Advanced Search found 62 item(s) featuring "Victor J. Brunclair"

1932-04-09 "leontientje" door F. Timmermans (Victor J. Brunclair)
 • . . . Waeles, ook de dames Loosveldt en Ruysbroeck. De regie heeft gezorgd voor homogeen samenspel en prettig tempo. De aanwezigen waren eerder dun gezaaid. V.J.B. . . .
1934-11-24 "Schakels" door H. Heyermans (Victor J. Brunclair)
 • . . . de rol van den boekhouder Joseph waarvan hij een zeer levendige teekening uitstip pelde en nam de algemeene leiding met onbetwistbaar kennerstalent waar. V.J.B. . . .
1932-02-27 K.N.S. "De dorpsdokter" door J. Fabricius (Victor J. Brunclair)
 • . . . met zijn pas ontdekten zoon. De overigen hebben zich alle door homogeen samenspel onderscheiden. De regie werd keurig door W. Benoy waargenomen. V.J. Brunclair . . .
1934-10-13 Tooneel; "Mademoiselle" door Jacques Deval (Victor J. Brunclair)
 • . . . interieur. Zelfs voor die kringen, waar men stijlgevoel nu eenmaal niet ontdekt, was het vrijwel smakeloos gehouden De bijval was hartelijk en verdiend. V.J.B. . . .
1932-04-30 K.N.S. "Poliche" door Henry Bataille (Victor J. Brunclair)
 • . . . werd door L. Belloy aangegeven. Bijval viel maar matig uit. Inderdaad op einde seizoen zoo'n sof voorbrengen, moet den schouwburg reddeloos ontvolken. V.J.B. . . .
1935-03-17 K.N.S. "Volpone", door Ben Jonson (Victor J. Brunclair)
 • . . . door Joris Diels . «Volpone» plaatste meteen onzen schouwburg weer op het kultuurpeil, waar hij zich naar onze meening, bestendig moet ontwikkelen. V.J.B. . . .
1931-12-19 Het Lam van den Arme, door Stefan Zweig (Victor J. Brunclair)
 • . . . een prettig tempo voorgebracht. Door de snelle tooneelwisselingen heeft het technisch personeel dan ook bewezen volkomen tegen zijn taak te zijn opgewassen. V.J.B. . . .
1934-11-24 "De zachtmoedige". "De man onder 't bed" door J. Dostojewski (Victor J. Brunclair)
 • . . . nog meer door zijn spel heeft doen gieren. De tooneelschikking en spelleiding zaten als naar gewoonte bij Ch. Gilhuys in vertrouwde handen. V.J.B. . . .
1935-12-21 "2x2: liefde" door Valentin Katajew (Victor J. Brunclair)
 • . . . Alex. Granovsky , maar dit belet ons niet den heer Diels andermaal om zijn kleurige, vaste regie geluk te wenschen. V.J.B. . . .
1931-10-24 Tooneel. Tooneelkring "De Moedertaal", "Ik heb een mensch gedood" door Maurice Rostand (Victor J. Brunclair)
 • . . . beroepsspelers ons kunnen bieden. Als het doek viel hadden de «Moedertalers» een welverdiend applaus voor samenspel en regie in ontvangst te nemen. V.J.B. . . .
1933-12-16 Ned. Schouwburg. "Marijke" door D. De Gruyter (Victor J. Brunclair)
 • . . . te zere in charge verviel. Wie wat levensblije humor wil warmen, vond beslist deze week zijne gading in den K.N.S. V.J.B. . . .
1933-12-02 K.N.S. "Juffrouw Kerkmuis" door L. Fodor (Victor J. Brunclair)
 • . . . De spelleiding zat bij Joris Diels in goede handen. Er was uitbundig sukses, waarvan het leeuwenaandeel terecht ging naar Ida Wassermann, de hoofdvertolkster. V.J.B. . . .
1930-07-12 Victor J. Brunclair: Het Nieuwe Volkstooneel, "De knecht van twee meesters" door Carlo Goldoni (Victor J. Brunclair)
 • . . . een kleurige lijst rond dit bont vertoon. Het was beminnelijk en vol gratie. -- Zelfs het Liliput-treintje gilde achter de boomen van jolijt. B. . . .
1932-01-23 "De mannen van 't water" door L. Scheltjens en "Fanny en haar familie" door Jérome K. Jérome (Victor J. Brunclair)
 • . . . van een spelleider, die, daartoe aangezet door stuivers-skribenten, op eigen houtje is gaan handelen. Er was verdiende bijval voor het aangename speeltempo. Victor J. Brunclair . . .
1933-09-22 De vrienden van de Kon. Nederland. Schouwburg. Dr. J. A. Goris over «HAMLET» (Victor J. Brunclair)
 • . . . voor zijn uitzonderlijk klare en zeer gedocumenteerde rede, in welke hij een lijnvast totaalbeeld van het «Hamlet»verschijnsel in zijn onderscheid aan interpreteeringen ontwierp. V.J.B. . . .
1934-03-03 K.N.S. "Krelis Louwen" door P. Langendijs en "Zomeravond" door G. Martens (Victor J. Brunclair)
 • . . . minnespel noemen, maar in het idyllische en de folklore werd de brouwer van het Leieland triomfantelijk door den tolontvanger van St. Niklaas overtroefd. V.J.B. . . .
1934-01-13 Kon. Nederl. Schouwburg, "De genoegens van het toeval" door R. Benjamin (Victor J. Brunclair)
 • . . . zeer bevredigend en verdient de spelleider Joris Diels onvermengden lof. Als er met dit stuk geen publiek opdaagt is het om te wanhopen. V.J.B. . . .
1932-01-02 K.N.S. "Primerose" door De Caillavet en De Flers (Victor J. Brunclair)
 • . . . boulevardiers maar voor goed uit bij den K.N.S. Het kunstpeil zal door de toepassing van dien wijzen maatregel zeer zeker stijgen. V.J.B. K. Ned. Schouwburg . Zaterdag 2 januari . . .
1934-03-10 K.N.S. Robert Bertram en C. door H. Heyermans (Victor J. Brunclair)
 • . . . de effenheid der vertolking nog wordt uitgepuurd, staan we hier voor een amusementspektakel, dat wel een paar weken plakkaat waard zal blijken. V.J.B. . . .
1933-09-22 K.N.S. "Hamlet" door W. Shakespeare (Victor J. Brunclair)
 • . . . was als aanvang-seizoen een suksesvol vertrek. Wij hopen dat het heele speelgetijde moge afgestemd worden op het hooge kunstpeil van deze eerste voorstelling. V.J.B. . . .
1933-04-15 K.N.S. "oompje heeft gedroomd" door Dostojewsky (Victor J. Brunclair)
 • . . . de Heer Benoy dit stuk niet tijdens de Wintermaanden heeft gemonteerd, want nu moest deze verdienstelijke voorstelling doorgaan voor een onvoldoend bezette zaal. V.J.B. . . .
1933-03 Kon. Nederl. Schouwburg, "Een heldendorp" door Jos Janssen (Victor J. Brunclair)
 • . . . paar vlekjes in de milieuschildering niet te na gesproken, kon de regie van den heer J. Diels over de heele lijn geslaagd heeten. V.J.B. . . .
1931-12-26 K.N.S. "De vulpen" door Ladislaus Fodor (Victor J. Brunclair)
 • . . . dat deze vertaler, spijt hij het stuk te Antwerpen had gelocaliseerd, niet het gebruik van «je» en «jij» in de conversatie heeft verzaakt. V.J.B. . . .
1932-12-02 "Eén, twee, drie" door Franz Molnar (Victor J. Brunclair)
 • . . . De spelleiding van Ch. Gilhuys had voor diabolisch animo gezorgd. En ook de toneelschikking was ditmaal met uiterste zorg opgevat en doorgevoerd. Victor J. Brunclair . . . .
1935-12-21 Insceneering (Victor J. Brunclair)
 • . . . monteering zal slechts in zoover worden nagestreefd, als zij zelf een voldragen werkelijkheid kan worden, en niet een verre afschijn van zulke werkelijkheid. V.J. Brunclair . . .
1933-11-25 Ned. Schouwburg. "Fanny" door M. Pagnol (Victor J. Brunclair)
 • . . . half oplossing verkozen, d.w.z. de tooneeltaal werd een mengsel van dialekt en beschaafd. Het dialekt zonder meer ware wellicht effektrijker en schilderachtiger uitgevallen. V.J.B. . . .
1931-11-21 K.N.S. "Cirkus Knie" door Carl Zuckmeyer (Victor J. Brunclair)
 • . . . handen kwamen bij het slot knetterend op elkaar, maar o.i. zal deze «Cirkus Knie» zich toch slechts in een vluchtigen bijval mogen verheugen. V.J.B. . . .
1933-09-15 Mevr. Esther de Boer-Van Rijck in "Kniertje" (Victor J. Brunclair)
 • . . . gastvoorstellingen te Antwerpen moge geven, en hopen haar in ander werk dan het reeds zoo bekende van Heyermans te kunnen toejuichen. Victor J. BRUNCLAIR . . . .
1932-01-16 K.N.S. "Liliom" door Franz Molnar (Victor J. Brunclair)
 • . . . bekende arias te hooren kregen. Kortom: wij zijn van oordeel dat de waarde van Liliom wel eenigszins over het paard werd getild. V.J.B. . . .
1930-01-30 Door mijn luidspreker: MELO (Victor J. Brunclair)
 • . . . psycho-patholoog van rioolsensaties, omwoeler van giftbodems vol woekerkruid en bitter gebloemte, wij hebben de zaal verlaten met honger naar een eenvoudig, schoon straatlied. V.J.B. . . .
1932-11-25 De creatie van "De niet-ingebeelde zieken" door Ernest W. Schmidt (Anon.)
 • . . . hij het ontleedmes niet in zijn eigen produkt gezet en er, laat ons zeggen minstens de helft van weggesnoeid? Het voetlicht heeft gebloosd. Victor J. Brunclair . . . .
1931-10-03 K.N.S. De eerste mevrouw Fraser (Victor J. Brunclair)
 • . . . opvonken. Hadde men deze schermmutselingen van dialogen afgestemd op den toonaard Wassermann, wij zouden hier van een hoogst aantrekkelijk salonstuk hebben kunnen genieten. V.J.B. . . .
1930-12-10 Russomanie (Victor J. Brunclair)
 • . . . stuk hebben vervuld. Joris Diels heeft in deze de voetsporen van zijn grooten voorganger gedrukt: het was geen naturalistisch, wel vergeest lijkt tooneel. V.J.B. . . .
1932-04-26 Door mijn luidspreker. Les in dictie (Victor J. Brunclair)
 • . . . gevedeld. Een (???)oorden zegt: Dat is omdat Monet zou zwijgen. De verslaggever zegt ons dat hij inderdaad geen kik meer gaf. V.J.B. . . .
1931-09-19 Veel leven om niets, door W. Shakespeare (Victor J. Brunclair)
 • . . . een wemeling van kleurige raketten deer regende. Dansen en muziek waren bescheiden zooals het hoorde. Een triomfantelijke inzet voor den K.N.S. V.J.B . . . .
1932-01-13 Door mijn luidspreker. Interview met den platten Antwerpenaar (Victor J. Brunclair)
 • . . . Gilhuys met stille toestemming van Willem de Zwijger (geboren Benoy ) trots allen goeden smaak aan onze artisten werd opgedrongen. V.J. B . . .
1933-06-16 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg. Nabeschouwingen over het afgelopen seizoen (Victor J. Brunclair)
 • . . . wij ons bijbeen gebeurlijke reorganisatie van uw schouwburgprogramma heusch niet opdringen. Wij hebben aan ons kritisch kijkglas en aan onze scherpe veder genoeg. V.J.B. . . .
1933-11-18 E. Claes over "De Witte" (Victor J. Brunclair)
 • . . . Claes niet willen ontkennen, kan om het even wie, die een mop te vertellen vermag, het predikaat letterkundige op zijn naamkaartje neerschrijven. V.J.B. . . .
1931-09-26 K.N.S. "Marius" door M. Pagnol (Victor J. Brunclair)
 • . . . Als in dien wordt voortgewerkt, zullen wij ons in een tooneelseizoen kunnen verheugen waarvan de geestelijke waarde op een zeer verheven peil staat. V.J.B. . . .
1933-09-29 In den Kon. Ned. Schouwburg. "De goede fee" door Franz Molnar (Victor J. Brunclair)
 • . . . het hart treffen. Het stuk is los en luchtig, een aangenaam en onschuldig tijdverdrijf. Reclame, reclame, heer directeur en een speelreeks zal volgen. Victor J. BRUNCLAIR . . . .
1932-09-16 "Intimiteiten" door het Hofstad-tooneel (Victor J. Brunclair)
 • . . . het loket een herrie van belang werd en stellig niet pleit voor het organisatorisch vernuft van hen, die met deze taak werden gelast. VICTOR J. BRUNCLAIR . . . .
1933-06-30 Kon. Nederl. Schouwburg. Nabeschouwingen over het verloopen seizoen (Anon.)
 • . . . hebben wij in geweten de overtuiging dat hun toepassing leiden zou naar een algeheele saneering van het krisismoeras waarin de schouwburg nu wegzinkt. Victor J. BRUNCLAIR . . . .
1933-07-07 De uitslag van ons referendum: eenige antwoorden (Victor J. Brunclair)
 • . . . De Uitslag van ons Referendum EENIGE ANTWOORDEN VICTOR J. BRUNCLAIR dichter, roman- en tooneelschrijver; recensent voor den Kon. Ned. Schouwburg aan dit blad. Wij hebben ons altijd verzet tegen de . . .
 • . . . bestaan ons door den met burgemeesterlijken willekeur en oppervlakkige nonchalance beraamden aanslag dubbel heilig is geworden. «Gakvo» wij rekenen op uw beginselvast optreden. Victor J. BRUNCLAIR . . . .
1933-01-13 Kon. Nederl. Schouwburg, "'n Zomerzotheid" door Cissy van Marxveldt (Victor J. Brunclair)
 • . . . «der Snob», «die Kasette» e.a..? De onbedaarlijke Molièretrant waarin deze stukken geschreven zijn is een waarborg dat zij nokvolle zalen zullen lokken. Victor J. Brunclair . . . .
1933-05-26 Kon. Nederl. Schouwburg, "De doofpot" door Jaap Van der Poll (Victor J. Brunclair)
 • . . . op zijn speelplan heeft genomen, want nu de zon voor den schouwburg nochtans een geduchte konkurrent blijkt, is de bijval gewoon stormachtig. Victor J. Brunclair . . . .
1933-03-17 Ter nagedachtenis van Dr. J.O. de Gruyter (Victor J. Brunclair)
 • . . . heenstapte. Zoo fel stond in zijn oogen een schittering, en dat deze vlam zoo kort nadien was neergewankeld, vernam ik met ware verslagenheid. Victor J. Brunclair . . . .
1933-08-11 Het openluchttheater te Brasschaat. "Elckerlyc" en de danseres Akarova (Anon.)
 • . . . zeer gelukkig werd bewerktuigd en scenische mogelijkheden insluit die elders niet openkomen. Wij brengen hier aan de jonge onderneming een diep eeresaluut. Victor J. Brunclair . . . .
1933-08-11 A la manière de.. (Victor J. Brunclair)
 • . . . kultuurlanden, zooals lezers die «Het Tooneel» koopen het wekelijks uit mijn stevig gedokumenteerde en kristal helder gestelde recensies zullen hebben kunnen afleiden. V.J.B. . . .
1933-03-31 Kon. Nederlandsche Schouwburg; De koopman van Venetië door W. Shakespeare (Victor J. Brunclair)
 • . . . Zoo werd dan èn door het bontgeschakeerd karnaval, èn door de muziek, èn door de schermen, een kleurenvizioen van de oude dogenstad opgeroepen. Victor J. BRUNCLAIR . . . .
1934-12-29 Vraaggesprek met Victor J. Brunclair (Victor J. Brunclair)
 • . . . VRAAGGESPREK MET VICTOR J. BRUNCLAIR Onze medewerker H.T. nam den letterkundige V.J. Brunclair het volgende vraaggesprek af : VRAAG : «Het Tooneel» vernam dat . . .
 • . . . VRAAGGESPREK MET VICTOR J. BRUNCLAIR Onze medewerker H.T. nam den letterkundige V.J. Brunclair het volgende vraaggesprek af : VRAAG : «Het Tooneel» vernam dat U den Heer W. Benoy een tooneelwerk hebt ter inzage gestuurd met . . .
1929 Contra Politiek Toneel (Victor J. Brunclair)
 • . . . Intussen offeren wij de vrome wens; moge de opgeversbak onzer toneelinrichtingen niet langer een kieshokje zijn, de toneeltekst niet langer een electoraal manifest. Victor J. Brunclair . . .
1933-07-14 Kon. Nederl. Schouwburg: Een Enkwest (Victor J. Brunclair)
 • . . . saneeringsmaatregelen van kracht, dan blijkt meteen al het gedisserteer, waaraan de heer de Ruyter zich dacht te moeten wagen, volkomen overbodig. Victor J. BRUNCLAIR . . . .
1933-04-07 Kon. Ned. Schouwburg, "De Cycloon" door Somerset Maughan (Victor J. Brunclair)
 • . . . in Vlaanderen, maar wij zouden wel het dorp willen kennen, dat zich in dit land op een tuintje met een palmboom- mag beroemen. Victor J. Brunclair . . . .
1933-01-13 In de Volksmaatschappijen, "De ring van Gyges" door August Monet (Victor J. Brunclair)
 • . . . hier vertegenwoordigd door burgemeester Kamiel Huysmans en wethouder Fr. Verrept, en aan den schrijver Aug. Monet , die zichtbaar ontroerd; kwam groeten. Victor J. Brunclair . . . .
1933-02-17 Voor den gongslag. "Een heldendorp" door Jos Janssen (Victor J. Brunclair)
 • . . . gewraakt. Jos Janssen , als U die richting uitgaat, en dat kan talentvol uitvallen, alsjeblieft, geen vijgen na, maar vijgen, met Paschen. Victor J. Brunclair . . .
1932 Koninkl. Nederl. Schouwburg; Na de opvoering van "Onkruid" door J. Kwapilovas (Victor J. Brunclair)
 • . . . Wij gelooven niet dat de finantieele balans van deze speelweek zal aantoonen, dat hier met een gelukkige hand in uitheemsch repertorium werd gegrepen. Victor J. BRUNCLAIR . . . .
1932-12-23 Tooneel, Kon. Nederl. Schouwburg. "Elias weet het beter" door J. Swerling en E. Robinson (Anon.)
 • . . . houdt hij met dit stuk gedurende een viertal weken een volle zaal. Het door hem gecreëerde Eliastype moet door de menigte worden gezien. Victor J. Brunclair . . .
1923-01 Gedrang: Tijdrevue in vier bedrijven en een naspel (Voorwoord) (Victor J. Brunclair)
 • . . . Gedrang TIJDREVUE in 4 bedrijven en een naspel, door Victor J. BRUNCLAIR . TOONEELKRITIEK is in Vlaanderen een liefhebberij. Vulsel voor snipperuurtjes "nuttig en aangenaam". Een recensie bij een welkdanig stuk, . . .
1931 Nog de Spreekfilm en het Tooneel (Victor J. Brunclair)
 • . . . samenleving! Laat alle lawaaistudio's te Hollywood en te Neu-Babelsberg onverwijld in sierlijke vlammen opgaan, en geef ons eindelijk weer: den film 100% silent. V.J. BRUNCLAIR. . . .
1933-02-03 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, "Meisjes in uniform" (Anon.)
 • . . . uitstekend door J. Diels vertaalde stuk, dat ofschoon het den film niet overschaduwt, dan toch als daarmee haast gelijkwaardig mag worden geprezen. Victor J. Brunclair . . .
1933-03-03 Kon. Nederlandsche Schouwburg; De creatie van "Een heldendorp' door Jos Janssen (Victor J. Brunclair)
 • . . . dat er door Janssen , naar onze mening, te berekend naar de geit en kool methode werd ingelegd, voor hem geen slager. Victor J. BRUNCLAIR . . . .
1933-03-03 In den Koninkl. Ned. Schouwburg; "De halfbloed" door Frans Demers (Victor J. Brunclair)
 • . . . een zeer geslaagd speelstuk geleverd, dat voor ons tooneel als een werkelijke aanwinst mag beschouwd worden. Het applaus benaderde den bijval der sensatiestukken. VICTOR J. BRUNCLAIR . . . .