Advanced Search found 11 item(s) featuring "Jac. Ballings"

1928 Cyriel Verschaeve: Twee legendespelen (Lode Monteyne)
 • . . . door Anton van de Velde , van «Fra Angelico» door Jef Crick en van «'t Lievevrouwken en de Herdersknaap» door Jac. Ballings . Een bepaalde afbakening van dit herlevend genre is, natuurlijk, niet vast te stellen. Het meest typische, en wellicht ook het best-geslaagde, want uitmuntend . . .
1937-03-06 In de Volksschouwburg "Folies Bergère": De eerste voorstelling van "Cupido in de Pastorij" van Jaak Ballings (Anon.)
 • . . . In de Volksschouwburg " Folies Bergère ": De eerste voorstelling van "Cupido in de Pastorij" van Jaak Ballings Gisterenavond had te Brussel in den Volksschouwburg der Kruisvaartenstraat onder een verheugende belangstelling, de eerste opvoering plaats van een nieuw . . .
 • . . . den Volksschouwburg der Kruisvaartenstraat onder een verheugende belangstelling, de eerste opvoering plaats van een nieuw suksesstuk van den populairen Vlaamschen tooneelschrijver Jaak Ballings . Een nieuw stuk is wellicht te veel gezegd daar het feitelijk een omwerking is van Ballings ' gekend zeer gemoedelijk tooneelspel: "Bij . . .
 • . . . den populairen Vlaamschen tooneelschrijver Jaak Ballings . Een nieuw stuk is wellicht te veel gezegd daar het feitelijk een omwerking is van Ballings ' gekend zeer gemoedelijk tooneelspel: "Bij Heernonkel", doch een suksesstuk is het alleszins naar thans is gebleken na de eerste opvoering, die werkelijk een reusachtig . . .
 • . . . thans is gebleken na de eerste opvoering, die werkelijk een reusachtig sukses heeft gekend. En we mogen gerust zeggen dat het stuk zooals Jaak Ballings het thans heeft kunnen aanpassen voor de Brusselschen Volksschouwburg tevens een gansch nieuw uitzicht heeft gekregen. Het oude, gemoedelijke spel heeft . . .
 • . . . rollen waren overigens in goede handen en werden in uitmuntende voorwaarden vertolkt. Deze eerste voorsteling werd bijgewoond door den schrijver, de populairen tooneelauteur Jaak Ballings . Achter elk der bedrijven werd telkens stormachtig toegejuicht. Het was een reusachtig succes. Wij komen in een volgend nummer breedvoeriger op deze voorstelling . . .
1929-02-17 Weer een nieuwe Vlaamsche Operette (F.D.R.)
 • . . . Folies heeft gevonden bij de opvoering ervan. Aanstaande Vrijdag krijgen wij terug een nieuwe oorspronkelijke Vlaamsche Operette: "Het Vrouwtje van Stavoren" door Ja. Ballings , muziek van den heer Marcel Poot . Oorspronkelijk eigenaardig, dit is: van eigen vinding zijnde libretto. Inderdaad! Ja. Ballings , schrijver . . .
 • . . . door Ja. Ballings , muziek van den heer Marcel Poot . Oorspronkelijk eigenaardig, dit is: van eigen vinding zijnde libretto. Inderdaad! Ja. Ballings , schrijver van "Onze Lieve Vrouwken en de Herdersknaap", "Het Zondige Dorp", "Ravels' Ondergang", "Het Huis in de Schaduw", "De Breede Baan" van een . . .
 • . . . dicht: Den dwazen voorspoed magh haar geenssins baten niet. Maer zal ten lesten hun noch brengen in 't verdriet. Een passend motto voor Ballings ' "Vrouwtje", knappen kerel die uit een tragisch gegeven een dramatisch, boeiend, luchtig fijn zangspel weet te dichten, waarop Marcel Poot , den jongen . . .
1938-11-30 Het realistisch Tooneel: Jac. Ballings (Willem Putman)
 • . . . JAC. BALLINGS . Jac. Ballings is de auteur van honderd en één kluchten, drama's, liedjes, die sinds jaren in al de tooneelzalen van . . .
 • . . . JAC. BALLINGS . Jac. Ballings is de auteur van honderd en één kluchten, drama's, liedjes, die sinds jaren in al de tooneelzalen van het Vlaamsche land triomfeeren en . . .
 • . . . te loochenen dat de zoogenaamde periode van «windstilte» hem gunstig is geweest. En het ware onbillijk dit uitsluitelijk aan de windstilte te wijten. Jac. Ballings is nog wat méér dan een handig tooneelman. Zeker oogenblik bezette hij met zijn persoonlijkheid nagenoeg het heele Vlaamsche speelplan. Meer. Hij drong . . .
 • . . . nog niet zeker er geene te vergeten. Laat ik mij dus beperken tot een paar voorbeelden, die het meest representief de schrijfwijze van Ballings vertegenwoordigen. In zijn poging tot het bestijgen van een hooger geestelijk en literair plan is ongetwijfeld de eerste stap geweest: «DE DORPSPOEET». De heer . . .
 • . . . heer Poot opende voor dit stuk de deuren van den schouwburg der Lakenstraat . Het was in 't begin van Ballings ' opgang -- en het is zeker een van zijn beste stukken gebleven. Het onderwerp is van weinig belang, en slechts gelegenheid tot het typeeren . . .
 • . . . samen wonen, de ruwe Dore die speculeert op de beurs, en de zachtzinnige Mane, die in 't geniep versjes schrijft, onschuldige rijmpjes zooals Ballings zelf er heel zeker honderden heeft gemaakt. Tusschen beide broers staat het teedere nichtje, en dit drietal doet wel even denken aan
 • . . . honderden heeft gemaakt. Tusschen beide broers staat het teedere nichtje, en dit drietal doet wel even denken aan Maurits Sabbe 's «Bietje». Ballings lengt helaas het geval meer uit. Maar zijn menschen leven. Ze boeien door rake gezegden, vertellen vriendelijke wijsheid zooals men ze pleegt te lezen . . .
 • . . . hij zich niet goed meer herinnert of hij zijn oorsprong heeft gevonden in de smart of in het plezier... Al de stukken van Ballings zijn nagenoeg op dit zelfde stramien geweven. Het een had meer bijval dan het andere, maar ik meen te mogen zeggen dat geen gestegen . . .
 • . . . ik nog in het bijzonder vermelden : BIJ HEERONKEL» en «HET LAMMEKEN», zijn twee stukken die ongetwijfeld het meest bijval kregen, en waarin Ballings ' vaardigheid in het schetsen van «tooneeltypen» het best tot uiting is gekomen. Dit is dankbaar werk voor bedreven spelers. En elke «beste speler» van . . .
 • . . . eens dien pastoor en dat goedmoedig «Lammeken» te vertolken. Dat is telkens met bijval gebeurd. Ook vanwege die innige en gezellige sfeer, die Ballings in zijn stukken kan doen leven. Het zijn zoovele beeldekens van innige dorpsche gemoedelijkheid. En bij poozen licht Ballings het doek dezer gemoedelijkheid op, . . .
1924-01-29 Het eerste expressionistisch tooneel in Vlaanderen (Paul Kenis)
 • . . . Noordstation, ontmoeten wij een talrijke groep bekenden: letterkundigen, dagbladschrijvers en tooneel-liefhebbers: Fernand Toussaint , bestuurder Poot met de heeren Magdelijns en Colassin, Jaak Ballings , van Hoogenbeemt, dr. Karel Geerts. enz. enz. Te Thienen zelf vinden wij de drie schuldigen zelfs: Willem Putman , Karel . . .
1929-02-24 Volksschouwburg Folies Bergère: "Het Vrouwken van Stavoren" (O.S.)
 • . . . Voor een voornaam select publiek ging Vrijdagavond de "première" van het nieuwe "oorspronkelijke Vlaamsche zangspel" zooals de auteur het heeft gedoopt - van Jac Ballings met muziek van Marcel Poot - wel een bewijs dat met belangstelling door allen naar dit gewrocht van deze twee eigen . . .
 • . . . veel weg. Misschien ligt daar wel eene tekortkoming in, dat zoo weinig aan de leuke zijde werd gedaan, wat ons van dien humoristische Ballings wel eenigszins verwondert. Alleen de rol van Dirk, de broer van "het vrouwken van Stavoren" in volmaakten toon en zonder de minste charge door . . .
 • . . . van spanning, al komt het einde wel wat plots en de ontknooping gemakkelijk. In dit werk, vindt men weer de krachtige techniek van Ballings , zooals hij ze reeds liet blijken in zoovele tooneelstukken van blijvende waarde. Een legendespel, moet het ook heeten, en als slotindruk droegen we mee . . .
 • . . . alle avonden te 8 uur en Zondag namiddagvoorstelling te 3 uur 15 "Het Vrouwken van Stavoren". Oorspronkelijk Vlaamsch zangspel in 4 bedrijven door Jac. Ballings . Muziek van Marcel Poot . . . .
1931-12-01 Te Antwerpen: Nederlandsche Schouwburg: Opvoering van "Bij Heernonkel" door Jac Ballings (J.V.G.)
 • . . . Te Antwerpen: Nederlandsche Schouwburg : Opvoering van "Bij Heernonkel" door Jac Ballings Jac Ballings , die ongetwijfeld de vruchtbaarste, en tevens ook de meest gespeelde Vlaamsche tooneelschrijver is, heeft eindelijk toch de poorten . . .
 • . . . Te Antwerpen: Nederlandsche Schouwburg : Opvoering van "Bij Heernonkel" door Jac Ballings Jac Ballings , die ongetwijfeld de vruchtbaarste, en tevens ook de meest gespeelde Vlaamsche tooneelschrijver is, heeft eindelijk toch de poorten van den Antwerpschen . . .
 • . . . meer dan sympathieken bijval onthaald heeft. Er hing inderdaad voortdurend verrassing in de zaal, vermoedelijk omdat de toeschouwers zoo iets van den veelschrijver Ballings niet verwacht hadden, en dat zal dan [???] wel de reden geweest zijn waarom de stevige toejuichingen niet tot laaiend enthousiasme oversloegen. Wij zouden . . .
 • . . . was het voor ons dubbel verheugend, dat "Bij Heernonkel" zoo gunstig onthaald werd. Het ligt verre van ons om dit jongste product van Jac. Ballings als een meesterwerk te doen doorgaan. Daarvoor mist het vooral gebondenheid in zijn opzet. Het gegeven is inderdaad wel wat schraal om drie . . .
 • . . . drie bedrijven te vullen, maar de manier van uitwerken vergoedt ten volle datgene wat uit tekortkoming van ander zijde zou kunnen voortspruiten. Trouwens Ballings is een optimist, en al zijne werken druipen over toegevingen aan den smaak van het groote publiek dat in den schouwburg hoofdzakelijk uitspanning komt . . .
 • . . . uitspanning komt zoeken. Waarom zouden wij dan ook niet zijn werk met dezelfde frissche opgewektheid en met een milden lach ontvangen. Kunnen wij Ballings niet eene plaats inruimen in onze literatuur, die gelijk staat met deze die andere auteurs in hun genre innemen, en moeten wij dan niet . . .
 • . . . in onze literatuur, die gelijk staat met deze die andere auteurs in hun genre innemen, en moeten wij dan niet volmondig erkennen dat Ballings alleen staat in zijn optimisme en daarbij drommels zeer stevig staat in deze eenzaamheid, die niet zijne schuld is. "Bij Heernonkel" is feitelijk eene . . .
 • . . . b.v. is de verhouding van Heernonkel's nichtje, Vonneken, met hare stiefmoeder Judith van dien aard, dat daaruit veel meer zou kunnen groeien dan Ballings er van gemaakt heeft, en ook van het optreden van Judith, die Heernonkel's zuster is, wordt niet al het mogelijke dramatisch effekt getrokken. De . . .
 • . . . te aanvaarden, waar zij twijfel koestert omtrent zijne godsdienstige overtuiging - maar die slechts oppervlakkig aangeroerd worden. Het blijft echter een sterkte van Ballings om de optredende personnages met zulke weinig details te kunnen uitteekenen, en van zijne technische vaardigheid in constructie en dialogeering is "Bij Heernonkel" een . . .
1928-04-28 Jef Crick: "Fra Angelico" (Lode Monteyne)
 • . . . moeder verbonden wordt met het beeld der bovenaardsche Moeder. Verder gaat de verwantschap met stukken als deze van Timmermans en van Jac. Ballings niet. Levend in de nabijheid van de schilders, wier gewrochten hij verklaarde in niet meer te tellen studies, kon het bijna niet anders . . .
1928 Jac. Ballings: "Van 't Lievevrouwken en de Herdersknaap" (Lode Monteyne)
 • . . . II. Jac. Ballings «VAN 'T LIEVEVROUWKEN EN DE HERDERSKNAAP» II. Jac. Ballings «VAN 'T LIEVEVROUWKEN EN DE HERDERSKNAAP» Met het werk van . . .
 • . . . II. Jac. Ballings «VAN 'T LIEVEVROUWKEN EN DE HERDERSKNAAP» II. Jac. Ballings «VAN 'T LIEVEVROUWKEN EN DE HERDERSKNAAP» Met het werk van Timmermans en Veterman staat het spel van
 • . . . Jac. Ballings «VAN 'T LIEVEVROUWKEN EN DE HERDERSKNAAP» Met het werk van Timmermans en Veterman staat het spel van Jac. Ballings «'t Lievevrouwken en de Herdersknaap» in eenig verband. Beide spelen zijn inderdaad als het ware geschreven ter verheerlijking van Haar, die -- zooals . . .
 • . . . niet, vermits hij hoofdzakelijk bekommerd bleek om het aanwenden van de folkloristische kleurtjes, die er te schitteren lagen op zijn rijk palet. En Jac. Ballings , die in de mystiek enkel de werkzaamheid zoekt van een dramatisch element, dat zich aan de oppervlakte van het gebeuren openbaart, doet zich . . .
 • . . . wèl het geval is voor de verzen van August Van Cauwelaert , geeft het tooneelspel van Timmermans niet den indruk. Jac. Ballings hecht hoofdzakelijk, doch niet uitsluitelijk, beteekenis aan de uiterlijke handeling. Het innigst blijft hij in de twee zijluiken van zijn triptiek, omdat daar . . .
 • . . . van berouw. Hem wacht de genade. Maar het meisje, dat hij bemint, wil haar offer brengen. Voor hem is zij voor eeuwig verloren. Ballings heeft dit geval behandeld met de handigheid, die hem eigen is en waarvan hij voortdurend blijken gaf in de tallooze spelen van allerlei aard, . . .
 • . . . inbreuk maakt op de logische ontwikkeling der feiten, bereikt hij pakkende effecten, die een kinderlijk-vroom publiek niet ongevoelig zullen laten. De kunst van Ballings blijft in dit legendespel van «'t Lievevrouwken en de Herdersknaap» nog vlak en ondiep. Uit den eenvoud van den herdersknaap en uit het wonderlijk . . .
 • . . . toch een sfeer van bovenaardschheid had kunnen weven, zoodat de toeschouwer van het wonderbaarlijke een innigeren indruk had ondergaan. In het stuk van Ballings is niet werkzaam deze niet met woorden te bepalen kracht, die het onzegbare aanvoelen laat, die de hemelen doet opengaan of de aarde splijten, . . .
 • . . . in de verzen van Gezelle -- zelfs in luttele tafereelen van een stuk als «En waar de sterre bleef stille staan...» Ballings ' woorden begrenzen heel duidelijk de wereld der gevoelens en gedachten, die hij scheppen wil. Ze behouden den inhoud, welken zij voor elken mensch met . . .
 • . . . Dergelijk opzet te bereiken gaat niet met talent alleen. Daarvoor hoeft de kunstenaar de Genade te ontmoeten. Misschien gebeurt ook dat den schrijver Ballings eens. Nog bleef de invloed van het patronage tooneel op hem nawerken, doch reeds maakte hij zich los uit de atmosfeer van geestdoodende veelschrijverij, . . .
 • . . . en bruist, en achter het fonddoek de wijde wereld deinst. Het voetlicht en de schermen begrenzen wel degelijk zijn visie, beperken zijn scheppingen. Ballings heeft echter talent genoeg om ook deze banden te breken. . . .
1938-11-30 Het realistisch tooneel: Frans Demers (Willem Putman)
 • . . . een lichteren toon gehouden, maar alweer «knap» speelwerk. Begrijpelijk is Demers dan ook de eenige geweest, met Janssens en Ballings , die, gedurende de zoogenaamde periode van windstilte genade vinden mocht in de oogen der officieele schouwburgdirectie's. Zijn stukken kregen vaak goed onthaal. Wellicht heeft . . .
1929-01-14 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Dorpspoëet" en "Escurial" (F.D.R.)
 • . . . Schouwburg : "De Dorpspoëet" en "Escurial" Bestuurder Jan Poot vergastte Zaterdagavond zijn "gewoon" publiek met twee nieuw stukken: "De Dorpspoëet" van Gira Ballings en "Escurial" van Michel de Ghelderode , vertaald door heer Jan Poot . Deze beide stukken zullen a.s. Donderdag ook opgevoerd . . .