David Teniers de jongere

W.B., 1935-03-01


Source

De Standaard, 1935-03-01


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ H.B.: Het Klooster... 1935-09-09
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: De Levende Brug... 1935-04-12
 3. ◼◻◻◻◻ Anon.: De Spooktrein... 1936-04-27
 4. ◼◻◻◻◻ Hippoliet van Peene: De witte non... 1937-02-15
 5. ◼◻◻◻◻ M.L.: Driekoningenavond... 1935-03-08

Koninklijke Vereeniging "De Morgenstar". Galavoorstelling van "David Teniers de jongere" door J. Van Buggenhout

Dinsdagavond had in den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te Brussel de welgeslaagde galavoorstelling plaats van het nieuw tooneelwerk van Jaak Van Buggenhout: "David Teniers de Jongere", historisch spel in vier bedrijven en opgevoerd door de Vlaamsche tooneelmaatschappij van Brussel "De Morgenstar". Voor dit mooie werk schreef de h. J. Precker de flink aangepaste muziek.

Er was een zeer en voornaam publiek, dat bij deze gelegenheid ook belangstelling wilde betoonen voor het letterkundig werk van een kristelijk demokratisch leider, den h. Van Buggenhout, die voorzitter is van de kristelijke mijnwerkscentrale en provincieraadslid. Wij bemerkten o.m.: de h.h. ministers Rubbens en Van Isacker, Boeckaert, arrondissementscommissaris, De Keersmaecker en De Cort, provincieraadsleden Buys en Rombouts, schepenen van Vilvoorde, alsmede verscheidene letterkundigen en andere vooraanstaande personaliteiten.

"David Teniers de jongere" is een historisch spel dat niet zoo zeer opvalt door zijn dramatische bewogenheid, dan wel door zijn stemmig, bijna idyllisch karakter. De dialoog is vlot en sierlijk. De spelmomenten vaak lyrisch en ontroerend. Zoo wordt het gebrek aan eenheid van handelingen op behendige wijze vergoed. Men kijkt toe met een monkellach, aangenaam verrast door de kleurige tooneelschikking in de frissche muziek. Er is dus geen streng afgelijnd thema, doch eenige aangrijpende tafereelen uit het bewogen leven van schilder Teniers. Sommige zielsconflicten zijn goed weergegeven in het eerste bedrijf: de strijd tusschen Teniers den Ouden en zijn zoon, daar de eerste zich verzet tegen het huwelijk van de tweeden met Anna, de dochter van den fluweelen Breughel. In het tweede bedrijf, na de toestemming tot het huwelijk, zien wij een kleurige, uitbundige Vlaamsche kermis: een overdaad van dans en jolijt, ook Vlaamsche liederen zooals "an twee Koningskinderen, Het Looze Visschertje, Daar ging een Pater langs het land", enz. verhoogen de stemmige atmosfeer. Het derde bedrijf stelt ons Teniers voor, wanneer hij tot de volle ontwikkeling is gekomen van zijn kunstenaarsschap. Voor de tweede maal, nadat zijn eerste vrouw gestorven is, zal hij huwen. Doch het is een ongelukkig huwelijk. Dan zien wij hoe Teniers troost zoekt in de liefde voor zijn volk, doch ook hoe lichtzinnig hij is in zijn eigen liefde als schilder. En van een ontroerende schoonheid is het laatste bedrijf: de kunstenaar oud en verlaten slijt in armoede zijn laatste levensjaren. Nogmaals een kermisdag. Bij de boeren, die hem liefhebben, smaakt Teniers het eenvoudig, landelijk geluk.

Deze tafereelen weden op persoonlijke wijze uitgewerkt. Ook de vertolking was uitstekend. We vernoemen slecht de h. A. Van Begin, in de titelrol, Mevr. T. Clerx-Gryson als Anna Breughel, P. Dieltjens als Isabella de Pren, W. Veldeman als Teniers de ouden enz.

De Hubertuskring van Schaarbeek zorgde voor schitterende koren en dansen; en ook de Schubertsymfonie onder leiding van den h. I. De Greef, gaf een fijn-genuanceerde uitvoering. Tooneelleiders waren h.h. Bouchez en A. Dennis. Ook de uitwerking door G. Van den Eynde was zeer bevredigend.

Na de voorstelling werd aan schrijver en toondichter een heerlijke bloemenhulde gebracht. Zij werden langdurig toegejuicht.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ H.B.: Het Klooster... 1935-09-09
  (date-year) 1935 • Adolf Denis • Jaak Van Buggenhout • Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: De Levende Brug... 1935-04-12
  Adolf Denis • (date-year) 1935 • Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 3. ◼◻◻◻◻ Anon.: De Spooktrein... 1936-04-27
  Adolf Denis • Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 4. ◼◻◻◻◻ Hippoliet van Peene: De witte non... 1937-02-15
  Adolf Denis • Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 5. ◼◻◻◻◻ M.L.: Driekoningenavond... 1935-03-08
  (date-month) 1935-03 • (date-year) 1935
 6. ◼◻◻◻◻ T.B.: Onder de vlag verloo... 1919-04-09
  Pieter Breughel • David Teniers de Jonge • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 7. ◼◻◻◻◻ Mart. S.: Mvoula... 1934-03-14
  Adolf Denis • Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 8. ◼◻◻◻◻ D.: De Gebroeders De Gra... 1934-05-02
  Adolf Denis • Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 9. ◼◻◻◻◻ H.: Radijs... 1935-03-01
  (date-month) 1935-03 • (date-year) 1935
 10. ◼◻◻◻◻ D.W.: Baas Ganzendonck... 1930-01-14
  Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel