Advanced Search found 79 item(s) featuring "Johan De Meester jr."

1938-11-30 Kluchten (Willem Putman)
 • . . . van het Volkstooneel -- en als we « Volkstooneel » aan «klucht» koppelen, denken we nog altijd terug aan die sappige vertolking, die Johan De Meester jr. ons in de allereerste maanden van zijn optreden alhier bood van Michel De Swaen 's «Gecroonde Leersse». Maar de klucht, . . .
1932-11 Het Vlaams Kultuurgenootschap 'Van onzen Tijd" (Pieter G. Buckinx)
 • . . . volkstoneel heeft voortgezet, durven wij betwijfelen. Daarom ook zien wij, met meer dan gewone verwachting uit naar een volgende vertoning, onder regie van Johan de Meester . . . .
1931-08 Het Vlaamse Volkstooneel bij de opvoering van "Julius Caesar" (Pieter G. Buckinx)
 • . . . geld niet langer aan een ongezellige loge ; koop een diepe klub en wees ervan overtuigd dat gij stilaan ouder wordt. Hebt gij Johan de Meester toegejuicht ? Geysen toch zet op merkwaardige wijze de weg voort die hij heeft uitgelijnd. Ik zou durven zeggen dat Johan de . . .
1929-03-25 Nieuwsjes uit de tooneelwereld (J.B.)
 • . . . Antoon Van der Plaetse van het Vlaamsche Volkstooneel worden aanbevolen adres: Voskenslaan 2, Gent. -Voor het Roomsch Katholiek Nederlandsch Studentenverbond regisseert Johan de Meester in het najaar te Amsterdam "Het Geding van Onzen Heer" van Paul de Mont . E.H.C. Lindemans maakte een . . .
1931-09 Boefje, door het Vlaams Volkstooneel (Pieter G. Buckinx)
 • . . . Vlaams milieu overgezet. En dit noem ik, naast het leggen van de nadruk op het rythme, nog steeds de meest betekenisvolle vernieuwing die Johan De Meester spontaan heeft gewaagd. Toneel leeft in en met zijn tijd. Verder heeft het geen zin, tenzij literair-histories. Dit eerste stuk, waarmee
1925-03-28 Een première te Brussel (Anon.)
 • . . . PREMIÈRE TE BRUSSEL. (Van onzen Correspondent). EEN PREMIÈRE TE BRUSSEL. (Van onzen Correspondent). Brussel, 28 Maart. De troep van den heer Johan de Meester Jr. , die zich het Vlaamse Volkstoneel heet, was tegenover zichzelf verplicht ook eens een modern Vlaamsch werk in studie te nemen. . . .
1929-04-12 "Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk" (Incognito)
 • . . . Bruggen zag zich steeds belangrijke rollen toebedeeld. Staf Bruggen bleef verbonden aan het hervormde Vlaamsch Volkstooneel en de nieuwe leider Johan De Meester , waardeerde in Staf Bruggen al verschillende rollen heeft de groote tooneel zijn ongemeen groote tooneelbegaafdheden. Wat speler niet op zijn . . .
1929-01-11 Het Vlaamse Volkstooneel (Pieter Buckinx)
 • . . . te doen leven. Regie, dekor, muziek, spel en dans, vormden een schoon geheel vol verrassingen en kleurige afwisseling. De warme, muzikale stem van Johan de Meester , onderlijnde sprekend het spel der akteurs, dat ons, telkens weer verblufte, zó in rythme als in plastiek. Een opvoering, die als eksperiment, . . .
1925-05-12 Tchapek : "R.U.R." (Willem Putman)
 • . . . Théâtre du Marais " (in welk theater dan natuurlijk alles verzorgder is en meer afgewerkt), en anderzijds nogal duidelijk de teekenen droeg van wat Johan De Meester jr. en Gérard Rutten in verband met regie en enscèneering ons hebben geleerd. Zoo werd er gespeeld in een grijs . . .
1928-04-27 Een belovend jong regisseur: Lode Geysen (Paul de Mont)
 • . . . met toekomst bezitten om niet een lans voor hem te breken, spijts het delikate van het geval. Ik heb Reinaert destijds gezien, bij de Meester . Niet lang geleden woonde ik te Parijs een vertoning bij van «Les oiseaux» van Aristofanes , bewerker Bernard Zimmer , regisseur . . .
 • . . . trad Nobel op verrasende wijze op het voorplan. Iemand die het vermag om zich aldus los te werken uit de schaduw van een de Meester en een Bruggen is niet de eerste de beste en legt getuigenis af van een sterk persoonlik temperament. Ik heb zelden . . .
1924-08-25 Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" (Willem Putman)
 • . . . uit: Dirk van Sina, Hector Stevens, Fernand Berghmans en Prosper Thuysbaert. Secretaris is: Wies Moens en de regie werd toevertrouwd aan Johan de Meester jr. In verband met het repertorium verneem ik het volgende: Als eerste werk gaat het bekende "Marieke van Nijmegen", waarvan een bijzondere . . .
 • . . . verneem ik het volgende: Als eerste werk gaat het bekende "Marieke van Nijmegen", waarvan een bijzondere vertolking is aangekondigd, volgens de conceptie van De Meester , in décor's van Moelaert, den bekenden decorateur van het Brusselsche Théâtre du Marais . Nadien zou worden vertolkt: "De blijde komst", een . . .
 • . . . Ook worden een paar moderne stukken aangekondigd. Hier te Brussel wordt een ruime zaal tot een modern theater ingericht volgens de plannen van De Meester en het ontwerp van Moelaert. Een comité kwam tot stand ter propaganda voor deze avonden-reeks, waarin niet slechts tooneel-vertooningon maar ook concerten en . . .
1930-02-24 "En waar de ster..." honderd maal opgevoerd: Hulde aan auteurs en acteurs: Tien jaar tooneelarbeid gevierd (Q.)
 • . . . de twee dappere artisten Staf Bruggen en Maurits Hoste, hulde aan het Vlaamsche Volkstooneel namens de Vlaamsche auteurs, aan Johan de Meester , de glorieuze oproermaker en aan heel de brigade, die onder zijn leiding heeft gewerkt. Er is in Vlaanderen nooit een tooneelgezelschap geweest . . .
1930-12 Het Nieuwe Volkstooneel: "De ingebeelde zieke" van Molière (Victor J. Brunclair)
 • . . . sterken vasten ruik dit 17 eews burlesk-blijspel naar ons toegehaald. En dit is dan wel zijn grootste verdienste -- een verdienste trouwens, waarop Johan Demeester steeds de sterkste nadruk heeft gelegd. De Nederlandse bewerking van Renaat Grassin en de kostumes waarvoor hij de ontwerpen tekende, hebben . . .
1932-01-29 Stadschouwburg te Brussel: "De Getemde Feeks" door het Vlaamsche Volkstooneel (M.V.)
 • . . . een gerust gemoed verklaren dat deze vertooning van zuiver tooneelstandpunt uit gezien een der boeiendste prestaties mag genoemd worden sinds het heengaan van Johan De Meester . Lode Geysen kent zijn vak. Hij is een theatermensch. In Vlaanderen is het moeilijk dat nog te bewijzen omdat er . . .
1924-12-06 Helmuth Unger : "De Nacht" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . dat het stuk zwak is -- en ik verzeker u dat een middelmatige opvoering er van niets minder ware geweest dan een catastroof. Johan De Meester jr. voltrok hier een klein mirakel, ook al bleek het nog hoe hij in zijn regie door het stuk gehinderd werd. Het . . .
1925-02-21 Michiel De Swaen :"De gecroonde Leersse" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . tegen de op "De Nacht" en "Advent" alhier uitgebrachte critiek, dewelke trouwens meer gericht was tegen zijn smaak dan wel tegen de door Johan De Meester jr. gehuldigde tooneelvizie -- maar hij zorgde er nu voor bij de keuze van dit stuk, dat het volk juist kreeg, wat . . .
1926-03-24 Alph. Laudy : "De Paradijsvloek" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . geoordeeld worden. Is er afwisseling in het repertoire van het Volkstooneel , steeds echter zien wij er duidelijk een zelfde lijn in, langswaar Johan De Meester jr. de demonstratie zijner tooneel-opvattingen logisch doorzet. Op dat gebied is hier weer een stap van beteekenis gezet. Wij lezen in het . . .
1937 De Lucifer van Joris Diels (Willem Putman)
 • . . . van de Vlaamsche letteren is deze vertooning van «Lucifer» dan ook een hoogtepunt geworden. Natuurlijk zijn wij gaan denken aan den «Lucifer» van Johan De Meester jr. , waarbij alles, ook het vers, werd ondergeschikt aan plastiek en rhythme, een vertooning waarin de opstand van den hemelschen Stedehouder «verspeeld» . . .
 • . . . broeit en groeit om dan open te knallen in een indrukwekkende huldiging van den oproerigen Engel, was werkelijk een verrassend winnend punt voor Johan De Meester 's stelling en zienswijze. Maar onbetwistbaar was het overige dier vertooning overschaduwd door een verminking van Vondel 's vers. Dit vers heeft . . .
 • . . . zeer schoon. En het was bestendig schoon. Een lichte inzinking konden we slechts vaststellen in het tooneel der Luciferisten -- zoodat wat bij De Meester best was, hier juist het minst voldeed. Wat een weelde echter in de reien, waarvan de bewogenheid nooit het heerlijk zingende rhythme van . . .
1924-10-08 Het Vlaamsch Volkstooneel (Anon.)
 • . . . Die beide betrachtingen hebben dan geleid tot de gelukkige omwerking van het " Vlaamsch Volkstooneel ", dat nu op katholieke basis» onder regie van Johan de Meester Jr. , zijn eerste wintertournooi heeft begonnen. Het was gewaagd, zoo maar in te zetten met een middeleeuwsch mysteriespel als "Marieken uit Nijmegen". . . .
 • . . . iets willen, dan bereiken ze van meet-af het beste. Zoo was de opvoering van "Marieken van Nijmegen" een triomf op de gansche lijn. De Meester bereikte men zijne spelers een homogeniteit, die wij, in Vlaanderen althans, nooit beleefden. En wonder mag het heeten, hoe dit oude mysterie-spel juist . . .
1926-02-01 TOONEEL IN VLAANDEREN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Gerard Walschap . Vlaamsch Volkstooneel Het jongste werk van Delbeke en Walschap wijkt zoozeer af van het genre, dat Johan de Meester Jr . gewoonlijk speelt, dat wij ons onwillekeurig afvragen, wat deze "Vuurproef" doen komt in het répertoire van het " Volkstooneel ". Hiermede is . . .
1926-02-26 Tooneel in Vlaanderen: "De Vuurproef" van Frans Delbeke en Gerard Walschap (Anon.)
 • . . . Men schrijft ons uit Brussel: Het jongste werk van Delbeke en Walschap wijkt zoozeer af van het genre, dat Johan de Meester Jr. gewoonlijk speelt, dat wij ons onwillekeurig afvragen, wat deze "vuurproef" doen komt in het répertoire van het " Volkstooneel ". Hiermede is . . .
1929-04-12 Kath. Tooneelliefhebbers: "Baas Best... en... St. Antonius" van E. Barbaix en M. Notte, door het Kath. Tooneelgezelschap van Gent (Cr.)
 • . . . meneer Lucifer. Een fel gemoderniseerde Lucifer alleszins. Hij draagt een grooten witten carnavalskraag gelijk de chemisten en de jood John in "Thijl" (regie Johan De Meester ), en hij kronkelt zich, en doet acrobatisch, en rolt van plezier over den vloer, met de beenen in de hoogte, (zooals wij . . .
1925-11-07 Marcel Achard : "Malborough s'en va-t-en guerre" (Willem Putman)
 • . . . "mironton-ton-ton, mirontaine." De fantazie troonde in de voorname zaal der Broekstraat. De regie werd waargenomen door Jules Delacre in samenwerking met Johan De Meester jr. , wat weeral een bewijs is hoezeer de regisseur van het Vl. Volkstooneel in de Brusselsche tooneelmiddens wordt gewaardeerd. Wij herkenden . . .
1928-12-28 "Orpheus" van Cocteau. "De geschiedenis van den soldaat" van Strawinsky (Willem Putman)
 • . . . uitgebeeld. We kregen den fijnen schotel opgediend op zulke wijze, dat we niets dan goeds kunnen zeggen over de kunst van den kok. De Meester voelt dit genre -- speelsche cebraliteit, ten uiterste elegant en voornaam in hare expressie -- volkomen aan. Alleen in den aanvang schenen de . . .
 • . . . behoord en altijd het gemoed van de massa hebben aangegrepen. De vertolking was een perfectie. Als het doek opgaat, zit links de voorlezer ( Johan De Meester jr. ) in rok aan een tafeltje. Rechts is het orkest (" Pro Arte ", onder leiding van Prévost ) opgesteld. In het . . .
 • . . . op voorbeeldige wijze vereenigd. En de drie factoren stonden op een evenhoog peil. Het orkest speelde met een treffende perfectie. De stem van Johan De Meester scheen mede deel uit te maken van de orchestratie. Op het tooneeltje speelde Staf Bruggen den soldaat op sobere en diep-menschelijke wijze. . . .
 • . . . familie woonde de vertooning bij, en ontving te dezer gelegenheid de élite der Vlaamsche en Waalsche kunstenaars. Het was, helaas, de afscheidsvertooning van Johan De Meester jr. . . .
1928-02-17 Tooneel in Vlaanderen: "Van Twee Coninxkinderen" door Willem Putman (Anon.)
 • . . . in opdracht van Het Vlaamsche Volkstooneel geschreven, dat Van Twee Coninxkinderen heet, vinden de twee gelieven elkaar slechts in den dood terug. Johan de Meester Jr. , die ditmaal zelf voor decor en costumeering gezorgd heeft, vond hier een goede gelegenheid ons een proeve van simultaan tooneel te . . .
1926-07-15 Piet Langendijk : "Don Quichot" in den binnenkoer der Hallen, te Brugge (Willem Putman)
 • . . . " Volkstooneel " maar ook nog nooit bereikte het gezelschap zoo duidelijk zijn doel. "Don Quichot" is, als volkstooneel (en gansch de werking van De Meester stuurt langs "De gecroonde Laarze", "Reinaert de Vos", "Tijl" daarop aan) een hoogtepunt. Wij zijn mijlen verwijderd van alle theaterconventie, waarin gehuld tot . . .
 • . . . geen hoogen ton noodig had had om zijn heldenmoed te toonen. Daar kroop hij gewoon in een appelboom. Ook hier, te Brugge, wist De Meester gebruik te maken van wat als tooneelkader te zijner beschikking was gesteld. De speIers kwamen zoo een beetje van overal op. Men zag . . .
 • . . . brio -- maar nog nooit ook koos het " Volkstooneel " een stuk, dat het zoo goed bezetten kon. Baas van het spel waren Johan De Meester jr. (Don Quichot) en Staf Bruggen (Sanche Panse); een soort reincarnatie van het tweetal Tijl en Lamme Goedzak, dat ze hebben uitgebeeld . . .
 • . . . reincarnatie van het tweetal Tijl en Lamme Goedzak, dat ze hebben uitgebeeld in Van de Velde 's stuk. De "Don Quichot" van De Meester overtreft m.i. verre al wat wij van hem te zien kregen; zijn typeering en grime is eenig. Naast hem, houterig, bleek, langharig, staat . . .
1925-05-12 Een théâtre d'avant garde (Anon.)
 • . . . Théatre du Marais " (in welk theater dan natuurlijk alles verzorgder is en meer afgewerkt), en anderzijds nogal duidelijk de teekenen droeg van wat Johan de Meester Jr. en Gérard Rutten in verband met regie en enscèneering ons hebben geleerd. Zoo werd er gespeeld in een grijs . . .
1925-05-16 Calderon's "Schouwtooneel" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . dit spel een specifiek Sacraments-spel maakte, werd weggelaten. Over het algemeen werd sober geacteerd in den statigen toon, die dit spel, althans volgens De Meester 's strakke uitbeelding, past. Waar wij dan weten, hoe deze toon den spelers van het " Volkstooneel " denkelijk minder vertrouwd is dan de opgezweepte . . .
1927-07-21 Molière's "Nieuwbakken edelman" (Willem Putman)
 • . . . in zijn transpositie steeds die Fransche voorzichtigheid, die wij bij hem altijd hebben bewonderd, die voorname "halve tonen" waarin hij ieder spektakel hulde. Johan De Meester jr. gaf natuurlijk van Molière alweer een andere versie. De zijne. Een Vlaamsche versie, met veel kleur, veel beweging, veel . . .
1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Herman Teirlinck zal zijn tooneelwerk zooniet het beste, dan toch het vruchtbaarste blijken; terwijl het " Vlaamsche Volkstooneel ", onder leiding van Johan de Meester Jr. , eveneens er toe bijgedragen heeft, niet alleen de tooneeltechniek te verfrisschen - waar Dr. De Gruyter een uitnemend wegbereider . . .
1927-04-21 "Het diepe leven van Sint-Franciskus" te Aalst (J.M.)
 • . . . in bewondering voor ieder prestatie van de Kon. Red. " De Catharinisten ": in October l.l. "Het Geding van O. H." (onder leiding van Joh. De Meester Jr. ), nu "Het diepe leven van Sint-Franciskus" (met Mich. Van Vlaenderen , als spelleider). Beide stukken eischen een speelkracht boven het . . .
 • . . . (in dezelfde zaal, ook door " De Catharinisten " ten gehoore gebracht) hadden bijgewoond, was het verschil in conceptie en uitwerking van de speelplannen. Joh. De Meester bouwde voor het werk van De Mont een scene heel breed en diep, nog verruimd door het boveneenbrengen van verschillende vlakken;
1927-10-10 "Hamlet" (Willem Putman)
 • . . . "HAMLET" We zullen den weg der tooneel-crisis niet betreden, zonder vooraf nog aandacht te geven aan de laatste vertooningen, welke Johan De Meester ons vóór zijn spijtig heengaan bood. De jaren 1927 en 1928 moeten, wat betreft de prestatie's van het Vlaamsche Volkstooneel , zeker . . .
 • . . . pers heeft daar veel belangstelling en mede hoogen lof aan willen besteden. Ook de "Hamlet" van Shakespeare -- een figuur die Johan De Meester noodzakelijk bekoren moest -- is door het Volkstooneel vertolkt, en het werd een sensationeele première in het stemmig zaaltje van den . . .
 • . . . slank en elegant, donker, ernstig. De operette-achtige omgeving onderlijnt dezen ernst. Het geschal der klaroenen sterft uit. Het spel begint... De "Hamlet" van Johan De Meester jr. is vooral een getormenteerde figuur ; zijn monologen vlammen op langs het gebeuren als hallucinatie's. Hij "zegt" Hamlet niet. Hij speelt . . .
 • . . . staketsel. Een zwaait een gouden vlag. Te midden van hen verschijnt Fortimbras. Dit was plastisch een ongemeen aangrijpend beeld -- synthese van wat De Meester in Hamlet heeft willen onderlijnen -- met over de heele breedte des tooneels de verstrooide lijken... . . .
1928-02-10 "Vadertje Langbeen" door Het Nieuwe Tooneel, uit Gent (Paul de Mont)
 • . . . beter zeggen : de elektriese en de sistematiese. Van de eerste is De Gruyter de meest gezaghebbende vertegenwoordiger, van de tweede De Meester . De Gruyter speelt onverschillig klassiek of hedendaags werk, komedie of drama : elk stuk vertoont hij in het décor dat er . . .
 • . . . hedendaags werk, komedie of drama : elk stuk vertoont hij in het décor dat er bij hoort, in de stijl die het vergt. De Meester integendeel kiest bij voorkeur werken die zich lenen naar zijn hand en drukt op allemaal de stempel van zijn persoonlike speelstijl. Prakties grijpt . . .
 • . . . Prakties grijpt De Gruyter steeds naar stukken van het Europees répertoire, die elders plankenvast gezet zijn en hun proeven geleverd hebben. De Meester integendeel pakt gewoonlik uit met jong werk, dat hij schraagt door zijn persoonlike regievondsten, of met oud werk waaraan hij een nieuwe eigene . . .
 • . . . steeds solied werk te zien krijgt in een uiterst verzorgde vertolking, niet verrassend door haar oorspronkelikheid maar bewonderenswaardig om haar degelikheid, en bij De Meester baanbrekende spektakels, sommige effenaf geniaal, andere minder geslaagd, nooit evenwel minderwaardig. De Gruyter streeft er naar om de toneeltekniek in Vlaanderen . . .
 • . . . tot europees peil op te voeren -- en wat zijn Nederlandse Schouwburg betreft is dit al lang een voltrokken feit, -- De Meester ijvert integendeel om in het europees toneelkompleks de Vlaamse speelstijl in te burgeren, iets waarin ook hij geslaagd is, zoals blijkt uit het . . .
1930-01-30 De twee Volkstoneelen (Brunclair)
 • . . . Nieuwe Volkstoneel mag anderzijds worden verwacht, dat het spelgehalte minstens blijven zal op de hoogte die tijdens Dr. De Gruyter en Johan de Meester werd bereikt. Men heeft die splitsing betreurd en misschien terecht. Maar wij oordelen dat de coexistens van deze twee speelgroepen bij beide . . .
1928-06-20 "Marieken van Nijmegen" (Willem Putman)
 • . . . de costumeering. De moeie is gehuld in schaaierende kleuren, het antieke boek verdwenen -- en er is geen quaestie meer glimmende blauwe broek, ( De Meester houdt van dien Destrooperglans) en een pet als van een zeebonk. Hij heeft geen mouwen, maar dat belet hem niet manchetten te dragen . . .
 • . . . hij rookt een sigaar. Hij ziet er min of meer uit als de vaartkapoen van "De vertraagde Film", maar met demonisch cachet. Johan De Meester heeft "Marieken van Nijmegen" getransponeerd in een geweldstijl. Het stuk heeft per slot van rekening maar weinig meer met deze vertooning te . . .
 • . . . heeft "Marieken van Nijmegen" getransponeerd in een geweldstijl. Het stuk heeft per slot van rekening maar weinig meer met deze vertooning te maken. Johan De Meester geeft ons een nieuw zelfstandig spektakel, waarin hij het gegeven en den tekst van Marieken gebruikt, zooals hij diverse folkloristische elementen gebruikt, . . .
 • . . . hoezeer ook verbluffend en nog vol onzuivere bestanddeelen, helpen ons blikken te werpen naar het tooneel van morgen en verruimen ons inzicht. Dat De Meester deze experimenten doet met een mirakelspel als "Marieken van Nijmegen" -- wat in menig oog een soort verkrachting moet schijnen -- kan men . . .
 • . . . als "Marieken van Nijmegen" -- wat in menig oog een soort verkrachting moet schijnen -- kan men betreuren, doch we mogen onderstellen dat De Meester zich hiertoe gedwongen acht, omdat hij geen modern "scenario" vindt, dat evenzeer als "Marieken van Nijmegen" populaire en artistieke waarden biedt. De tooneelschrijver . . .
1924-04 Het Lustrum-Spel der Delftsche studenten (Johan De Meester jr.)
 • . . . Het Lustrum-Spel der Delftsche Studenten door J. De Meester, Jr . Over de innerlijke waarden van het verleden jaar door Herman Teirlinck ontworpen, door E. W. . . .
1938-11-30 Het religieus tooneel (Willem Putman)
 • . . . betreden van wat religieus tooneel is geheeten. Ik wees er op hoe het godsdienstig gevoel een groote rol speelde in de spektakels van Johan De Meester . De zoogenaamde tooneel-vernieuwing heeft zich vooral in de Katholieke middens laten gelden. Het zal dan wel niemand verwonderen dat ten gevolge hiervan . . .
1925-01 Om een nieuw repertoire, of het "Volkstoneel" in het gedrang (Wies Moens)
 • . . . wordt overgedrukt, maar waarin de "aktie" is gereduceerd tot het staan of zitten der personages om 'n gedekte of 'n ongedekte tafel. Dat Johan de Meester Jr , tot het realizeren van zijn ideaal ener nieuwe toneelspeelkunst op karakteristiek - Vlaamse motieven, in "Marieken van Nymegen" een zo dankbaar . . .
 • . . . koor los van verwijten die ten duidelikste bewijzen : hoe diep het naturalisties toneelbeeld er ten onzent nog ingeworteld zit. De kritiek verwijt Joh. de Meester Jr dat hij zich goedmoedig een répertoire laat opdringen hetwelk van een literaire voosheid is "nonpareil zonder weergave" - om met de . . .
1930-01-10 Geestelijke verwarringen of over gemis aan vaste lijnen (Anon.)
 • . . . verantwoord blijken. Dat ieder détail op zich zelf vakkundig af zou zijn, lijdt geen twijfel. Dat 't één zowel als 't andere bij De Meester wel eens zoek was, staat buiten kijf. We konden 'm best als 'n soort vrijschutter beschouwen op 't uitgestrekte land van de regie-bouw. . . .
1925-09-27 Felix Timmermans en Edward Veterman : "En waar de ster bleef stille staan..." in het "Théâtre du Marais" (Willem Putman)
 • . . . Edward Veterman : "En waar de ster bleef stille staan..." in het " Théâtre du Marais ". Het gezelschap van Johan De Meester jr. , waarvan het secretariaat thans wordt waargenomen door Jan Boon , heeft zijn tweede speelseizoen ingezet met dit Kerstspel van
 • . . . geboden werd, en dat we ons des ondanks toch kostelijk hebben geamuzeerd. Het is klaar dat wij in dit geval veel danken aan Johan De Meester jr. , voor wien deze vertooning een groot persoonlijk succes is geweest. Daar waren menschen in de zaal, die geen woord Vlaamsch verstonden, . . .
 • . . . of de regisseur de werkelijke auteur is. En wij kunnen haast zeggen, dat na Cor van der Lugt Melsert nu ook Johan De Meester jr. een Kerstspel heeft gecreëerd, waarbij hij zich dan toevallig van denzelfden tekst bediende. Vooral een vergelijking ware dan interessant, maar uit . . .
1925-01-04 Hendrick Fayd' herbe : "Esbatement van vier personagiën" door "de Noordster", Mechelen (Willem Putman)
 • . . . getoond staande in een geheel zwarte omlijsting; vóór hem gloeit op een tafeltje een phosphoresceerende doodskop; dit tooneeltje scheen zoo waar overgenomen uit Johan De Meester 's enscèneering van De nacht ( Unger ) en dit verwonderde ons niet, daar juist de heele vertooning geleid werd door Karel De . . .
1924-10 Stemmen over de "eerste" van Marieken van Nijmegen door het Vlaamse Volkstoneel (Pol de Mont)
 • . . . het « Vlaamse Volkstoneel » heeft gewerkt. En dat werk ligt geheel, en zuiver, in de lijn van het vernieuwingsproces. Ik wist wel dat Johan De Meester Jr die een geschoold en onderlegd kunstenaar is, heel gauw in staat zou zijn te bewijzen dat hij een uitstekend tooneelleider wordt. . . .
 • . . . is geen banaal verschijnsel, dat een impressario de schrijvers vooruitloopt en hun zelf een nieuwe formuul aan de hand doet: hulde daarom aan De Meester . Hij heeft perspektieven geopend voor ons jong toneel en dit nog wel met een eeuwenoud spel. Wat al de jongeren ten slotte, zoeken . . .
 • . . . Nieumegen naar Rome, als Douglas Fairbanks van San-Francisco naar Cape-town. Op zichzelf is dit geen innovatie : maar wat in de kreatie van De Meester getroffen heeft, is de innige harmonie tussen het beweeglike spel en de onafgebroken aksie. In de meeste moderne stukken, met ekspressionniesties décor, overschaduwt . . .
 • . . . personages : hier worden ze erdoor omlijst: heel het stuk baadde in een homogene, specifiek-vlaamse atmosfeer. Al wie er zat heeft dit gevoeld. De Meester heeft «Marieken» niet modern gespeeld : «Marieken» is modern in zijn interpretatie. In dit opzicht bleek Schmidt het opzet van
 • . . . Nieuws» de vrees opperde, dat «Marieken» wel eens een sukses, maar een sukses zonder verdere draagkracht kon blijken. «Marieken»is in de geest van De Meester iets méér dan een soort van «tour de force», hoe geslaagd ook : het is een artistieke programmaverklaring, het is richtinggevend, het is . . .
1924-10-24 J.K. Jerome : De blijde komst in "De Nieuwe Spieghel", Brussel (Willem Putman)
 • . . . denken deed aan de zoogenaamd artistieke filmen, die vóór zes jaar werden gespeeld. Liever niet. De rol van den vreemdeling is zeer moeilijk. Johan De Meester speelde ze en werd, dunkt mij, door het publiek niet goed begrepen. Zijn stem golfde overheen het kleine-menschen-geklets als iets verhevens, iets . . .
 • . . . reiziger niet eerder een goede man zonder meer, dus beeld van God ? Een meer gewone, meer menschelijke uitbeelding was denkelijk sympathieker geweest. De Meester gaf werkelijk een Christus uit het evangelie, thans voor de gelegenheid in smoking converseerende en een pijp rookende. Zijn spel was anders zacht . . .
1925-11-14 Gaston Martens : "De groote Neuzen" te Ninove (Willem Putman)
 • . . . een ander standpunt. Zooals ge-zeid : het is een poging tot verruiming van het procédé, dat deze auteur totnogtoe heeft aangewend -- en Johan De Meester jr. heeft getracht in de vertooning alles te onderlijnen wat boven het realistische vertelsel uitstak. Dit is niet volledig gelukt --omdat de . . .
 • . . . bijna ontroerde. Het was een schoone brok tooneel-speelkunst. Gedragen door deze artisten kon "De groote Neuzen" niet vallen. Het is, onder regie van De Meester , opgewerkt tot een bepaald merkwaardig ding, dat in het répertoire van het " Volkstooneel " volstrekt op zijn plaats is. Die deze geestigheid te . . .
1931-10-01 Argument bij Barrabas (Jan Boon)
 • . . . door het « Vlaamsche Volkstooneel » en tot in het voorjaar 1930 over geheel Vlaanderen, in stadsschouwburgen en dorpszalen, gespeeld. De regie was van Johan de Meester jr. ; Staf Bruggen trad op als Barabbas. Renaat Verheyen speelde de Judasrol; Yonnie Selma speelde voor de vrouw . . .
 • . . . voor Herodes; Jan Plaat vertolkte de rol van Kaïphas; Emerence Demoor trad op in de vrouw van Judas. Floris Jespers en Johan de Meester ontwierpen tesamen het dekor. Heel het stuk door speelde een onzichtbaar koor mee : de schare volks eenerzijds, anderzijds het kanailje. In . . .
 • . . . en de zure geërgerden, naar we hopen, beiden met koelbloedigheid kunnen oordeelen. Deze Nederlandsche verdichting is ongewijzigd deze welke aan onzen dierbaren kompagnon Johan de Meester jr. , als toenmalig regisseur van het V. V. T. werd in handen gegeven. Wij verantwoorden ons nog met het evangelie van . . .
1938-11 Herman Teirlinck: "Ave" (Willem Putman)
 • . . . niet ineens hun pogingen gestaakt. We zullen dus onzen tooneelkijker nog even naar die richting toe bewegen... «AVE». «AVE» verscheen in 1928, toen Johan De Meester nog een laatste rondreis deed in Vlaanderen, en de belangstelling voor het modernistisch experiment nog niet verzwakt was. In «AVE» kregen we . . .
1928-10-05 "Adam in ballingschap" door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
 • . . . terugvinden. Opnieuw wordt thans de «Adam» van Joost van den Vondel in Vlaanderen gespeeld, en wel door het gezelschap van Johan de Meester Jr. , dat verleden jaar den «Lucifer» gaf, in een apotheose van straf-geordende tooneel-acrobatie ! ... De eerste opvoering ging door in den . . .
 • . . . komen de hemelingen -- Rafaël en twee wacht-engelen, half als krijgers, half als feeën in luchtige vlinder-gewaden uitgedost -- den beurtzang van Adam ( Joh. de Meester ) en Eva (Yonnie Selma) met streng-plastische standen en gebaren begeleiden. Op deze middenconstructie spelen eveneens de duivelen hun spel : Lucifer (Jan . . .
 • . . . «Adam»-opvoering van het Vlaamsche Volkstooneel het sterkst en het zuiverst gesuggereerd in de «Rei» aan het slot van het 3de bedrijf. Wat Joh. de Meester heeft weten te maken van dien subliemen feestdans (ik leg het accent op dans !), waarin Adam, Eva en de Wacht-Engelen, met . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
 • . . . het Volkstooneel -concept vallen. Er wordt (soms brutaal-cynisch) geschermd met de nagedachtenis van Dr De Gruyter en met de herinnering aan De Meester . Ik ben zoo vrij mij noch van den een noch van den ander een epigoon te voelen noch te wenschen! Uw dienaar zal . . .
1937 De Lucifer van Johan De Meester (Willem Putman)
 • . . . VONDEL EN VERSCHAEVE DRIE ASPECTEN VAN "LUCIFER". De «LUCIFER» van JOHAN DE MEESTER Jr. Ongetwijfeld een der glanspunten uit de geschiedenis van het Vlaamsche Volkstooneel . Ik heb er reeds van gewaagd in . . .
 • . . . «TOONEEL-GROEI» is besloten. De Vondel -herdenking bracht ons einde 1937 een paar belangrijke Vondel-vertooningen, en deden als van zelf de vertooning van Johan De Meester opnieuw in ons geheugen herleven. Het is deze vertooning -- laat ik er aan herinneren -- die indertijd zekeren ophef maakte op . . .
 • . . . luisterend naar Vondel's zuivere klanken, beschouwen wij zijn zalige tooneelen en beleven zijn wondere lessen». Naar zulke verzoening tusschen vers en spel ging De Meester 's streven. Het kwam er immers op aan Vondel te «spelen» -- en dus een dramatisch gedicht om te zetten in een . . .
 • . . . hier reeds onze aandacht .' gevestigd naar aanleiding van De Gruyter 's realistische interpretatie van «JOZEF IN DOTHAN». Aan dat gevaar is Johan De Meester niet overal even goed ontsnapt. Er zijn in «Lucifer» gedeelten waar er bezwaarlijk van spel kan sprake zijn, en waar een vertooning . . .
 • . . . ons niet die kristalheldere zuiverheid bood die wij berechtigd zijn te verwachten (want in het felle schokkende zeggen van den tekst poogde dan De Meester het rhythme van de ontbrekende dramatische actie te verplaatsen) moesten hieruit de enkele schaduwzijden ontstaan, die echter zoo schaars den luister dezer opvoering . . .
 • . . . devotie. Eerst het tweede bedrijf bracht ons den polsslag van het spel. Na den «Belzebub» van Staf Bruggen , de «Lucifer» van Johan De Meester Jr. Het openschuivende doek brengt ons een revelatie. Nooit zagen wij hier, bij onze veelvuldige scenische experimenten, een tooneelbeeld als dit. De . . .
 • . . . scène van Lucifer's angstig twijfelen vóór de daad (hét dramatische moment van het stuk) smolten tekst en spel samen tot de zuiverste harmonie. Johan De Meester Jr. heeft dit tooneel meesterlijk gespeeld -- en crescendo ging dan de spanning van het publiek tot de stedehouder zijn vaandel grijpt . . .
 • . . . Het publiek verliet den schouwburg geheel onder den indruk van deze grootsche vertooning, waarvan sommige tooneelen schitterende glanspunten zijn in het oeuvre van Johan De Meester Jr. In zijn interpretatie is dit drama, dat een der schoonste parels is in Nederland's literaire kroon, zóó naar ons toegebracht dat . . .
1925-12-20 Michel De Ghelderode en Jef Vervaecke : "Van den dood die bijna stierf..." in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . regie in haar strijd tegen den tekst definitief bezweken, welke nederlaag ons bijna een aanleiding tot vreugde is; want dit intermezzo moet aan Johan De Meester jr. toch iets geleerd hebben. In zulk geval wijzigen wij dan het adjectief "kluchtig" door "nuttig" en kijken uit naar de gelukkige . . .
 • . . . waren als zoovele anecdootjes gevoegd bij de anecdote van het stuk, konden niet een bouwsel worden. Ik zei : misschien kan dit intermezzo Johan De Meester jr. nuttig zijn. Hij laat zich veelal bij de keuze van zijn stukken verleiden door de gelegenheid, die hij er in ziet . . .
 • . . . "Van den dood..." (het is trouwens om die reden, dat ik er belang aan geef) volgende woorden van Jules Delacre aan De Meester ter overwinning aan te bieden. Hij were "tout! ce qui peut paraître tolérable à la scène et devient sottise à la lecture, tout . . .
1924-10-04 Marieken van Nijmegen in "De Nieuwe Spieghel", Brussel (Willem Putman)
 • . . . Marieken van Nijmegen in " De Nieuwe Spieghel ", Brussel. Johan De Meester jr. is uit Nederland gekomen en heeft in Vlaanderen de leiding van het " Vlaamsche Volkstooneel " aanvaard. Het past dat wij op . . .
 • . . . pretentieus niet-begrijpen vond ingang bij plattelandsche toeschouwers. De reis van Dr. J.O. De Gruyter werd een triomf. Langs gebaande wegen kan Johan De Meester jr. nu lauweren plukken, wijl Dr. De Gruyter zijn beschavende werking voortzet als bestuurder van den Koninklijken Nederlandschen . . .
 • . . . een triomf. En dan niet slechts tot een triomf van het " Vlaamsche Volkstooneel ", noch van " De Nieuwe Spiegel ", noch van Johan de Meester . Deze gebeurtenis is de triomf van het nieuwe tooneel -- een on-omstootbaar bewijs dat het publiek beu is van den totnogtoe voorgeschotelden . . .
1925-09-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . tweede tooneelseizoen in. Daar het stuk in Nederland overbekend is, kan ik mij bepalen tot de vertolking, die onder de leiding stond van Johan de Meester Jr . Zien wij trouwens niet, dat in stukken van dezen aard, die ternauwernood nog stukken zijn, tekst en intrigue feitelijk meer en . . .
 • . . . werkelijke auteur van zulk tooneelspel de regisseur is. Wij kunnen haast zeggen, dat na Cor van der Lugt Melsert nu ook Johan de Meester Jr . een Kerstspel heeft gecreëerd, waarbij hij zich dan toevallig van denzelfden tekst bediende. Vooral een vergelijking ware dan interessant, maar reeds . . .
 • . . . met eenig mooie printjes. Elke bladzijde is op zich zelf een juweeltje, maar het boek houdt niet aaneen. Het décor was ontworpen door De Meester en uitgevoerd door R. Moulaert . Boven het tooneel hing in het midden een witte ster, die met een lichtstraal van rechts . . .
 • . . . werden op het voortooneel gespeeld met als eenige woonkamerindicatie een stuk gespannen doek in den achtergrond. De vertooning was een persoonlijk succes voor De Meester . Al het goede dat de avond bood hebben wij hem te danken. Meer en meer stellen wij vast, hoe de spelers van zijn . . .
 • . . . zijn tekst. Maurits Hoste was een uitstekende Schrobberbeek en Lode Geysen speelde zoo goed den Duivel, dat we dachten, dat het Johan de Meester zelf was. Er werd dialect gesproken - met het logische gevolg, dat wij een mengsel kregen van Antwerpsch, Liersch, Gentsch - net . . .
1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . of stukken die gebouwd zijn op Vlaamsch-legendarische volksmotieven. En dat het vaak klein-burgerlijke publiek der Vlaamsche stedekens er bovendien de vernuftige regie van Johan de Meester Jr. bij slikt, des te beter voor de aesthetische ontwikkeling van dat publiek. Maar van niet alle tooneelschrijvers kan men gaan eischen, . . .
1926-05-30 "Hamlet" in 's Gravensteen door "De Gentsche Tooneelschool" (Willem Putman)
 • . . . vroeger reeds in verband met de grime -- en dan nog wel ter gelegenheid der première in open lucht van "Reinaert de Vos". Johan De Meester jr. had de aangezichten zijner spelers groen en blauw en bruin geverfd; de zon deed algauw die verf smelten en van Reinaert . . .
1938-11 "De Knecht van twee Meesters" van Goldoni (Willem Putman)
 • . . . heeft iemand noodig die naast hem sta en hem zegge wat goed is en wat ophoudt goed te zijn. Onder de leiding van Johan De Meester jr. heeft hij uitstekende dingen gedaan, en gij zult denken aan zijn overheerlijke uitbeelding van «Franciscus», aan zijn onweerstaanbaren Kosen, enz. -- . . .
1930-07-11 "Gudrun" bij het verjongde katholiek Vlaams Volkstoneel (A.J.M. Wijdeveld)
 • . . . ce fut un coup de maître». De meest optiemiestiese verwachtingen werden gewoon overtroffen, schitterend overtroffen. Zo ooit, als hij na 't verdwijnen van J. de Meester desondanks de toekomst met vertrouwen mocht ingezien, kan 't nu 'n absolute zekerheid heten na dees eerste daad, dat de toekomst van . . .
1929-01-04 "Geschiedenis van een soldaat" en "Orpheus" te Gent (Cr.)
 • . . . de Pro Arte-groep op het tooneel had post gevat, en leider Prévost voor het voetlicht verscheen, was er tevreden applaus. Even kwam nog Johan De Meester , met zichtbare nervositeit, de aandacht van 't publiek trekken op deze onverwachte muzikale auditie, en dan ging hij er, als voorlezer, op . . .
 • . . . publiek trekken op deze onverwachte muzikale auditie, en dan ging hij er, als voorlezer, op zijn stoel, rechts, bijzitten. En het orkest begon. Johan De Meester deklameerde: "Een soldaat op weg naar huis..." en de hardklankige Strawinsky kreeg het woord. Nu: van alles scenisch kommentaar ontdaan, . . .
 • . . . gedempt uitroepen: "Ze zijn daar!" In de schemerige zaal gaan, gejaagd, deuren open en toe. Gestalten bewegen. Er wordt in petto geparlesant. Voorlezer De Meester , op het tooneel, kijkt, tersluiks, met een nieuwsgierigheid welke steeds crescendo gaat, achter de schermen, en zijn stoel schijnt hem onder het lijf . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
 • . . . Bosmans nog, op Zaterdag 11 Maart 1933 , met «De Vagebond-Koning» van Rudolf Friml , waarvan hij de regie had toevertrouwd aan Johan De Meester , en waarvoor hij zich een weelde van costumes en decors had aangeschaft. Om aan zijn voorstellingen een zoo groot mogelijken luister te . . .
1929 Contra Politiek Toneel (Victor J. Brunclair)
 • . . . bijval wordt onthaald. De weg opwaarts naar toneelvernieuwing in ons land werd [onleesbaar – ingezet?] door Dr. J.O. de Gruyter en Johan de Meester . Ik durf te zeggen dat beiden soms toppen hebben bereikt. Zij die daarna kwamen, hetzij Staf Bruggen , die een stuk . . .
1926-12-12 Tooneel te Brussel: "Slaet op den Trommele" ("The Song of Drums") van Ashley Dukes (Anon.)
 • . . . als wij verder vergelijken, wint Van de Velde het zeker op Ashley Dukes (wat dit bedrijf betreft) en wint Johan de Meester Jr. het op Arie van den Heuvel , van wien wij beter verzorgd werk gewoon zijn. In III is Slaet op . . .
1929-11-01 Onze jonge tooneelbeweging (Wim Doevenspeck)
 • . . . de fluwelen kleuren van 'n impressionisties dekor, en wat staat dit ver af van; de onvolkomenheid en de laksheid van ons hedendaags toneel. De Meester stelde in deze de eerste, sterke daad met z'n Lucifer-regie. Na hem ken ik slechts Lode Geysen die hard en stout . . .
1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
 • . . . Opera aan Richard Strauss van wie er tot dan toe «Rozenkavalier», «Salomé», «Electra», «Egyptische Helena» en «Ariadne op Naxos» waren opgevoerd. De Meester kwam zélf naar hier en dirigeerde den eersten avond «Salomé», voorafgegaan door zijn symfonisch gedicht «Don Juan» en den tweeden avond «Ariadne op . . .
1926-06-26 HAMLET TE GENT I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . zaad uitgestrooid: het kiemde heel Vlaanderen door. Zijn werk werd overgenomen, gij weet het, door het " Vlaamsche Volkstooneel ", onder de leiding van Johan de Meester Jun . En zoo er in regie en ensceneering van onze officieele, anders lang niet voortvarende instellingen, vernieuwing is gekomen, dan is dat . . .
1925-04-04 Het Vlaamsche volkstooneel: Renaat Grassin (Willem Putman)
 • . . . poging zou niet het verhoopte resultaat brengen. Het Volkstooneel had gaandeweg belangstelling en geestdrift verloren. Zijn rol was uit. Het heengaan van De Meester had in feite een periode afgesloten, die men vruchteloos poogde te verlengen. Vooral wanneer men de werking van deze groep gedurende 1930 en . . .
1927-09-21 Nawoord (Willem Putman)
 • . . . in zijn doodstrijd de ware levenswaarden kennen. De veruiterlijking van dezen doodstrijd is hoofdzaak in dit spel en vult het heele centrale bedrijf. Johan De Meester jr. maakte er een hallucineerend spektakel van. Wat jammer dat op dit fel bewogen midden-bedrijf een inzinking volgt, die de waarde van . . .
 • . . . Men heeft zich afgevraagd hoe dit suikerzoete stukje dat op menige plaats grenst aan het melodrama, terecht is gekomen op het repertorium van Johan De Meester 's vooruitstrevend gezelschap. Ook was deze vertooning een compromis in den slechtsten zin van het woord. "Leontientje" behoort tot een zeker stemmingsgenre, waarvoor . . .
 • . . . Meester 's vooruitstrevend gezelschap. Ook was deze vertooning een compromis in den slechtsten zin van het woord. "Leontientje" behoort tot een zeker stemmingsgenre, waarvoor Johan De Meester niets, maar heelemaal niets schijnt te voelen. Hij heeft getracht de felle kleur er van te onderlijnen, en zette het stukje in . . .
 • . . . een paar ongemeen belangrijke vertolkingen, waarvan ik er, om te sluiten twee noem : "Lucifer" en "De beeldekens van Sint Fransiscus", geënsceneerd door Johan De Meester, jr . "Lucifer" werd te Parijs vertolkt en behaalde er een verrassenden bijval. Men heeft de prestatie ginder méér geapprecieerd dan hier -- . . .
1930-02 "Moet Barbertje hangen...?" Gemis aan vaste lijnen (Anton Van de Velde)
 • . . . toneel. 't Is de mode. Voornamelik over het Vlaamse Volkstoneel . Mag ik er vooreerst op wijzen dat, zolang "Barbertje" onder voogdij van Johan de Meester stond, nooit openlik over haar "gemis aan vaste lijnen" werd gerept? De Meester is weg ; de pijlen worden getrokken. . . .
 • . . . wijzen dat, zolang "Barbertje" onder voogdij van Johan de Meester stond, nooit openlik over haar "gemis aan vaste lijnen" werd gerept? De Meester is weg ; de pijlen worden getrokken. Dat is typies nasionaal! Is 't te verwonderen dat Holland -- ook Jong-Holland (cfr. zekere recente . . .
 • . . . Vlaming -- ook de Vlaamse artiest -- ternauwernood instaat meent achter de biertafel 'n Europese figuur te zijn? Gaat 't nu over de De Meester -periode, dan kon dat duidelik gelokalizeerd, en in dit geval mochten de vijgen-na-Pasen best in de mat blijven. Doelt de aanval echter op het . . .
 • . . . en arbeid. Dat is het werk van meer dan één lustrum, en wanneer ge nagaan wilt wat in de eerste vijf jaren onder De Meester werd gerealizeerd, hebt ge m.i. stof genoeg voor bewondering en respekt: De Meester kan trouwens mijn verdediging missen. Verwarring? Indien er . . .
 • . . . nagaan wilt wat in de eerste vijf jaren onder De Meester werd gerealizeerd, hebt ge m.i. stof genoeg voor bewondering en respekt: De Meester kan trouwens mijn verdediging missen. Verwarring? Indien er verwarring ontstaat, is ze voor 3/4 te wijten aan de kritiek. Er zijn in . . .
 • . . . aan de normale evolusielijn: ersatz blijft op de bodem ; de werkelike waarden komen tot hun recht. En wat het W.T. nu na De Meester zijn of worden zal, zal de Olympos u wel tijdig diets maken. Uw slotwensen voor "heil en zegen op al onze wegen" nemen . . .
1929-07-07 Johan De Meester jr (Willem Putman)
 • . . . Johan De Meester jr. Het heengaan van Johan De Meester , die na het seizoen 1928-29 naar Nederland terugkeerde, heeft voor de evolutie . . .
 • . . . Johan De Meester jr. Het heengaan van Johan De Meester , die na het seizoen 1928-29 naar Nederland terugkeerde, heeft voor de evolutie van het Volkstooneel en van het moderne tooneelleven in . . .
 • . . . dan een eerder artificieel aanhangsel. Het Vlaamsche Volkstooneel in zijn modernen vorm en met zijn experimenteel karakter is aan het heengaan van Johan De Meester geleidelijk dood gegaan. Even later zouden een paar onbeduidende incidenten aanleiding worden tot splitsing van gemeld gezelschap. In feite voltrok zich hier . . .
 • . . . gegrond op een totaal andere basis. Ik zal er een bijzonder hoofdstuk van dit boek aan wijden. Intusschen werd getracht het werk van De Meester voort te zetten, en ik wil geen oogenblik loochenen dat dit pogen ook aanleiding heeft gegeven tot veel merkwaardigs. Aan het wezenlijk talent . . .
 • . . . hoofdstuk de waarde van hun verdere proefnemingen na te gaan. Laat ik nu echter eerst nog deze slotbeschouwingen wijden aan de beteekenis van Johan De Meester jr. voor Vlaanderen en voor het Vlaamsch tooneel. Zijn "succès" -- in den zin dien men aan dit woord in tooneelmiddens pleegt . . .
 • . . . er een geweest van zegepralen. Hij begon in een armtierig zaaltje van de Pletinckxstraat te Brussel, en hij eindigde in het Koninklijk Paleis. Johan De Meester jr. is hier gekomen op een voor hem zeer gunstig oogenblik. Onmiddellijk na den oorlog was de belangstelling voor het vroeger altijd . . .
 • . . . weg zou aanwijzen, die al die nieuwe procédé's verwerken zou, die leven geven zou aan de droomen, welke overal ontloken waren. Toen kwam Johan De Meester jr. en van hem mag worden gezegd dat hij kwam, zag en overwon. De Vlamingen zijn zeer spontaan. Ze zijn vóór iets . . .
 • . . . Ze zijn vóór iets of tegen iets. Ook in hun beoordeeling van kunst-prestatie's speelt sympathie een groote rol. En sympathie wordt niet afgedwongen. De Meester kreeg ze, zoo, zonder meer. Men heeft hem onmiddellijk aanvaard. "Marieken van Nijmegen" werd een triomf. En gaandeweg leerde de jonge regisseur dan . . .
 • . . . ongetwijfeld te kort) maar ook, en vooral, wegens het wezen zelf van voormelde stukken. De Vlaming wil geen cerebraliteit. Het gevaar dreigde dat De Meester 's te groote intellectualiteit een dijk zou opwerpen tusschen hem en zijn publiek. Hij moest gegevens vinden, die wortel konden schieten in het Vlaamsch . . .
 • . . . synoniem van pruderie en dat opende mogelijkheden, die waarschijnlijk bij een Katholiek publiek in het buitenland niet zouden bestaan. We moeten getuigen dat Johan De Meester jr. al die moeilijkheden heeft kunnen overwinnen. Dit gebeurde geleidelijk, maar elke vertooning leek op dat gebied een stap nader naar het . . .
 • . . . Bleef echter nog de grootste hinderpaal tot volledig slagen, namelijk de ontoereikendheid van het materiaal en van de spelers. Op dat gebied verdient Johan De Meester wellicht nog den meest onbegrensden lof. Immers wat hij heeft verwezenlijkt kunnen we slechts naar waarde schatten als we weten over welke . . .
 • . . . hij heeft verwezenlijkt kunnen we slechts naar waarde schatten als we weten over welke beperkte middelen hij beschikte... Maar daarnaast en daarboven bleef Johan De Meester de fijn gecultiveerde artist, die zich in zijn streven en peilen in de eerste plaats leiden liet door een soort ingeboren geraffineerdheid. . . .
 • . . . zich hier en daar de zalen door de autoriteiten weigeren zag, vormde zich te Brussel een voornaam comité van Belgische edellieden en gaf Johan De Meester gelegenheid zijne experimenten voort te zetten. Deze vaststelling onderlijnt reeds voldoende de scheur die zich in het Volkstooneel heeft voorgedaan. Maar . . .
 • . . . Volkstooneel heeft voorgedaan. Maar het ligt ver van mij hier politieke beschouwingen aan vast te hechten. Wel bedoel ik daarmee te onderlijnen dat Johan De Meester in die omstandigheden volop vrijen teugel heeft mogen laten aan zijn verfijning, zijn fantazie, zijn speelsch vernuft, -- en het werd heelemaal . . .
 • . . . van dat nummer beter vertrouwd was. We kregen namelijk een nieuwe versie van "MARIEKEN VAN NIJMEGEN" -- de derde. Blijkbaar wil dit "Marieken" De Meester niet uit het hoofd. Dezen keer heeft hij het ons zelf komen voorlezen. Hij neemt plaats aan een tafeltje in den linker hoek . . .
1938-11-30 Werk van vreemde auteurs (Willem Putman)
 • . . . WERK VAN VREEMDE AUTEURS. Vooral in den beginne kregen we nog vertooningen, waarin betracht werd den stijl van Johan De Meester te handhaven, zij het dan al dadelijk op milderende wijze. Een typisch voorbeeld daarvan was «MOEDERLEGENDE», een werk van Helmuth . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . doet hier, in deze voorname en stijlrijke omgeving, eventjes lachen. Vooral het " Vlaamsche Volkstooneel " verdient aandacht. Daar hangen o.m.: de décors, die Johan de Meester Jr . ontwierp voor Reynaert de Vos en Waar de ster bleef stille staan; ook het décor voor De gecroonde Leersse en het . . .
1925-01-03 August Strindberg : "Advent" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . August Strindberg : "Advent" in " De Nieuwe Spieghel " Ook ditmaal is de keuze van het stuk niet gelukkig. Johan De Meester jr. schijnt weinig belang te geven aan zijn stukken. Ik meen daarmee: hij ziet alleen in een stuk de al of niet . . .
 • . . . Teirlinck klopt. Advent is dan ook den regisseur een zoo ruime als rijke basis en laat ik hier maar dadelijk zeggen, dat De Meester op die basis een tooneel-bouwsel heeft voltrokken, zooals totnogtoe nog nooit een in Vlaanderen werd getoond. Het komt me wel voor, dat de . . .
 • . . . August Strindberg een minderwaardig -- en trouwens bijna onbekend -- tooneelwerk op te delven. Wies Moens heeft het "verkatholiekt" en De Meester heeft er een reeks schitterende tooneelbeelden van gemaakt -- maar het stuk is daar natuurlijk minderwaardig bij gebleven. Advent is de zeer onevenwichtige . . .
 • . . . van Amalie's ware moeder, een rein meisjeskopje vol stijl, dat een innige ontroering teekende te midden van veel extravagantie's. Maar hier ook gaf De Meester ons de volle maat van zijn virtuositeit en voltrok met dergelijken brio den uitverkoop, dat zijn spel eenieder meesleepte en, als een verbluffend . . .
 • . . . onthouden en lof toegezwaaid aan degenen die dat niet verdienen. "Advent" was voor den regisseur een zeer rijke gelegenheid. Op die basis heeft Johan De Meester jr. een prachtig tooneelbouwsel gezet. Die indruk was dan ook zoo volgehouden, zoodanig werd met verassingen gegoocheld, zoo schitterend voor oog en . . .
1938-11 "De boodschap aan Maria" van Paul Claudel (Willem Putman)
 • . . . dor schijnt elk verhaal er van -- heeft het Vlaamsche Volkstooneel een wonderschoone uitbeelding gegeven. Evenals Pieter van Craon heeft de bouwmeester Johan De Meester jr. hiermede een slanke majestatische kathedraal voltrokken, beeld van het offer dat 's menschen leven zijn moet als antwoord op de boodschap. . . .
 • . . . spits van dit tooneelbouwsel, dient geplaatst de serene, vlekkelooze uitbeelding van Violaine door Yonnie Selma. Zij speelde als in een droom. Voorwaar, over Johan De Meester mag gezegd dat hij voor deze zoo teedere rol heelemaal de gewenschte artiste heeft gevonden, «J'ai trouvé la pierre que je cherchais, . . .
1925-04-04 Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . der tooneelkunde van den Brusselschen tooneel-criticus is het repertorium van het " Théâtre du Marais ", met voor extremiteiten de enkele spektakels van Johan De Meester jr en de tooneelstukken van Herman Teirlinck . En hij laat dat balletje maar draaien -- net of er op de . . .
 • . . . Arie Van den Heuvel onlangs bij de opvoering van "Le Sculpteur de masques" ( Crommelynck ) heel wat méér te bereiken dan Johan De Meester ons met deze "Lente"...bood. Daar lag over geheel deze prestatie, waarbij ook de souffleur zich gelden liet, een onloochenbare slordigheid, die ons; . . .
1938-11 Conscience's "Leeuw van Vlaanderen" ten tooneele (Willem Putman)
 • . . . van «GUDRUN», het bekende drama van Albrecht Rodenbach , zooals het werd vertoond door de «Catherinisten» van Aalst, onder regie van Johan De Meester jr . Ook dit romantisch werk van den jongen Albrecht Rodenbach zou dus een uitbeelding krijgen in een moderne adaptatie. Een . . .
1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
 • . . . hebben wij het spreekkoor gekend zij het dan ook in hoofdzaak als onderdeel van een tooneelvertooning. Ik herinner mij nog zeer goed hoe Johan de Meester mij zijn plan vertelde, om met een drietal acteurs enkele na-oorlogsche en zelfs oorlogsdichten voor te dragen en dit gelijktijdig en gezamenlijk . . .
 • . . . bij de Duitschers in de leer geweest. Wellicht heeft het zijn nut mijn bevindingen aangaande spreekkoor mee te deelen. Met de idee van De Meester opgedaan begon ik een deel uit de celbrieven van Wies Moens met jongens van 18 jaar te bewerken. Instinctief had ik . . .
1928-01-21 Michel van Vlaenderen: "De Tragedie van Judas" (Lode Monteyne)
 • . . . in de richting van het scenario merkbaar was, in zooverre deze «gekke historie» blijkbaar geschreven werd opdat daarop een regisseur -- in casu Johan de Meester -- zijn theorieën van mise en scène en regie zou kunnen toepassen -- een opzet, waarin de schrijver nagenoeg slaagde! Nu waren . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)
 • . . . Geysen trad eerst als speler op in het Volkstooneel . Algauw echter zou hij zich als regisseur doen opmerken. En toen Johan De Meester Vlaanderen verlaten had, was hij wellicht degene, waarop men het meest verwachtingen bouwen dorst. Niet ten onrechte. Geysen was een . . .
 • . . . degene, waarop men het meest verwachtingen bouwen dorst. Niet ten onrechte. Geysen was een zeer oorspronkelijk talent, die den invloed van De Meester gauw verwerkt heeft, en ook gauw heeft kunnen afschudden. Aanvankelijk verwekten zijn pogingen reeds minder herrie en ergernis dan die van
 • . . . hadden we bezwaren. Sinds Hamlet in smoking optreedt, sinds Dr. De Gruyter «Jozef in Dothan» liet spelen in hedendaagsche costuums, sinds Johan De Meester jr. aan Adam een broek gaf, hebben we stilaan alle verzet afgelegd tegen dit procédé, en we merkten nu nog nauwelijks dat . . .
1926-02-09 Anton Van de Velde : "Tijl" in het Trocadero-paleis, Brussel (Willem Putman)
 • . . . het hedendaagsche zoeken, de tegenwoordige onzekerheid, maar ook van een onbetwistbaar kunnen. De opvoering. Deze met spanning afgewachte creatie was vanwege Johan De Meester jr. een consequente gevolgtrekking van de door hem gehuldigde regie-principes : "Wil het tooneel van heden waarlijk blijven de spiegel des tijds, . . .
 • . . . den toon is van het besproken stuk, dan kunnen wij Tijl vergelijken met een nerveuze pittoreske virtuosen-executie op een piano. Het was echter Johan De Meester jr. , die den hamer hanteerde. Van de Velde wordt veelal een zeer knap auteur genoemd. Knap is misschien het adjectief, . . .
 • . . . dit stuk, waarvan het onderwerp kon triomfen uitlokken, niet den volkschen bijval verwerft, dien de leiders van het " Volkstooneel " vermoedelijk hebben verwacht. Johan De Meester jr. heeft met deze vertooning zijn reputatie onder het Brusselsch publiek (ook veel Fransch-sprekenden waren in de zaal) schitterend bevestigd. Hij heeft . . .
 • . . . een even bewogen, rumoerige regie. Het kan niet gezeid, dat op die wijze het stuk "gediend" werd. Ook thans was de tekst voor De Meester slechts een soort "notwendiges Uebel" in de gerhythmeerde compositie, waardoor oog en oor voortdurend waren gestreeld, maar waarvan dan -- vooral voor den . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
 • . . . geen ander dramaturg is de loopbaan van Anton Van de Velde aan die van het Volkstooneel verbonden. Zijn «Tijl» gaf Johan De Meester jr. aanleiding tot het verwezenlijken van een zijner schitterendste regie-prestatie's. Maar na De Meester 's heengaan zou Van de . . .
 • . . . Volkstooneel verbonden. Zijn «Tijl» gaf Johan De Meester jr. aanleiding tot het verwezenlijken van een zijner schitterendste regie-prestatie's. Maar na De Meester 's heengaan zou Van de Velde ook dadelijk als regisseur optreden, en zelfs -- na de splitsing -- algemeen leider van het . . .
 • . . . van terug. Rest dan het vierde bedrijf. Is het er noodig ? Misschien zijn wij op dit punt bevooroordeeld door het feit dat Johan De Meester het indertijd goed vond, «Tijl I» te spelen ZONDER het vierde bedrijf. Heel zeker was dit ook nu weer mogelijk geweest. Het . . .
 • . . . bestendig de vertolking in een voorname en boeiende sfeer hield. Feitelijk vonden wij hier een geestdrift en een rhythme terug, die wij sinds De Meester 's heengaan verloren waanden. Ook het spel voldeed. Van de Velde was er in geslaagd zijn spelers te «bezielen»... Maar ook aan . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
 • . . . daardoor naar een schoone oplossing zocht van dictie, met ritmiek en muzikale onderlijning. Het was trouwens de tijd dat het Volkstooneel met Johan de Meester naar een sterke dynamiek streefde. Tot '29 zag ik niets van het Volkstooneel , maar maakte alles zeer nauwkeurig mee langs de . . .