boon, bestuurder van het Volkstooneel, zijn verborgen prestaties, zijn geloof en vertrouwen, zijn werk, waaraan het Volkstooneel zoo veel te danken heeft. De beheerraad heeft den h. Boon op een tastbare wijze willen huldigen, zegt de h. Van de Velde en heeft hem een zachten... clubzetel geschonken (warme toejuichingen).

De h. Lode Geysen brengt hulde namens de Stad Antwerpen en de h. Dr Jan Grauls, vertegenwoordiger van het ministerie van Kunst en Wetenschap, sluit de rij.

Na de in de puntjes verzorgde opvoering werden bloemen geschonlen aan de dames Emerence Demoor, Tilly Van Speybroeck en Greta Lens. Het opgetogen publiek liet zich niet onbetuigd.

Q.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ V.G.: Het Vlaamsche Volkst... 1930-02-27
  Vlaamsch Volkstooneel • Anton Van de Velde • Edward Veterman • Renaat Verheyen • timmermans • Felix Timmermans • (date-year) 1930 • felix timmermans • (date-month) 1930-02
 2. ◼◼◻◻◻ H.B.: Een onnoozel hart in... 1930-04-26
  Renaat Verheyen • Staf Bruggen • Paleis voor Schone Kunsten • vlaamsche volkstooneel • Vlaamsch Volkstooneel • (date-year) 1930 • Jan Boon
 3. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Felix Timmermans en ... 1925-09-27
  En waar de sterre bleef stille staan • Edward Veterman • Felix Timmermans • timmermans • Vlaamsch Volkstooneel • veterman • Johan De Meester jr. • volkstooneel
 4. ◼◼◻◻◻ Jan Bernaerts: Het Vlaamsche Volkst... 1930-05-18
  vlaamsche • vlaamsche volkstooneel • Vlaamsch Volkstooneel • (date-year) 1930 • Jan Bernaerts • volkstooneel
 5. ◼◼◻◻◻ Karel Van de Woestijne: TOONEEL TE BRUSSEL... 1925-09-27
  En waar de sterre bleef stille staan • Edward Veterman • Felix Timmermans • timmermans • Vlaamsch Volkstooneel • Lode Geysen • Johan De Meester jr. • volkstooneel
 6. ◼◼◻◻◻ Incognito: "Oidipus Tyrannos" t... 1929-04-12
  Camille Poupeye • Renaat Verheyen • Staf Bruggen • Vlaamsch Volkstooneel • Jan Oscar De Gruyter • staf bruggen • Johan De Meester jr. • volkstooneel
 7. ◼◼◻◻◻ Anon.: Tooneel in Vlaandere... 1928-02-17
  vlaamsche • Renaat Verheyen • vlaamsche volkstooneel • Vlaamsch Volkstooneel • Jan Oscar De Gruyter • Johan De Meester jr. • volkstooneel
 8. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Tooneel in België: ... 1924-08-25
  En waar de sterre bleef stille staan • vlaamsche • felix timmermans • Felix Timmermans • vlaamsche volkstooneel • Vlaamsch Volkstooneel • Jan Oscar De Gruyter • Johan De Meester jr. • volkstooneel
 9. ◼◼◻◻◻ Anton Van de Velde: "Moet Barbertje hang... 1930-02
  Anton Van de Velde • Jan Oscar De Gruyter • Vlaamsch Volkstooneel • (date-year) 1930 • Lode Geysen • Johan De Meester jr. • (date-month) 1930-02
 10. ◼◼◻◻◻ Herman Deckers: De krisis bij het Vl... 1930-05-30
  Anton Van de Velde • vlaamsche volkstooneel • Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche • (date-year) 1930 • volkstooneel