Het Alg. Kath. Vl. Tooneelverbond in volle actie

P.D., 1930-01-20


Source

De Standaard, 1930-01-20


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◻◻◻◻ Anon.: Geestelijke verwarri... 1930-01-10
 2. ◼◻◻◻◻ V.G.: Het Vlaamsche Volkst... 1930-02-27
 3. ◼◻◻◻◻ D.W.: Baas Ganzendonck... 1930-01-14
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Muziekpaljassen... 1930-01-04
 5. ◼◻◻◻◻ C.O.: "Gods Vagebonden" va... 1930-01-20

Het Alg. Kath. Vl. Tooneelverbond in volle actie

De zitting van het A.K.V.T. werd Zondag voorafgegaan door eene Algemeene Raadsvergadering belegd door het Verbond der Tooneelkringen van het Christen Werkersverbond van het Arrondissement Antwerpen.

Na het gebed deelt de Voorzitter mede dat het bureel met twee leden dient aangevuld te worden. Daartoe worden Mej. Van Herck en een afgevaardigde van Merzem aangeduid. Verder verklaart voorzitter Van Loon dat het Verbond zich in blok heeft aangesloten bij het A.K.V.T.

Al de aanwezigen gaan akkoord met het voorstel van het bureel om mede eene plaats in den stand der Christene Sociale werken in de Wereldtentoonstelling voor zich te nemen.

Als vierde punt der dagorde deelt men mede dat in Februari een bondsfeest zal plaats hebben waar drie tooneelkringen met een eenakter zullen optreden. St-[?]igius biedt zich aan. Andere toetredingen worden vóór Zondag a.s. ingewacht.

Voor de tooneelkringen aangesloten bij het Verbond zal een Congres worden gehouden in het paviljoen "Rerum Novarum" der Wereldtentoonstelling.

Ten slotte gaf heer Overmeire 'n lesje over het invullen der formulieren voor het bekomen der toelage van de Provinciale Commissie van den Vrijen Tijd. 't Komt er vooral op neer van eerlijk te zijn bij 't invullen. Wil men de voordeelen waardig zijn en bekomen dan hoeft men in de eerste plaats die werken op te voeren die 'n opvoedkundige waarde bezitten. De Commissie zal 'n nieuwe tijdelijke verdeelingswijze der punten invoeren.

Na eene korte bespreking werd deze vergadering geheven en komt heer Lode Geysen in naam van het A.K.V.T. heer De Clippeleir voorstellen, die eene zeer leerrijke en interessante voordracht geven zal over:

TOONEELBELICHTING

of de rol die het licht speelt bij eene tooneelopvoering. We maken de evolutie mede van het kaarslicht, de petrool en gaspitten en het bengaalsch vuur in vroegere tijden. Geen variatie kon men met dit soort licht verkrijgen, het bleef steeds bij een zoo scherp mogelijk realistisch weergeven der decors en acteurs, hunne uitbeelding, mimiek, gebaren, enz.

Het electrisch licht bracht een goed verspreid daglicht op het tooneel bij middel van voetlicht, hangende en staande keersen en soms ook door vloerlicht.

De geboren vernieuwers noemden dit alles echter bazaar. De rol van het licht werd 'n kilo zwaarder. De belichting zou de rol van den acteur onderlijnen.

Dank zij het "Vlaamsch Volkstooneel" werd de vernieuwing met sympathie door het publiek ontvangen en door liefhebberskringen overgenomen.

Bij middel van geconcentreerde lichtbundels bekwam men heerlijke resultaten, die enkel onvoldoende tot hun recht kwamen, daar ze enkel door liefhebberskringen werden aangewend, die zich de weelde niet konden veroorloven eener voldoende installatie.

Verder maakt spreker ons vertrouwd met de verschillende manieren van het opstellen van lichtbakken en schijnwerpers; de verschillende modellen van toestellen waaronder het lichtorgel zijnde een bak met zes lichtwerpers elk van verschillende kleur het praktischste en duurste systeem mag genoemd worden.

Heer De Clippeleir toont vervolgens op aanschouwelijke wijze aan, bij middel van twee projecteurs de verschillende effekten, die men bekomt bij 't aanwenden van kleurlicht op gekleurde decors.

De ondervindingrijke en begaafde spreker viel bij 't eind zijner spreekbeurt 'n warm applaus ten deel. Zijne voordracht komt hier te Antwerpen waar men het modern tooneel meer en meer ziet evolueeren ten zeerste van pas. Ook was eenieder ten zeerste verheugd te vernemen dat deze leerzame les in haar geheel zal opgenomen worden in "Tooneelgids".

MEDEDEELINGEN VAN HET A.K.V.T.

Nadat heer Geysen spreker hartelijk had bedankt nam Z.E.H. Bernaerts het woord om enkele mededeelingen te doen, de aangekondigde vergadering kon gezien het late uur niet doorgaan.

Na 'n propagandawoordje voor "Tooneelgids" kondigt Eerw. spreker eene toonveelvertooning aan van "Het Geding van Onzen Heer" door Sint-Augustinuskring, in Vrede Sint-Willibrordus, op 30 Januari a.s. en de creatie van "De Hemelsche Salomé" van Felix Timmermans, op 24 Februari te Lier.

Beide feesten worden ingericht door A.K.V.T. en de leden genieten op beide feesten 20% vermindering.

Spreker trekt de aandacht der aanwezigen op het feit dat men verwarring tracht te stichten als zouden de Tooneelkringen dienen aangesloten te zijn bij 't "Nationaal Tooneel Verbond" om aan het Landjuweel te mogen deelnemen of gebruik te mogen maken van gemeentelijke schouwburgen, enz. Dit is absoluut onwaar. Het A.K.V.T. zal evenveel en meer voordeelen bieden aan de bij haar aangesloten kringen dan 't Nationaal Tooneelverbond.

De volgende zitting zal optreden: h. Gust Maes, bestuurder van den schouwburg te Brussel met als onderwerp "Het décor".

Ten slotte worden door de aanwezige vertegenwoordigers der kringen brieven geteekend gericht aan de Katholieke dagbladen waarbij daadwerkelijken steun wordt gevraagd.

De vergadering sloot zooals ze was begonnen met het gebed.

Wij hopen dat alle katholieke tooneelkringen niet langer zullen wachten doch dadelijk zich zullen laten inlijven bij het "Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelverbond".

't Is in 't voordeel van hunnen kring in 't bijzonder, en van ons Kath. Vl. Tooneel in 't algemeen

't Is plicht!

P.D.


Items that may be related to this text

 1. ◼◻◻◻◻ Anon.: Geestelijke verwarri... 1930-01-10
  Lode Geysen • Vlaamsch Volkstooneel • (date-year) 1930 • (date-month) 1930-01
 2. ◼◻◻◻◻ V.G.: Het Vlaamsche Volkst... 1930-02-27
  Vlaamsch Volkstooneel • Hemelsche Salomé • (date-year) 1930 • Felix Timmermans
 3. ◼◻◻◻◻ D.W.: Baas Ganzendonck... 1930-01-14
  heer • (date-year) 1930 • (date-month) 1930-01
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Muziekpaljassen... 1930-01-04
  Vlaamsch Volkstooneel • (date-year) 1930 • (date-month) 1930-01
 5. ◼◻◻◻◻ C.O.: "Gods Vagebonden" va... 1930-01-20
  Vlaamsch Volkstooneel • (date-year) 1930 • (date-month) 1930-01
 6. ◼◻◻◻◻ Anon.: "Het Wederzijds Huwe... 1930-01-25
  Vlaamsch Volkstooneel • (date-year) 1930 • (date-month) 1930-01
 7. ◼◻◻◻◻ Robert Erkens: Een onnoozel hart in... 1930-07
  Vlaamsch Volkstooneel • Felix Timmermans • Hemelsche Salomé • (date-year) 1930
 8. ◼◻◻◻◻ Q.: "En waar de ster..."... 1930-02-24
  Felix Timmermans • Lode Geysen • Vlaamsch Volkstooneel • (date-year) 1930
 9. ◼◻◻◻◻ Jan Bernaerts: A.K.V.T. en "het Nat... 1927-01-06
  verbond • Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelverbond • Nationaal Tooneelverbond
 10. ◼◻◻◻◻ Brunclair: De twee volkstooneel... 1930-01
  Vlaamsch Volkstooneel • (date-year) 1930 • (date-month) 1930-01