Het proces van Mary Dugan

D.W., 1930-02-04


Source

De Standaard, 1930-02-04


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ D.W.: Baas Ganzendonck... 1930-01-14
 2. ◼◼◻◻◻ W.R.: Te Brussel: "Verwoes... 1930-02-31
 3. ◼◻◻◻◻ W.R.: "Karl en Anna" in de... 1930-04-14
 4. ◼◻◻◻◻ H.B.: Het Klooster... 1935-09-09
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: De Spooktrein... 1936-04-27

Koninklijke Vlaamsche Schouwburg: "Het proces van Mary Dugan"

Onder veel belangstelling werd dit tooneelspel, waarvan de naam van den schrijver onbekend is, Zaterdag in de Kon. Vl. Schouwburg opgevoerd.

De inhoud van het stuk kan als volgt worden samengevat:

Mary Dugan is een actrice, zonder eenig talent. Natuurlijk wil ze veel geld hebben, maar dit vooral om haar jongere broerder te kunnen laten studeeren. Deze wordt, dank zij het geld dat zijne zuster van een rijke mijnheer M. Edgar Rice, ontvangt, docter in de Rechtsgeleerdheid.

De vrouw van den rijken mijnheer, die het geld aan Mary geeft, knoopt vriendschap aan met een zekeren Edward West, iemand die voor geene gewelddaad zou achteruitdeinzen, wanneer er een paar miljoenen aan verbonden zijn, en deze zijn nu juist voor hem verbonden wanneer hij Edgar Rice uit den weg weet te ruimen.

Op zekeren dag wordt het lijk van Edgar Rice in Mary's huis gevonden. Een bebloed mes lag er naast op den grond en Mary zat versuft en met bloedspatten bedekt op een stoel.

Natuurlijk wordt ze als de daderes aanzien en aangehouden.

Haar broeder Jimmy neemt hare verdediging op zich en heeft hard te kampen tegen den advokaat der beschuldiging.

De gansche proceduur wordt ingezet en volgt haar natuurlijken en gebruikelijken gang. Met hier en daar knaleffekten, als b.v. het verslag van den wetsdokter, een Photo-expositie, het mes, de zonderlinge houding van Mevrouw Weduwe Edgar Rice en van den Heer West, de getuigen, de deskundigen, de confrontaties, de sluwe strijd tusschen verdediging en aanklacht. Kortom, een hevig aandoend, spannend, crimineel-proces.

En het geachte publiek is bijeengekomen om als jury te zetelen. Het publiek zelf moet, in geweten, met kennis van zaken, verklaren of Mary Dugan Edgar Rice doodde?

Jimmy weet mevrouw (weduwe) Rice achter in het nauw te brengen door zijne strikvragen en Edward West door een handige truk te doen bewijzen dat hij "links" is (de moord moest volgens deskundigen door een linkshandige gedaan zijn), waardoor zijne zuster met klank vrijgesproken wordt.

Alhoewel het heele stuk bijna bestaat uit debatten en ondervragingen - wat soms het publiek zou kunnen vervelen - is de spanning er den heelen duur in gaande gehouden.

Regisseur Gust Maes liet de acteurs door de zaal op het tooneel komen.

De moeilijke rollen werden gedragen door Mevr. R. Verschueren (Mary) die de heele zaal in spanning hield door haar diepgevoeld spel; Mej. Puissant (vrouw Rice) speelde deze rol met veel talent en wist zich in de meest boeiende oogenblikken goed te beheerschen; h. Dubois stond als beschuldiger flink zijn man, terwijl h. Bouches (als Jimmy) de sympathie van het publiek naar zich wist te trekken en h. Van der Meulen (als E. West) zeer handig alle anti-pathie tot zich haalde, wat zijn kunstwerk acteurschap ter eere strekt.

Van de andere artisten mag eveneens gezegd worden dat ze voor een degelijke opvoering hebben helpen zorgen.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ D.W.: Baas Ganzendonck... 1930-01-14
  (author) D.W. • Arthur Bouchez • (date-year) 1930 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 2. ◼◼◻◻◻ W.R.: Te Brussel: "Verwoes... 1930-02-31
  Gust Maes • (date-month) 1930-02 • (date-year) 1930 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 3. ◼◻◻◻◻ W.R.: "Karl en Anna" in de... 1930-04-14
  Gust Maes • (date-year) 1930 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 4. ◼◻◻◻◻ H.B.: Het Klooster... 1935-09-09
  Gust Maes • Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: De Spooktrein... 1936-04-27
  Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 6. ◼◻◻◻◻ R.R.: "Het Voorste Legioen... 1937-03-08
  Gust Maes • Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 7. ◼◻◻◻◻ Hippoliet van Peene: De witte non... 1937-02-15
  Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 8. ◼◻◻◻◻ V.G.: Nederlandsche Schouw... 1930-02-24
  (date-month) 1930-02 • (date-year) 1930
 9. ◼◻◻◻◻ H.B.: Te Brussel: "De mees... 1931-12-11
  Gust Maes • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 10. ◼◻◻◻◻ O.S.: Ghetto... 1936-04-12
  Gust Maes • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel