Advanced Search found 90 item(s) featuring "Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel"

1930-01-14 Baas Ganzendonck (D.W.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Schouwburg : "Baas Ganzendonck" De humoristische roman van Hendrik Conscience werd door den heer Poot , bestuurder van den
 • . . . Vlaamsche Schouwburg : "Baas Ganzendonck" De humoristische roman van Hendrik Conscience werd door den heer Poot , bestuurder van den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel, omgewerkt in een tooneelstuk. De heer Poot is er prachtig ingelukt de typeering der personen ten volle te . . .
1925-09-19 Brusselsche kunstavond voor Borculo (Anon.)
 • . . . BRUSSELSCHE KUNSTAVOND VOOR BORCULO. Vrijdag heeft in den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te Brussel in een goed gevulde zaal een kunstavond plaats gehad, georganiseerd door het Verbond van Vlaamsche Tooneelvereenigingen van Brussel , ten . . .
 • . . . Ferguson op muziek van Schubert , Meulemans en Moszkowsky . Arie van den Heuvel , regisseur van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg , droeg verzen voor van Vlaamsche en Hollandsche dichters en de tooneelmaatschappij De Meibloem vertoonde een tooneelspel van Maurits Sabbe . . . .
1920-11-05 De Dief (Anon.)
 • . . . "De Dief" van Bernstein in den Kon. Vlaamschen Schouwburg Deze opvoering is een verrassing geweest voor de bezoekers van onzen Vlaamschen Schouwburg . Wij wisten hoe lastig en overhaast . . .
 • . . . van Bernstein in den Kon. Vlaamschen Schouwburg Deze opvoering is een verrassing geweest voor de bezoekers van onzen Vlaamschen Schouwburg . Wij wisten hoe lastig en overhaast de samenstelling van het gezelschap geweest was; wij hadden, laten we rechtuit biechten onze verwachtingen niet al . . .
 • . . . opgemerkt. Wij wenschen den heer Poot geluk met den flinken inzet van zijn tooneeljaar. Woensdag, anders een magere dag voor den Vlaamschen Schouwburg , waren alle plaatsen goed bezet. Het publiek steune dan de directie. . . .
1920-11-21 Het gezin van Paemel (Anon.)
 • . . . "Het gezin van Paemel" in de Koninklijke Vlaamsche Schouwburg Dit vooral is voor ons van beteekenis dat het toonelgezelschap van den Vlaamschen Schouwburg met de opvoering van
 • . . . gezin van Paemel" in de Koninklijke Vlaamsche Schouwburg Dit vooral is voor ons van beteekenis dat het toonelgezelschap van den Vlaamschen Schouwburg met de opvoering van Buysse 's "Gezin van Pamel" bewezen heeft het adjectief "minderwaardig" waarmee men het in den beginne wel eens . . .
1920-12-27 Jack (Anon.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Schouwburg : "Jack" Het ongeluk van stukken zooals deze is dat zij steeds de vergelijking oproepen met de boeken waaruit zij zijn gehaald. . . .
1920-01-15 De windmolen van Stuivenberg (Anon.)
 • . . . " De kunstvrienden " van Brussel De Koninklijke Tooneelmaatschappij "De Kunstvrienden" gaf in de Vlaamschen Schouwburg een prachtig geslaagde jubelvertooning ter gelegenheid van het 25jarig jubelfeest als tooneelspeler van haar verdienstelijken voorzitter, den heer René Dewit. Met veel bijval . . .
1923-10-15 Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg: "De Gelukzoekster" (J.B.)
 • . . . Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg : "De Gelukzoekster" Emile Fabre heeft dit drama gehaald uit de roman "La Rabouilleuse" van Honoré de Balzac , . . .
1921-01-15 Boschmeezeken in de Vl. Schouwburg te Brussel (T.B.)
 • . . . Boschmeezeken in den Vl. Schouwburg te Brussel Een splinternieuw tooneelwerk van den heer A. Bogaert . De eerste opvoering mocht zich verblijden over een zeer mooie . . .
 • . . . Paul's broer. De heeren Devosel en L. Renders, respectievelijk Marcel en Paul waren minder op dreef. De bijrollen werden heel goed ingevuld. Onze Vlaamsche Schouwburg ruimt een goede plaats aan eigen Vlaamsch werk. Dit is uitstekend werk. De heer Poot geeft elk zijn kans. Hiervoor moeten . . .
1923-11-05 Oud-Heidelberg (J.B.)
 • . . . TE BRUSSEL, KON. VLAAMSCHE SCHOUWBURG : "Oud-Heidelberg" ( Willem Meyer-Foster ) Het is een werk dat nog in lang niets van zijn stemmige bekoorlijkheid zal verliezen. De . . .
 • . . . op de regentriestigheid van den grauwen muur. Romantisch Mij wel, mmar een blijvende aantrekelijkheid. Een zeer mooi ensemble bereikte de groep van den K. VL. Schouwburg in deze opvoersing. En van af het eerste minuutje van het eerste bedrijf was het als een ruischen van stemming. Er moest . . .
1931-07-30 Openluchtvoorstellingen te Antwerpen: "Antigone" van Walter Hasenclever (Anon.)
 • . . . voor den ingang van het Park. De opvoeringen worden ingericht door Sint-Augustinuskring , onder regie van Gust Maes , hoofdregisseur van den Kon. Vl. Schouwburg , Brussel, met de medewerking van mevr. Rezy Verschueren en J. Belloy-Van Troyen. Duizendtallen prospectussen werden over het Vlaamsche Land verspreid om deze . . .
1937-02-15 De witte non (Hippoliet van Peene)
 • . . . Te Brussel "De witte non" in de Koninklijke Vlaamsche Schouwburg Het bestuur van den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg te Brussel heeft voor deze week een der boeiendste drama's uit zijn . . .
 • . . . Te Brussel "De witte non" in de Koninklijke Vlaamsche Schouwburg Het bestuur van den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg te Brussel heeft voor deze week een der boeiendste drama's uit zijn repertorium op het programma genomen: "De Witte Non". Het stuk . . .
 • . . . is genoegzaam bekend doordat het ook in een film werd verwerkt en daar ook een groote vermaardheid mocht verwerven. De spelers van den Vlaamschen Schouwburg hebben er een vertolking van gegeven die in alle opzichten merkwaardig mag heeten. Daarbij kwam dan de grootsche monteering, die op den toeschouwer . . .
1923-10-22 Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg: "Excellentie" (Gabriël Dregely) (J.B.)
 • . . . Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg : "Excellentie" ( Gabriël Dregely ) Een meevallertje! Geen vertaling uit het Fransch ditmaal - met de klucht "Excellence et Excellence" van . . .
 • . . . schouwburgmenigte niet wijs dat dit speciaal-Duitsche situaties zijn. De onderbrekingen en de toejuichingen zijn in dit opzicht te beteekenisvol. De troep van den Vlaamsche Schouwburg was bijna volledig gemobiliseerd voor deze opvoering. Er werd goed gespeeld. Alleen met het uitbeelden van de geaffecteerde salonheertjes in bedrijf II schenen . . .
1920-11-01 Opening van den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg (Anon.)
 • . . . Opening van den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg Zaterdagavond werd onder zeer groote belangstelling de openingsvertooning van den Kath. Vl. Schouwburg gegeven. De heer H. . . .
 • . . . Opening van den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg Zaterdagavond werd onder zeer groote belangstelling de openingsvertooning van den Kath. Vl. Schouwburg gegeven. De heer H. Teirlinck sprak en gelegenheidsrede uit en wees erop hoe het bestaan van den Vlaamschen . . .
 • . . . Kath. Vl. Schouwburg gegeven. De heer H. Teirlinck sprak en gelegenheidsrede uit en wees erop hoe het bestaan van den Vlaamschen Schouwburg afhankelijk is van het Vlaamsche publiek van Brussel en hoe het plicht is aan de Vlaamsche burgerij der hoofdstad door geregeld bezoek deze . . .
 • . . . het werk van de Tière , wiens borstbeeld links van het tooneel prijkte en die zijn naam en zijn roem aan den Vlaamschen Schouwburg van Brussel verbonden had. De " Folies-Bergère " had Roze Kate een paar dagen te voren weggekaapt; zo viel dan de keuze van . . .
 • . . . in vorige jaren de schuld gedragen dat draken noodzakelijk moesten opgevoerd worden om financiële redenen. De ontwikkelden smaalden dat het peil van onzen Vlaamschen Schouwburg laag stond, maar zij vergaten erbij te voegen dat het de fout was van henzelf die het Schouwburgbezoek overlieten aan den minderen man. . . .
1934-03-01 Gouden tooneeljubileum van René Dewit (Anon.)
 • . . . Gouden tooneeljubileum van René Dewit In den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg heeft Dinsdagavond een feestvoorstelling plaats gehad, bij gelegenheid van het vijftigjarig spelersjubileum van den h. René Dewit, voorzitter van " De Kunstvrienden ". . . .
 • . . . een afgevaardigde van " De witte Waterlelie " van Ninove: Clottens, namens het Vlaamsch verbond van Brussel ; Poot , bestuurder van den Kon. Vlaamschen Schouwburg en verscheidene vertegenwoordigers van vereenigingen. Met bloemen en geschenken overladen, dankte ten slotte de ontroerde jubilaris in hartelijke toewoording. . . .
1921-09-05 Se non è vero (Anon.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Schouwburg : "Se non e vero" Een victorie van het romantische in het kader van een tendenz drama. "Indien dit alles niet waar . . .
 • . . . inzet van het tooneelseizoen. Den heer Poot werd, vanwege de Brusselsche tooneelmaatschappijen, hulde gebracht voor zijn aanstelling als bestuurder van onzen vlaamschen schouwburg . De h. Hoeste hield een korte, knappe rede, waarna ook het woord werd gevoerd vanwege het personeel en de vlaamsche en fransche tooneelmaatschappijen . . .
1930-03-31 Te Brussel: "Verwoest Geluk" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg (W.R.)
 • . . . Te Brussel: "Verwoest Geluk" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg Het is voor niemand een geheim, dat het gezelschap van den Kon. Vlaamschen Schouwburg af en toe wat uitrust . . .
 • . . . Te Brussel: "Verwoest Geluk" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg Het is voor niemand een geheim, dat het gezelschap van den Kon. Vlaamschen Schouwburg af en toe wat uitrust bij de vertooningen van een of andere draak. Dit is trouwens zijn goed recht. Maar na zulke . . .
1920-03-12 Een boete (T.B.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Schouwburg - Brussel: Een boete Dit mooie tooneelspel van de knappe schrijfster Suze La Chapelle-Roobol werd reeds vroeger te Brussel . . .
1936-04-27 De Spooktrein (Anon.)
 • . . . Te Brussel: "De Spooktrein" in den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg ". Met Mevr. Rezy Verschueren We zijn menschen van de twintigste eeuw en dus houden we van sensatie. We vragen afwisseling in . . .
 • . . . grappig en ongemeen griezelig stuk. "Thank you very much" zeggen we tegen die Engelschman en "Dank u wel" aan de artisten van den Schouwburg der Lakenstraat , want ze hebben ons een avond bezorgd van ontroering, van sensatie, van fantazie, van verassing, van kunstgenot. Zelden zagen we een stuk . . .
 • . . . stuk gezien op de film en kies nu eens tusschen de twee: ge zult zoo hard als ge maar kunt terugloopen naar den schouwburg . De vertolking van dit eigenaardige stuk, een dramatische klucht, staat op een zeer hoog peil. Die zes menschen zijn zes zeer verschillende typen en . . .
 • . . . Robert Sonck, Frans Joossens, evenals de hh. Helskens en Ulens leveren allen eveneens zeer verdienstelijk werk. De krachtinspanning door de artisten van den Vlaamschen Schouwburg aan dit veeleischende stuk aan den dag gelegd is verdienstelijk genoeg om den schouwburg der Lakenstraat heden Maandag, Woensdag en Donderdag . . .
 • . . . krachtinspanning door de artisten van den Vlaamschen Schouwburg aan dit veeleischende stuk aan den dag gelegd is verdienstelijk genoeg om den schouwburg der Lakenstraat heden Maandag, Woensdag en Donderdag te doen volloopen. . . .
1923-10-08 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De man die een moord deed" (J.B.)
 • . . . Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg : "De man die een moord deed" Sensatiewerk nummer vier. Eerst "De Blonde", dan "De Advokaat der Armen", "Neem ze dan toch" . . .
 • . . . geestdriftige intenties ook bezield, spoedig het slachtoffer kunnen worden van den wansmaak van het publiek, toch durven we betwijfelen of men in den Kon. Vl. Sch. thans wel op het rechte spoor is om den toestand te verbeteren. Het scheen ons dat bij geen der twee laatste premières . . .
 • . . . moet bezitten wat wij gewoonlijk moreele waardigheid heeten tegenover de taak welke zij heeft opgenomen. Nu, de acteurs en de regie van den Vl. Schouwburg blijken het bijster goed uit te houden met de sensatiespelen. "De moord" van Zaterdagavond werd bijna frisch en vroolijk gespeeld. Het spel van . . .
 • . . . inhoudt van onschuldige dames met minnaars, en van moordenaars uit liefde die bijna tot held worden gemaakt. Wanneer neemt de troep van den Kon. Vlaamsche Schouwburg een revanche? J.B. . . .
1920-01-19 De Meester der Smeltovens (T.B.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Schouwburg Brussel : "De Meester der Smeltovens" Alhoewel eenigszins verouderd, kan de "Meester der Smeltovens" het tendage op ons tooneel heel wat beter . . .
 • . . . hoog staat, doch men geeft hem graag de eer die hem toekomt, n.l. dat hij "toneel" wist te schrijven. Het gezelschap van den Kon. Vl. Schouwburg heeft van dit werk eene zeer goede vertolking gegeven. Willem Janssens was kostelijk als den oolijken parvenue Moulinet, die liberaal is, en . . .
1930-02-04 Het proces van Mary Dugan (D.W.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Schouwburg : "Het proces van Mary Dugan" Onder veel belangstelling werd dit tooneelspel, waarvan de naam van den schrijver onbekend is, Zaterdag in . . .
 • . . . "Het proces van Mary Dugan" Onder veel belangstelling werd dit tooneelspel, waarvan de naam van den schrijver onbekend is, Zaterdag in de Kon. Vl. Schouwburg opgevoerd. De inhoud van het stuk kan als volgt worden samengevat: Mary Dugan is een actrice, zonder eenig talent. Natuurlijk wil ze . . .
1932-01-05 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Prix Bastin" (O.S.)
 • . . . Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg : "De Prix Bastin" Lode Sonck , de sympathieke artist van onzen Vlaamsche Schouwburg , die de vorige week met . . .
 • . . . Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg : "De Prix Bastin" Lode Sonck , de sympathieke artist van onzen Vlaamsche Schouwburg , die de vorige week met een nieuw werk uitkwam "Het Testament van Peter Pijp", heeft ook op deze volgende week mogen beslag leggen . . .
 • . . . bloed te laten lachen. En daar is hij ten volle in gelukt, zoodat wel mag worden gezegd dat de trouwe bezoekers van onzen K.V.S. al lachende het nieuwe jaar zijn ingegaan. Men kent de eerder banale geschiendeis van dat brave kind, Lotje Honimg, dat met den prijs der . . .
1929-03-12 Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Familie van Mol" (J.D.)
 • . . . Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg : "De Familie van Mol" Ter gelegenheid van den feestavond van Mevrouw Bascour, een der oudste en meest sympathieke tooneelspelers van den . . .
 • . . . Schouwburg : "De Familie van Mol" Ter gelegenheid van den feestavond van Mevrouw Bascour, een der oudste en meest sympathieke tooneelspelers van den Kon. Vl. Schouwburg , werd "De Familie van Molg", een stuk van G. Garnir , bewerkt door den heer Jan Poot , opgevoerd. De . . .
1923-09-24 De advokaat der armen (J.B.)
 • . . . TE BRUSSEL, Kon. Vlaamsche Schouwburg : "De Advokaat der Armen" ( Jules Mary ). Een tweede sensatiedrama: na Cesar Van Cauwenberg , Jules Mary . . . .
 • . . . En wenschen dat de reeks waarmee het seizoen werd ingezet ten minste toch de menigte uit bioscoop en operetten-theaters zal lokken naar den Koninklijke . Als dan deze inzet de fijnproevers, het Vlaamsch intellect te Brussel dat onbetwistbaar de laatste jaren aan den Kon. Vl. Schouwburg heel . . .
 • . . . naar den Koninklijke . Als dan deze inzet de fijnproevers, het Vlaamsch intellect te Brussel dat onbetwistbaar de laatste jaren aan den Kon. Vl. Schouwburg heel wat heeft gehad, inmiddels maar niet vervreemdt van dezen schouwburg . Intusschen is in het genre waarmee men volle zalen . . .
 • . . . Brussel dat onbetwistbaar de laatste jaren aan den Kon. Vl. Schouwburg heel wat heeft gehad, inmiddels maar niet vervreemdt van dezen schouwburg . Intusschen is in het genre waarmee men volle zalen wil krijgen, "De Advokaat der Armen" van Jules Mary en Emile . . .
 • . . . vertaling van Arie Van den Heuvel , een goede kans geweest. Zelf wie het minder over zijn hart kan krijgen hoe de Vlaamsche Schouwburg dit werk opvoert. Reeds in "De Blonde", maar hier nog meer, deed het verkwikkelijk aan eerste rang-artisten zooals onze Koninklijke er . . .
 • . . . Vlaamsche Schouwburg dit werk opvoert. Reeds in "De Blonde", maar hier nog meer, deed het verkwikkelijk aan eerste rang-artisten zooals onze Koninklijke er verschillende bezit, zich met liefde zien te schenken in wat ze ten slotte toch weten een minderwaardig toneelproduct te zijn. Er wordt "gewetensvol" . . .
 • . . . losgehaald. Het publiek weet nu ineens wat een mooie aanwinst deze jonge acteur door Dr O. De Gruyter gevormd, voor den Kon. Vl. Schouwburg is. Mevr. I. De Veirman en Mej. R. Verschueren, speelden eveneens heel keurig en gevoelig, de eerste als de blinde zuster Denise . . .
1929-02-17 Weer een nieuwe Vlaamsche Operette (F.D.R.)
 • . . . Terwijl het Vlaamsche Volkstooneel zoo flink zijn best doet om Vlaanderens-tooneelschat te verrijken, de heer Poot , bestuurder van de Kon. Vlaamsche Schouwburg ons enkele prachtige nieuwe stukken liet zien, is het bestuur van de Folies Bergères niet achterwege gebleven, en heeft ons . . .
 • . . . Baan" van een zestigtal éénakters welke geregeld over het gansche Vlaamsche land worden opgevoerd, die onlangs, met grooten bijval, te Brussel, in den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg , zijn "Dorpspoëet" liet spelen, deed beter, eerlijker toch dan menig Weener-librettist die zijn roem dankt aan een of ander al-dan-niet behendig omgewerkte . . .
1935-03-01 David Teniers de jongere (W.B.)
 • . . . Koninklijke Vereeniging " De Morgenstar ". Galavoorstelling van "David Teniers de jongere" door J. Van Buggenhout Dinsdagavond had in den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te Brussel de welgeslaagde galavoorstelling plaats van het nieuw tooneelwerk van Jaak Van Buggenhout : "David Teniers de Jongere", historisch spel . . .
1936-04-02 Tooneelavond van "De Morgendstar" (M.S.)
 • . . . Een geslaagde tooneelavond van " De Morgendstar " in den Vlaamschen schouwburg te Brussel In den Vlaamschen Schouwburg had Dinsdagavond de derde tooneelavond plaats van " De Morgendstar ", die door zijn verscheidenheid . . .
 • . . . Een geslaagde tooneelavond van " De Morgendstar " in den Vlaamschen schouwburg te Brussel In den Vlaamschen Schouwburg had Dinsdagavond de derde tooneelavond plaats van " De Morgendstar ", die door zijn verscheidenheid en degelijkheid zeer geslaagd mag heeten. Eerst werd "Liefdelist" . . .
1932-02-01 Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwbrug: "De Ideale Vrouw" (H.B.)
 • . . . Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwbrug : "De Ideale Vrouw" Voor deze week heeft de Kon. Vlaamsche Schouwburg een comedie van Ludwig Hirschfeld op . . .
 • . . . Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwbrug : "De Ideale Vrouw" Voor deze week heeft de Kon. Vlaamsche Schouwburg een comedie van Ludwig Hirschfeld op zijn programma genomen, met name "De ideale vrouw". Het is oprecht een geestig stuk, . . .
1922-03-30 De Klapperbeentjes van Ern. W. Schmidt (Cr.)
 • . . . zijn Xantipe zal vallen. Tot daar het oordeel der jury. Dit stuk kwam Dinsdag avond voor het eerst op de planken in den Vlaamschen Schouwburg . De vertolking welke de Kon. Tooneelmaatschappij er van gaf verdient allen lof, en gerust mag gezegd dat regisseur, dekorschilder en spelers, de . . .
1920-01-23 Jane Shore (T.B.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Schouwburg Brussel : "Jane Shore" Jane Shore word te Londen op een niet juist te bepalen datum geboren en stierf tegen ongeveer 1537. . . .
1924-10-09 Pirandello in den Vlaamschen Schouwburg te Brussel (Anon.)
 • . . . PIRANDELLO IN DEN VLAAMSCHEN SCHOUWBURG TE BRUSSEL . (Van onzen correspondent.) BRUSSEL, 8 October. Hedenavond ging alhier II Piacere dell' Onesta -- in een ongelukkige vertaling: Eergierigheid . . .
 • . . . verbindt zij haar lot, nu niet langer in schijn en voor de wet alleen. Dit subtiel-innerlijk spel werd door den troep van den Vlaamschen Schouwburg op verrassende wijze vertolkt: ik spreek er hier mijn vreugde over uit! Want slechts bij uitzondering krijgen wij in Vlaanderen zulken vlotten conversatietoon . . .
1925-05-12 Tchapek : "R.U.R." (Willem Putman)
 • . . . van meer dan bedenkelijk allooi. Coupures, en ook fijner, rapper, voornamer spel zetten het stuk op een hooger plan dan dat in onzen Vlaamschen Schouwburg het geval was, maakten het stuk meer genietbaar, sloten alle verveling uit. Enkele tooneelen, waar de traditie van het " Théâtre du . . .
 • . . . 12.5.25. Voor het stuk zelf, leze men de bespreking bij de opvoering van R.U.R. in den Vlaamschen Schouwburg . . . .
1938-11-30 Het realistisch Tooneel: Jac. Ballings (Willem Putman)
 • . . . literair plan is ongetwijfeld de eerste stap geweest: «DE DORPSPOEET». De heer Poot opende voor dit stuk de deuren van den schouwburg der Lakenstraat . Het was in 't begin van Ballings ' opgang -- en het is zeker een van zijn beste stukken gebleven. Het . . .
1925-01-16 Tooneel te Brussel: Herman Heijermans (Anon.)
 • . . . het door den romantischen draak misleide publiek te louteren; ik bedoel namelijk vooral: Op hoop van Zegen, Allerzielen en De opgaande zon. De schouwburg der Lakenstraat was te dezer gelegenheid volgeloopen en met een aandacht vol piëteit heeft het talrijk publiek de vertooning gevolgd. Prof. A. . . .
 • . . . De vertolking leed onder een gewild-trage actie; de felle dialoog werd door al te lange pauzen onderbroken en deze methode, die in onzen Vlaamschen schouwburg opzettelijk schijnt aangewend, naar wij reeds meermalen konden aanmerken, dient niet zulk werk. Wel vulden alle spelers deze pauzen met volgehouden mimiek, maar . . .
1923-04-11 Ik dien (J.B.)
 • . . . TE BRUSSEL, Koninklijke Vlaamsche Schouwburg : Het nieuwe spel van H. Teirlinck : "Ik Dien". Teirlinck noemt "Ik Dien" een spel ter verheerlijking van . . .
1931-10-16 Te Brussel: "De Gebroeders Karamazov" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg (H.B.)
 • . . . Te Brussel: "De Gebroeders Karamazov" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg De bekende componist Gustaaf Mahler heeft eens verklaard: " Dostojefski lesen, das ist wichtiger als der Kontrapunkt" Waaruit . . .
 • . . . men gereedelijk besluiten kan, dat Dostojefski ten tooneele voeren nog heel wat gewichtiger moet zijn. Dat hebben wij Donderdagavond in den Kon. Vlaamschen Schouwburg duidelijk kunnen vaststellen. Dostojefski schreef de geschiedenis van het gezin der Karamazov's het laatste jaar van zijn leven. Hij was . . .
 • . . . over om in deze hartstochtelijke Russische atmosfeer indrukwekkende aangrijpend spel te leveren. Wij durven niet beweren dat gansch het huidig gezelschap van den Kon. Vl. Schouwburg tegen deze opgaaf net zoo goed opgewassen is als dat van den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen waar het stuk triomfen . . .
1925-10-19 Leonid Andrejew : "Hij, die de klappen krijgt" (Willem Putman)
 • . . . Andrejew : "Hij, die de klappen krijgt". Met het bekende stuk van Andrejew werd de tweede reeks kunstvoorstellingen in den Vlaamschen schouwburg ingezet. Dezelfde week ging toevallig van ditzelfde stuk een voor de film gemaakte bewerking in de Agora-zaal, zoodat vergelijking zich om zoo te . . .
1935-04-12 De Levende Brug (Anon.)
 • . . . Te Brussel, Koninklijke Vlaamsche Schouwburg . Een reeks heropvoeringen van "De Levende Brug" Het tooneelseizoen loopt stilaan ten einde en de h. Poot , bestuurder van . . .
 • . . . Een reeks heropvoeringen van "De Levende Brug" Het tooneelseizoen loopt stilaan ten einde en de h. Poot , bestuurder van den Schouwburg der Lakenstraat , heeft zijn geheugen even geraadpleegd en gezocht naar een stuk dat het meest sukses behaalde in zijn schouwburg en dus best geschikt . . .
 • . . . sukses behaalde in zijn schouwburg en dus best geschikt zou zijn om de trouwe Vlaamsche tooneelliefhebbers nog even terug te roepen naar de Lakenstraat alvorens het seizoen af te sluiten. Het heeft hem blijkbaar niet veel moeite gekost dit suksesstuk weer te vinden en het verwondert ons geenszins . . .
1926-01-02 Tristan Bernard : "Les Jumeaux de Brighton" (Willem Putman)
 • . . . Jumeaux de Brighton". Het is de gewoonte dat in de schouwburgen, met de Kerst- en Nieuwjaarsdagen, koddige blijspelen worden opgevoerd; alleen onze Koninklijke Vlaamsche Schouwburg wijkt van dezen regel af en biedt dan zijn getrouw publiek de huiverige melo-tragiek van "De twee Weezen" en "Genoveva van Brabant". . . .
1936-03-02 Rozemarieke (M.S.)
 • . . . Te Brussel, Wederopvoering van "Rozemarieke" in de Vlaamsche Schouwburg Zaterdag hebben we de eerste voorstelling bijgewoond van een reeks heropvoeringen van "Rozemarieke", het zeer oorspronkelijk en ontroerend drama van de bestuurder . . .
 • . . . we de eerste voorstelling bijgewoond van een reeks heropvoeringen van "Rozemarieke", het zeer oorspronkelijk en ontroerend drama van de bestuurder zelf van den Schouwburg van de Lakenstraat , Jan Poot , dat zooals men weet verleden jaar werd gecreëerd. Na de hernemingen van Teirlinck 's "Vertraagde Film" . . .
1930-05-13 "Knokkelbeen" in den Kon. Vl. Schouwburg, door het gezelschap van Luna-Schouwburg (C.S.)
 • . . . "Knokkelbeen" in den Kon. Vl. Schouwburg , door het gezelschap van Luna-Schouwburg Vrijdagavond heeft "Knockelbeen", de nieuwe operette van Emiel Hullebroeck , op libretto van . . .
1932-01-15 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "Haar Eigen Gang" (H.B.)
 • . . . Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg : "Haar Eigen Gang" Zijn vierde kunstvoorstelling van dit seizoen heeft de Kon. Vlaamsche Schouwburg gewijd aan het werk van . . .
 • . . . Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg : "Haar Eigen Gang" Zijn vierde kunstvoorstelling van dit seizoen heeft de Kon. Vlaamsche Schouwburg gewijd aan het werk van een jong Amerikaansch schrijver, zekeren Lynn Riggs , ten ontzent zoo goed als onbekend aangezien tot . . .
 • . . . zijn al te groote inschikkelijkheid jegens zijn nichtje. Maar Willie zelf velt het vonnis: "Alleen het leven is schuldig". Het gezelschap van den Kon. Vl. Schouwburg heeft naar zijn beste vermogen, dit eenigszins ondankbaar stuk verdedigd. Ontegensprekelijk zou de vertolking nog gewonnen hebben bij een ietwat vlugger tempo. . . .
1935-09-09 Het Klooster (H.B.)
 • . . . In den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel: Het Klooster Acht dagen later dan eerst voorzien was (uit oorzaak van den nationale rouw) heeft de
 • . . . Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel: Het Klooster Acht dagen later dan eerst voorzien was (uit oorzaak van den nationale rouw) heeft de Koninklijke Vlaamsche schouwburg Zaterdagavond zijn openingsvoorstelling gegeven. De belangstelling was vrij groot en onder het publiek herkenden wij verscheidene personaliteiten uit de Vlaamsche wereld der . . .
 • . . . dramatische hoofdrol (Dom Balthazar) wordt op werkelijk aangrijpende wijze geïnterpreteerd door Gust Maes die hiermede een schitterende herintreden doet in den schouwburg der Lakenstraat waar bij hem een paar jaren noode hebben moeten missen. Het tooneel van zijn openbare biecht voor de verzamelde monniken en het . . .
 • . . . waarmede zij is ineengezet is in 't oog loopend. Zoo biedt het laatste bedrijf een ensemble in een kader dat onvergetelijk is. De Koninklijke Vlaamsche Schouwburg heeft zijn nieuw seizoen in gunstige voorwaarden ingezet. Het succes, Zaterdagavond, was dan ook groot. Na elk bedrijf moest er verscheidene keeren . . .
1920-02-06 Beschaving (T.B.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Schouwburg Brussel : "Beschaving!!" Beschaving!! Met twee uitroepingsteekens. Een ronkenden titel voor in dit geval, een schamel iets. Al kan het waar zijn, . . .
 • . . . te worden en zij die het wagen dat volk zand in de oogen te strooien, zullen wij onbarmhartig op zij stooten. Dat de Koninklijke Vlaamsche Schouwburg van Brussel dit in zijn repertorium heeft opgenomen beteekent geenszins dat het daarom goed is: als het beste van de pastel op . . .
1936-04-12 Ghetto (O.S.)
 • . . . Te Brussel, In den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg : "Ghetto" met Louis De Vries als gast De Vlaamsche Schouwburg in de Lakenstraat heeft deze week een paar schoone . . .
 • . . . Te Brussel, In den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg : "Ghetto" met Louis De Vries als gast De Vlaamsche Schouwburg in de Lakenstraat heeft deze week een paar schoone avonden op zijn actief mogen nemen met de vertooning van Heyermans "Ghetto" . . .
 • . . . zijn "overkomen" en naast hem al dezen die dit optreden hebben mogelijk gemaakt, nl. den h. Jan Poot , bestuurder van den K.V.S . en zijne gewaardeerde artiestene die hun Nederlandschen kollega breed en gul de medewerking van hun eigen talent hebben verleend. Het stuk zelve "Ghetto" zullen . . .
 • . . . nog terug: is het dan ook in hoogerstaand werk, vast zal hij zich niet als artist hoeven te verbeteren. Het gezelschap van onzen Koninklijke heeft evenwel den "gast" op zoo'n treffende wijze terzijde gestaan en zoo volhartig meegewerkt om deze vertooning te maken tot een kunstrijk geheel, een . . .
 • . . . en M. Helskens mogen hierin al even dankbaar bedacht en gehuldigd. Het verheugenste nog van al was wel dat die twee avonden de K.V.S. eene schoone zaal kreeg: bewijs dat erin ons Brusselsch-Vlaamsch midden nog hart en lust bestaat voor waar tooneel. Waarom toch moeten we dat zoo . . .
1930-03-17 "De Wonderdoktoor" in den Kon. Vl. Schouwburg (W.R.)
 • . . . "De Wonderdoktoor" in den Kon. Vl. Schouwburg Uit de tooneelrubrieken der laatste weken kon men makkelijk opmaken, dat de opvoeringen van het blijspel "De Wonderdoktoor" van den Adinkerkschen . . .
 • . . . te Antwerpen, een kleine sympathieke furie zou worden. Reeds stelt dit succeswerk den bijval van "Stopseltje" in den schaduw. Het bestuur van den Koninkl. Vlaamschen Schouwburg te Brussel nam het prijzenswaardig initiatief, dit alleszins wonderlijk blijspel voor het Brusselsch tooneelpubliek te vertoonen, hetwelk dan ook belangstellend uitkeek naar . . .
 • . . . schalksch koeboertje heeft geconcentreerd tot het einde toe. Het tempo der discussies blijft aldoor levendig. Er werd Zaterdag-avond door het gezelschap van den Kon. Vlaamschen Schouwburg vlot gespeeld. De vertolkers praatten allen Gentsch dialekt, wat toch ook zijn charme heeft. Zeer in het bizonder dient vermeld
1928 Modern Vlaamsch tooneel (Anon.)
 • . . . oogstten. We noemen hier alleen de stukken, waarvan we foto's geven: «De Boodschap aan Maria», «De Nieuwbakken Edelman» en «De twee Coninxkinderen». De Vlaamsche Schouwburg te Brussel toont zoo nu en dan en voor zoover hij, van 't oogpunt van 't publiek, kan, zijn goeden wil om met . . .
1919-04-09 Onder de vlag verloofd (T.B.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Schouwburg . "Onder de vlag verloofd" Wat is ons Vlaamsche volk toch een prachtig, spontaan, gevoelig volk! Het lacht om 'n lach en . . .
 • . . . (Paul Wicheler), die zeer verdienstelijk waren. Vooral Servaes en Rosemunde deden zich gelden. De tooneelschikking was goed verzorgd, zooals we dat van den Vlaamschen Schouwburg gewoon zijn. . . .
1931-11-13 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "Elckerlyc" en "De boer die sterft" (H.B.)
 • . . . Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg : "Elckerlyc" en "De boer die sterft" Woensdagavond gaf de Kon. Vlaamsche Schouwburg zijn tweede kunstvoorstelling van dit seizoen: de . . .
 • . . . Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg : "Elckerlyc" en "De boer die sterft" Woensdagavond gaf de Kon. Vlaamsche Schouwburg zijn tweede kunstvoorstelling van dit seizoen: de laat-middeleeuwsche moraliteit "Elckerlyc" van Peter Dorland (1454-1507) en "De boer die sterft" naar . . .
 • . . . tikje dreigde te hinderen door haar klankvolume. Zoowel in het eerste als in het tweede stuk hebben de acteurs en actrices van den Kon. Vl. Schouwburg met toewijding en liefde gespeeld. Wij vernoemen zonder onderscheid; de dames De Veirman, De Landsheer, Puissant, Bascour, Verschueren, Van Outryve en Pelozie . . .
1930-04-14 "Karl en Anna" in de Kon. Vl. Schouwburg (W.R.)
 • . . . "Karl en Anna" in de Kon. Vl. Schouwburg Het moet voor Leonhard Frank een heele toer geweest zijn, zijn roman "Karl en Anna", die ook reeds verfilmd . . .
 • . . . een reactie-gebaar kan ondanks de stilte pregnant aandoen; drie minuten pal op een stoel zitten is daartegenover vrij dunnetjes: het publiek van den Vlaamschen Schouwburg is hieraan gewoon geraakt en eet dan een oranje-appeltje of doet aan futuristische stoel-geluiden-orkestratie. Het belang van het stil spel schuilt in het . . .
1937-03-06 "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel (Anon.)
 • . . . "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel Het gezelschap van den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel heeft niet geaarzeld het treffend drama van den . . .
 • . . . "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel Het gezelschap van den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel heeft niet geaarzeld het treffend drama van den Amerikaan Emmich Lavery op zijn programma te brengen van de . . .
1934-05-02 De Gebroeders De Grave (D.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Schouwburg te Brussel: De Gebroeders De Grave De artisten van de Koninklijken Vlaamschen Schouwburg , die vanaf einde April tot September . . .
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Schouwburg te Brussel: De Gebroeders De Grave De artisten van de Koninklijken Vlaamschen Schouwburg , die vanaf einde April tot September op rust gesteld worden door de sluiting van het tooneelseizoen - en gedurende al dien tijd . . .
 • . . . buiten drijven dan binnen in tooneelzalen en vergaderplaatsen hebben ze het goed idee gehad stukken te kiezen die de liefhebbers zeker naar de Lakenstraat moeten lokken Het eerste stuk dat ze opvoeren is het bekende volksdrama van Cesar van Cauwenbergh , dat deze schrijver uit het zoo . . .
 • . . . eenvoudig tooneelgewrocht zonder meer is, hetwelk overal, en nu nog, de grootste belangstelling opwekt en dan ook steeds met bijval wordt opgevoerd. De Koninklijke Vlaamsche Schouwburg liep dan Maandagavond ook bomvol en de toeschouwers zullen, zonder uitzondering, allen tevreden geweest zijn, want de vertooning was in alle opzichten . . .
 • . . . Wij zijn er dan ook van overtuigd dat "De gebroeders De Grave" gedurende de eerste helft van de Meimaand duizenden liefhebbers naar den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg zullen lokken, om daar met spanning en ontroering het heele verloop van dat aangrijpend drama te volgen. . . .
1927-01-18 De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen (J.B.)
 • . . . " De Noordster " met als spelleider Karel De Heyder , die als acteur velen zal bekend zijn uit zijn tijd in den Kon. Vlaamschen Schouwburg te Brussel of uit de eerste maanden van het verjongde Vlaamschen Volkstooneel waar hij als de oom in "Marieken van Nijmegen", . . .
 • . . . voor de vertolking van "Jezabel" zooals die werd gegeven. Alleen het dekor hebben wij gezien, toen het verleden week werd gebruik in den Kon. Vlaamschen Schouwburg , en gaven daarover reeds onze meening. Zondag 16en was het de beurt aan " De Gulden Palm ", van Leuven die verleden jaar . . .
1922-06-07 Het repertorium van den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel (Cr.)
 • . . . Het repertorium van den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel Toen bestuurder Jan Poot , verleden jaar aankondigde dat ook zangspelen op het repertorium gingen gebracht worden, dachten . . .
 • . . . Toen bestuurder Jan Poot , verleden jaar aankondigde dat ook zangspelen op het repertorium gingen gebracht worden, dachten sommigen: Gaat de Vlaamsche Schouwburg hiermede niet in de rapen zitten van de " Folies-Bergère "? En dat deze noviteit niet een fiasco worden? Neen. Een fiasco is . . .
 • . . . mangelde. Dat vermag alleen de echte kunstenaar. Al had dus - zooals wij komen te schrijven - het opvoeren van operetten in onzen Vlaamschen Schouwburg , tal van leemten en te kortkomingen, toch dient hier eerlijk erkend dat meer dan eene opvoering ons werkelijk schoone, genotsvolle momenten heeft geschonken. . . .
 • . . . Want we zegden het reeds: een degelijk Vlaamsch tooneel is de beste volksschool. Zoo ver hebben wij het hier nog niet gebracht. Onze Vlaamsche Schouwburg bezit uitmuntende krachten, doch het repertorium bleef vaak al te laag bij den grond. En dan, stukken welke in de oogen van andersdenkenden . . .
1934-01-15 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: Jane Shore (Anon.)
 • . . . Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg : Jane Shore Het kan verwondering wecken dat de h. Poot - laat ons zeggen bij gebrek aan iets beters . . .
1925-09-25 Jef Haugen : "Waar schuilt het geluk?" H. Coopmans en D. Claeys : "De Prins" in den Vlaamschen Schouwburg, Brussel (Willem Putman)
 • . . . Jef Haugen : "Waar schuilt het geluk ?" H. Coopman en D. Claeys : "De Prins" in den Vlaamschen Schouwburg , Brussel. Men had het verleden jaar den heer bestuurder Poot eenigszins euvel geduid, dat hij den Vlaamschen tooneel-schrijvers zoo weinig . . .
1934-03-14 Mvoula (Mart. S.)
 • . . . Te Brussel. Het tropendrama "Mvoula" in den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg In weerwil van de striemenden regen en den miniatuur-wervelwind die Maandagavond onze hoofdstad teisterden was een overgroote massa Vlamingen naar de . . .
 • . . . Schouwburg In weerwil van de striemenden regen en den miniatuur-wervelwind die Maandagavond onze hoofdstad teisterden was een overgroote massa Vlamingen naar de Lakenstraat getrokken om er kennis te maken met de echte wervelwinden: de "Mvoula", in de overzeesche tropenwereld. Als ge op het nippertje komt aangeloopen en . . .
 • . . . Chalux , schrijver van "Mvoula" voerde regie met vaste hand en haalt eer van de vertolking. Bij de blanke spelers, de acteurs van den Vlaamsche Schouwburg , vermelden we speciaal den h. Bouchez , die als Robert Carlier door zijn flink getypeerd spel menigmaal in open doek werd toegejuicht. . . .
 • . . . herhaaldelijk in open doek toegejuicht. Kortom, "Mvoula" is een merkwaardigheid in de huidige tooneelmalaise en zal duizenden den weg doen inslaan naar de Lakenstraat . . . .
1920-04-03 De meestergast (T.B.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Schouwburg Brussel : "De meestergast" Chandler (K. Verhoeft), een groot fabrikant in kunstvazen, leeft weeldering en rijk met zijne vrouw Sarah (Mevr. C. . . .
 • . . . Van Brosteaux een gluiperige Fodd. Ten slotte nog een woord van lof voor de keurige tooneelschikking van Mevr. Ph. Van Kerckhoven-Jonkers . De Vlaamsche Schouwburg heeft met deze opvoering een sukses te meer te boeken. . . .
1925-05-12 Een théâtre d'avant garde (Anon.)
 • . . . bekende stuk van Capek : R.U.R., dat reeds te Brussel in Nederlandsche vertaling is gespeeld bij de tweede van de in onzen Vlaamschen Stadsschouwburg gegeven gala-voorstellingen in het afgeloopen seizoen. Het heele moderne artistieke Brussel is te dezer gelegenheid samengestroomd, zoodat de zaal werkelijk een curieuzen aanblik . . .
 • . . . van meer dan bedenkelijk allooi. Coupures, en ook fijner, rapper, voornamer spel zetten het stuk op een hooger plan dan dat in onzen Vlaamschen Schouwburg het geval was, maakten het stuk meer genietbaar, sloten alle verveling uit. Enkele tooneelen, waar de traditie van het " Théatre du . . .
1931-12-11 Te Brussel: "De meester van de zee" in den Vlaamschen Schouwburg (H.B.)
 • . . . Te Brussel: "De meester van de zee" in den Vlaamschen Schouwburg Op het programma zijner kunstvoorstellingen had de h. Poot een nieuw stuk genomen van Roger Avermaete , een Franschschrijvend . . .
1926-02-20 Josip Kosor : "Onbekende hartstochten" (Willem Putman)
 • . . . land wordt gespeeld. Voor westelijk Europa is hij een totaal onbekende. Het is wel vreemd, dat hij ons moet gereveleerd worden in den Vlaamschen Schouwburg der Lakenstraat, waar zoovele interessante Vlaamsche modernen, als De Mont , Delbeke - Walschap , Van de Velde , voor . . .
 • . . . De weg die er henen leidt brengt ons langs allerlei klippen van romantisme en melodramatiek, waar wij, geholpen door de spelers van den Vlaamschen Schouwburg , menigmaal ons geloof in Kosor 's hooge artisticiteit bedreigd voelden. We zijn nu eens even kinderen der twintigste eeuw, gewoon elke tooneelvertooning . . .
 • . . . stuk op boven de realiteit, doet de personages groeien tot symbolen breidt het conflict uit tot een algemeen levensbeeld. De spelers van den Vlaamschen Schouwburg hebben zich echter te goed herinnerd hoe zij den gezwollen bombast-dialoog der draken declameeren -- en dat vooral bracht het stuk op een . . .
1925-12-20 Georg Kaiser : "Van s' morgens tot middernacht" (Willem Putman)
 • . . . biedt ons de flarden. Hij zal een knap regisseur zijn, die daarvan een harmonisch geheel kan maken. Ook was dat in den Vlaamsen Schouwburg niet het geval. Een verwijt voor Arie Van den Heuvel wil dit echter niet zijn. Wij weten dat hij slechts over . . .
1937-03-08 "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg van Brussel" (R.R.)
 • . . . "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg van Brussel" In zich zelf is een opvoering van een werk als "Het Voorste Legioen" van Emmet Lavery een . . .
 • . . . inderdaad niet zoo heel rijk aan stukken die torenhoog boven het gewone goedje uitsteken. Het strekt tot eer van het gezelschap van de Kon. Vl. Schouwburg ook dergelijk stuk op zijn programma genomen te hebben. Wij hebben in een vorig nummer reeds uitgeweid over de beteekenis en het . . .
 • . . . reeds uitgeweid over de beteekenis en het gehalte van "Het Voorste Legioen" en gewezen op de uitzonderlijke waarde van dit hoogstaand oeuvre. De Vl. Schouwburg heeft dit zware stuk naar best vermogen uitgebeeld. Al is dit "drama van het geloof" zeer tooneelkundig uitgebouwd en al bezit het passages . . .
1922-03-10 De Vertraagde film (F.D.P.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche schouwburg : "De Vertraagde Film" met Herman Teirlinck De indruk van de menschen die bij deze eerste opvoering aanwezig waren, was . . .
 • . . . uitvoering was uiterst verzorgd: de tooneelschikking en decor van ongewone verdienste. Voeg daarbij een uitgelezen en talrijk publiek zooals wij er in onzen Vlaamschen Schouwburg nog haast nooit zagen (zelfs de akademie was er), en, last not least, de aanwezigheid van onzen Kroonprins. Zoo'n avonden noemt men heuglijk. . . .
1938-11-30 Het realistisch tooneel: nog realisten (Willem Putman)
 • . . . ettelijke personages te schetsmatig zijn uitgewerkt. Maar het eerste bedrijf is een knappe brok tooneel, zeer goed geteekend en waarlijk ontroerend. In den Vlaamschen Schouwburg te Brussel was het onthaal vrij gunstig, geestdriftig zelfs. Men onderlijnde er volop deze bestanddeelen van het stuk, waar Walschap eenigszins, . . .
1921-10-16 Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel (Cr.)
 • . . . reeds einde Mei 1918. Een groote struikelsteen was geweest: het aanwerven van speelsters. Jeanne De Coen, en Mevr. Van Middelen, thans aan den Vlaamschen Schouwburg te Brussel gehecht, verleenden een tijd lang hunne medewerking. - Welk was uw repertorium? - Warenar, Freuleken, daarna Starkadd. We speelden o.a. te . . .
1924-10-15 Luigi Pirandello : "Eergierigheid" (Willem Putman)
 • . . . hoewel bij dit stuk niet een vereischte, ons in elk geval het genot spaarde van een dier talrijke smaaklooze salon-décors, die in den Vlaamschen Schouwburg gewoonlijk zijn tentoon gesteld. Een hel geel, zwart omboord kader omsluit het proscenium. In I en II waren de gordijnen licht bruin. In . . .
1938-11 Herman Teirlinck: "Ave" (Willem Putman)
 • . . . kregen van dit spel, dat we later bij de lezing vooral als een nobel gedicht hebben gewaardeerd, een zeer schoone uitbeelding in den Vlaamschen schouwburg te Brussel . Het décor-bouwsel was een wit-grijs naar ons scherp toeschietend complex, verdeeld in vakken als zoovele hokjes waarin de personages plots verdwijnen . . .
1923-12-01 Gaston Martens : "Sint Pietersnacht" in den Vl. Schouwburg, te Brussel (Willem Putman)
 • . . . Gaston Martens : "Sint Pietersnacht" in den Vl. Schouwburg , te Brussel. De Sint Arnoldus-ommegang te Machelen bij Deynze lokt steeds twee weken lang geheel de Zuid-Vlaamsche bevolking aldaar ten ommegang en . . .
1924-11-04 Luigi Pirandello : "Chacun sa vérité" (Cosi e se vi pare) (Willem Putman)
 • . . . bewonderen van de Pitoëff's in het bekende "Zes personages op zoek naar een auteur", en vóór een paar weken nog leidde onze Vlaamsche schouwburg een reeks gala-voorstellingen in met "Eergierigheid" , een der eerste werken van denzelfden schrijver, die het " Théatre du Marais " . . .
1926-12-12 Tooneel te Brussel: "Slaet op den Trommele" ("The Song of Drums") van Ashley Dukes (Anon.)
 • . . . Tooneel te Brussel. Slaet op den Trommele ("The Song of Drums") van Ashley Dukes . Vlaamsche Schouwburg . Brussel, December. (Particuliere correspondentie.) Een episode uit De Coster 's beroemd boek: Tijl Uilespiegel. Terecht mocht de heer Poot, directeur . . .
 • . . . December. (Particuliere correspondentie.) Een episode uit De Coster 's beroemd boek: Tijl Uilespiegel. Terecht mocht de heer Poot, directeur van den Vlaamschen Schouwburg te Brussel, er op wijzen, dat de viering van De Coster 's eeuwfeest wordt ingezet met een Vlaamsche manifestatie. Doch meer . . .
 • . . . een Engelsch tooneelwerk, dat nog niet werd vertoond in de oorspronkelijke taal en dat, over het Kanaal heen, terecht is gekomen in onzen Vlaamschen Schouwburg , waar het gecreëerd werd. In de Engelsche tooneelbladen is heel wat belang gegeven aan dit incident, te meer door Ashley Dukes . . .
 • . . . te Londen gespeeld-- en op dit oogenblik wordt de première van het hier bedoelde stuk: The song of Drums, voorbereid te New-York. De Vlaamsche Schouwburg te Brussel is New-York vóór geweest. Sinds wij een stuk van Henri Ghéon zagen verzeilen uit het leescomiteit van de
1926-01-16 André Coelst : "De schrijver en zijn publiek" (Willem Putman)
 • . . . André Coelst : "De schrijver en zijn publiek". Een verrassing. Bij de vierde gala-voorstelling van den Vlaamschen Schouwburg werd een werk gecreëerd van een jongen Fransch-schrijvenden Belg, André Coelst . Hiermede is de heer Poot de Fransche schouwburgen . . .
 • . . . zijn kan; de dames krijgen er om haar wufte thee's en receptie's vrij onvriendelijk van langs en voor de brave bezoeksters van onzen Vlaamschen Schouwburg kwam dat wel een beetje te onpas. Bepaald merkwaardig décor. In een omlijsting van groen-gele vlakken staan driehoekige schutsels in dezelfde] kleuren. Voorplan . . .
 • . . . vrienden juichen nu toe -- maar die gaan niet meer naar den schouwburg." Na wat wij vroeger reeds in de kunstvertooningen van den Vlaamschen Schouwburg te zien kregen, kan dit stuk bezwaarlijk een revelatie genoemd. Toch boeide het zeer en kreeg heel wat bijval. Daar is in dit . . .
1921-03 Nestor de Tière (A. Gille)
 • . . . en ook een Engelsche vertaling kreeg. 2° Roze Kate, drama in vijf bedrijven, voor het eerst opgevoerd op I October 1893 in den Vlaamschen Schouwburg te Brussel en dat vandaar uitreisde naar al de ondersteunde schouwburgen van Noord- en Zuid-Nederland en ook in de kleinste gemeenten met overgrooten . . .
1923-04-28 TOONEEL TE BRUSSEL II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . het stuk van Jules Romains , zoowel als de zéér te waardeeren poging die de heer Poot , bestuurder van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te Brussel, andermaal heeft gedaan en weer met een stuk van Herman Teirlinck , staan dus in het teeken van den . . .
1925-04-04 Het Vlaamsche volkstooneel: Renaat Grassin (Willem Putman)
 • . . . passen. Maar hij is altijd meer acteur dan regisseur geweest. Hij is zelfs schrijver. Hij debuteerde met een niet onaardige eenakter in den Vlaamschen Schouwburg te Brussel , en schreef samen met Verheyen dien sappigen volkschen «Ulenspiegel», waarmee de groep Staf Bruggen na de splitsing zijn . . .
1924-01-26 Schouwburgiana (Anon.)
 • . . . schiet 'em al gaawkes zijnen frak ano en anavant. We maken der niet meer ambras voor als voor de cinema...." In den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg , die ook een ruime toelage geniet, maar uit zichzelf al de prijzen ter beschikking van de meest bescheiden beurs stelt, is het . . .
 • . . . genre floreert er in al zijn vertalingen, mitsgaders de parodie en het publiek is er wel een tikje minder fijn dan in den Vlaamschen Schouwburg . Maar de Folies zijn dan ook niet eens "koninklijk", en dat maakt aanstonds eenig verschil. Over het Theatre du Marais , zoo . . .
1927-09-21 Nawoord (Willem Putman)
 • . . . meest danken aan de ophefmakende mise-en-scène ("Lucifer" en "Sint Franciscus" door het " Volkstooneel ", "David" door de " Katholieke Gilde ", Sint-Niklaas enz.) De Vlaamsche schouwburg te Brussel bood ons benevens een vrij onbeduidend gelegenheidsstukje van Herman Teirlinck , "De Lamme en de Blinde", een nieuw stuk van . . .
1929-01-14 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Dorpspoëet" en "Escurial" (F.D.R.)
 • . . . Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg : "De Dorpspoëet" en "Escurial" Bestuurder Jan Poot vergastte Zaterdagavond zijn "gewoon" publiek met twee nieuw stukken: "De Dorpspoëet" van . . .
 • . . . daad plegen, met de overstroomden te helpen, maar ook een flinke brok kunst te smaken krijgen. Alleen zouden wij het bestuur van den Kon. Vl. Schouwburg willen ter overweging geven de vertooning om half acht te laten beginnen, opdat de toeschouwers de zaal niet zouden moeten verlaten voor . . .
1923-04-30 TOONEEL TE BRUSSEL III (Karel Van de Woestijne)
 • . . . hem boerenbedrog te verwijten: konden wij allen maar, met zulken eenvoud, zooveel bereiken! Er is eindelijk de enscèneering. Hoe de regie van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te Brussel met hare geringe, verouderde middelen aan materiaal en ook aan personeel hebbe gewoekerd - een paar zeer goede krachten niet . . .
1925-06-01 Jules Delacre : Het Théâtre du Marais (Willem Putman)
 • . . . Lanterne sourde " hulde bracht aan Herman Teirlinck , wees een jong redenaar op het repertorium van den heer Poot, die in den Vlaamschen schouwburg de grofste draken afwisselt met enkele vertooningen van avant-garde-tooneel -- welke methode de jonge redenaar ten zeerste loofde. Dit alles gebeurde in een . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Delacre pleegt te wijden aan hetgeen hij vertoont, de inrichting van zijn tooneel, die heel wat meer en beters toelaat dan de Vlaamsche Schouwburg te Brussel kon bieden - hetgeen bij dit stuk van groot gewicht is - en het gezelschap waar " le Marais " over . . .
1926 Lode Baekelmans: Over de tooneelschrijfkunst (Een intervieuw) (Lode Monteyne)
 • . . . 't Is voor enkele weken weer eens geschiedt... We hadden het toen over zijn stuk «Europa-Hôtel», dat enkele dagen te voren in den K. Vl. Schouwburg te Brussel voor het eerst werd opgevoerd en de meeste menschen, vaklui en andere, eenigszins had onthutst... De oordeelvellingen waren dan ook . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . TOONEEL TE BRUSSEL V Brussel, October . - Muntschouwburg - Parkschouwburg - Vlaamsche Schouwburg - Een nieuw stuk van Teirlinck - De overige schouwburghen Om de redenen, die ik heb aangehaald en die trouwens heel . . .
 • . . . Le Marais ", die geen subsidies geniet, is niet eens een Koninklijke schouwburg, zooals de Muntschouwburg , de Parkschouwburg en de Vlaamsche schouwburg . En daarom misschien is de rust er behaaglijk. In hoofdzaak klassieke schouwburg, die de jongeren alles behalve uitsluit maar onder het jongere datgene . . .
 • . . . een vijver, omdat men aan het publiek zorgvuldig de gelegenheid onthoudt, de schoonheden te ontdekken, die er per abuis in konden voorkomen. De Koninklijke Vlaamsche Schouwburg is vooralsnog niet ingestort, zelfs niet onder het applaus dat sedert veertien dagen de draken heeft begroet, die er door kundige hand . . .
 • . . . Want er dient hier, zonder voorbehoud en summa cum laude, op gewezen: de man, die sedert ruim twee jaar het lot van den Vlaamschen Schouwburg , en ook wel een beetje van de Vlaamsche tooneelliteratuur, in zijne handen heeft, de heer Jan Poot , is iemand vol goeden . . .
 • . . . op dit eigenste oogenblik een aanpassing van Farrère 's L'Homme qui assassina, hetgeen toch al zoo slecht niet is voor den Brusselschen Vlaamschen Schouwburg . Buiten deze officieele schouwburgen hebben wij er te Brussel wel vijftien, die alle tegen de October-guurte hunne deuren hebben opengezet. De meesterstukken, die . . .
1929-07-07 Johan De Meester jr (Willem Putman)
 • . . . zijn tooneelspel "De vertraagde Film". En daar klonk het opeens "Weg met alle literatuur!" Het woord "gemeenschapskunst" waaide als een vlag boven den Vlaamschen schouwburg van Brussel, waar het volk inderdaad naar "Ik Dien" stroomde. Teirlinck heeft het meest succes gekend met dat stuk, dat een . . .
1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
 • . . . verbonden is als acteur en regisseur aan het gezelschap van " Het Volksgebouw " te Antwerpen, met zijn bekende virtuositeit De Hofslachter in den Brusselschen volksschouwburg . Het ongewone succes, dat zijn optreden te beurt viel, is mij een gelegenheid om even te wijzen op een Vlaamsche tooneelonderneeming te Brussel, . . .
 • . . . Maar er is meer. Bij het gunstige resultaat der werking van de " Vereeniging voor goed Nederlandsch Tooneel ", aan welke wij in den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg der Lakenstraat het genot van Verkade 's Hamlet, het optreden van mevrouw De Boer Van Rijk in Heijermans ' Op . . .
1922-09-27 VOLKSTOONEEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . er hier gemakkelijk zijn neus voor op, - misschien juist omdat hij bestaat met zulk een overtuigende kracht. Want wij bezitten immers een Vlaamschen schouwburg . Die Vlaamschen Schouwburg - misschien de beste tooneelzaal van Brussel - heeft lang blootgestaan aan verguizing, en niet het minst vanwege . . .
 • . . . voor op, - misschien juist omdat hij bestaat met zulk een overtuigende kracht. Want wij bezitten immers een Vlaamschen schouwburg . Die Vlaamschen Schouwburg - misschien de beste tooneelzaal van Brussel - heeft lang blootgestaan aan verguizing, en niet het minst vanwege de intellectueele Vlamingen der hoofdstad. . . .
 • . . . wel heel literairen Vertraagden Film, die een groot succes was. Een succes, dat een spoorslag werd, èn voor den tegenwoordigen bestuurder van den Vlaamschen Schouwburg , èn voor onze meest-aristocratische schrijvers. Dit jaar wordt ons serieus werk geboden van Herman Teirlinck , en ook van F.V. . . .
1922-10-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . deel van het Vlaamsche land dezelfde deuntjes eene dagelijksche concurrentie doen aan, laat ons zeggen, den Vlaamschen Leeuw en andere volkszangen. Het andere Vlaamsche tooneel , het Koninklijke, doet ook al mee aan de operettes-epidemie, gelukkig speelt het in hoofdzaak drama's en blijspelen, oorspronkelijke en vertaalde, waaronder er zijn . . .
1924-02-24 Gaston Martens : "Prochievrijers" in het "Volksgebouw", Antwerpen (Willem Putman)
 • . . . namiddag brachten wij door in een tea-room, drentelden dan nog even in het schaaierende licht over de boulevards. Te 8 werd in den Vlaamschen Schouwburg het doek gehaald : 'n Echte, Zuid-Vlaamsche herberg, echte buitenmenschen, echte boerentaal. Zoo echt is het allemaal dat de lucht in de zaal . . .
1926 Herman Teirlinck: "Ik dien" (Lode Monteyne)
 • . . . willen leiden... Hier mogen wij er wel eens op wijzen, dat beide spelen zijn gesproten om te voorzien in «de nooden van den Vlaamschen Schouwburg » te Brussel, wiens bestaan bedreigd werd en wel zoodanig, dat een paar wethouders der hoofdstad zijn verdwijning reeds als een voldongen feit beschouwden. . . .
 • . . . Teirlinck 's bemoeiingen, dank zij het succes van zijn werk, dat zelfs door de Fransche pers in uitbundige verslagen werd geconstateerd, bleef de VI. S. bestaan ten behoeve der Vlaamsche volksklas, die, te Brussel, al te veel van kultuur verstoken blijft. Zoo was, voor Teirlinck , het . . .
1925-05-25 De stilte op het tooneel: Causerie (Willem Putman)
 • . . . de vergaderde fabriek-directeurs het binnenvallen der Robotten in spannende stilte afwachten wijl onheilspellend de stoomfluit der fabriek giert. Dat slot redde in onzen Vlaamschen Schouwburg het heele tweede bedrijf, dat uitgewaterd en flauw gespeeld was. Er zijn variatie's. De stilte treedt niet altijd plots in na een felle . . .