Advanced Search found 4 item(s) featuring "Nationaal Tooneelverbond"

1935-06-25 De landdag van het Nationaal Tooneelverbond te Leuven (Anon.)
 • . . . De landdag van het Nationaal Tooneelverbond te Leuven. Oproep tot propaganda voor kindertooneel Te Leuven had de jaarlijksche landdag plaats van het Nationaal Tooneelverbond . Zondagvoormiddag, te 10 . . .
 • . . . De landdag van het Nationaal Tooneelverbond te Leuven. Oproep tot propaganda voor kindertooneel Te Leuven had de jaarlijksche landdag plaats van het Nationaal Tooneelverbond . Zondagvoormiddag, te 10 u, werden nadat Zaterdag de afdeelingen hadden vergaderd, de congreswerkzaamheden ingezet in de zaal Ratteman. Benevens de bestuursleden van het . . .
 • . . . Tooneelverbond . Zondagvoormiddag, te 10 u, werden nadat Zaterdag de afdeelingen hadden vergaderd, de congreswerkzaamheden ingezet in de zaal Ratteman. Benevens de bestuursleden van het Nationaal Tooneelverbond werden talrijke tooneelliefhebbers in de zaal opgemerkt. De h. Jan Grauls vertegenwoordigde den h. Minister van Onderwijs en de provincie Brabant was vertegenwoordigd . . .
1934-03-01 Gouden tooneeljubileum van René Dewit (Anon.)
 • . . . de voornaamste aanwezigen bevonden zich o.m; de hh. Coelst, schepen; E. Deveen, voorzitter van het Rekenhof van Hoovelt, provincieraadslid; W. Schepmans, voorzitter van het Nationaal Tooneelverbond ; Boecaert, burgemeester van Koekelberg; de Vlaamsche tooneelschrijvers A. Bogaerd , J.Toussaint , A. De Cort en J. . . .
 • . . . van Koekelberg schonk Dewit een gedenkpenning, om de diensten bewezen bij de inrichting van het Koekelbergsch tooneeltoernooi. Door den h. Schepmans, voorzitter van het Nationaal Tooneelverbond werd Dewit gehuldigd om zijn heele bedrijvigheid. Als blijk van erkentelijkheid schonk het Verbond den feesteling een tinnen schotel met passend inschrift. . . .
 • . . . tooneeltoernooi. Door den h. Schepmans, voorzitter van het Nationaal Tooneelverbond werd Dewit gehuldigd om zijn heele bedrijvigheid. Als blijk van erkentelijkheid schonk het Verbond den feesteling een tinnen schotel met passend inschrift. Gedenkpenningen werden nog overhandigd namens het Brabantsch Provinciaal Tooneelverbond en namens het verbond van . . .
1927-01-06 A.K.V.T. en "het Nationaal Tooneelverbond" (Jan Bernaerts)
 • . . . A.K.V.T. en " Het Nationaal Tooneelverbond " Het Nationaal Tooneelverbond in zijn huidigen bestaansvorm is niet algemeen, dus niet nationaal. Bij Het Nationaal Tooneelverbond zijn . . .
 • . . . A.K.V.T. en " Het Nationaal Tooneelverbond " Het Nationaal Tooneelverbond in zijn huidigen bestaansvorm is niet algemeen, dus niet nationaal. Bij Het Nationaal Tooneelverbond zijn hoofdzakelijk aangesloten de liberale vereenigingen, de . . .
 • . . . A.K.V.T. en " Het Nationaal Tooneelverbond " Het Nationaal Tooneelverbond in zijn huidigen bestaansvorm is niet algemeen, dus niet nationaal. Bij Het Nationaal Tooneelverbond zijn hoofdzakelijk aangesloten de liberale vereenigingen, de neutrale kringen en enkele katholieke gezelschappen. Geen enkele socialistische club; zij hebben hun " Socialistisch . . .
 • . . . beginselen gehandhaafd. Zóó bekomen we niet een onmogelijke eenheid, maar wel de gewenschte eendracht. Dat voorstel hebben wij destijds voorgelegd aan de vertegenwoordigers van Het Nationaal Tooneelverbond , de hh. Schepmans, Marck en Verdeyen; het werd echter door hen van de hand gewezen. Toch kunnen wij, katholieken, geen andere oplossing . . .
 • . . . andere groepeeringen en gezamelijk tijdelijke optreden onder leiding van een bestuur, aangesteld door de onderscheidene verbonden. Besluit: A.K.V.T. kan geen voorstander zijn van " Het Nationaal Tooneelverbond " zooals het thans werd opgevat, maar is ook geen tegenstander van een echt nationaal verbond, op nieuwen, vasteren grondslag Jan . . .
1930-01-20 Het Alg. Kath. Vl. Tooneelverbond in volle actie (P.D.)
 • . . . trekt de aandacht der aanwezigen op het feit dat men verwarring tracht te stichten als zouden de Tooneelkringen dienen aangesloten te zijn bij 't " Nationaal Tooneel Verbond " om aan het Landjuweel te mogen deelnemen of gebruik te mogen maken van gemeentelijke schouwburgen, enz. Dit is absoluut onwaar. Het
 • . . . gemeentelijke schouwburgen, enz. Dit is absoluut onwaar. Het A.K.V.T. zal evenveel en meer voordeelen bieden aan de bij haar aangesloten kringen dan 't Nationaal Tooneelverbond . De volgende zitting zal optreden: h. Gust Maes , bestuurder van den schouwburg te Brussel met als onderwerp "Het décor". Ten slotte . . .