Advanced Search found 6 item(s) featuring "Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelverbond"

1927-02-15 Oprichting van een Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale (R.S.)
 • . . . Vereeniging zonder winstbejag en gelijkvormig de wet van 27 juni 1921. De stichting gebeurde onder afgevaardigden der Algemeen Tooneelboekerij , van Tooneelgids , het Algemeen Katholiek Tooneelverbond en Het Vlaamsche Volkstooneel , namelijk: Jan Bernaerts , pr. te St Jans-Molenbeek, Jan Boon te Elsene, Fr. De . . .
 • . . . hare uitingen namelijk: 1° door het beheer der " Algemeen Tooneelboekerij ", waarvan zij eigenares is; 2° door zedelijken en stoffelijken steun aan: a) het " Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelverbond ", " Tooneelgids " en " Het Vlaamsche Volkstooneel ". b) het opzoeken en uitgeven van belangrijke handschriften der Nederlandsche dramatische litteratuur. c) de . . .
1927-01-06 A.K.V.T. en "het Nationaal Tooneelverbond" (Jan Bernaerts)
 • . . . A.K.V.T. en " Het Nationaal Tooneelverbond " Het Nationaal Tooneelverbond in zijn huidigen bestaansvorm is niet algemeen, dus niet nationaal. Bij Het . . .
 • . . . katholieke gezelschappen. Geen enkele socialistische club; zij hebben hun " Socialistisch Tooneelverbond " met 77 toetreders. Niet het meerendeel der katholieke gilden; dezen hebben het A.K.V.T. verkozen. In zijn tegenwoordige samenstelling, waarmee we geen vree kunnen nemen, zal dus het bestaande verbond nooit het nationaal verbond zijn of kunnen worden, . . .
 • . . . we boven verklaarden: door gebeurlijke verstandhouding met andere groepeeringen en gezamelijk tijdelijke optreden onder leiding van een bestuur, aangesteld door de onderscheidene verbonden. Besluit: A.K.V.T. kan geen voorstander zijn van " Het Nationaal Tooneelverbond " zooals het thans werd opgevat, maar is ook geen tegenstander van een echt nationaal verbond, . . .
1929-01-29 "Voor God en den Evenmensch" te Hamme (Anon.)
 • . . . 't eerste opvoerde. " Voor God en den Evenmensch ", de tooneelafdeeling, is zeker een gewichtig personnadje: daar staan, en zijn mooie uitslag in de A.K.V.T. -wedstrijden, en zijn tweede plaatsverovering op het Provinciaal tooneeltornooi, in November l.l. te Aalst gehouden, en zijn gunstig bekende positie, heel vooraan in de rij . . .
1930-01-20 Het Alg. Kath. Vl. Tooneelverbond in volle actie (P.D.)
 • . . . Het Alg. Kath. Vl. Tooneelverbond in volle actie De zitting van het A.K.V.T. werd Zondag voorafgegaan door eene Algemeene Raadsvergadering belegd door het
 • . . . Het Alg. Kath. Vl. Tooneelverbond in volle actie De zitting van het A.K.V.T. werd Zondag voorafgegaan door eene Algemeene Raadsvergadering belegd door het Verbond der Tooneelkringen van het Christen Werkersverbond van het Arrondissement Antwerpen. Na het . . .
 • . . . Mej. Van Herck en een afgevaardigde van Merzem aangeduid. Verder verklaart voorzitter Van Loon dat het Verbond zich in blok heeft aangesloten bij het A.K.V.T. Al de aanwezigen gaan akkoord met het voorstel van het bureel om mede eene plaats in den stand der Christene Sociale werken in de . . .
 • . . . tijdelijke verdeelingswijze der punten invoeren. Na eene korte bespreking werd deze vergadering geheven en komt heer Lode Geysen in naam van het A.K.V.T. heer De Clippeleir voorstellen, die eene zeer leerrijke en interessante voordracht geven zal over: TOONEELBELICHTING of de rol die het licht speelt bij eene . . .
 • . . . pas. Ook was eenieder ten zeerste verheugd te vernemen dat deze leerzame les in haar geheel zal opgenomen worden in "Tooneelgids". MEDEDEELINGEN VAN HET A.K.V.T. Nadat heer Geysen spreker hartelijk had bedankt nam Z.E.H. Bernaerts het woord om enkele mededeelingen te doen, de aangekondigde vergadering kon gezien . . .
 • . . . Januari a.s. en de creatie van "De Hemelsche Salomé" van Felix Timmermans , op 24 Februari te Lier. Beide feesten worden ingericht door A.K.V.T. en de leden genieten op beide feesten 20% vermindering. Spreker trekt de aandacht der aanwezigen op het feit dat men verwarring tracht te stichten . . .
 • . . . Nationaal Tooneel Verbond " om aan het Landjuweel te mogen deelnemen of gebruik te mogen maken van gemeentelijke schouwburgen, enz. Dit is absoluut onwaar. Het A.K.V.T. zal evenveel en meer voordeelen bieden aan de bij haar aangesloten kringen dan 't Nationaal Tooneelverbond . De volgende zitting zal optreden: h.
 • . . . ze was begonnen met het gebed. Wij hopen dat alle katholieke tooneelkringen niet langer zullen wachten doch dadelijk zich zullen laten inlijven bij het " Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelverbond ". 't Is in 't voordeel van hunnen kring in 't bijzonder, en van ons Kath. Vl. Tooneel in 't algemeen 't . . .
1934-11-01 Uit Tijdschriften: Wie doet er op dit ogenblik niet aan spreekkoor? (Anon.)
 • . . . «Toneel en Godsdienst» is ons uit het hart gegrepen. Bij gelegenheid stellen we ons voor de heele bijdrage over te nemen. «Tooneelleven» orgaan van A.K.V.T. wil vooral bondsorgaan zijn. In de eerste twee nummers dient J. v.d. Schelde den heer J. Diels van repliek, zonder nochtans duidelik . . .
1933-11 Na een debat (Aloïs De Maeyer)
 • . . . het eigen gedacht duideliker te omlijnen en de volle draagkracht ervan te omschrijven. Het kon dan ook niet beter treffen met de debatzitting van A.K.V.T. -Antwerpen, (Zondag 22 Okt.) nu dat Tooneelgids een reeks inleidende artikelen over het probleem 'Spreekkoor' had gegeven. Het eigenaardige van die zitting lag wel hierin, . . .
 • . . . er niet gemakkeliker op worden. Wie heeft echter ooit gezegd dat een spreekkoor zoo maar aaneen zou te flansen zijn ? Het debat van A.K.V.T. -Antwerpen is wel nuttig geweest ! Vooralsnog geloof ik echter dat door het vraagteeken, dat de zitting besloot, gewoon een streep mag worden getrokken. Nog . . .