Advanced Search found 30 item(s) featuring "Staf Bruggen"

1932-10 Het Nationaal Vlaams Tooneel (Pieter Buckinx)
 • . . . het drama. De duivel zingt echter niet de lof der leugen, hij zingt de lof der waarheid, en weinigen zullen hem dit vergeven. Staf Bruggen , die meesterlik de hoofdrol vertolkte, heeft hier tevens blijk gegeven van zijn zuiver regie-talent; een vaststelling die velen in Vlaanderen zal verheugen.
1938-11-30 Kluchten (Willem Putman)
 • . . . we genoopt. Zal ze van tijdelijken aard zijn ? Ik hoop het. Moge de tijd gunstiger worden, dan zal die koppigaard van een Staf Bruggen er wel iets op vinden. Hij is Savonarola geweest, en IJsbrand, en Noë. Hij behoort tot dezulken, die nooit versagen... . . .
1932-01-21 Jean Le Maufranc (Cr.)
 • . . . de reacties van het publiek nog onvoldoende bleek om dit publiek draagkracht en beteekenis van dit scherpzinnig bitter spel bij te brengen. Bij Staf Bruggen is de rol van de Bisschop in goede handen. Sommige bijfiguren zijn zwakker. . . .
1930-04-26 Een onnoozel hart in de wereld (H.B.)
 • . . . geschreven. Wie zich het sterkst naast Verheyen onderscheidt is Maurits Hoste, in de overigens zeer dankbare rol van den neger Bam-Boulah. Staf Bruggen weet een generaal Mac Boum uit te beelden die zich nog lang in de herinnering der toeschouwers zal handhaven. Eene gansch bijzondere vermelding . . .
1929-04-12 "Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk" (Incognito)
 • . . . moderne theatermiddelen tot ons te brengen. Een bijzonderheid is de moeite waard om aan te stippen: De rol van Oedipus wordt gespeeld door Staf Bruggen . Staf Bruggen was in het eerste Vlaamsch Volkstooneel, dat onder Dr. De Gruyter 's leiding stond, een van de beste . . .
 • . . . te brengen. Een bijzonderheid is de moeite waard om aan te stippen: De rol van Oedipus wordt gespeeld door Staf Bruggen . Staf Bruggen was in het eerste Vlaamsch Volkstooneel, dat onder Dr. De Gruyter 's leiding stond, een van de beste acteurs van Vlaanderen, en . . .
 • . . . Gruyter 's leiding stond, een van de beste acteurs van Vlaanderen, en Dr. De Gruyter zag dit blijkbaar ook zoo in, want Staf Bruggen zag zich steeds belangrijke rollen toebedeeld. Staf Bruggen bleef verbonden aan het hervormde Vlaamsch Volkstooneel en de nieuwe leider
 • . . . en Dr. De Gruyter zag dit blijkbaar ook zoo in, want Staf Bruggen zag zich steeds belangrijke rollen toebedeeld. Staf Bruggen bleef verbonden aan het hervormde Vlaamsch Volkstooneel en de nieuwe leider Johan De Meester , waardeerde in Staf Bruggen . . .
 • . . . Staf Bruggen bleef verbonden aan het hervormde Vlaamsch Volkstooneel en de nieuwe leider Johan De Meester , waardeerde in Staf Bruggen al verschillende rollen heeft de groote tooneel zijn ongemeen groote tooneelbegaafdheden. Wat speler niet op zijn actief. Men mag gerust zeggen van Maeseyck . . .
 • . . . te Winterslag, Wingene, Opoeteren, de eenvoudigste daglooper, de simpelste boer als de meeste gestudeerde Vlaming, de geblazeerde grootstedeling, overal en iedereen: men kent Staf Bruggen . Men juicht hem toe men draagt in zich de dankbare herinnering aan genoten kunstgenot. Staf Bruggen mag als geen ander aanspraak . . .
 • . . . overal en iedereen: men kent Staf Bruggen . Men juicht hem toe men draagt in zich de dankbare herinnering aan genoten kunstgenot. Staf Bruggen mag als geen ander aanspraak maken op de eeretitel: "Tooneelspeler van het Volk". Niemand minder dan Camiel Poupeye schreef onlangs nog: . . .
 • . . . mag als geen ander aanspraak maken op de eeretitel: "Tooneelspeler van het Volk". Niemand minder dan Camiel Poupeye schreef onlangs nog: " Staf Bruggen is de beste acteur die men te Brussel kan zien en een van de beste van Westelijk Europa". De opvoering van "Oedipus" is . . .
1925-03-28 Een première te Brussel (Anon.)
 • . . . vriendelijke huisdokter behield zijn nuchteren kijk op de dingen en moraliseerde vlijtig door. Maurits Hoste was in deze rol zeer verdienstelijk, zooals overigens Staf Bruggen als de diplomaat-alias-sprookjesprins, en Judith van Gelder als jonge, dweepzieke teringlijdster: met haar conventioneel-naieve opvatting van haar conventioneel-naief rolletje oogste zij bijval.
1935-06-22 Leeuwendalers (Jr.V.L.)
 • . . . als grondslag "pais en vree". De muziek van Gaston Feremans , uitgevoerd door de Symfonie Peter Benoit en de regie van Staf Bruggen maakten van de spreekkoren een festijn voor oog en oor. Wat ons bijzonder getroffen heeft is het realistische in de taal en in . . .
1936-04-10 Ulenspiegel (Estheticus)
 • . . . er valt ook wel wat af te dingen op de keus en de combinatie der kleuren in de costumeering. Uilenspiegel is een van Staf Bruggen 's goede rollen waarin hij de volle maat van zijn krachten kan geven: hij bekomt daarin een machtsontplooiing, zoo geweldig, zoo titanisch grootsch, in . . .
1928-04-27 Een belovend jong regisseur: Lode Geysen (Paul de Mont)
 • . . . om het zwaartepunt van het spektakel te verleggen : bij het Volkstoneel draaide de aksie rondom één spil-rol, rondom de Vos, rondom Staf Bruggen , bij Geysen werd de Vos meegesleurd in het gebeuren en trad Nobel op verrasende wijze op het voorplan. Iemand die het . . .
 • . . . het voorplan. Iemand die het vermag om zich aldus los te werken uit de schaduw van een de Meester en een Bruggen is niet de eerste de beste en legt getuigenis af van een sterk persoonlik temperament. Ik heb zelden in Vlaanderen, gavere, mooiere, zelfstandiger regiearbeid . . .
1928-11 "Goud" van O'Neill (Willem Putman)
 • . . . «GOUD» van O'NEILL Een zoogenaamd sterk speelstuk met een glansrol voor Staf Bruggen . In dien tijd had O'Neill den nobelprijs nog niet gewonnen ; men behandelde hem met minder omzichtigheid. In elk geval was . . .
 • . . . zijn zoon, wien hij zijn waanzin heeft medegedeeld... En het is uit. Deze rol vond een speler. We hebben het vooral aan Staf Bruggen mogen danken dat er iets geweldigs in dit drama ging beven. Daar is goud dat geen goud is. En daar is een schip . . .
 • . . . Hieruit groeit een waan, die het heele stuk beheerscht, een waan die steeds maar sterker wordt en in zinneloosheid eindigt. Dezen waan draagt Staf Bruggen van den eersten zin af tot den laatsten, zonder ééne inzinking. Hij concentreert het heele drama in zijn persoonlijke uitbeelding. En waarlijk, zoo . . .
1930-02-24 "En waar de ster..." honderd maal opgevoerd: Hulde aan auteurs en acteurs: Tien jaar tooneelarbeid gevierd (Q.)
 • . . . De honderdste opvoering was mede bedoeld als hulde aan de aanwezige auteurs Felix Timmermans en E. Veterman , twee acteurs Staf Bruggen en Maurits Hoste jubileerden en een tooneelarbeid van tien jaar werd herdacht. Er was groote belangstelling voor die honderdste vertooning. Een dicht bezette . . .
 • . . . edel en baanbrekend werk van Dr De Gruyter , en brengt hulde aan zijn schoone gedachtenis, hulde aan de twee dappere artisten Staf Bruggen en Maurits Hoste, hulde aan het Vlaamsche Volkstooneel namens de Vlaamsche auteurs, aan Johan de Meester , de glorieuze oproermaker . . .
1931-09-09 Antigone (W.R.)
 • . . . schrijven we volgraag op het actief van den spelleider h. Michel Van Vlaendern . Aan de vertolking van de hoofdrol "Kreon" heeft Staf Bruggen zich ditmaal vergrepen; zijn opvatting van de Kreonrol is zuivere "melo". Evenmin is het me duidelijk waarom deze begaafde acteur zijn spelmogelijkheden beperkt . . .
 • . . . deze begaafde acteur zijn spelmogelijkheden beperkt tot een onophoudelijk symetrisch gebarenspel en enkele gewaagde Napoleon-standen. Zijn onafgebroken beklemtoonde krachtdeklamatie sluit alle tragiek uit. Bruggen acteerde "Kreon" niet. Herman van der Meulen speelde "Haimoon" met een af en toe meer doorvoelde zegging; enkele klassieke gebaren niet te nagesproken speelde . . .
1930-01-04 Muziekpaljassen (Anon.)
 • . . . willen uitleven in een maatschappij, waar voor droomen geen plaats meer schijnt te zijn... Maar ook de interpretatie van dit stuk verdient aandacht. Staf Bruggen nam de regie waar. Het is ons niet dikwerf gegeven de regisseursgaven van dezen beroemden acteur te mogen op prijs-stellen. Des te meer . . .
 • . . . maar opgesierd met al den goedkoopen schitterglans van het modern tooneel: clowns, "echte" acrobaten, kleurige attractie-nummers, en zoo verder. Om deze ensceneering mag Staf Bruggen dus zonder voorbehoud geloofd. Hij heeft volkomen den geest van dit stuk aangevoeld, en daar, waar beroep werd gedaan op zijn fantasie, heeft . . .
 • . . . aan het groot talent van Mej. Nini Logman, die als "Franszina" werkelijk uitschitterde. Ze werd trouwens uitstekend bijgestaan door drie Mullie's van wie Staf Bruggen ras-acteurs heeft gemaakt. Moge het stuk "Muziekpaljassen" (uitgave Vermaut, Kortrijk), na deze schitterende creatie verdere triomfen beleven over heel het Vlaamsche land. En . . .
1927-05-15 "Jacob van Artevelde": Van Verschaeve door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (C.Q.)
 • . . . den wonderen glans van den held gezien, en onvoldoende gevoeld hoe Van Artevelde boven het gewoon-menschelijke uitkomt; één heeft onweerstaanbaar gelokt: de haat. Staf Bruggen (Van Artevelde) was aangrijpend soms in de lyrische perioden; in zijn slottoespraak voelden we de heerlijke aandoening beven, doch zijn rol gaf hem . . .
1927-02-22 Pr. C. Lindemans leest "De Blinde" in "Met Tijd en Vlijt" (Anon.)
 • . . . E.H.C. Lindemans een lezing van een nieuw stuk in " Met Tijd en Vlijt ". Alhoewel het stuk nu ingestudeerd wordt onder leiding van Staf Bruggen , toch is het bij mijn weten nog niet gekend. De toehoorders van het aloude taal- en letterlievend genootschap waaronder eenige leeraars van het . . .
1927-04-08 Katholiek Toneel te Leuven: Kreatie van "De Blinde" (E.H.C. Lindemans) (J.B.)
 • . . . te Leuven: Kreatie van "De Blinde" ( E.H.C. Lindemans ) De verdienstelijke Leuvensche tooneelkring " De Hulst " heeft met de hulp van Staf Bruggen van het Vlaamsche Volkstooneel voor regie, en mede van den auteur voor dekor en kostumeering, in Leuven-Palace een mooie en . . .
1938-11-30 Het religieus tooneel (Willem Putman)
 • . . . het goede en het kwade, de zwerver die doolt van de kerk naar de danszaal. We zagen dit stuk vertoond onder regie van Staf Bruggen , die de enkele goede speelmomenten er in goed wist uit te baten. In feite is dit een massa-spel, dat allicht nog het best . . .
1938-11-30 Werk van Noord-Nederlandsche dramaturgen (Willem Putman)
 • . . . critiek meestal radikaal afgebroken, of vindt niet eens genade in de oogen van een theater-directie. Het mag dus wel als een verdienste van Staf Bruggen worden opgeteekend dat hij zoovelen Nederlandschen dramaturgen een kans heeft gegund. En vaak met goed resultaat. Dat begon reeds in 1932 met «DE . . .
 • . . . Frederik Van Eeden . De stijlrijke vertolking kon niet verhinderen dat het werk er vrij verouderd uit zag. In de uitbeelding van Staf Bruggen werd deze IJsbrand een soort Christus, die ons terloops denken deed aan de figuur van den Vreemdeling in Jerome 's «Blijde Komst». . . .
 • . . . Het is een nogal onevenwichtig stuk geschiedenis uit de wording van het Russische rijk, waarvan vooral de eerste akt insloeg. Maar alweer vond Staf Bruggen hier een rol naar zijn gading. Hetzelfde geldt voor «DE STAD VAN GOD» van Frans de Prez , een statige uitbeelding van . . .
 • . . . zijn gading. Hetzelfde geldt voor «DE STAD VAN GOD» van Frans de Prez , een statige uitbeelding van den beruchten monnik Savonarola. Staf Bruggen heeft in deze rol al de vurige intensiteit gelegd, die men van hem verwachten kan. Zoo speelt een idealist de rol van een . . .
 • . . . hij ze, tot den brandstapel, met deze taaie koppigheid die men weleens den Vlamingen in het algemeen pleegt toe te schrijven, maar die Staf Bruggen dan nog uitzonderlijk in zijn eigen persoonlijkheid concentreert. In den vastentijd van het jaar 1937 kregen we een passiespel van A. . . .
 • . . . A. J. Zoetmulder , «DE MAN VAN KARIOTH». Het zooveelste Judas-drama. Maar mede mochten we thans ervaren hoezeer het persoonlijk optreden van Staf Bruggen verbonden is aan het sukses van zijn répertoire. De Judas-rol was in dit geval toevertrouwd aan een jongen speler, die wel een goed . . .
 • . . . aan het sukses van zijn répertoire. De Judas-rol was in dit geval toevertrouwd aan een jongen speler, die wel een goed leerling van Staf Bruggen bleek te zijn, maar diens vlotheid miste en ook diens beheersching. Maar het echte volksche en laat ik maar zeggen overrompelend sukses zou . . .
 • . . . er van. Heeft men in Nederland, bij de vertooning van hetzelfde stuk door het Schouwtooneel , zich gehouden aan een streng realistische opvatting, Staf Bruggen heeft betracht, door dynamisme in het spel en styleering van het décor, het stuk op een minder reëel plan te tillen, zoodat het . . .
1933-08-11 A la manière de.. (Victor J. Brunclair)
 • . . . afleggen, de toekomst van ons Vlaamsch Nationaal tooneel (niet te verwarren met een gelijknamige groepeering, die als dissidentinstelling zich onder de leiding van Staf Bruggen van het tijdens den oorlog aan het IJzerfront bestaande Fronttooneel en bet later door Dr. de Gruyter en
1931-10-01 Argument bij Barrabas (Jan Boon)
 • . . . tot in het voorjaar 1930 over geheel Vlaanderen, in stadsschouwburgen en dorpszalen, gespeeld. De regie was van Johan de Meester jr. ; Staf Bruggen trad op als Barabbas. Renaat Verheyen speelde de Judasrol; Yonnie Selma speelde voor de vrouw van Pilatus; Maurits Hoste speelde voor . . .
1928-10-05 "Adam in ballingschap" door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
 • . . . en gebaren begeleiden. Op deze middenconstructie spelen eveneens de duivelen hun spel : Lucifer (Jan de Haen) in zijn wijnrooden, wijd-wapperenden vleermuismantel, Asmodé ( Staf Bruggen ) en Belial (Renaat Verheyen). Een oogenblik doen de fantastische figuren der duivelen denken aan Hyronymus Bosch . Hun rappe clownstoeren en carnavaleske . . .
1937 De Lucifer van Johan De Meester (Willem Putman)
 • . . . en dit gelukkige procédé helpt er niet weinig aan mede om dit grootsche spel te zetten in den luister, die er bij past. Staf Bruggen speelt Belzebub. Hij is gehuld in een wrange tragiek; de opkomende afgunst kronkelt door zijn ledematen. Als Appolion ( Renaat Verheyen , die . . .
 • . . . uit zagen als processie-maagdekens, simpel en vol devotie. Eerst het tweede bedrijf bracht ons den polsslag van het spel. Na den «Belzebub» van Staf Bruggen , de «Lucifer» van Johan De Meester Jr. Het openschuivende doek brengt ons een revelatie. Nooit zagen wij hier, bij onze veelvuldige . . .
1938-11 "De Knecht van twee Meesters" van Goldoni (Willem Putman)
 • . . . niet plezierig heb kunnen vinden. Het is een niet prettig gevoel. Rondom mij gierde de zaal. Verheyen krabde even aan zijn neus. Explosie. Staf Bruggen speelde even met zijn paraplutje. Delirium. Waarom heb ik deze geestdriftige pret niet kunnen deelen ? Het spijt me werkelijk. Maar hoe clownesk . . .
1929 Contra Politiek Toneel (Victor J. Brunclair)
 • . . . de Gruyter en Johan de Meester . Ik durf te zeggen dat beiden soms toppen hebben bereikt. Zij die daarna kwamen, hetzij Staf Bruggen , die een stuk als de Vijand des Volks misbruikt om Frans van Cauwelaert te ridikuliseren en Aug. Borms te verheerliken, hetzij
1927-04-23 Het Vlaamsche Volkstooneel: "Jacob van Artevelde" te Antwerpen (P.)
 • . . . schenen, te oordeelen althans naar het uiterlijke, de meeste toehoorders recht- of onrechtstreeks met de Poësis of de Rhetorika in betrekking te staan. Staf Bruggen bezorgde regie, dekor en kostumeering, en vervulde de titelrol. Een reuzenwerk, dat hem dan ook boven het hoofd uitgroeide; want 't was ons . . .
 • . . . bij stem, in zoo verre dat de acteurs dikwijls als gewoon luidspreker fungeerden. Kan daaraan niet verholpen door een constructieve wijziging van decor? Staf Bruggen presteerde persoonlijk flink, al zouden wij in het gezelschap een slanker acteur en een met zoeter stemgeluid wel kunnen vinden, dus een voor . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
 • . . . HET VLAAMSCH NATIONAAL TOONEEL HET VLAAMSCH NATIONAAL TOONEEL STAF BRUGGEN Ik heb reeds aangeduid dat het Vlaamsche Volkstooneel in een van zijn vertakkingen, zijn leefbaarheid vestigen zou op een heele andere basis. . . .
 • . . . overgoten, een goed volksstuk in den besten zin, en dat dan ook -- zelfs in Nederland -- een haast triomfantelijken bijval heeft gekend. Staf Bruggen zelf was er de dappere en strijdvaardige, de kwieke en lustige Tijl in ; en van de zeer gevoelige vertolking van Lamme door . . .
 • . . . publiek hier geen voldoende gelegenheid vond om lucht te geven aan zijn Vlaamsche geestdrift. Wel vond de rol alweer een knappen vertolker in Staf Bruggen , maar een rol volstaat niet steeds.. En dat hebben we reeds vaak ervaren. Een rol kan wel een tijdelijk sukses krijgen, maar zelden . . .
 • . . . speler. Dat bewijzen bijvoorbeeld de acteurs van de Comédie française met de stukken van Maurice Rostand . Dat bewijst ons Staf Bruggen , die den dooden tekst vermag te doen leven, en bekwaam is door zijn gloedrijke zegging een notarieele verkoopacte om te zetten tot een . . .
 • . . . bewerking, die Copeau gaf van Shakespeare 's Viol de Lucrèce. Maar iets indrukwekkends was er nu reeds aan deze tijdlooze figuur, waaraan Staf Bruggen den sonoren galm leende van zijn bronzen stem. En dat was Roeland, dat was de aloude klok, die daverde boven het spel, binnen . . .
1929-07-07 Johan De Meester jr (Willem Putman)
 • . . . splitsing van gemeld gezelschap. In feite voltrok zich hier de ontbinding -- en zoo een fractie van het Volkstooneel onder leiding van Staf Bruggen verder leefbaar bleek te zijn, dan was deze leefbaarheid gegrond op een totaal andere basis. Ik zal er een bijzonder hoofdstuk van dit . . .
 • . . . ons daarvan een sprekend en in elk geval boeiend attest. Laat ik nog even bij die vertooning -- de laatste -- stilstaan. Tetwijl Staf Bruggen met zijn " Nationaal Tooneel " in een ietwat combatieve sfeer "Willem de Zwijger" vertoonde en zich hier en daar de zalen door de . . .
1938-11-30 Werk van vreemde auteurs (Willem Putman)
 • . . . E. Dewaele . Een uitstekende vertooning, en het past dat ik te dezer gelegenheid in het bijzonder gewaag van den acteur Maurits Hoste, Bruggen 's trouwste gezel, en die altijd met veel gulheid de hem toevertrouwde taak volbrengt. En ook met waarachtig talent. Hij speelde den «Vrek». Zijn interpretatie . . .
 • . . . Het was volgehouden. En aldus werd de lach tragisch in zijn uiterste uitbundigheid. Maar tot het beste vreemd werk, dat door de groep Staf Bruggen vertoond werd, behoort heel zeker «NOE» van André Obey , vertaald door Paul De Mont . Het viel dadelijk op dat . . .
 • . . . slagen van het stuk hangt dus voor een groot deel af van de manier, waarop de hoofdpersonage vertolkt wordt. Noë wordt gespeeld door Staf Bruggen . Wie Staf bruggen ooit spelen zag, weet, dat die man bekwaam is een stuk te dragen. Ik zal niet zeggen, dat . . .
 • . . . dus voor een groot deel af van de manier, waarop de hoofdpersonage vertolkt wordt. Noë wordt gespeeld door Staf Bruggen . Wie Staf bruggen ooit spelen zag, weet, dat die man bekwaam is een stuk te dragen. Ik zal niet zeggen, dat Noë zijn beste rol is. . . .
 • . . . stuk te dragen. Ik zal niet zeggen, dat Noë zijn beste rol is. Daar ligt iets in de tonaliteit van dezen tekst, dat Staf Bruggen niet volledig schijnt te voelen. Zoo kregen we nu vaak het gevoel, dat hij tekst te kort had. Maar op bewonderenswaardige wijze wist . . .
1938-11 Conscience's "Leeuw van Vlaanderen" ten tooneele (Willem Putman)
 • . . . MEIRE , terwijl ook FRANS DEMERS met een onderscheiding was bedacht. Ferdinand Vercnocke schreef een «DAMPIERRE» voor het gezelschap van Staf Bruggen , en met zijn « Christen Vlaamsche Speelgezellen » ging ook Marcel Schumacher een eigen volkschen «Leeuw van Vlaanderen» vertoonen in de provinciesteden. . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
 • . . . bijna voortdurend het accent was gelegd op Halwijn's neiging tot boetedoening en Godsverlangen. Het demonische bestanddeel van het spel werd eerder vervaagd. En Staf Bruggen paste zich bij deze opvatting der rol volkomen aan. Hij was reeds van af zijn verschijnen degene, die met bezielden hartstocht uitroept: . . .