Advanced Search found 27 item(s) featuring "Renaat Verheyen"

1927-02-15 Uitvoering van "passiebloemen" te Maastricht (R.S.)
 • . . . Na het tweede tafereel werden namens het uitvoerend Comité door den voorzitter mr E. Franquinet onder huldigende woorden bloemen aangeboden aan den regisseur Renaat Verheyen die tevens de eerste rol vervulde, en aan den componist-dirigent Arthur Meulemans, die nog een extra bloemenkorf ontving met een toespraak van waardeering . . .
1930-04-26 Een onnoozel hart in de wereld (H.B.)
 • . . . Kroon; de beraadslagingen van het Voorloopig Bewind en de Krijgsraad. Voor de vertolking is niets dan onvoorwaardelijke lof geboden. In de titelrol verwezenlijkt Renaat Verheyen andermaal één van zijner gaafste creaties. Nu wist Michel de Ghelderode ook wat hij deed, toen hij Pantaglees opzettelijk voor
 • . . . Verheyen andermaal één van zijner gaafste creaties. Nu wist Michel de Ghelderode ook wat hij deed, toen hij Pantaglees opzettelijk voor Verheyen heeft geschreven. Wie zich het sterkst naast Verheyen onderscheidt is Maurits Hoste, in de overigens zeer dankbare rol van den neger Bam-Boulah. . . .
 • . . . Michel de Ghelderode ook wat hij deed, toen hij Pantaglees opzettelijk voor Verheyen heeft geschreven. Wie zich het sterkst naast Verheyen onderscheidt is Maurits Hoste, in de overigens zeer dankbare rol van den neger Bam-Boulah. Staf Bruggen weet een generaal Mac Boum uit . . .
 • . . . dat hare vorderingen op tooneelgebied in den laatsten tijd een mooie opvlucht namen. De regie, ook dekors en kleedij, was toevertrouwd geworden aan Renaat Verheyen die wel niemands verwachtingen zal hebben beschaamd. Gansch het gezelschap van het Vlaamsche Volkstooneel heeft trouwens bijgedragen tot het succes van den . . .
1929-04-12 "Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk" (Incognito)
 • . . . Brussel kan zien en een van de beste van Westelijk Europa". De opvoering van "Oedipus" is hierom alleen reeds van een groote beteekenis. Renaat Verheyen is de regisseur. "De Knecht van twee Meesters" gaf aan deze jonge kunstenaar gelegenheid om zich als een leider van meer dan gewone . . .
1925-03-28 Een première te Brussel (Anon.)
 • . . . Bruggen als de diplomaat-alias-sprookjesprins, en Judith van Gelder als jonge, dweepzieke teringlijdster: met haar conventioneel-naieve opvatting van haar conventioneel-naief rolletje oogste zij bijval. Renaat Verheijen , de oubollige tuinier, verdient insgelijks een aparte vermelding. Met een jong, onrijp stuk als Lente gaat het Volkstoneel wellicht eenig succes tegemoet . . .
1930-01-25 "Het Wederzijds Huwelijks Bedrog" door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
 • . . . "De Morgenpost" lichten wij volgende opmerkingen: "De uitbeelding was sober, met een verwonderingwekkenden eerbied voor den tekst... Meer voldoening gaf de ensceneering waar Verheyen vooral geestigheid betrachtte en ze ook verwekte. Zoo was het heel leuk in het eerste bedrijf, als Lodewijck en Jan naar Utrecht opmarcheerden. Zij . . .
 • . . . tooneelavonden van deze week, kregen wij een opvoering van Langendijk 's bekende blijspel door het Vlaamsche Volkstooneel , onder de regie van Renaat Verheyen , die tevens de costumes en het decor ontwierp en optrad in de hoofdrol van Lodewijk, den aan lager wal geraakten edelman en minnaar . . .
1929-01-11 Het Vlaamse Volkstooneel (Pieter Buckinx)
 • . . . eens glimlachen. De dramatiese waarden van Orpheus gaan dan ook meestal hierin verloren en zó werd deze tragedie een Parijzer komedie. De akteurs, R. Verheyen , R. Grassin en J. Selma, deden hun best om de vereiste gewijde sfeer te scheppen. Het publiek juichte lang en uitbundig . . .
1930-02-24 "En waar de ster..." honderd maal opgevoerd: Hulde aan auteurs en acteurs: Tien jaar tooneelarbeid gevierd (Q.)
 • . . . van tien jaar driftigen tooneelarbeid herdacht. De eerste in de rij was de heer Anton Van de Velde die samen met R. Verheyen de regie van het Vl. Volkstooneel waarneemt. Spreker herinnert aan den heroïschen en legendarischen opgang van het Vl. Volkstooneel . Met . . .
1930-02-27 Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Eerste opvoering van "De Hemelsche Salomé" door Felix Timmermans (V.G.)
 • . . . eene fleurige moeder Lape terwijl Maurits Hoste uitstekend spel en mimiek als vader Jacob leverde. Uit de overige bezetting lichten wij verder nog Renaat Verheyen die Nikolaas tot eene aangrijpende figuur maakte, en Lode Plaum en Anton Van der Plaatse vooral om hunne uitbeelding van de beide Kardinalen. . . .
1928-02-17 Tooneel in Vlaanderen: "Van Twee Coninxkinderen" door Willem Putman (Anon.)
 • . . . Erkennen wij liever de verdiensten van hen wien de zware taak was opgedragen aan deze litteratuur een schijn van leven in te blazen. Renaat Verheyen , als jonge prins betoont zich hier nogmaals een Van de beste zoo niet de eerste van de mannelijke krachten die het Vlaamsche . . .
1936-06-19 Het religieus tooneel: Het spel van het heilig bloed (Willem Putman)
 • . . . heb ik meer dan één triomf bijgewoond. Zoo herinner ik mij nog zijn collaboratie te Hasselt, bij een moderne experimenteele regie-proeve van wijlen Renaat Verheyen («Passiebloemen» van Hilarion Thans ), waar hij door zijn brillant ingrijpen zijn medewerkers gewoon in een hoek duwde, zoodat het eigenlijk spel . . .
1931-10-01 Argument bij Barrabas (Jan Boon)
 • . . . in stadsschouwburgen en dorpszalen, gespeeld. De regie was van Johan de Meester jr. ; Staf Bruggen trad op als Barabbas. Renaat Verheyen speelde de Judasrol; Yonnie Selma speelde voor de vrouw van Pilatus; Maurits Hoste speelde voor Herodes; Jan Plaat vertolkte de rol van Kaïphas; . . .
1938-11-30 Het realistisch tooneel: En het sprookje (Willem Putman)
 • . . . auteur in deze vlucht wel zal vermogen te volgen. Een aantal momenten van het stuk doen ons denken aan de gewaagdste vondsten van Renaat Verheyen ; als bijvoorbeeld de draak «Oekselfoetsel» opkomt, steekt er een stoof buis uit zijn romp en een bordje meldt: «Kamers te huren !> . . .
1937 De Lucifer van Johan De Meester (Willem Putman)
 • . . . past. Staf Bruggen speelt Belzebub. Hij is gehuld in een wrange tragiek; de opkomende afgunst kronkelt door zijn ledematen. Als Appolion ( Renaat Verheyen , die opduikt uit een opening van het proscenium) met iets dartels in zijn stem de weelde vertelt van het aardsch paradijs, klinken dan . . .
1938-11 "De Knecht van twee Meesters" van Goldoni (Willem Putman)
 • . . . «DE KNECHT VAN TWEE MEESTERS» VAN GOLDONI De eerste « Verheyen » in het Vlaamsche Volkstooneel , na de interessante proeven, die hij reeds verwezenlijkte met dillettanten (o. m. «Passiebloemen» te Hasselt, uitvoerig besproken in «Tooneelgroei»). . . .
 • . . . speelde even met zijn paraplutje. Delirium. Waarom heb ik deze geestdriftige pret niet kunnen deelen ? Het spijt me werkelijk. Maar hoe clownesk Verheyen ook deed en hoezeer hij ook zijn onfatsoenlijk rokje liet opwaaien, hoe popperig Yonnie Selma ook over het tooneel trippelde, en hoe ongegeneerd ook . . .
 • . . . ons publiek niets van. Het is hier een heerlijk land voor kwajongensregisseurs. Was mijnheer Goldoni nog in leven, hij zou waarschijnlijk Verheyen een proces aandoen. En dat zou eerst recht interessant worden. Ik zou gaarne als zijn advokaat optreden, Jan Boon zou kunnen voor . . .
 • . . . Zoo 'n mannequin wordt gewoon omver geblazen. «Nobile ice-cream !» «J'espère au moins que vous appréciez la couleur locale...» Ik heb steeds in Verheyen diens vroolijke en dartele fantasie gewaardeerd. Daar is iets tintelends in alles wat hij doet. Alles is «spel» voor hem. Hij danst door alles . . .
 • . . . treffendste scène van «De Tocht naar de Liefde», in het meest macabere tooneel van «Maskaroen». Goldoni ? Allo kom, stoort een Verheyen zich aan een Goldoni ? « Goldoni naar de academie, en leve Nobile !» Ge lacht verder. Ge giert, ge schatert! . . .
 • . . . is «De Spaansche vlieg», vermenigvuldigd door «De aangebrande Hutsepot». Het is nog plezieriger dan Van Peene . Goldoni , verbeterd door Verheyen ! Laat Taïroff er maar buiten. Dit is een prospectus uit «'t manneke uit de maan». Pallieter, Breughel , Tijl,
 • . . . tout cela ! «De knecht van twee meesters» is een Antwerpsche revue, waarvan Goldoni destijds het ontwerp heeft geschetst, doch die Verheyen in haar definitieven vorm heeft gestoken. Op die manier zal het nog mogelijk blijken uit dien heelen literairen rommel van vroeger iets te halen . . .
 • . . . Als gij niet lacht, zult ge misschien beginnen nadenken. Dan zijt ge heelemaal verloren. Dan zult ge dingen schrijven in dezen zin : « Verheyen heeft talent, maar het is m. i. geen leidend talent. Hij, meer dan gelijk wie, heeft iemand noodig die naast hem sta en hem . . .
1929 Contra Politiek Toneel (Victor J. Brunclair)
 • . . . Staf Bruggen , die een stuk als de Vijand des Volks misbruikt om Frans van Cauwelaert te ridikuliseren en Aug. Borms te verheerliken, hetzij Renaat Verheyen die van Uilenspiegel een meetingredenaar maakt, hetzij Lode Geysen , die een zuiver mystiek werk als "De sevende Bliscap" laat eindigen als . . .
1925-04-04 Het Vlaamsche volkstooneel: Renaat Grassin (Willem Putman)
 • . . . het belang geven dat men Van de Velde en Geysen gunt. Voorzeker past hij beter in het gezelschap van Renaat Verheyen , wiens lessen hij blijkbaar met voorliefde in ontvangst nam, en bij wiens tooneelinzicht hij zich gauw en kordaat wist aan te passen. Maar . . .
 • . . . Hij is zelfs schrijver. Hij debuteerde met een niet onaardige eenakter in den Vlaamschen Schouwburg te Brussel , en schreef samen met Verheyen dien sappigen volkschen «Ulenspiegel», waarmee de groep Staf Bruggen na de splitsing zijn eigen werking inzette. En bij al deze dingen gaf hij . . .
 • . . . Maar in «DE STERRENDIEF» was feitelijk alweer de acteur Grassin aan het woord. En als wij deze prestatie vergeleken met wat Renaat Verheyen vermocht te verwezenlijken in het reeds genoemde werk van denzelfden auteur «EEN ONNOOZEL HART IN DE WERELD» -- en die vergelijking drong zich . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
 • . . . en te onderzoeken. VLAAMSCH-NATIONAAL WERK De groep Staf Bruggen heeft zijn afzonderlijke werking ingezet met een inderhaast door Grassin en Verheyen ineengeflansden «ULENSPIEGEL». Het was knap en frisch werk, heelemaal met de hier gewenschte saus overgoten, een goed volksstuk in den besten zin, en dat . . .
 • . . . zelf was er de dappere en strijdvaardige, de kwieke en lustige Tijl in ; en van de zeer gevoelige vertolking van Lamme door Verheyen heb ik reeds elders gewaagd. «Ulenspiegel» wees een weg aan. Ten andere, de flamingantische geest was op dat oogenblik volop aan 't herleven op . . .
1929-07-07 Johan De Meester jr (Willem Putman)
 • . . . dat dit pogen ook aanleiding heeft gegeven tot veel merkwaardigs. Aan het wezenlijk talent van kunstenaars als Anton Van de Velde , Renaat Verheyen , Lode Geysen , Renaat Grassin wil ik geen afbreuk doen, maar hoop integendeel objectief in dit hoofdstuk de waarde van . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . naïeveteit, die bij de inkleeding van laatstgenoemd stuk uitstekend past. In de Vlaamsche afdeeling der tentoonstelling zijn dan nog een paar teekeningen van R. Verheyen voor een spel van Jozef Boon , De Tocht. Dat modern spel werd gecreëerd in het soldatenkamp te Leopoldsburg, waar het door . . .
 • . . . en ijle grootspraak, die te allen kante in de schaduw van het expressionisme woekert. Nu bewijzen echter de hier tentoongestelde teekeningen iets anders. Renaat Verheyen is een man die durft en zijn ontwerpen boeien meer dan de volstrekt gekke phraseologie in het programmaboekje, dat hij rondstuurde - zoodat . . .
1934-11-20 De spreekkoren van Gery Helderenberg, door Aloïs de Maeyer (Aloïs de Maeyer)
 • . . . de drukte en na de schaarsche pogingen die binnen het kader van tooneelvoorstellingen werden gewaagd, en waar een Lode Geysen , een Renaat Verheyen , een Anton van de Velde , een Michel van Vlaenderen zich verdienstelijk wisten te maken - als groote voortrekkers - . . .
1938-11-30 Dr. J.O. De Gruyter (Willem Putman)
 • . . . om hem door het waardevol literair werk te vervangen ; verder de schrijver ERNEST W. SCHMIDT , en de veel belovende krachten RENAAT VERHEYEN en LODE GEYSEN , over wie ik omstandig in dit boek zal te spreken hebben. De meeste dezer menschen zijn niet in . . .
1938-11-30 Modernistische experimenten: Michel De Ghelderode (Willem Putman)
 • . . . bekend is. Het Volkstooneel speelde van hem : «SINT FRANCISCUS», «BARRABAS», «EEN ONNOOZEL HART IN DE WERELD», DE STERRENDIEF». Vooral de speler Renaat Verheyen vond in deze stukken een rol naar zijn gading. Ik heb daar elders uitvoerig op gewezen. Den literator De Ghelderode zullen . . .
1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
 • . . . beschrijvingen. De indeeling der stemmen gebeurde afgaande op de muzikaliteit en minder steunende op de essentieele of gradueele gevoelsverschillen bij de mogelijke personages. Renaat Verheyen heeft de lijn verder doorgetrokken In zijn spreekkoren met de leerlingen van St Norbertus («In mijn land» en «De populieren» van
 • . . . In Koning Oedipus staan wij voor een meer geavanceerde techniek. Karel Albert , die de Duitsche spreekkoren kende, was de raadsman van R. Verheyen in dezen geweest. Dat is duidelijk merkbaar dat er een muzikant aan het werk is die «de idee» koor in al zijn geledingen . . .
 • . . . duidelijk merkbaar dat er een muzikant aan het werk is die «de idee» koor in al zijn geledingen in het hoofd heeft (ook R. Verheyen was muzikant). Iemand zegt den tekst in 't Grieksch, het koor zegt hem in 't Nederlandsch, een ander deel van het koor begint . . .
1928-01-21 Michel van Vlaenderen: "De Tragedie van Judas" (Lode Monteyne)
 • . . . Michel van Vlaenderen realiseerde reeds gedeeltelijk met het schrijven van zijn scenario, het ideaal van den nog zeer jongen en derhalve voortvarenden regisseur Renaat Verheyen , die aan een intervieuwer verklaarde : «De schrijver is meester in zijn bibliotheek, maar de regisseur is koning op . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)
 • . . . De Meester gauw verwerkt heeft, en ook gauw heeft kunnen afschudden. Aanvankelijk verwekten zijn pogingen reeds minder herrie en ergernis dan die van Verheyen . Maar laat ik mij niet aan een algemeene beoordeeling wagen, doch liever aan de hand van de spektakels van Geysen zelf pogen . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
 • . . . volgen. In de inleiding van het gezelschap zagen we vier persoonlijkheden, vier regisseurs naar voren treden : Anton Van de Velde , Renaat Verheyen , Lode Geysen , Renaat Grassin . Wij zullen hier nu hun werk pogen gade te slaan, en vooral in elk van . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
 • . . . zeer nauwkeurig mee langs de berichten en de tijdschriften en de tekstboeken in de eenzame Ardennen. «Toen ik even daaruit kwam om naar Verheyen 's uitvoering van «De Tocht naar de Liefde» te Hasselt te gaan kijken, weet ik nog wat een fiasco de opvoering me bleek onder ritmisch . . .
 • . . . «De Tocht naar de Liefde» te Hasselt te gaan kijken, weet ik nog wat een fiasco de opvoering me bleek onder ritmisch oogpunt: Renaat Verheyen zaliger had me geschreven, en dit verheugde me, dat «De Tocht...» letterlijk zou gedanst worden. Er bleek me algauw uit het bijwonen van . . .
 • . . . als spreekkoor waren de koren van Oidipoes, in de opvoering van Sophocles , werk door het Vlaamsche Volkstooneel , onder regie van Renaat Verheyen . Daar kregen we ten volle den dans ; wel steunde de ritmische beweging enkel nog op het intensiteits-accent, was de diepere vitaliteit van . . .