Advanced Search found 29 item(s) featuring "Folies Bergère, Brussel"

1919-05-04 Klepens in Oorlogstijd (Anon.)
 • . . . Volksschouwburg Folies Bergere . "Klepens in Oorlogstijd" - "Dries met zijn ooren" Sedert de Folies-Bergère heropende is dit wel het flauwste programma dat . . .
 • . . . Volksschouwburg Folies Bergere . "Klepens in Oorlogstijd" - "Dries met zijn ooren" Sedert de Folies-Bergère heropende is dit wel het flauwste programma dat ons werd voor gezet. Weinig oorspronkelijkheid ligt in "Klepens", dat sterke herinnering wekt aan sommige tafereelen . . .
1923-01-07 De Dansgravin (R.S.)
 • . . . ook wel eens weemoedige intermezzo's, bezielt heel het spel dat over het algemeen goed stemt. Een correcte tooneel- en muziekleiding houdt in de " Folie " immer de schoone lijn in het spel dat wordt men aldra gewaar. Wat getuigt voor het talent van den heer Alb. Hendrickx en den . . .
 • . . . vertolking van de operette van L. Jacobsen en R. Boolansky , op muziek van Robert Stolz , heeft de " Folies-Bergère " terdege getoond wat ze te presteeren vermag. . . .
1920-03-21 De lustige boer (T.B.)
 • . . . Volksschouwburg Folies-Bergere Brussel : "De lustige boer" Reeds de eerste uitvoering van deze lieve operette van V. Leon met de pittige muziek van . . .
1923-09-30 Czardasvorstin (J.B.)
 • . . . TE BRUSSEL, Volksschouwburg Folies Bergère : "Czardasvorstin" (Muziek L. Kalman .) Dit is een operette in het betere genre, gehouden in den specifiek Weenschen toon: een . . .
 • . . . speler weleens een caricatuur opzette. De koren lieten te wenschen over. Beslist moeten we ook verzet aantekenen tegen de bedenkelijke wijze waarop deze schouwburg reclaam voert voor zijn stukken. Op de propagandabiljetten van "Czardas-Vorstin" wordt de spijt uitgedrukt dat dit voor éénmaal geen "pikante" operette is, maar dat . . .
 • . . . geen "pikante" operette is, maar dat er toch evenveel bekoring in ligt, als in de echt-moderne gewrochten waarvan, volgens den propagandadienst van den schouwburg , de twee aantrekkelijkste eigenschappen heetten te zijn: nuchterheid en perversiteit. En een reeks bedekte insinuaties over honingzoete dames wordt er nog bijgevoegd. Zoolang bij . . .
 • . . . te zijn: nuchterheid en perversiteit. En een reeks bedekte insinuaties over honingzoete dames wordt er nog bijgevoegd. Zoolang bij de exploitatie van de Folies-Bergère dergelijke mentaliteit voorziet kan van onzentwege geen aanbeveling worden gegeven. J.B. Alle avonden, tot Donderdag inbegrepen, te 8 uur: "Czardasvorstin", operette in . . .
1919-03-09 Het schoonste meisje van Brussel (B.)
 • . . . Folies-Bergere, Brussel . Het schoonste meisje van Brussel Het schoonste meisje van Brussel is Truitje, de dochter van Bertje en van een overleden Sapour van . . .
1921-09-05 Tangolita (Anon.)
 • . . . Het seizoen 1921-1922 ingezet. Tangolita in de Folies-Bergère De Brusselsche Volksschouwburg heeft het nieuwe tooneelseizoen aangevat met een schitterende opvoering van Tangolita. Het deed vreemd aan, zoo onmiddellijk uit . . .
 • . . . Het seizoen 1921-1922 ingezet. Tangolita in de Folies-Bergère De Brusselsche Volksschouwburg heeft het nieuwe tooneelseizoen aangevat met een schitterende opvoering van Tangolita. Het deed vreemd aan, zoo onmiddellijk uit het vaudéville-repertorium van den heer . . .
1937-03-06 In de Volksschouwburg "Folies Bergère": De eerste voorstelling van "Cupido in de Pastorij" van Jaak Ballings (Anon.)
 • . . . In de Volksschouwburg " Folies Bergère ": De eerste voorstelling van "Cupido in de Pastorij" van Jaak Ballings Gisterenavond had te Brussel in den Volksschouwburg . . .
 • . . . Folies Bergère ": De eerste voorstelling van "Cupido in de Pastorij" van Jaak Ballings Gisterenavond had te Brussel in den Volksschouwburg der Kruisvaartenstraat onder een verheugende belangstelling, de eerste opvoering plaats van een nieuw suksesstuk van den populairen Vlaamschen tooneelschrijver Jaak Ballings . Een . . .
 • . . . heeft gekend. En we mogen gerust zeggen dat het stuk zooals Jaak Ballings het thans heeft kunnen aanpassen voor de Brusselschen Volksschouwburg tevens een gansch nieuw uitzicht heeft gekregen. Het oude, gemoedelijke spel heeft niets van zijn zeer gewaardeerde volksche kwaliteiten ingeboet, terwijl aan de inkleeding . . .
 • . . . niets van zijn zeer gewaardeerde volksche kwaliteiten ingeboet, terwijl aan de inkleeding een speciale zorg werd besteed, zoodat de gewone bezoekers van de Volksschouwburg die door den band "Bij Heernonkel" nog niet zagen opvoeren, een heerlijken indruk hebben meegedragen van dit degelijk, tegelijk vermakelijk en ontroerend tooneelspel. De . . .
1919-02-23 In Holland geinterneerd (Anon.)
 • . . . Folies Bergeres "In Holland geïnterneerd" Ik ben anti-annexionist, en allen die gisterenavond in Folies-Bergère deze "première" bijwoonden zijn dat. En ook zij, . . .
 • . . . Folies Bergeres "In Holland geïnterneerd" Ik ben anti-annexionist, en allen die gisterenavond in Folies-Bergère deze "première" bijwoonden zijn dat. En ook zij, die nog zullen komen zien de sentimentele operette "In Holland geïnterneerd" - en dat zullen er . . .
1921-06-26 Majoor Jelap (Anon.)
 • . . . "Majoor Jelap" in de Folies-Bergère Een vaudeville zooals er vele zijn, soms heel geestig, soms een beetje lang. Maar goed gespeeld. De lijst van al de acteurs is . . .
 • . . . Poldi Serel, onverbeterlijk in rollen als Cascade, werd flink ter hand gestaan door Mevr. Paula Dieltjes. Zeer sympathiek dit eerste optreden in den Volksschouwburg : een warme, innige stem en veel temperament. Mevr. De Veerman herinnerde aan haar onvergetelijke creatie van Pelagie, een zeer veelzijdig talent, net zoo goed . . .
1934-01-14 Folies-Bergère: "Kwatta-Soldaten" (D.)
 • . . . Folies-Bergère : "Kwatta-Soldaten" De militaire klucht met zang en dans van Dirk Janse , had Vrijdag veel lachliefhebbers naar de Folies gelokt: . . .
 • . . . Folies-Bergère : "Kwatta-Soldaten" De militaire klucht met zang en dans van Dirk Janse , had Vrijdag veel lachliefhebbers naar de Folies gelokt: en de zaal zat dan ook bomvol. Men kent den inhoud van deze degelijke klucht: Kapitein Degens heeft zijn tante Georgette, schatrijke koloniedame . . .
 • . . . dat goed in elkaar steekt, werkt den heelen duur flink op de lachspieren van de toeschouwers en er werd dan Vrijdag in de Folies-Bergère ook "aan een stuk door" gelachen. De heele bezetting was goed, doch de heer Jan Clercx , die de rol van Knol vertolkte, . . .
1936-09-25 Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel (Anon.)
 • . . . jaar tooneelwerken schrijft, zal naar aanleiding hiervan op Vrijdag e.k. te Brussel worden gevierd. De hr. Ernest Verryck, bestuurder van den Vlaamschen Schouwburg " Folies Bergère " had ons reeds bij ons interview omtrent het nieuwe seizoen in den Volksschouwburg gesproken en het is dan ook voornamelijk aan . . .
 • . . . Ernest Verryck, bestuurder van den Vlaamschen Schouwburg " Folies Bergère " had ons reeds bij ons interview omtrent het nieuwe seizoen in den Volksschouwburg gesproken en het is dan ook voornamelijk aan hem te danken dat deze viering van wellicht den oudsten onzer tooneelschrijvers, die te Brussel werd . . .
 • . . . wellicht den oudsten onzer tooneelschrijvers, die te Brussel werd geboren en sinds zijn jeugdjaren te Rupelmonde verblijft, kan plaats hebben. Aldus zal de Schouwburg der Kruisvaartenstraat ook dit jaar - men herinnert zich het enorm succes der Peter-Benoit -viering in denzelfden schouwburg verleden seizoen - het hare . . .
 • . . . bijbrengen om het Vlaamsch intellectueel leven in de hoofdstad te bevorderen, hetgeen alleszins een zeer sympathiek gebaar is van den bestuurder van de " Folies-Bergère ". Er is namelijk dit: de viering zal gepaard gaan met de creatie te Brussel van een tooneelwerk van Lodewijk Scheltjens e.n. "De . . .
1921-11-01 De telefoonjuffer (Cr.)
 • . . . "De telefoonjuffer". Operette in 3 bedrijven van Cubert , in de Folies Bergère Voor deze operette mogen wij een flinken snok aan het klokzeel geven: zij liet ons het ongemengd genoegen smaken welke alle frische . . .
1929-04-15 Folies-Bergère: "Pelagie" (D.W.)
 • . . . Folies-Bergère : "Pelagie" Voor de zooveelste maal werd dit volksstuk vrijdag in de " Folies " hernomen. De min of meer intellectueele Vlaming, uit de . . .
 • . . . Folies-Bergère : "Pelagie" Voor de zooveelste maal werd dit volksstuk vrijdag in de " Folies " hernomen. De min of meer intellectueele Vlaming, uit de provincie, die voor de eerste maal deze dolle klucht van Pouillon ziet opvoeren, . . .
 • . . . om de lachspieren der toeschouwers van 't begin tot het einde op de proef te stellen. Zoo was het daar Vrijdagavond in de Folies . Een lachbui zonder eind. Mevrouw E. Mertens, die de rol van Pelagie vervulde, was pracht getypeerd en speelde, in woorden dialect en gebaren uitmuntend . . .
 • . . . waren eveneens goed bezet, terwijl regie en orkest verzorgd waren. Woensdag is het de feestavond van "Pelagie" (Mevr. E. Mertens) en in de Folies zal dien avond voorzeker geen enkel plaatsje onbezet blijven. D.W. . . .
1920-05-01 Walzertraum (T.B.)
 • . . . Volksschouwburg " Folies-Bergere ", Brussel: "Walzertraum" "Rare Marus", de weinig verkwikkelijke rare Marus heeft de Folies , waar hij de laatste dagen zijn grove boertigheiden uitkraamde, . . .
 • . . . Volksschouwburg " Folies-Bergere ", Brussel: "Walzertraum" "Rare Marus", de weinig verkwikkelijke rare Marus heeft de Folies , waar hij de laatste dagen zijn grove boertigheiden uitkraamde, verlaten om plaats te maken voor de geestiger personen Joachim XIII, Graaf Lotharius, luitenanten Niki . . .
 • . . . Zuremond, de naieve prinses Helena, hofmeesteres van Binstburg en hupsche Franzi van Oskar Strauss ' pittige operette "Walzertraum". Het gezelschap van de " Folies " heeft dit lieve werk met veel verdienste voor het voetlicht gebracht, alhoewel het nog op eenigen afstand stond van de vertolking die, bijvoorbeeld, de . . .
 • . . . Van Oetrijve maakte van het partijtje van graaf Lotharius wat er van te maken was. Hij blijft steeds een der "favoris" van de " Folies-Bergere ". Zoals E. Stevens de rol van Niki opvatten, waren wij het niet altijd met hem eens. Wij hadden het fijner, meer gestyleerd willen zien. . . .
1922-03-12 De nachtkroeg (Cr.)
 • . . . "De nachtkroeg" in de Folies-Bergere te Brussel Een spel van zonde en kinderleed in vier bedrijven, en een voorspel... Zoo luidt de volledige titel van het stuk. In . . .
 • . . . zonde en kinderleed in vier bedrijven, en een voorspel... Zoo luidt de volledige titel van het stuk. In de laatste tijden heeft de volkschouwburg stellig met een loffelijk doel ons reeds een heele serie stukken van dien aard opgedischt, waarin men een afkeer wekken wil van nachtkroegen en . . .
 • . . . hechte kracht van uitbeeldingen dramatiseeren? Intusschen kunnen we van de vertolking niets dan goeds, en veel goeds zeggen. Met de tooneelkrachten waarover de " Folies Bergère " op heden beschikt, wordt het met elk stuk telkens een nieuw succes. . . .
1919-04-18 Vrije wolken (T.B.)
 • . . . beschaafd en de inhoud diep psychologisch. Geen prulletjes, maar beredeneerde, op een basis rustende ideeën. Een prachtig stuk. Het bestuur van de Brusselsche " Folies-Bergère " heeft goed gezien om door deze poging het laag gezonken artistieke peil van ons tooneel over 't algemeen, te willen verheffen. Het verdient daarvoor . . .
1920-11-01 Opening van den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg (Anon.)
 • . . . links van het tooneel prijkte en die zijn naam en zijn roem aan den Vlaamschen Schouwburg van Brussel verbonden had. De " Folies-Bergère " had Roze Kate een paar dagen te voren weggekaapt; zo viel dan de keuze van het Bestuur op "Wilde Lea" Veel meer dan Roze . . .
1921-10-17 Het Hollandsch Wijfje: operette in 3 bedrijven (Cr.)
 • . . . Volksschouwburg Folies-Bergère . Het Hollandsch Wijfje: operette in 3 bedrijven van Em. Kalman Over de première dezer operette, welke voor de eerste maal . . .
 • . . . maal in Belgie het voetlicht zag, kunne wij in twee woorden onzen indruk samenvatten: hiermede werd wellicht het hoogtepunt bereikt van wat de volksschouwburg ons nog tijdens dit tooneelseizoen zal bieden. Meteen mochten wij met genoegen vaststellen hoe ook in de Kruisvaartenstraat ernstige pogingen worden gedaan . . .
 • . . . van wat de volksschouwburg ons nog tijdens dit tooneelseizoen zal bieden. Meteen mochten wij met genoegen vaststellen hoe ook in de Kruisvaartenstraat ernstige pogingen worden gedaan om het tot een hooger kunstpeil te brengen. Het "Hollandsch Wijfje" is een prinses - want het stuk, hoe volksch . . .
1932-06-05 Mart., Te Brussel: Folies Bergère: "Mijnheer Pastoor bij de Rijken" (Mart.)
 • . . . Te Brussel: Folies Bergère : "Mijnheer Pastoor bij de Rijken" Van Vrijdag 3 tot Donderdag 16 Juni, het groot succes van het Theater Sarah Bernhardt . . .
 • . . . tooneel klaar gemaakt door Andre De Larde en Pierre Chaine . En de heer Verrijcx, die zich inspant om het Folies Bergère -programma zoo aantrekkelijk mogelijk te maken, heeft ons thans de première van "Mijnheer Pastoor bij de Rijken" aangeboden. Zeggen we het maar aanstonds: "Mijnheer . . .
 • . . . een prachtaktrice wil worden. We twijfelen er niet aan of "Mijnheer Pastoor bij de Rijken" wordt een uitgesproken sukses. Een bezoekje aan de " Folies " zal men zich stellig deze week niet beklagen. Om te eindigen houden we er aan hier voorzichtigheidshalve bij te voegen dat het werk voor . . .
1935-02-10 In den Zesden Hemel (M.S.)
 • . . . Folies-Bergere : "In den Zesden Hemel" Moest ooit iemand de noodzakelijkheid aanvoelen een lijn te trekken tusschen operette en blijspel en het spreekt van zelf . . .
 • . . . van de op te bouwen definities van beide tooneelgenres geen beter stuk werden aangewezen dan "In den Zesden Hemel", thans voorgesteld in de " Folies-Bergère ". We laten in het midden of we hier met een operette dan wel met een blijspel te doen hebben en begrijpen allerminst waarom "In . . .
1932-02-28 "Frederika" in de Folies-Bergère (MART)
 • . . . "Frederika" in de Folies-Bergere Bij de honderdste verjaring van het afsterven van Goethe , nu over gansch de beschaafde wereld hulde gebracht wordt aan de nagedachtenis . . .
 • . . . wereld hulde gebracht wordt aan de nagedachtenis van den dichter van "Faust" - dat groote meesterwerk van universeele beteekenis - wil ook de Folies-Bergere dankbaar het hare in deze bekorende Weener-operette zien we inderdaad den jongen Goethe zelf optreden als student te Straatsburg. Hij maakte er kennis met . . .
1929-02-17 Weer een nieuwe Vlaamsche Operette (F.D.R.)
 • . . . Poot , bestuurder van de Kon. Vlaamsche Schouwburg ons enkele prachtige nieuwe stukken liet zien, is het bestuur van de Folies Bergères niet achterwege gebleven, en heeft ons in de twee laatste jaren een paar puike operetten laten genieten, waarvan de schrijvers, componisten en opvoerders . . .
 • . . . operetten laten genieten, waarvan de schrijvers, componisten en opvoerders aller eer hebben en waardoor het intellectueel vlaamsch publiek ook de weg naar de Folies heeft gevonden bij de opvoering ervan. Aanstaande Vrijdag krijgen wij terug een nieuwe oorspronkelijke Vlaamsche Operette: "Het Vrouwtje van Stavoren" door Ja. . . .
1934-04-15 De reis rond de wereld op wieltjes van Doublepat en Patachon (M.S.)
 • . . . Folies Bergere , De reis rond de wereld op wieltjes van Doublepat en Patachon De schouwburg der Kruisvaartenstraat vertoont deze week "De reis . . .
 • . . . Folies Bergere , De reis rond de wereld op wieltjes van Doublepat en Patachon De schouwburg der Kruisvaartenstraat vertoont deze week "De reis rond de Wereld van Doublepat en Patachon" door Jef Orban en Jan Immers , . . .
1935-01-14 In 't Witte Paard (M.S.)
 • . . . Folies-Bergere : Wederopvoering van "In 't Witte Paard" In deze crisistijden zijn er schouwburgen die elk jaar het "Witte Paard" moeten inspannen, omdat dit heel . . .
 • . . . stellig niet het geval voor de inrichting van den h. Verryck, die er waar anderen falen in geslaagd is het tooneelpubliek naar de Kruisvaartenstraat te trekken, maar we willen zeggen dat "Het Witte Paard" sinds jaren een uithangbord is dat evenmin als het hotel in Tyrolen vatbaar blijkt . . .
1922-06-07 Het repertorium van den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel (Cr.)
 • . . . zangspelen op het repertorium gingen gebracht worden, dachten sommigen: Gaat de Vlaamsche Schouwburg hiermede niet in de rapen zitten van de " Folies-Bergère "? En dat deze noviteit niet een fiasco worden? Neen. Een fiasco is het stellig niet geweest. Het is integendeel een succes geworden. En dit . . .
 • . . . Een fiasco is het stellig niet geweest. Het is integendeel een succes geworden. En dit succes berokkende niet het minste nadeel aan de " Folies-Bergère " die met hare operetten, evenals voorheen, bomvolle zalen lokte. Zoo heeft de heer Poot dan o.m. doen opvoeren: het zeer mooie "Liefdelied" . . .
1929-02-24 Volksschouwburg Folies Bergère: "Het Vrouwken van Stavoren" (O.S.)
 • . . . Volksschouwburg Folies Bergère : "Het Vrouwken van Stavoren" Voor een voornaam select publiek ging Vrijdagavond de "première" van het nieuwe "oorspronkelijke Vlaamsche zangspel" zooals de auteur . . .
 • . . . met het "Spinnelied" van Doorntje en het "Zeelied" van Hein is onze Vlaamsche liederschat twee prachtnummers rijker. De heer Kindermans, bestuurder van den Volksschouwburg , verdient het niet alleen onzen dank om ons in de gelegenheid te hebben gesteld kennis te maken met dit heerlijke gewrocht, dat zoo gansch . . .
1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Herman Teirlinck , bij zijne schitterend-geïmproviseerde inleiding tot de letterkundige vertooningen waarover ik het hier hebben wil. Deze vertooningen hebben plaats in de Folies-Bergère , vanwege een Vlaamsch gezelschap bestuurd door den heer Kindermans ; zij worden geleid door de Rotterdammer Arie van den Heuvel die . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Dumas fils, terwijl de " Gaïtés " op de minst-gekleede operette en een op iederen avond volle zaal te sluiten pleegt. Ook de " Folies-Bergère " speelt operettes, maar in het Vlaamsch, en met even-grooten bijval. Over de andere zalen kan ik zwijgen: gij hebt weinig aan beloften. Dan aan . . .
1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
 • . . . wijzen op een Vlaamsche tooneelonderneeming te Brussel, die met den dag belangrijker en interessanter wordt. Daar is te Brussel een Vlaamse Volksschouwburg, de " Folies Bergère ". Oh, nog niet zoo heel lang. Vroeger werd daar natuurlijk Fransch gespeeld en het gold trouwens voor een onomstootbaar feit, dat in onze . . .
 • . . . trouwens voor een onomstootbaar feit, dat in onze hoofdstad een tweede Vlaamsche schouwburg niet leefbaar is. De heer Kindermans, de directeur van bedoelde " Folies ", heeft gedurende het afgeloopen tooneelseizoen een schitterend attest van het tegenovergestelde gegeven en wist nu zelfs, door een goed verzorgd naseizoen, de belangstelling voor . . .
 • . . . beheerscht, om zoo te zeggen op een ander, een hooger plan wordt gesteld. Ik moet hieraan toevoegen, dat het vaste gezelschap van de " Folies Bergère ", waaronder zeer goede krachten zijn als Vaernewijck, Van Outrijne, Manon, Latour, Laroche in een kleurige omgeving stak -- wat trouwens telkens bij het . . .
 • . . . bedoeling van den heer Kindermans, meer en meer tot proefnemingen in dien zin over te gaan en, als wij weten, welkdanig publiek den Volkschouwburg bezocht, mogen wij zeggen, dat zulk plan, hier meer dan gelijk waar anders, opvoedende waarde heeft. Zelfs zou voormelde directie er aan denken, volledige . . .
 • . . . het streven van het bestuur niet veronachtzamen, te moer daar het beste er van te hopen is voor naaste toekomst -- en de " Folies Bergère " is dan ook ten slotte het eenige theater te Brussel, waar de vele touristen uit Noord-Nederland hun taal hooren spreken, een prettigen avond . . .