Advanced Search found 101 item(s) featuring "Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen"

1932-04-30 K.N.S. "Poliche" door Henry Bataille (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel K.N.S. «Poliche» door Henry Bataille . De naam G. Cauwenbergh weer op de affiche. Zij het dan ook slechts als . . .
 • . . . De naam G. Cauwenbergh weer op de affiche. Zij het dan ook slechts als vertaler, toch voert deze naam bij den K.N.S. weer dien verouderderden geest van het oppervlakkige boulevardgenre in, waaraan pas de komst van Dr. de Gruyter een eind kwam stellen. Men . . .
1935-03-17 K.N.S. "Volpone", door Ben Jonson (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel K.N.S. "Volpone" door Ben Jonson . De glansrijkste voorstelling van het seizoen. Doorstaat inzake taalschoon inzake Ben Jonson de vergelijking . . .
1933-12-16 Ned. Schouwburg. "Marijke" door D. De Gruyter (Victor J. Brunclair)
 • . . . TOONEEL NED. SCHOUWBURG . «Maryke» DOOR D. DE GRUYTER Weet een bakvisch niet, welke tribulaties er moeten volvoerd worden, om te komen tot . . .
 • . . . optreden wel eens, te zere in charge verviel. Wie wat levensblije humor wil warmen, vond beslist deze week zijne gading in den K.N.S. V.J.B. . . .
1933-12-02 K.N.S. "Juffrouw Kerkmuis" door L. Fodor (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel K.N.S. «Juffrouw Kerkmuis» door L. Fodor Het Rotterdamsch Hofstadtooneel heeft dit blijsijpel in Antwerpen reeds vertoond en ons gezelschap . . .
1932-01-23 "De mannen van 't water" door L. Scheltjens en "Fanny en haar familie" door Jérome K. Jérome (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel K.N.S. «De Mannen van 't Water» door L. Scheltjens «Fanny en haar Familie» door Jerome Als huldeblijk aan
1933-09-22 De vrienden van de Kon. Nederland. Schouwburg. Dr. J. A. Goris over «HAMLET» (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel De vrienden van de Kon. Nederland. Schouwburg Dr. J. A. Goris over «HAMLET» De heer Dr Couvreur spreekt het woord vooraf en omschrijft de doelstelling . . .
 • . . . en omschrijft de doelstelling van deze Vereeniging, die er in de naaste toekomst zorg voor zal dragen, dat al de voorstellingen in den K.N.S. door toonaangevende persoonlijkheden zullen worden ingeleid. Vervolgens geeft directeur W. Benoy inlichtingen over zijn repertoire. Eindelijk gaat men dan tot de eigenlijke . . .
1934-03-03 K.N.S. "Krelis Louwen" door P. Langendijs en "Zomeravond" door G. Martens (Victor J. Brunclair)
 • . . . K.N.S. «Krelis Louwen» door P. Van Langendijs . «Zomeravond» door G. Martens . W. Benoy kwam op den gelukkigen inval . . .
1934-01-13 Kon. Nederl. Schouwburg, "De genoegens van het toeval" door R. Benjamin (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel Kon. Nederl. Schouwburg «De Genoegens van het toeval» door R. Benjamin . Het gegeven moge nogal gemakkelijk en oppervlakkig uitvallen, toch . . .
1933-03-18 K.N.S.: "Voor Zonsondergang" door Gerhart Hauptmann (Victor J. Brunclair)
 • . . . K.N.S. «VOOR ZONSONDERGANG» door Gerhart Hauptmann De reeditie van «Schakels» die, al draagt ze de handteekening van Hauptmann , kan toch het . . .
1932-01-02 K.N.S. "Primerose" door De Caillavet en De Flers (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel K.N.S. «Primerose» door de Caillavet en de Flers Wij toegrijpen niet, waarom aan de instudeering van dit soffige ding zooveel tijd . . .
 • . . . vol onnatuurlijke zinswendingen. Als in die richting niets degelijkers te ontdekken is, dan schakele men de boulevardiers maar voor goed uit bij den K.N.S. Het kunstpeil zal door de toepassing van dien wijzen maatregel zeer zeker stijgen. V.J.B. K. Ned. Schouwburg . Zaterdag 2 januari . . .
 • . . . goed uit bij den K.N.S. Het kunstpeil zal door de toepassing van dien wijzen maatregel zeer zeker stijgen. V.J.B. K. Ned. Schouwburg . Zaterdag 2 januari . . .
1934-03-10 K.N.S. Robert Bertram en C. door H. Heyermans (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel K.N.S. Robert Bertram en C. door H. Heyermans Wij kunnen niet zeggen dat de moderne tooneelbewerking van Heyermans . . .
1933-04-15 K.N.S. "oompje heeft gedroomd" door Dostojewsky (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel K.N.S. «Oompje heeft gedroomd» door F.J. Dostojewski den onsterfelijken Rus waarheidsgetrouw en genietbaar voor het tooneel bewerkt, op een paar passussen . . .
1934-01-06 Ned. Schouwburg: "De Parnassus" door Flers en Caillavet (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel Ned. Schouwburg «De Parnassus» door De Flers en Caillavet De humor ligt niet gelijkmatig over dit stuk uitgestrooid. . . .
1929-03-25 Nieuwsjes uit de tooneelwereld (J.B.)
 • . . . artikel van Rip ( August Monet ) verscheen in zijn weekblad "Het Antwerpsch Tooneel" waarin de smart der artisten van den Nederlandschen Schouwburg over het ontijdig afsterven van den vereerden Dr. O. De Gruyter als geveinsd wordt voorgesteld en dat diep beleedigend is voor . . .
 • . . . Dr. O. De Gruyter als geveinsd wordt voorgesteld en dat diep beleedigend is voor de nagedachtenis van den bestuurder van de Nederlandschen Schouwburg . Twee der jongste acteurs van den schouwburg , nl. de heeren Joris Diels en Jozef Gevers hebben daarop verleden Zondag . . .
 • . . . en dat diep beleedigend is voor de nagedachtenis van den bestuurder van de Nederlandschen Schouwburg . Twee der jongste acteurs van den schouwburg , nl. de heeren Joris Diels en Jozef Gevers hebben daarop verleden Zondag toen de akelige hoofdredacteur van "De Nieuwe Gazet" in den . . .
 • . . . de heeren Joris Diels en Jozef Gevers hebben daarop verleden Zondag toen de akelige hoofdredacteur van "De Nieuwe Gazet" in den schouwburg was deze uit naam hunner kollega's bij den kraag gevat en gepoogd hem aan de deur gezet. Uit hoffelijkheid voor de dame van
 • . . . Rip die haren vent beschermde werd het voornemen slechts onvolledig uitgevoerd. Volgende protestmotie werd openbaar gemaakt: "De dames en heeren artisten van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg , in vergadering van 19 maart stemmen volgende motie: Teekenen hevig protest aan tegen het artikel verschenen in "Het Antwerpsch Tooneel" van 16 . . .
1933-03 Kon. Nederl. Schouwburg, "Een heldendorp" door Jos Janssen (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel K.N.S. Een heldendorp door Jos Janssen . Het stuk van Janssen is veeleer een politieke revue, die ons met 15 . . .
1931-10-17 Kon. Nederlandsche Schouwburg: "In Voorarrest" (Victor J. Brunclair)
 • . . . Kon. Nederlandsche Schouwburg «In Voorarrest» door Alsberg en Hesse . Wij kunnen niet goed inzien welken maatstaf de heer
1930-04-19 Kon. Nederl. Schouwburg; "De diktator" door Jules Romains (Brunclair)
 • . . . Tooneel KON. NEDERL. SCHOUWBURG. "De diktator", door Jules Romains . De auteur van "Knock" heeft met dit nieuwe werk een zeer scherp dialogenstuk geleverd, . . .
1923-01-16 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg: "De Vlinder" van Bernard Shaw (P.)
 • . . . Koninklijke Nederlandsche Schouwburg : "De Vlinder" van Bernard Shaw Meneer Shaw heeft ons een avond zijn gewoon spuitwater geschonken. Heel prettig, . . .
1933-12-09 K.N.S.: "De Zaak Dreyfus" door Hans Rehfisch en W. Herzog (Victor J. Brunclair)
 • . . . K.N.S. "De zaak Dreyfus" door Hans J. Rehfisch en W. Herzog De schrijvers hebben ongetwijfeld heel wat ambachtelijke knapheid aan . . .
1931-10-06 De Gebroeders Karamazov (J.V.G.)
 • . . . Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen. Heropvoering van "De gebroeders Karamazov" door Dostojevski Dank zij hare gedurige en onvermoeide inspanning is de directie van . . .
 • . . . Antwerpen. Heropvoering van "De gebroeders Karamazov" door Dostojevski Dank zij hare gedurige en onvermoeide inspanning is de directie van den Nederlandschen Schouwburg er stilaan toegekomen, een min of meer aannemelijk repertorium samen te stellen, waarvan wij reeds in de eerste maand van dit nieuwe seizoen . . .
 • . . . heropvoering van Dostojevetis "Karamazov" dat tot dit repertorium behoort, verschaft inderdaad de gelegenheid aan de leden en het bestuur van den schouwburg om na de geleverde inspanning van de drie eerste weken even op adem te komen en de in uitzicht gestelde opvoeringen met meer zorg . . .
 • . . . al ontgroend, in vergelijking met zijne prestatie van het vorig jaar, die het begin was van zijne werkzaamheden bij het gezelschap van dezen schouwburg . De dames van Santvoort en Wassermann lieten zich hier even sterk als voorheen gelden, terwijl wij uit de talrijke nevenbezetting nog gaarne wijzen op . . .
1923-01-24 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Een huwelijk door Lodewijk XV, door A. Dumas (P.)
 • . . . Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg : Een huwelijk door Lodewijk XV, door A. Dumas Men kan schouwburgvertooningen in twee categorieën rangschikken: zij die vervelen en . . .
1934-05-25 De ridder van den Kousenband (L.V.G.)
 • . . . Te Antwerpen, Koninklijke Nederlandsche Schouwburg . Opvoering van "De ridder van den Kousenband" door Henk Bakker Alhoewel het tooneelseizoen, en thans ook het naseizoen ten . . .
1928-10-12 "De komedie van het geluk" in de Nederlandse Schouwburg, Antwerpen (Paul de Mont)
 • . . . «De Komedie van het Geluk » in de Nederlandse Schouwburg, Antwerpen . EVREÏNOV hoort met Andrejev e.a. tot de russiese schrijvers, die voor de oorlog naam, ja wereldfaam verworven . . .
1923-01-09 Nederlandsche Schouwburg: "De Revisor" van N.W. Gogolj (P.)
 • . . . Nederlandsche Schouwburg : "De Revisor" van N.W. Gogolj Wie zich haar het patroon van Tolstoi 's en Gorki 's verhalen Rusland . . .
1938-11-30 Na "Tooneelgroei" (Willem Putman)
 • . . . dat belangstelling waard was. Zoo zal de lezer in het bijzonder bemerken dat ik slechts bij gelegenheid gewaag over het gezelschap van den koninklijken Nederlandschen Schouwburg van Antwerpen, dat nochtans juist gedurende de hier behandelde periode een zeldzamen en algemeen gewaardeerden bloei heeft gekend. Dit is voor een . . .
1936-05-19 't Is wreed in de wereld (J.V.G.)
 • . . . Te Antwerpen, Koninklijke Nederlandsche Schouwburg . Opvoering "'t Is wreed in de wereld", Door G. Delattin Wij voelen ons bijna gedwongen even geërgerd te zijn . . .
1936-05-09 Het Zevende Gebod (Estheticus)
 • . . . Slotvertooning in den Koninklijke Nederlandsche Schouwburg : "Het Zevende Gebod" door Heyermans Het tooneeljaar is voor de zooveelste maal ten einde. Vooraleer zijn verlofperiode aan te . . .
 • . . . sloten nauw aan bij het geheel zonder scheuring. Deze laatste volksvertooning aan halve prijzen is een succes geweest op gansch de lijn: de schouwburg was bomvol geloopen. Een weldoende aanmoediging voor het aanstaande seizoen, dat met de komende schoone dagen zal bebroed worden. . . .
1935-01-07 Robbedoes (J.V.G.)
 • . . . Te Antwerpen, Koninklijke Nederlandsche Schouwburg . Opvoering van "Robbedoes" 't Nieuwe jaar wordt door de directie met een genoeglijke en gezellige avond ingezet, die voor alle toeschouwers . . .
1933-11-25 Ned. Schouwburg. "Fanny" door M. Pagnol (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel Ned. Schouwburg . «Fanny» door M. Pagnol . Was «Marius» de uitbeelding van een kleurrijk havenbeeld, in al zijn zuidelijke eigenaardigheid, «FANNY» . . .
1924-08-25 Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" (Willem Putman)
 • . . . worden vastgesteld als blijde resultaat van zijn moedig en bewust optreden. Sinds Dr. De Gruyter tot bestuurder benoemd werd van den Koninklijken Vlaamschen schouwburg te Antwerpen bleef zijn gezelschap nog bestaan en vervolgde zijn kunstreizen -- ditmaal onder leiding van Lieven de Gruyter -- maar stilaan . . .
1925-01-16 Tooneel te Brussel: Herman Heijermans (Anon.)
 • . . . nagedachtenis van Herman Heijermans is hier gehuldigd door een vertooning van Ahasverus en De meid, vertolkt door het gezelschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg en georganiseerd door het Verbond der Brusselsche Tooneelmaatschappijen , de Vereeniging van Letterkundigen en den Bond van Vlaamsche tooneelschrijvers . Hiervoor . . .
1931-10-16 Te Brussel: "De Gebroeders Karamazov" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg (H.B.)
 • . . . gansch het huidig gezelschap van den Kon. Vl. Schouwburg tegen deze opgaaf net zoo goed opgewassen is als dat van den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen waar het stuk triomfen schijnt te hebben beleefd. De spelers hebben zich weliswaar ingespannen om, met de middelen waarover zij beschikken, . . .
1934-05-08 De Bultenaar (J.V.G.)
 • . . . Te Antwerpen, Koninklijke Nederlandsche schouwburg : "De Bultenaar" door Bourgeois en Féval De verwachtingen die het Consortium der Artisten gebouwd heeft op . . .
 • . . . zou gevoeld hebben. Deze voorstelling stond onder de leiding van Joris Diels die naar hartelust in het rommelige schermen-magazijn van den schouwburg had mogen putten en er in slaagde passende decors samen te stellen. Om de atmosfeer van het sombere drama te verwekken, heeft hij ook . . .
1932-01-16 K.N.S. "Liliom" door Franz Molnar (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel K.N.S. «Liliom» door Franz Molnar Wij kunnen niet vinden dat deze legende aan den roem, van Molnar luister zal . . .
1930-02-24 Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van Sofokles "Antigone" (V.G.)
 • . . . Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van Sofokles "Antigone" Men zou kunnen vermoeden dat in deze tragedie de figuur van Antigone alles overwegend . . .
1936-05-20 Vorstenschool (Estheticus)
 • . . . regisseur de fundamenteele regels der logika wil toepassen, dan dient hij zoo'n stuk in den romantischen stijl te spelen. Het gezelschap van de Koninklijken Nederlandschen Schouwburg van Antwerpen heeft dan ook o.i. grotendeels in deze richting gewerkt en gelukkig de romantiek niet met het melodramatische verward. Voor de . . .
1937-02-09 De Figurant van de Opera (Jacques Van Ginneken)
 • . . . Te Antwerpen, Koninklijke Nederlandsche Schouwburg . Opvoering van "De Figurant van de Opera" door Alfred Savoir Men mag bezwaarlijk verwachten de kurve van het repertorium . . .
1931-10-31 Kon. Nederlandsche Schouwburg: "Souper", "Een, twee, drie" door F. Molnar (Victor J. Brunclair)
 • . . . Kon. Nederlandsche Schouwburg «Souper», «Een, twee, drie» door F. Molnar . Deze Molnar -avond is een heusche triomf geworden. Het was een . . .
 • . . . in vinnig tempo. Allen waren zeer rolvast en het samenspel klopte als een bus. Met zulk een duivelschen brio hebben wij op den K.N.S. nooit zien spelen. Voor een eerste voorstelling was dit volmaakt werk. Ook hadden de spelers als het doek viel een ovatie in ontvangst te . . .
1934-01-30 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "Vier dagen uit het leven van een onfatsoenlijk meisje", door R. Bernauer en R. Oesterreicher (J.V.G.)
 • . . . Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg : Opvoering van "Vier dagen uit het leven van een onfatsoenlijk meisje", door R. Bernauer en R. Oesterreicher . . .
1930-03-17 "De Wonderdoktoor" in den Kon. Vl. Schouwburg (W.R.)
 • . . . weken kon men makkelijk opmaken, dat de opvoeringen van het blijspel "De Wonderdoktoor" van den Adinkerkschen tooneelschrijver-tolbediende Jos. Janssen , in den Koninklijken Nederlanschen Schouwburg te Antwerpen, een kleine sympathieke furie zou worden. Reeds stelt dit succeswerk den bijval van "Stopseltje" in den schaduw. Het bestuur van . . .
1932-11-25 De creatie van "De niet-ingebeelde zieken" door Ernest W. Schmidt (Anon.)
 • . . . Tooneel Kon. Nederl. Schouwburg De creatie van de niet-ingebeelde zieken door Ernest W. Schmidt Tijdens mijn interview met den heer
1927-04-05 Doolhof der Liefde (J.)
 • . . . Nederlandsche schouwburg , Opvoering van "Doolhof der Liefde" door H. Sturm Het heeft er den schijn van of de directie van den
 • . . . schouwburg , Opvoering van "Doolhof der Liefde" door H. Sturm Het heeft er den schijn van of de directie van den Nederlandsche Schouwburg lelijk in nesten zit om een degelijk en speelbaar lever-de-rideau te ontdekken. Langen tijd werden de éénakters van Schnitzler aangesproken, met . . .
1927 "De Nibelungen" in den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
 • . . . " De Nibelungen " in den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen In den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen had verleden Zaterdag de «première» plaats van het eerste deel der . . .
 • . . . " De Nibelungen " in den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen In den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen had verleden Zaterdag de «première» plaats van het eerste deel der «Nibelungen», door Fr. Hebbel . Het Nibelungen-epos kon niet . . .
1931-11-23 Nederlandsche Schouwburg: Heropvoering van "De Opgaande Zon" van H. Heyermans (J.V.G.)
 • . . . Nederlandsche Schouwburg : Heropvoering van "De Opgaande Zon" van H. Heyermans Den voortdurenden bijval die de Molnar -werken blijven genieten, was voor . . .
 • . . . gegeven. Zij struikelt in [???] angsten voor de toekomst, vergeet zijn lach, zijn "onverwoestbaar blijven" - hij blijft staan". Het gezelschap van den Schouwburg heeft er zijne eer op gelegd, om de woorden van den auteur niet te beschamen, waar deze in het tweede bedrijf zegt dat bij . . .
1937 De Lucifer van Joris Diels (Willem Putman)
 • . . . Maar in zijn geheel was het een glanzend attest van het voorname peil, dat onder directie van Joris Diels , door den Nederlandschen Schouwburg van Antwerpen is bereikt. In het kader van de feestelijkheden ter gelegenheid der hoogdagen van de Vlaamsche letteren is deze vertooning van «Lucifer» . . .
 • . . . Vondel 's vers. Dit vers heeft zijn eigen rhythme. Men verwekt slechts schade, wanneer men het geweld doet. De directie van den Antwerpschen Schouwburg heeft dit begrepen en zoo werden dezen keer alle factoren, de regie ( Ben Royaards ), het décor (Jan Brusselmans), de muziek (
1930-12-10 Russomanie (Victor J. Brunclair)
 • . . . een uitdrukkingsmedium, geen voorwerp van verafgoding. Bewijs daarvoor is dat de "Gebroeders Karamazov" naar de meening van mijn Slavischen kameraad hier op den Ned. Schouwburg met een maximum Russische raspotentie werd gespeeld, ook al was de taal Nederlandsch. Men weet het van onze Westerwereld hebben de Russen slechts . . .
1937-03-06 "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel (Anon.)
 • . . . een gebeurtenis zijn. De regie ervan wordt waargenomen door Gust Maes . De h. Rudolf Dubois treedt op als gast. In den Kon. Ned. Schouwburg te Antwerpen en ook te Gent heeft de opvoering van dit meesterlijk en aangrijpend werk een triomf beleefd. Brussel zal niet voor . . .
1924-10-08 Het Vlaamsch Volkstooneel (Anon.)
 • . . . te geven, zonder meer. Dat kon Katholiek Vlaanderen ten slotte niet bevredigen. Terwijl Dr. de Gruyter overging als tooneelbestuurder aan den Nederlandsche Stadsschouwburg van Antwerpen , werd er gewerkt om het " Vlaamsch Volkstooneel " op modern-katholieke basis her-in te richten. Die levensvernieuwing van ons Vlaamsch tooneel en . . .
1932-04-26 Door mijn luidspreker. Les in dictie (Victor J. Brunclair)
 • . . . initiatief is ontstaan als protest, tegen wat door de gijli(e)dioten wordt genoemd het "Jordaansch gerochel", d.w.z. de uitingswijze van onze spelers op den K.N.S. Een zeer speciaal fonetiek stelsel zal daarbij worden ingevoerd, om aan te tonen dat het kaaskopsch nog wat anders is dan het Vlaamsch. De . . .
1932-01-25 Nederlandsche Schouwburg Antwerpen: Opvoering van "Het Standbeeld van Generaal Regan" (George A. Birmingham) (J.V.G)
 • . . . Nederlandsche Schouwburg Antwerpen: Opvoering van "Het Standbeeld van Generaal Regan" ( George A. Birmingham ) Het is ons niet mogelijk te beoordeelen welke verhoudingen . . .
 • . . . van Generaal Regan" ( George A. Birmingham ) Het is ons niet mogelijk te beoordeelen welke verhoudingen eene mislukte opvoering in den Antwerpschen Schouwburg kan aannemen. In de laatste jaren waren mislukkingen niet erg talrijk, maar wij betwijfelen het of er eene zoo overtuigend kan zijn als deze . . .
1922-03-07 Kon. Ned. Schouwburg Antwerpen: "Kwakzalvers" (M.)
 • . . . Kon. Ned. Schouwburg Antwerpen : "Kwakzalvers" Er is niet veel nieuws onder de zon. En zeker niet op het gebied van blijspel. Wie zich aan . . .
1931-09-19 Veel leven om niets, door W. Shakespeare (Victor J. Brunclair)
 • . . . Kon. Nederlandsche Schouwburg VEEL LEVEN OM NIETS, door W. Shakespeare De inleidingslezingen, die door de Volksuniversiteit Herman Van den Reeck worden gericht, . . .
 • . . . in scherp reliëf wist te stellen. Een welverdiend applaus viel den redenaar ten deel. Vooraf had de Heer W. Benoy, bestuurder bij de K.N.S. een woord gesproken over het a.s. seizoen en allen aangezet zijn schouwburg te steunen. Naar de verklaringen van den bestuurder te oordeelen, zal dit . . .
 • . . . tekst tot daaruit een wemeling van kleurige raketten deer regende. Dansen en muziek waren bescheiden zooals het hoorde. Een triomfantelijke inzet voor den K.N.S. V.J.B . . . .
1932-02-02 Nederlandsche Schouwburg: Eerste opvoering van "Eva" door Frans Demers (J.V.G.)
 • . . . Nederlandsche Schouwburg : Eerste opvoering van "Eva" door Frans Demers Na de mislukking der vorige week, kan men thans de première van "Eva" . . .
1933-06-16 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg. Nabeschouwingen over het afgelopen seizoen (Victor J. Brunclair)
 • . . . KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHOUWBURG NABESCHOUWINGEN OVER HET VERLOOPEN SEIZOEN Sommige tooneelbladen trachten de substantieele armoede van hun beschouwingen over het speelseizoen op den
 • . . . KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHOUWBURG NABESCHOUWINGEN OVER HET VERLOOPEN SEIZOEN Sommige tooneelbladen trachten de substantieele armoede van hun beschouwingen over het speelseizoen op den K.N.S. te verhelen door clichédruk, waardoor de voornaamste speelmomenten van de vertoonde stukken weer in de herinnering worden wakker geroepen. Wij zullen die bladen Op . . .
 • . . . hij voor de bijpassing van zijn nadeelig saldo gedurende het a. s. seizoen zijn nut zou kunnen trekken. B.v. het programma van den schouwburg . Het wordt eerst en vooral doodgekonkurreerd door de bestaande tooneelbladen. De praktische wenk dien wij den heer Benoy gelven is des te . . .
 • . . . betreffend het theaterwezen up to date weet te zijn, zingen deze bladen hun zwanenzang. Wij weten, bij ervaring, hoe het secretariaat van den schouwburg bereidwillig alle gewenschte inlichtingen verstrekt aan de tooneelbladen. Vul er uw programma mee, directeur, en daar komt een bron van inkomsten voor u open. . . .
1934-01-23 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "De Smeltkroes" door Israël Zangwill (J.V.G.)
 • . . . Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg : Opvoering van "De Smeltkroes" door Israël Zangwill Na de voorstellingen van "De Zaak Dreyfus", die het verhoopte sukses niet . . .
1932-01-22 Nederlandsche Schouwburg: Opvoeringen van "Mannen van 't Water" door Lode Scheltjens en van "Fanny en haar familie" door Jerome K. Jerome (V.G.)
 • . . . Nederlandsche Schouwburg : Opvoeringen van "Mannen van 't Water" door Lode Scheltjens en van "Fanny en haar familie" door Jerome K. Jerome . . .
1938-11-30 Het realistisch tooneel: Jos Janssen (Willem Putman)
 • . . . -- toen, even na Dr De Gruyter 's afsterven, Lode Monteyne gemeld blijspel wilde aanbevelen aan de directie van den Antwerpschen stadsschouwburg , met het gevolg dat het een bijval zonder voorgaande behaalde, en een tiental weken op het affiche bleef. Het stugge en zoo grillige . . .
 • . . . men pleegt «realisme» te heeten. Laat ik er bij voegen dat dit stuk met echten brio verdedigd werd. De première was voor den Nederlandschen schouwburg van Antwerpen volop wat men noemt: een schoone avond. . . .
1931-09-26 K.N.S. "Marius" door M. Pagnol (Victor J. Brunclair)
 • . . . TOONEEL K.N.S. «Marius» door M. Pagnol Wij zagen dit stuk destijds in het « Théatre de Paris ». De indruk, dien . . .
 • . . . Pagnol 's aandeel per slot slechts gering zou overblijven. Uit wat voorafgaat kan men merken, dat wij met een scherpe dosis skepsis naar den K.N.S. zijn gegaan, om de première van dit stuk bij te wonen. Temeer, daar wij van de Fransche opvoering een letterlijk onvergetelijken indruk hebben meegedragen, . . .
1932-12-02 Kon. Nederl. Schouwburg, "Souper" door Frans Molnar (Victor J. Brunclair)
 • . . . Souper door Frans Molnar Een Molnar avond is altijd één bekoring. Maar als wij het bezoekersaantal van den K.N.S. bij deze herneming als norm mogen aanvaarden, lijkt de «vogue» van dezen auteur eerder afgestompt. Wij weten dat de theaterleiding hier staat voor een . . .
 • . . . en droef, en er is alleen nog zijn vrouw die over zijn schouder neigt. Het is altijd om te beven als op den K.N.S. chic en voornaam moet worden gedaan. Laat ons toegeven, dat ditmaal dit highlifetooneel maathoudend werd vertolkt. Ed. Gorlé was een onberispelijke gastheer, korrekt tot . . .
1931-09-21 Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van "Marius" door Marcel Pagnol (J.V.G.)
 • . . . Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van "Marius" door Marcel Pagnol Met den auteur van "Marius" hebben wij tijdens het vorig seizoen in . . .
1933-09-29 In den Kon. Ned. Schouwburg. "De goede fee" door Franz Molnar (Victor J. Brunclair)
 • . . . IN DEN KON. NED. SCHOUWBURG «DE GOEDE FEE», door FRANZ MOLNAR . Men heeft dit stuk van Molnar vergeleken bij «Juffrouw Kerkmuis» dat . . .
1930-02 "Een volksvijand" van Ibsen, in de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen (Robert Erkens)
 • . . . Tooneel «Een volksvijand» Van Ibsen , In de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen . Voor de opvoering van dit stuk kon men zich afvragen hoe het Nieuwe Volkstooneel het ging klaar spelen . . .
1929-02-27 Dr. J.O. De Gruyter (Victor J. Brunclair)
 • . . . DE GRUYTER (Bij den 5den verjaardag van zijn overlijden -- 27 Februarie 1929) Nu in het homogeen gebleven gezelschap van den K.N.S. de nawerking voelbaar is van dr. de Gruyter 's stijlstreven, kan pas in vollen omvang worden bepaald, dat deze persoonlijkheid voor ons tooneelwezen . . .
 • . . . werken van de hedendaagsche tooneelletterkunde, en deze kultuurprestatie was zonder voorgaande hier in Vlaanderen, omdat dr. de Gruyter meteen vermocht den K.N.S. te Antwerpen op peil te brengen met buitenlandsche gezelschappen. Dit is een verdienste van kapitaal belang, die we hem kunnen aanschrijven. Ook als spelleider . . .
 • . . . magistraat heeft dr. de Gruyter zich, zonder goed gevolg evenwel, steeds beijverd de simpele waarheid te doen ingang vinden dat de K.N.S. geen vermakelijkheidsinstelling is, maar een kultuurinstituut dat dienstig is aan de gemeenschap ten zelfden titel als bibliotheken en muzea, dat er bijgevolg niet kon . . .
 • . . . Het was zijn meening, dat met het beschamende stelsel der subsidies moest worden afgebroken, en dat de gemeenschap, d.w.z. de openbare diensten, de K.N.S. zou openstellen voor iedereen, zooals bibliotheken en muzea. Het was ook zijn oordeel, dat waar de tooneelspeler arbeidt aan de geestelijke voorlichting van zijn . . .
 • . . . zal hij de nagedachtenis van zijn voorganger niet alleen op piëteitvolle, maar praktische wijze hebben gediend ten bate van het kultuurinstituut dat onze K.N.S. worden moet in dienst van en voor onze Vlaamsche gemeenschap. . . .
1937-02-16 Eva Bonheur (Jacques Van Ginneken)
 • . . . Nederlandsche Schouwburg. Opvoering van "Eva Bonheur" door H. Heyermans Het heeft er allen schijn van of de directie van den K.N.S. na één enkele mislukking van het eene uiterste naar het andere overloopt. Op dit oogenblik heeft men blijkbaar alle blij- en kluchtspelen van het . . .
1932-11-11 Koninkl. Ned. Schouwburg; "De Simoen" door H.R. Lenormand (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel Kon. Ned. Schouwburg De Simoen door H. R. Lenormand Ik beschik over geen cartotheek, en evenmin gevoel ik de behoefte mijn . . .
1932-09-16 "Intimiteiten" door het Hofstad-tooneel (Victor J. Brunclair)
 • . . . haar zoo vroeg ontgoocheld bruidje in alle soberheid te vertolken, hield de huiltooneelen nog moderato afgestemd. Dick van Veen, die destijds voor ons K.N.S. -gezelschap een heusche aanwinst was, hebben wij met genoegen teruggezien. Zijn confectie-Engelschman stond daar volkomen gaaf afgelijnd, met de blufferigheid en het tikje lafheid van . . .
1933-06-30 Kon. Nederl. Schouwburg. Nabeschouwingen over het verloopen seizoen (Anon.)
 • . . . KON. NEDERL. SCHOUWBURG NABESCHOUWINGEN OVER HET VERLOOPEN SEIZOEN Waar de onaanzienlijkste bioscoop zijn faam hooghoudt door stelselmatige reclame, zien wij dat de
 • . . . KON. NEDERL. SCHOUWBURG NABESCHOUWINGEN OVER HET VERLOOPEN SEIZOEN Waar de onaanzienlijkste bioscoop zijn faam hooghoudt door stelselmatige reclame, zien wij dat de K.N.S. zich in dit opzicht onbetuigd laat. In een vorig artikel hebben wij aangetoond, welke rol een gewiktst publiciteitschef zou kunnen spelen, met het oog . . .
 • . . . zou kunnen spelen, met het oog op de reorganisatie van het schouwburgprogramma en de advertenties. Nu kunnen wij even nagaan hoe hij de K.N.S. door reclame naar buiten zou kunnen propageeren. 1. -- Sandwichmen met strooibiljetten. -- Deze zendelingen van de kunst hebben een waar apostolaat te verrichten. . . .
 • . . . het bewijs geleverd, dat de kritiek daar gevoerd wordt door vrijbiljettenjagers. Van zekere zijde wordt betoogd, dat de pers uitvoerige artikels aan den K.N.S. moet wijden. Als de pers daartoe wil overgaan is dat haar zaak. Naar ons oordeel echter, zou de heer W. Benoy wijs . . .
1933-07-07 De uitslag van ons referendum: eenige antwoorden (Victor J. Brunclair)
 • . . . De Uitslag van ons Referendum EENIGE ANTWOORDEN VICTOR J. BRUNCLAIR dichter, roman- en tooneelschrijver; recensent voor den Kon. Ned. Schouwburg aan dit blad. Wij hebben ons altijd verzet tegen de huldiging van het taalbeginsel in kunstaangelegenheden. Het praedicaat «Vlaamsche» Opera is nonsens. . . .
1933-01-13 Kon. Nederl. Schouwburg, "'n Zomerzotheid" door Cissy van Marxveldt (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel Kon. Nederl. Schouwburg 'N ZOMERZOTHEID door Cissy van Marxveldt Uit het werk van Cissy van Marxveldt waait ons een . . .
1933-05-26 Kon. Nederl. Schouwburg, "De doofpot" door Jaap Van der Poll (Victor J. Brunclair)
 • . . . Kon. Nederl. Schouwburg "De Doofpot" door Jaap Van der Poll Dit stuk is wat ik noemen zou een diepe hulde aan Z. M. . . .
1932-01-08 De Gijli(e)dioten (Victor J. Brunclair)
 • . . . Door mijn Luidspreker DE GIJLI(E)DIOTEN Zoo ongeveer zou Aug. Monet zijn artikel betitelen, moest hij inzake den N. S. onze meening omtrent je en jij deelen. Maar vermits hij nu aan de andere zijde van de strijdlijn staat krijgen wij uit zijn . . .
 • . . . moet volstaan om Aug. Monet van het onhoudbare zijner stelling te overtuigen. Door bepaalde lui wordt op den bestuurder van de K.N.S. stille drukking uitgeoefend, opdat hij zijn theater vervlaamsche. Dat is nu de eenige vorm van vervlaamsching, die wij verwerpelijk achten. De K.N.S. . . .
 • . . . K.N.S. stille drukking uitgeoefend, opdat hij zijn theater vervlaamsche. Dat is nu de eenige vorm van vervlaamsching, die wij verwerpelijk achten. De K.N.S. is geen wijktheater, wel een kultuurinstituut, een taalakademie. Men is het vrijwel eens dat de oorspronkelijk Nederlandsche stukken onder het teeken van «jij» en . . .
1928-02-10 "Vadertje Langbeen" door Het Nieuwe Tooneel, uit Gent (Paul de Mont)
 • . . . minderwaardig. De Gruyter streeft er naar om de toneeltekniek in Vlaanderen tot europees peil op te voeren -- en wat zijn Nederlandse Schouwburg betreft is dit al lang een voltrokken feit, -- De Meester ijvert integendeel om in het europees toneelkompleks de Vlaamse speelstijl . . .
1931-12-01 Te Antwerpen: Nederlandsche Schouwburg: Opvoering van "Bij Heernonkel" door Jac Ballings (J.V.G.)
 • . . . Te Antwerpen: Nederlandsche Schouwburg : Opvoering van "Bij Heernonkel" door Jac Ballings Jac Ballings , die ongetwijfeld de vruchtbaarste, en tevens ook de meest . . .
 • . . . Jac Ballings , die ongetwijfeld de vruchtbaarste, en tevens ook de meest gespeelde Vlaamsche tooneelschrijver is, heeft eindelijk toch de poorten van den Antwerpschen stadsschouwburg voor een van zijne werken zien opengaang. Voor de première van zijn "Heernonkel" bestond er eene zeer belangrijke belangstelling, die zijn werk met . . .
1939-07 HET TWEE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1918-19 (August Monet)
 • . . . weerstaan aan alle verzoeken — aan alle drukking langs verschillende kanten zelfs — om den schouwburg te heropenen. Zelfs het argument, dat de Nederlandsche Schouwburg wel doorspeelde — en schitterende zaken maakte — was er voor hem géén. En ook niet voor 't Stadhuis. Het gebouw van de . . .
1933-03-17 Ter nagedachtenis van Dr. J.O. de Gruyter (Victor J. Brunclair)
 • . . . zij de leiding van de Gruyter . Alleen reeds om deze twee eigenschappen juichten wij de Gruyter 's benoeming bij den K.N.S. luidruchtig toe. Met de homogeneiteit van ons eerste gesproken tooneel liep het toen zoo'n vaart niet. In veel gevallen zelfs was het een ware . . .
 • . . . en dat hij op dit gebied duchtig heeft moeten slag leveren. Binnen een betrekkelijk korte tijdspanne is hij er evenwel in geslaagd, den K.N.S. om te vormen tot een taalinstituut dat als een criterium gelden kon. Met vaste hand dreef hij ook een strakke stijltucht op zijn gezelschap . . .
 • . . . die hij zijn gezelschap wist in te prenten, ontrolde voor den toeschouwer frescos van zeldzaam mooie taalplastiek. Onder zijne leiding onderging dus de K.N.S. een grondige hervorming. De eenige grief, die hem kon worden aangerekend, en hier werd de philologie een slechte geleider, was dat de insceneering zelf . . .
1939-07 Een Toonbeeld van Vlaamsche Beschaving, in: Flor Alpaerts, Antwerpen, 1941 (August Monet)
 • . . . verband tusschen Flor Alpaerts , zooals hij, nu straks vijf en dertig jaar geleden, bezit nam van den nederigen dirigentenstoel in onzen Koninklijken Nederlandschen Schouwburg en den bestuurder van ons Koninklijk Vlaamsch Conservatorium , die nu op 't aftreden staat. En vanwààr nu de verbinding van deze . . .
 • . . . Schubert ? Hiérvandaan: dat toen Flor Alpaerts , onder het nieuwe bestuur van de heeren Delattin en Van Laer, tot kapelmeester in den Nederlandschen Schouwburg aangesteld was, en hij het wel twintig man sterke draken-tremolo-orkest door een dubbelen quator had vervangen, hij steeds de ruimste plaats op zijn . . .
 • . . . groot symfonisch gedicht, Psyche, maar vooral aan de muziek die hij schreef voor de opvoeringen van Oscar Wildes Salomé in den Nederlandschen Schouwburg . De dans der zeven sluiers van Richard Strauss zèlf, hoe opboeiend ook in zijn bloeiend-krioelende kaleidoscopie en zijn formidabele . . .
1933-08-11 Het openluchttheater te Brasschaat. "Elckerlyc" en de danseres Akarova (Anon.)
 • . . . H. Douliez) wier warmtonig geluid, andermaal vol expressieve intonaties zat. Wij spraken vroeger reeds den wensch uit, Mevr. Doeliez; die sporadisch, in den K.N.S. te Antwerpen optrad definitief aan dit gezelschap te zien verbinden, en wij herhalen hier dezen wensch. Nu bij den heer W. Benoy . . .
 • . . . met scherp scenisch inzicht en zin voor tooneelplastiek heeft gekomponeerd. Het licht-klavier werd effektvol bespeeld door den heer de Combe, hoofdelektrieker van den Nederlandschen Schouwburg . Dit lommerrijke openluchttheater , waarvan de steile deuren hemelwaarts klimmen als kathedraalzuilen, heeft zich uitzonderlijk tot de vertolking van mysteriespelen, en wij . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
 • . . . Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy Interview met den heer Willem Benoy : Bestuurder van den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen. Wij waren dezer dagen in de gelegenheid den actieven bestuurder van den Stadschouwburg te ontmoeten en maakten hiervan gaarne . . .
 • . . . Willem Benoy : Bestuurder van den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen. Wij waren dezer dagen in de gelegenheid den actieven bestuurder van den Stadschouwburg te ontmoeten en maakten hiervan gaarne gebruik om van hem een en ander over het aanstaande tooneelseizoen te vernemen. M. Willem Benoy . . .
 • . . . en Croisset ), "De Opgaande Zon" ( Herman Heyermans ), terwijl een wederopvoering van "De Paradijsvloek" ( Laudy ), die voor den Nederlandschen Schouwburg eene eerste opvoering zou zijn, niet uitgesloten is. Uit den verderen loop van ons gesprek, vernamen wij verder nog dat Ch. . . .
 • . . . Brouwer na, die door Louis Belloy vervangen wordt, onveranderd bewaard blijft. Onze lezers zullen kunnen vaststellen dat de bestuurder van den Nederlanschen Schouwburg druk bezig is om een beteekenisvol repertorium vast te stellen. Wanneer de verwezenlijking van zijne plannen onverminderd kan geschieden, zal hij met recht . . .
1937-01-13 De Klucht van den braven Moordenaar (J.V.G.)
 • . . . Koninklijke Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen. Creatie vln "De Klucht van den braven Moordenaar", door Jos. Janssens . In een inleidend artikel tot zijn . . .
 • . . . en te beven, telkens wanneer zij er toe besluiten een nieuw oorspronkelijk werk op te voeren. Wij wenschen echter de directeur van den K.N.S. niet te volgen, wanneer zij de toeschouwers zoo nadrukkelijk aanbeveelt niet aan de "De Wonderdoktoor" te denken, wanneer zij naar "De klucht van den . . .
 • . . . tooneel geroepen, waar hem te midden zijner vertolkers eene hartelijke ovatie te beurt viel. Aan "De Klucht van de braven Moordenaar" heeft de K.N.S. een nieuw succeswerk, dat naar onze meening eene lange reeks opvoeringen te gemoet gaat. . . .
1933-03-31 Kon. Nederlandsche Schouwburg; De koopman van Venetië door W. Shakespeare (Victor J. Brunclair)
 • . . . Kon. Nederlandsche Schouwburg De Koopman van venetië door W. Shakespeare Een werk van Shakespeare is steeds een festijn. Ook al is . . .
1924-10-04 Marieken van Nijmegen in "De Nieuwe Spieghel", Brussel (Willem Putman)
 • . . . Johan De Meester jr. nu lauweren plukken, wijl Dr. De Gruyter zijn beschavende werking voortzet als bestuurder van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen . Daar hield hij stand ondanks een kleingeestige percampagne, waarop ik niet te insisteeren heb, omdat ik hoop, . . .
 • . . . boek eene volledige geschiedenis zijn van het na-oorlogsch tooneelleven in Vlaanderen, dan zou het ontbreken van eenig verslag over de vertooningen in des Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen, een groote leemte beteekenen, maar dit boek heeft niet zulke pretentie's. De lezer vindt hier slechts gebundeld allerlei indrukken na belangrijke . . .
1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
 • . . . De plannen van Dr J.-O. De Gruyter : Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen We meldden reeds dat de heer Jan Oscar De Gruyter , doctor in de letteren, leider van 't . . .
 • . . . destijds leider van Vlaamsche tooneelgroepen aan 't front , door het schepencollege van Antwerpen als kandidaat werd voorgedragen voor het bestuurschap van den Nederlandschen Schouwburg . We ontvingen een afschrift van den brief door hem gericht aan het schepencollege, dat luidt als volgt: " Er schijnt met het komend . . .
 • . . . terwijl de rijkste inkleeding vaak niets anders is dan een pralerigzinnestreelende bemanteling van immerlijke hol- en voosheid. Het is mijn overtuiging; dat de Konkl. Ned. Schouwburg , genietende van de voordeelen en toelagen, die hem door het huidige lastenboek worden verzekerd, aan de rechtmatige verwachtingen, waaraan de eerste Vlaamsche . . .
1934-12-29 Vraaggesprek met Victor J. Brunclair (Victor J. Brunclair)
 • . . . «Het Tooneel» vernam dat U den Heer W. Benoy een tooneelwerk hebt ter inzage gestuurd met het oog op gebeurlijke monteering in den K.N.S. ANTWOORD : Het is niet de eerste maal dat ik overga tot dit initiatief, dat voor de Vlaamsche tooneelschrijvers stilaan gewaagd gaat lijken. De . . .
 • . . . en inkeert tot het nihil, waaruit hij verscheen, verder luyden van elken dag. VRAAG: Meent U dat «De Nieuwe Souffleur» het bij den K.N.S. doen zou? ANTWOORD: Ik heb het speciaal voor die instelling geschreven, gedreven door de bedenking dat in dezen tijd, aan noode zwaar, een uitstapje . . .
1929 Contra Politiek Toneel (Victor J. Brunclair)
 • . . . een zijdelings doelwit, dat de zuivere esthetiek negeert. Het goede spoor loopt dood. Schouwburgen die aan de leiding zouden moeten staan zoals de K.N.S. te Antwerpen, laten het werk van Dr. J.O. de Gruyter tot een bouwval neerstuiken, de avantgarde met haar stokkepaardje van "politieke kunst" . . .
1939-07 HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 (August Monet)
 • . . . door Emiel Wambach , namens het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium , door den heer Louis Bertrijn , namens het gezelschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg , door den heer Willem Schepmans, namens de Volksmaatschappijen, eindelijk door Fee Derickx, namens heel het personeel van het Huis. Waarna
1926-06-26 HAMLET TE GENT I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . op het oogenblik dat Dr. de Gruyter , die definitief aan philologie en onderwijs den rug had toegekeerd, tot bestuurder van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te Antwerpen werd benoemd. Doch hij had het goede zaad uitgestrooid: het kiemde heel Vlaanderen door. Zijn werk werd overgenomen, gij weet . . .
1933-07-14 Kon. Nederl. Schouwburg: Een Enkwest (Victor J. Brunclair)
 • . . . KON NEDERL. SCHOUWBURG Een Enkwest Mijn goede vriend Victor de Ruyter opent een enkwest over de toekomstmogelijkheden van ons Nationaal Tooneel. Hij heeft . . .
 • . . . De Ruyter , neem toch de beantwoorders van uw enkwest niet voor waarzeggers en weerprofeten. II. V.: Wat mag van den K.N.S. als eersten schouwburg in Vlaanderen met het oog op de kultureele toekomst van ons volk worden verwacht? A. : Dat er degelijk werk dégelijk . . .
 • . . . van ons volk worden verwacht? A. : Dat er degelijk werk dégelijk zou worden gespeeld. V. : Wat is de rol van den K.N.S. ? A. : Tooneelspelen. V. : Is een schouwburg die beantwoordt aan den door U gestelden eisch leefbaar? A. : U meent levensvatbaar? . . .
 • . . . Is een schouwburg die beantwoordt aan den door U gestelden eisch leefbaar? A. : U meent levensvatbaar? Ja gewis. V. : Moet de K.N.S. op eigen kracht kunnen leven? A. : Liefst ja, maar eventueel ook neen. V. : Indien niet, moet hij dan als een nationaal . . .
 • . . . straat interesseert mij het toegepaste speelstelsel niet. Als er een degelijk werk wordt voorgebracht ga ik kijken. V. : Vindt U dat de K.N.S. ook in de Zomermaanden zou moeten spelen? A. : Zeer zeker. Maar dan eerst de gulden bonbondoos afgebroken, en gezorgd voor een frissche zaal . . .
 • . . . heer Benoy zal U daarop kunnen antwoorden. Hij kent toch ebbe en vloed van zijn publiek. V. : Mogen in den K.N.S. ook dilettantenvoorstellingen gehouden worden? A.: Waarom niet, als zij het gewone repertoire niet verdringen. V. : Moeten dilettant en vereenigingen officieel worden gesteund? A. . . .
 • . . . niet, als zij het gewone repertoire niet verdringen. V. : Moeten dilettant en vereenigingen officieel worden gesteund? A. : Inzake steun mag de K.N.S. wel de eerste kans krijgen, niet? V. V. : Moet de K.N.S. naast het loopende repertoire ook een vast klassiek repertoire . . .
 • . . . worden gesteund? A. : Inzake steun mag de K.N.S. wel de eerste kans krijgen, niet? V. V. : Moet de K.N.S. naast het loopende repertoire ook een vast klassiek repertoire vormen? A. : Een vaste stukkenreeks voor bestendige jaarlijksche hernemingen bepalen lijkt mij ongewenscht. Maar . . .
 • . . . hernemingen bepalen lijkt mij ongewenscht. Maar er moet jaarlijks met volle grepen in het klassieke repertoire worden geput. V. : Hoe moet de K.N.S. het ontstaan van een Vlaamsch repertoire in de hand werken? A. : Heelemaal geen taak voor den schouwburg. Als Zuidnederlandsche schrijvers degelijk werk schrijven, . . .
 • . . . door dit pompeus praedicaat bedoelt is waarschijnlijk gala. Nee, geen gala. Dat is toch maar voor matuvus. VIII. V. : Moet de K.N.S. de bioscoop in het genre van reklame volgen of moet hij andere wegen kiezen? Dewelke? A. : Een andere weg is bijv. het maken . . .
 • . . . : Een andere weg is bijv. het maken van reclame in de bioscopen. IX. V. : Biedt de inrichting van den K.N.S. voldoende comfort aan ons publiek? A. : Wat voor een vraag! Wie wandelt graag door spelonken? V. : Is de aanblik van den schouwburgingang . . .
 • . . . weg? A. : Ik ken alleen schouwburgbezoekers. Proletariaat is een meetingterm. Wil de Ruyter het Marxparool wijzigen in: Proletariërs, bezoekt den K.N.S. ? V. : Kan uit syndicaten of vereenigingen publiek worden gerekruteerd? A. : Een schouwburgbezoeker, die syndicalist is, moet als zoodanig natuurlijk niet worden geweerd. . . .
 • . . . latere vorming in te werken. V. : Waarom wordt de schooljeugd bijv. wel den weg naar de Zoo geleerd en niet naar den K.N.S. ? A. : De animalische vergelijking is voor onzen schouwburg niet bepaald vleiend. De K.N.S. is, mocht de Ruyter er . . .
 • . . . Zoo geleerd en niet naar den K.N.S. ? A. : De animalische vergelijking is voor onzen schouwburg niet bepaald vleiend. De K.N.S. is, mocht de Ruyter er aan twijfelen, oneindig meer waard dan een diergaarde. V. : Hebt U bepaalde suggesties met het oog . . .
1933-04-07 Kon. Ned. Schouwburg, "De Cycloon" door Somerset Maughan (Victor J. Brunclair)
 • . . . Kon. Nederl. Schouwburg "De Cycloon" door Somerset Maughan . Men heeft naar aanleiding van dit werk, en zonder inacht te nemen dat iedere . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . zijn zoo lang trouwe kameraad toe, en uit de geestige rede van Dr De Gruyter , die daarop uit naam van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg het woord nam, hebben wij bijzonder déze constatatie onthouden dat... «de Vlaamsche Opera zoowat de éénige instelling was, waarop de . . .
1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
 • . . . "wij" moet men dan verstaan zijn vrienden en medewerkers uit Antwerpen. Wie De Gruyter alleen benaderd heeft als directeur van den Kon. Ned. Schouwburg te Antwerpen bezit slechts een nietig fragment van zijn levensbeeld en loopt het gevaar over den "mensch" een onvolledig of zelfs een . . .
 • . . . schoonheid en kennis, maar in de hoop met de verworven kultuur de Vlaamsche gemeenschap te verrijken." De Gruyter placht van den schouwburg te Antwerpen te spreken als van een bolwerk van Nederlandsche cultuur. De tragedie van het Vlaamsche volk begint op het einde van de 16e . . .
1933-02-17 Voor den gongslag. "Een heldendorp" door Jos Janssen (Victor J. Brunclair)
 • . . . Koninklijke Nederl. Schouwburg Voor den Gongslag "Een heldendorp " door Jos Janssen Met belangstelling werd tegemoetgezien, wat deze jonge auteur, die met . . .
1925-04-04 Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . Théâtre du Marais " staan, vooral dank zij een beeldige enscèneering, op een veel hooger peil en zelfs in den ouden schermen-rommel van onzen Koninklijken Nederlandschen wist Arie Van den Heuvel onlangs bij de opvoering van "Le Sculpteur de masques" ( Crommelynck ) heel wat méér te . . .
1932 Koninkl. Nederl. Schouwburg; Na de opvoering van "Onkruid" door J. Kwapilovas (Victor J. Brunclair)
 • . . . KON. NEDERL. SCHOUWBURG Na de opvoering van "Onkruid" door J. Kwapilovas Hoe klakkeloos en onkritisch den repertoriumkeus bij den K.N.S. . . .
 • . . . KON. NEDERL. SCHOUWBURG Na de opvoering van "Onkruid" door J. Kwapilovas Hoe klakkeloos en onkritisch den repertoriumkeus bij den K.N.S. wordt waargenomen, blijkt andermaal uit de opvoering van dit werk «Onkruid», die ons des te onbegrijpelijker voorkomt, wijl de Tjechische tooneelletterkunde, waaruit het voor . . .
1939-07 HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 (August Monet)
 • . . . zéér schralen troost voor hen : dat de Fransche Opera toen voor een verlies van wel 180.000 frank stond en de Nederlandsche Schouwburg voor een van 60.000 ! Maar zij gaven zich daarom niet gewonnen. Zelfs nóg niet, toen de Jobstijding kwam, dat het Gouvernement zijn . . .
1932-12-23 Tooneel, Kon. Nederl. Schouwburg. "Elias weet het beter" door J. Swerling en E. Robinson (Anon.)
 • . . . Kon. Ned. Schouwburg Elias weet het beter door J. Swerling en E. Robinson Om de kas te stijven, is het . . .
 • . . . dit werk op te drijven. Het is vrij gemakkelijk zich te verlaten op «men zegge het voort». Nu weten wij wel, dat de K.N.S. er geen publiciteitschef kan op nahouden, maar er mocht toch worden verwacht dat de directie dit sukses algeheel zou uitbaten. Was een tweede speelweek . . .
1938-11-30 Dr. J.O. De Gruyter (Willem Putman)
 • . . . beroepsartisten vormen, je moet beginnen met ze 'n behoorlijk bestaan te verzekeren..." -- "Laat ik 'n vraag stellen aan den directeur van den Antwerpschen Schouwburg . Welke zijn zijn toekomstplannen ?" -- "Wat bedoel je ? Mijn persoonlijk ideaal ?" De Gruyter strekt zich even uit in . . .
1926 Cyriel Buysse: "Het Gezin van Paemel" (Lode Monteyne)
 • . . . landgenooten gelezen. Buysse is, inderdaad, in Vlaanderen zeer populair. Hij mocht dit reeds zelf ondervinden, toen hem, in 1911, in den Kon. Ned. Schouwburg van Antwerpen , een grootsche hulde werd gebracht, zoowel door de Vlaamsche elite als door het echte volk. Vele jaren zijn over deze . . .
 • . . . planken gekomen.» Op 8 April 1911 speelden de leden van den Gentschen Multatuli-kring Buysse 's drama hier te Antwerpen in den Kon. Ned. Schouwburg . Die liefhebbers «leefden» hun rollen. Het was hun eigen wroetersbestaan, het sombere leven der menschen rondom hen, dat ze tot een nieuwe, . . .
1933-02-03 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, "Meisjes in uniform" (Anon.)
 • . . . Koninklijke Nederlandsche Schouwburg Meisjes in Uniform Moge de verfilming van dit tooneelstuk in menig opzicht de dramatische intensiteit van het scenische gegeven overtreffen, toch zondigt . . .
 • . . . Konservatorium , en is het wel interessant na te gaan wie daarvan, als in de naaste toekomst tot verjonging van het speelkader bij den K.N.S. wordt overgegaan, als bruikbaar zou kunnen in aanmerking komen. En dan vernoemen wij alvast H. Douillez, die met deze Edelgard blijk van meer dan . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)
 • . . . begonnen met een handvol liefhebbers te Brasschaet en Merxem, waar hij zich waagde aan zeer stoute proeven. En dat is geëindigd in den koninklijken Nederlandschen schouwburg van Antwerpen waar hij helaas slechts zeer korten tijd is kunnen werkzaam zijn, maar toch genoeg om reeds nu een groote belangstelling . . .
1933-03-03 In den Koninkl. Ned. Schouwburg; "De halfbloed" door Frans Demers (Victor J. Brunclair)
 • . . . In den Kon. Nederlandschen Schouwburg "DE HALFBLOED" door Frans Demers In een door den heer Alfried de Geest afgenomen interview, spant
1936 Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen (Lode Monteyne)
 • . . . jongste ontwikkelingsfases volgden van de tooneelbeweging in het buitenland. Speurend naar de oorzaken van den groei der publieke belangstelling voor de prestaties van den Nederlandschen schouwburg te Antwerpen , kwamen we tot hetzelfde resultaat... Voor wie de tooneelcrisis beschouwen in het licht van deze vaststellingen, blijkt het duidelijk, dat . . .
 • . . . tot stand gekomen en wier werkzaamheid onzen heele tooneelcultuur zou moeten bezielen... Van onze drie gesubsidieerde gezelschappen is er maar één, dat van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg van Antwerpen , dat beantwoordt aan betrekkelijk hooge eischen en zijn cultureele rol met eere vervult. Laten we onmiddellijk vaststellen dat het . . .
 • . . . het Vlaamsche geestesleven zoo sterk als te Antwerpen. Daar bestaat een Vlaamsche en ook Vlaamsch-voelende elite, waaruit het theater zijn publiek sorteeren kan. De Nederlandsche Schouwburg van Antwerpen , die steeds aan het hoofd van de Vlaamsche tooneelbeweging heeft gestaan, beschikt over een schitterend ensemble van over het algemeen . . .
 • . . . "Adam in Ballingschap" van Vondel met grooten bijval ten tooneele gebracht. Het is hier wél de plaats om te doen opmerken, dat de Nederlandsche Schouwburg van Antwerpen toch niet beschikt over een echt repertorium : dit is over een vrij aanzienlijk aantal werken, die regelmatig ieder jaar kunnen . . .
 • . . . Mevr. van Peene-Miry niet de Vlaamsche Déjazet en Victor Driessens den Vlaamschen Frédérick Lemaître ? Zoo is het dan gebeurd, dat sommigen den Nederlandschen Schouwburg van Antwerpen dezelfde waardeering hebben betoond als ze overhadden voor de heel Europa door bekende "Comédie Française ". Wellicht zou het meer . . .
 • . . . het bevolkingscijfer van groot-Antwerpen het halve millioen benadert, dan bestaat er zeker geen reden tot overdadige geestdrift. Dit belet toch niet, dat de Antwerpsche schouwburg een centrum is van tooneelleven, waarvan de weldoende invloed zich, dank zij de reizen, door het gezelschap ondernomen, tot in verwijderde hoeken van . . .
 • . . . nationaal tooneel kan worden gevestigd en langzaam uitgebouwd. Zoo stelden we voor als kern van het gezelschap te nemen den troep van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg van Antwerpen , welke een stevige en tuchtvolle traditie bezit en steeds als eerste in den lande geroemd werd. Hij zou aangevuld worden . . .