Advanced Search found 16 item(s) featuring "Gust Maes"

1931-07-30 Openluchtvoorstellingen te Antwerpen: "Antigone" van Walter Hasenclever (Anon.)
 • . . . (van de Middenstatie) brengen de toeschouwers tot voor den ingang van het Park. De opvoeringen worden ingericht door Sint-Augustinuskring , onder regie van Gust Maes , hoofdregisseur van den Kon. Vl. Schouwburg , Brussel, met de medewerking van mevr. Rezy Verschueren en J. Belloy-Van Troyen. Duizendtallen prospectussen werden . . .
1932-03-12 The English Players: "Candida" (H.B.)
 • . . . vertolking herinneren van "Candida" door het Vlaamsche Volkstooneel , een tiental jaren geleden, met Oscar De Gruyter , Dolly De Gruyter en Gust Maes in de voornaamste rollen, is het verschil in opvatting van de interpretatie ten zeerste opgevallen. Waar onze Vlamingen met hun minder of meer . . .
1930-03-31 Te Brussel: "Verwoest Geluk" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg (W.R.)
 • . . . streng zijn en de nuances van een handige herhaling niet negeeren. Daarom blijven we evenmin onzijdig tegenover de onderscheiden uitbeeldingen van den spelleider Gust Maes in de rol van Dokter Despierres, Mevr. R. Verschueren in de rol van de gefolterde moeder en zeer in het bizonder voor het . . .
1930-02-04 Het proces van Mary Dugan (D.W.)
 • . . . debatten en ondervragingen - wat soms het publiek zou kunnen vervelen - is de spanning er den heelen duur in gaande gehouden. Regisseur Gust Maes liet de acteurs door de zaal op het tooneel komen. De moeilijke rollen werden gedragen door Mevr. R. Verschueren (Mary) die de heele . . .
1931-10-16 Te Brussel: "De Gebroeders Karamazov" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg (H.B.)
 • . . . tooneel dat de dames De Veirman en Verschueren ongemeen spannend en met distinctie hebben weten door te zetten. Volkomen bevredigend is ons alleen Gust Maes voorgekomen die naar temperament en gestalte, een uitstekende Smerdiakof heeft uitgebeeld. Zonder evenwel te ontroeren bood J. Van Outryve ons een . . .
1932-01-15 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "Haar Eigen Gang" (H.B.)
 • . . . In menig tooneel leverde zij ontroerend spel. Als Nonkel Jim was J. Van Outryve doorloopend prachtig. Dat was fijn verzorgd werk. Gust Maes , die trouwens met succes de regie dezer vertooning op zich heeft genomen, speelde voor Boy Huntington en trof herhaaldelijk rake accenten. Mev. Cabanier, . . .
1935-09-09 Het Klooster (H.B.)
 • . . . De vertolking van het stuk staat op een hoog peil. De ongemeen dramatische hoofdrol (Dom Balthazar) wordt op werkelijk aangrijpende wijze geïnterpreteerd door Gust Maes die hiermede een schitterende herintreden doet in den schouwburg der Lakenstraat waar bij hem een paar jaren noode hebben moeten missen. . . .
 • . . . er vaak tegenkomt in de kloosters, is telkens een feest voor oor en oog. Daar gaat werkelijk emotie van uit. De regie van Gust Maes is voortreffelijk. De zorg waarmede zij is ineengezet is in 't oog loopend. Zoo biedt het laatste bedrijf een ensemble in een kader . . .
 • . . . ingezet. Het succes, Zaterdagavond, was dan ook groot. Na elk bedrijf moest er verscheidene keeren worden gehaald en na afloop der vertooning werden Gust Maes en Dolf Dubois onder luid applaus met bloemen bedacht. Het was verdiend. . . .
1936-04-12 Ghetto (O.S.)
 • . . . van het kunstvermogen, en indien we hier niet zullen zeggen dat we die avonden 'n Henriette Cabanier, 'n Jan Clercx , 'n Gust Maes , 'n Rezy Verschueren op hun best hebben gezien, dan kunnen we toch gerust verklaren dat zij een ontegensprekelijke getuigenis hebben afgelegd van hun . . .
1930-04-14 "Karl en Anna" in de Kon. Vl. Schouwburg (W.R.)
 • . . . dan op de gevoelssnaren van den lezer, die gaarne naar lyriek luistert en los komt van de naakte werkelijkheid. Volgens de spelleiding van Gust Maes echter, staan beide personnages in bepaalde tijd en ruimte en niet in fictieve tijd en ruimte, zooals in den roman. Natuurlijk is ook . . .
 • . . . van een losbestemming handelde, Anna echter hield van Karl; zij bekijkt weemoedig haar oude, goede Richard en vertrekt met Karl naar "de toekomst". Gust Maes in de rol van "Karl" en Mevr. Rezy Verschuren in de rol van "Anna" leverden aangrijpend en toch ingehouden spel. Gust . . .
 • . . . Gust Maes in de rol van "Karl" en Mevr. Rezy Verschuren in de rol van "Anna" leverden aangrijpend en toch ingehouden spel. Gust Maes ' strak spel en gesaccadeerde zegging wordt ten slotte ietwat vervelend om aanhooren. Nooit krijgen we van Maes een warme, voldragen volzin. . . .
 • . . . toch ingehouden spel. Gust Maes ' strak spel en gesaccadeerde zegging wordt ten slotte ietwat vervelend om aanhooren. Nooit krijgen we van Maes een warme, voldragen volzin. Evenmin schieten we op met het minutenlang "stil spel", dat de spelleider als een stoplapje aanwendt. Een strand, een houding . . .
1931-11-13 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "Elckerlyc" en "De boer die sterft" (H.B.)
 • . . . en gedempte muziek. Wij denken aan Van de Woestijne 's beschrijving: "Het was nu alsof zij zongen om hem te doen slapen." Gust Maes , die den stervenden boer acteerde, lag op een bed in 't midden van het tooneel opgesteld, in de schaduw van een groot wit . . .
 • . . . betrekking tot het hiernamaals. De vertolking van het middeleeuwsch spel "Elckerlyc", insgelijks bewerkt en geënsceneerd door Herman Teirlinck , onder regie van Gust Maes , die in de titelrol op bewonderenswaardige wijze gansch het stuk heeft geschraagd, kenmerkte zich eveneens door frissche tooneelschikking, fraaie belichting en keurig aangepaste . . .
1937-03-06 "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel (Anon.)
 • . . . door de Brusselsche Vlamingen. De kreatie te Brussel van "Het Voorste Legioen" zal inderdaad een gebeurtenis zijn. De regie ervan wordt waargenomen door Gust Maes . De h. Rudolf Dubois treedt op als gast. In den Kon. Ned. Schouwburg te Antwerpen en ook te Gent heeft de . . .
1930-01-20 Het Alg. Kath. Vl. Tooneelverbond in volle actie (P.D.)
 • . . . zal evenveel en meer voordeelen bieden aan de bij haar aangesloten kringen dan 't Nationaal Tooneelverbond . De volgende zitting zal optreden: h. Gust Maes , bestuurder van den schouwburg te Brussel met als onderwerp "Het décor". Ten slotte worden door de aanwezige vertegenwoordigers der kringen brieven geteekend gericht . . .
1931-12-11 Te Brussel: "De meester van de zee" in den Vlaamschen Schouwburg (H.B.)
 • . . . waren af en toe nog haperingen, maar die zullen na een paar uitvoeringen spoedig zijn verdwenen. In de rol van den reeder had Gust Maes een klofje naar zijn hand. In het tweede bedrijf bood hij werkelijk ontoerend spel. Jammer dat hij hier en daar nog een zinsnede . . .
 • . . . de dweepzieke reederszoon en P. Bergers, de edelmoedige secretaris, die zich in hun betrekkelijk bescheiden rollen verdienstelijk wisten te maken. De regie van Gust Maes was volkomen in den geest van het stuk. De Nederlansche vertaling van het werk blijkt verzorgd en vlot. Naarmate de voorstelling vorderde, groeide . . .
1934-01-31 Kon. Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Dochter van Mme Angot" (L.O.)
 • . . . decorum was ontleend aan de Royal , maar het leven dat er zich in afspeelde, was er in bijgebracht door den regisseur Maes , wiens bezielende hand zich in alle détails herkennen deed. En daarmede heeft de Vlaamsche Opera op feestelijke wijze de "Dochter van Mme . . .
1937-03-08 "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg van Brussel" (R.R.)
 • . . . het voor gansch het stuk door met gedachten stevig als een gebalde vuist. Een merkwaardige opvoering Met dezelfde soberheid en ingehouden kracht gaat Maes zijn regie en de spelers, de tien hoofdrollen laten wij zeggen, hun spel opgevat en vol gehouden. Een soberheid die echt nooit eentonigheid werd, . . .
 • . . . schuifje sluit echter met een knaleffekt dat weer het vertrekpunt wordt voor het volgende schuifje. Die scenische bouw van het stuk werd door Gust Maes en door de spelers, vooral Arthur Bouchez , ten goede aangevoerd. Van mystische stijl was de insceneering die een gave atmosfeer schiep . . .
 • . . . speelde een bezadigde pater Kene, en vormde een harmonisch kontrast met het voorvarend radikalisme van pater Stuart, de h. Robert Sonk. De h. Gust Maes heeft op dankbare wijze den vrijzinnigen dokter Morell uitgebeeld en was op zich zelf, door zijn bescheiden doch overtuigend woord en door zijn . . .
1929-01-14 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Dorpspoëet" en "Escurial" (F.D.R.)
 • . . . ten goede komt. De rollen waren als volgt verdeeld: Mane Totenter, koster winkelier: H. J. Van Outryve ; Dore, zijn broer H. Gust Maes ; Leentje, hun nichtje, Mevr. I. De Veirman; Vica Pots, gebore Dal, Mevr. H. Cabanier; Sjarel-Lowie, haar zoon, H. A. Bouchez; Mieken van Leende, . . .
 • . . . Bouchez; Mieken van Leende, Mevr. A. Bascour; Lowieken van Leende, H. L. Sonck; Sisse De Lange, R. Sonck en stonden onder regie van Gust Maes . H. Van Outryve was de echte koster-poëet, en gemoedelijke optimist, die zijn lach met tranen mengen kon zonder zijne omgeving het . . .
 • . . . echte koster-poëet, en gemoedelijke optimist, die zijn lach met tranen mengen kon zonder zijne omgeving het merkte [???] was buitengewoon in zijn rol: Gust Maes was de getypeerde "stadsfinancier" en opgekomen buitenmensch: terwijl I. Veirman met haar gewoon gemoedelijk en vrij spel de toeschouwers van 't begin tot . . .
 • . . . begin tot het einde wist te boeiën. Deze drie spelers verdienen gelukgewenscht te worden, zoowel om hun dialect als om hun spel. M. Maes scheen het nu en dan wel erg lastig te hebben om zich aan den tekst te houden, maar het ging voor het publiek onopgemerkt . . .
 • . . . de aandacht en denkvermogen van het gewonen schouwburgpubliek voorzeker aard op de proef moesten stellen. De rolverdeeling was als volgt: de koning: H. G. Maes ; Folial: J. Van Outryve ; en monnik: J. Clerx; de scharlaken man: H. R. Sonck en onder regie: Gust Maes . . . .
 • . . . G. Maes ; Folial: J. Van Outryve ; en monnik: J. Clerx; de scharlaken man: H. R. Sonck en onder regie: Gust Maes . Van bij het oprijzen van het gordijn worden wij in een ander atmosfeer geplaatst: de tooneelschikking is heelemaal modern en verzorgd. Voor de . . .
 • . . . ligt de koning in zijn tweestrijd te jammeren en te razen en roept zijn hofnar Folial ter hulp met zijn kluchten en touw. Gust Maes en Van Outryve brengen hier de heele vertooning door de toeschouwers in spanning en bewondering; in spanning om hun woorden en . . .
 • . . . doch de koning wil niet dat de nar er bijkomt en levert deze over aan den beul. Er moet gezegd worden, dat heeren Maes en Van Outryve machtig spel leverden en elke actie in haar volle kracht uitwerkten. Het publiek sidderde soms toen ze hun acrobatische . . .