Advanced Search found 55 item(s) featuring "William Shakespeare"

1935-03-17 K.N.S. "Volpone", door Ben Jonson (Victor J. Brunclair)
 • . . . Ben Jonson . De glansrijkste voorstelling van het seizoen. Doorstaat inzake taalschoon inzake Ben Jonson de vergelijking niet met Shakespeare , zijn «Volpone» is niettemin als tooneelstuk magistraal in opbouw en bewerking. De persoonlijkheden erin zijn met onmiskenbaar talent allegorisch geteekend en het geheel is . . .
1935-03-08 Driekoningenavond (M.L.)
 • . . . " Nieuw Geluid " te Brugge " Nieuw geluid " heeft ditmaal het Brugsch tooneelminnend publiek op een ontspanningsavond vergast. Opgevoerd werd "Driekoningenavond" van Shakespeare . Dit leuke werk, waarin luchtige scherts en scherpe spot met lyrische ontboezemingen afwisselen, is ongetwijfeld velen bekend. Het gebeuren culmineert in de grappige quiproquo's . . .
1933-09-22 De vrienden van de Kon. Nederland. Schouwburg. Dr. J. A. Goris over «HAMLET» (Victor J. Brunclair)
 • . . . verren oorsprong van «Hamlet» bij Saxo Grammaticus , die een tamelijk ruwe Hamlet-sage heeft geschreven, waarin evenwel schier alle dramatis personae van Shakespeare reeds aanwezig zijn. Belforet heeft later het verhaal omgewerkt en een derde bron wordt ons nog geleverd door een Deensche rijmkroniek. Het . . .
 • . . . licht dit alles toe aan de hand van citaten uit «Hamlet» zelf, en schetst den geleidelijken ontwikkelingsgang, die tot den definitieven Hamlet-vorm hij Shakespeare in 1623 heeft geleid. «Hamlet» is de eeuwige twijfelaar, die de door hem te vervullen opdracht steeds ontduikt, en, door een duister anangke gedreven, . . .
1935-07-03 Julius Caesar (N.B.)
 • . . . "Julius Caesar" van Shakespeare in St. Victor te Turnhout Dezer dagen schreef men over A. Van de Velde 's "zuidersche fantasie" die ongedroomde sprookjeswerelden . . .
 • . . . te redden), zich naar hartelust vermaken... Wat zou die uitbundige zuidersche fantasie nu wel maken van een gedachtenzware, ongenadig, logische, diepmenschelijke tragedie van Shakespeare ? Zou het haar wel afgaan "den rimpel van klassieken ernst te trekken in haar voorhoofd"? Zoo dachten heel stilletjejs, sommige vriendelijke menschen die
 • . . . en plastiek. Doch - en dit vindt ik de groote verdienste dezer opvoering - de weelderige fantasie heeft deemoedig de machtige gedachte van Shakespeare gediend. Van de Velde begrijpt dat de regie als opdracht heeft de toeschouwers te doen aanvoelen en meeleven - de algemeen menschelijke . . .
 • . . . heeft de toeschouwers te doen aanvoelen en meeleven - de algemeen menschelijke conflicten en zielstrijden die in een werk werden uitgebeeld. Eerbied voor Shakespeare 's gedachte en woord, tucht, evenwicht, beheersing en dienstbaar maken der fantasie uit eerbied voor het meesterwerk, ziedaar wat deze nieuwe creatie van
 • . . . Caesar" heeft als tragedie gebreken. Zoo zijn IV en V veel zwakker dan de drie eerste bedrijven. Doch in die drie eerste is Shakespeare dan ook machtig door zielsontleding, taal en bouw. Ik wijs hier slechts op de expressieve mimiek van Cassius en Brutus in I, op het . . .
1933-09-22 K.N.S. "Hamlet" door W. Shakespeare (Victor J. Brunclair)
 • . . . "Hamlet" door W. Shakespeare . In de lijn van een zeer lofbare traditie, opent W. Benoy telkens met een Shakespeare-werk. Ditmaal werd «Hamlet» hernomen en al dadelijk . . .
1931-08 Het Vlaamse Volkstooneel bij de opvoering van "Julius Caesar" (Pieter G. Buckinx)
 • . . . regieopvattingen, dan zeker toch voor wat hij bereikte hier, gewonnen. Gij zult mij toe roepen : Gijsen heeft niet alleen de tekst van William Shakespeare mishandeld door, vrij lange coupures, hij was zelfs zo roekeloos deze tekst te herwerken, en rollen bij te schrijven! Ja ! Geysen durft! . . .
 • . . . over de kostumering en het dekor, over al deze dingen waarvoor uw achtenswaardig hart zo gevoelig is. Gij hebt volkomen gelijk, Geysen heeft Shakespeare vermoord. Mijn waarde, ga toch eens naar de schouwburg zonder deze beroemde naam op de lippen, zonder uw achting voor achtenswaardige auteurs en onderga . . .
1931-09 Boefje, door het Vlaams Volkstooneel (Pieter G. Buckinx)
 • . . . duister werd gezet. Deze metamorfose, waarvoor de auteur-regisseur zich, vanwege een paar ernstige kritikasters aan even ernstige verwensingen verwachten mag als de literaire Shakespeare -moordenaar Lode Geysen, is evenwel zo gelukkig van opzet en uitwerking dat wij hem daarmee slechts geluk wensen kunnen. Heeft Lode Geysen van Julius Caesar . . .
1935-07-03 Fairy Queen (B.)
 • . . . kant: ziedaar het droomland, waar sprookjes zich thuis voelen. Heerlijke omgeving dus om een duizendtal toeschouwers in vollen nacht de dolle fantasie van Shakespeare 's "Midzomernachtsdroom" voor te spiegelen! En laat ons maar van meet af bijvoegen: dit kader, door een lieve fee op de World's Fair in een . . .
 • . . . op de groene zode en al werd een weelde van figuratie bijgehaald, moest ons noodzakelijk op velerlei gebied onvoldaan laten Het stuk van Shakespeare werd naar de gewoonte van de 18de eeuw, tot een zang- en dansspel misvormd. De gesproken gedeelten blijven hoofdzaak, maar de Fransche vertaling kreeg . . .
 • . . . tot een zang- en dansspel misvormd. De gesproken gedeelten blijven hoofdzaak, maar de Fransche vertaling kreeg slechts een gebrekkelijken tekst tot basis: van Shakespeare bleef reeds in het Engelsch niet veel meer recht staan. De muziek van Purcell , den laatsen grooten Engelschen componist van de 18de . . .
1935-06-22 Leeuwendalers (Jr.V.L.)
 • . . . toch word u door het plastische van deze taal overweldigend en nooit losgelaten. "Leeuwendalers" is een spel vol kontrasten in den aard van Shakespeare 's "Midzomernachtsdroom". Vol fantasie, vol kleuren (de kostumering op 't frische groen kwam voortreffelijk uit), een mengeling van droom en werkelijkheid met het algemeen menschelijk . . .
1919-02-16 Freuleken (T.B.)
 • . . . Bij het Vlaamsche Volkstooneel : "Julius Caesar" van Shakespeare : Gezien door den regisseur Lode Geysen Ik ken Lode Geysen voldoende om te weten dat ik hem niet moet . . .
 • . . . - Bijlange niet: tooneelkleren. Gemakkelijk en simpel zonder eenige bedoeling. Een kostuum voor de acteur. Geen afschrikwekkende pretentieuse rommel. - U hebt dus Shakespeare verbeterd? Of wat? - Ik heb te groote eerbied voor Shakespeare om hem aan ons twintig eeuwsch Vlaamsch publiek te brengen met . . .
 • . . . de acteur. Geen afschrikwekkende pretentieuse rommel. - U hebt dus Shakespeare verbeterd? Of wat? - Ik heb te groote eerbied voor Shakespeare om hem aan ons twintig eeuwsch Vlaamsch publiek te brengen met zijn voor ons onmogelijk vernisje uit het Elisabethaansch tijdperk. Ik heb tenslotte de . . .
 • . . . ons twintig eeuwsch Vlaamsch publiek te brengen met zijn voor ons onmogelijk vernisje uit het Elisabethaansch tijdperk. Ik heb tenslotte de idee van Shakespeare en de constructie van zijn werk geëerbiedigd. Alleen is de tekst soms onmogelijk en dan heb ik hem ook geweerd of herschreven. - Ja . . .
 • . . . maar U hebt er ook rollen bijgevoed? - Waarom niet? Als men er mag uitschrappen? De tragedie eischte het. - U zult dus Shakespeare altijd eerbiedigen? - Zeker niet! Ik zal Shakespeare gebruiken voor mijn werk. Dat heb ik van Shakespeare geleerd: die schreef . . .
 • . . . Als men er mag uitschrappen? De tragedie eischte het. - U zult dus Shakespeare altijd eerbiedigen? - Zeker niet! Ik zal Shakespeare gebruiken voor mijn werk. Dat heb ik van Shakespeare geleerd: die schreef een stuk voor zich zelf - voor de acteurs. Hij . . .
 • . . . zult dus Shakespeare altijd eerbiedigen? - Zeker niet! Ik zal Shakespeare gebruiken voor mijn werk. Dat heb ik van Shakespeare geleerd: die schreef een stuk voor zich zelf - voor de acteurs. Hij nam de stof waar hij die krijgen kon. - Wat bedoelt . . .
 • . . . waar hij die krijgen kon. - Wat bedoelt u met de sociale rol van het theater? - De dramatiek van zijn tijd toonen. Shakespeare doet dat: Hij is de wereld. Maar soms is zijn vorm niet voor ons (b.v. de tekst)... Ik wil Lode Geysen nog . . .
1932-01-29 Stadschouwburg te Brussel: "De Getemde Feeks" door het Vlaamsche Volkstooneel (M.V.)
 • . . . Geysen een artiest is, dus in dit geval een tooneelman die met tooneelmiddelen schoonheid maakt. Hij aanvaardt dus niet slaafsch den tekst van W. Shakespeare , maar hij gebruikt hem, hij maakt er een tooneelspel van, hij herleidt het Shakespeare -gegeven tot een bewogen, en toch evenwichtig spel. . . .
 • . . . dus niet slaafsch den tekst van W. Shakespeare , maar hij gebruikt hem, hij maakt er een tooneelspel van, hij herleidt het Shakespeare -gegeven tot een bewogen, en toch evenwichtig spel. Alles is gemeten en gewogen door de regisseur, hij trekt een lijn in alles en alles zal . . .
1930-12-10 Russomanie (Victor J. Brunclair)
 • . . . wou vervangen door dorre cerebraliteit. Dat is een verkeerde voorstelling die trouwens door verschillende creaties van De Gruyter zelf om zijn Shakespeare vertooningen alleen maar te noemen, afdoend wordt gelogenstraft. Wat de Gruyter wou uitroeien was de ongeschoolde improvisatiekunst die zich begenadigd waant, en . . .
1931-09-19 Veel leven om niets, door W. Shakespeare (Victor J. Brunclair)
 • . . . Kon. Nederlandsche Schouwburg VEEL LEVEN OM NIETS, door W. Shakespeare De inleidingslezingen, die door de Volksuniversiteit Herman Van den Reeck worden gericht, zijn zeker een prijzenswaardig initiatief en zijn stellig geroepen . . .
 • . . . zijn publiek niet teleurgesteld heeft maar daarentegen wist te boeien tot op het laatst. Hij gaf verscheidene zeer belangwekkende bizonderheden, betrekking hebbende op Shakespeare 's biografie, en betreffend het ontstaan zijner verschillende werken. «Veel leven om niets» werd door hem in detail behandeld, en hij ontleed om beurt de . . .
 • . . . maken tot een brandpunt van intens geestelijk leven. Het is zoowat t|aditie gworden in de laatste jaren, het seizoen te openen met een Shakespeare -creatie. Het stuk waarop de keus voor dit jaar is gevallen, is ruimschoots de eer van het eerste voetlicht waard. Wij vinden er den speelschen . . .
 • . . . stuk waarop de keus voor dit jaar is gevallen, is ruimschoots de eer van het eerste voetlicht waard. Wij vinden er den speelschen Shakespeare in terug, met zijn onuitputtelijke schalke en beeldrijke fantasie, die burlesken weet op te zetten en zwierig af te wikkelen, die den lach niet . . .
 • . . . fantasie, die burlesken weet op te zetten en zwierig af te wikkelen, die den lach niet uit de lucht houden. De geestigheid van Shakespeare zooals die van Molière staat boven alle tijden, zij draagt het prentmerk der eeuwigheid, ook al is haar essens aan het onmiddellijk . . .
1931-07-26 Julius Caesar (J.C.)
 • . . . De Brusselsche pers spreekt zich uit over "Julius Caesar" Onder den ophefmakenden titel "Ik heb de genaamde William Shakespeare vermoord" heeft de jonge regisseur van het Vlaamsche Volkstooneel : Lode Geysen voor het "het eenvoudige, simpele volk, de toeschouwers in . . .
 • . . . voor het "het eenvoudige, simpele volk, de toeschouwers in de zaal zijn zaak met succes bepleit. Steunend op het eigen diepe woord van William Shakespeare "De tooneelspelers zijn het kort begrip en de kronijken van hun tijd" heeft Lode Geysen en met de bewerking en met . . .
1929-02-27 Dr. J.O. De Gruyter (Victor J. Brunclair)
 • . . . was de invloed van het vlaamsche theaterpathos genre Starkadd nog al te zeer voelbaar. Zoo konden wij bv. met geen enkele van zijn Shakespeare figuren vrede nemen, omdat zij al te zeer stonden afgestemd op deze deklamatorische aksenten. Twee creaties van hem zijn ons evenwel onuitwischbaar bijgebleven, want . . .
1919-05-27 UN SONGE DE NUIT D'ETE IN DEN MUNTSCHOUWBURG (Karel Van de Woestijne)
 • . . . der " Etoile belge ". Ik deel het u op zijne verantwoordelijkheid mede, zonder er eenig commentaar aan toe te voegen. De opvoering van Shakespeare 's heerlijk tooverspel moest, na deze van een paar patriotische stukken waar ik u over schreef en die trouwens hooger staan dan veel gelegenheidswerk, een . . .
 • . . . dan veel gelegenheidswerk, een kunstgebeurtenis uitmaken. Zij zou vaderlandsch zijn in dezen zin, dat een Belgisch dichter en de eerste der Belgische musici Shakespeare in Belgisch gewaad aan het Belgisch publiek zouden... openbaren (ik geloof niet dat het woord al te overdreven is); Shakespeare -zelf zou er . . .
 • . . . musici Shakespeare in Belgisch gewaad aan het Belgisch publiek zouden... openbaren (ik geloof niet dat het woord al te overdreven is); Shakespeare -zelf zou er trouwens voor zorgen dat het tijdelijke van het werk afvallen zou; misschien kregen wij er een goede vertaling bij; zoo goed als . . .
 • . . . Paul Spaak . Die vertaling - die, o heiligschennis, eene bewerking is - zal, vrees ik, niet vele ernstige literatoren bevallen. Zij verlost, weliswaar, Shakespeare van al het overtollige aan woordenpraal en "longueurs" dat zijn tooneelgedicht aankleeft. Niet dat men er zoo heel veel uit weggekerfd heeft: alleen maar . . .
 • . . . publiek inzake dramatische poëzie. Nu is het een feit, dat er tusschen de dramatische poëzie van Paul Spaak en die van William Shakespeare verschil bestaat. Misschien kent gij Shakespeare genoeg, om dat verschil uit het bovenstaande af te leiden. Doch Paul Spaak . . .
 • . . . dat er tusschen de dramatische poëzie van Paul Spaak en die van William Shakespeare verschil bestaat. Misschien kent gij Shakespeare genoeg, om dat verschil uit het bovenstaande af te leiden. Doch Paul Spaak kent zijn publiek: hij heeft dan ook zeker aan . . .
 • . . . om dat verschil uit het bovenstaande af te leiden. Doch Paul Spaak kent zijn publiek: hij heeft dan ook zeker aan Shakespeare een dienst bewezen, door hem, bij inkortingen en omzetting in Spaak taal, voor dat publiek kant en klaar te maken. En den Brusselaar . . .
 • . . . ook ongetwijfeld de aangenaamste der wereld. In zijn kritiek over de vertooning van gisteren vraagt Lucien Solvay nogal nuchter: mag men Shakespeare vertalen? Paul Spaak meent van ja. Zeer zeker zijn er velen, behalve dan sommige vitzieke literatoren die hem groot gelijk zullen geven.... . . .
 • . . . dat de vertolking, aarschijnlijk minder vernuftig dan deze die gij toejuichen mocht, en qua tooneelspel daar zeker beneden - de Brusselsche acteurs moesten Shakespeare maar niet aandurven! - ik kan wel zeggen dat de avond van gisteren een aangename avond is geweest. Eerst dan, doordat Shakespeare . . .
 • . . . Shakespeare maar niet aandurven! - ik kan wel zeggen dat de avond van gisteren een aangename avond is geweest. Eerst dan, doordat Shakespeare ook in de slechtste omstandigheden toch steeds Shakespeare blijft. Daarna, doordat het orkest van den Muntschouwburg onder de beste der . . .
 • . . . dat de avond van gisteren een aangename avond is geweest. Eerst dan, doordat Shakespeare ook in de slechtste omstandigheden toch steeds Shakespeare blijft. Daarna, doordat het orkest van den Muntschouwburg onder de beste der wereld is, de koren uitstekend ingestudeerd en merkwaardig gezongen werden, . . .
1927-10-10 "Hamlet" (Willem Putman)
 • . . . internationaal congres voor tooneelkunst, en de Fransche pers heeft daar veel belangstelling en mede hoogen lof aan willen besteden. Ook de "Hamlet" van Shakespeare -- een figuur die Johan De Meester noodzakelijk bekoren moest -- is door het Volkstooneel vertolkt, en het werd een sensationeele . . .
1933-03-17 Ter nagedachtenis van Dr. J.O. de Gruyter (Victor J. Brunclair)
 • . . . aan het boulevardgenre. Bernstein , Bataille , Kistemaekers waren de toenmalige theatergoden, en waar al eens naar werk van Shakespeare werd gegrepen, bracht men ons dit voor in onberispelijken Poesjestijl. Zoo herinneren wij ons een vertooning van «Hamlet», die ons door potsierlijke aankleeding en . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
 • . . . Wanneer wordt het nieuwe seizoen begonnen? - Op 12 September wordt de schouwburg heropend met de opvoering van "Veel leven om niets" van W. Shakespeare . Het lag in mijne bedoeling om dit seizoen aan te vangen met Goethe 's "Faust", naar aanleiding van de 100e verjaring van . . .
1933-08-11 A la manière de.. (Victor J. Brunclair)
 • . . . daarbij een parallel trekken met het «Oordeel van Olga» van W. Putman (geboren in Oost of West-Vlaanderen) in aanmerking nemend, dat Shakespeare die jaarlijks herdacht wordt in Stratford on Avon, ook narrentypen heeft geschapen, al wordt door onoordeelkundige eklektici beweerd dat hij Lord Byron . . .
1933-03-31 Kon. Nederlandsche Schouwburg; De koopman van Venetië door W. Shakespeare (Victor J. Brunclair)
 • . . . Kon. Nederlandsche Schouwburg De Koopman van venetië door W. Shakespeare Een werk van Shakespeare is steeds een festijn. Ook al is het dan deze Koopman, die ontelbare malen reeds . . .
 • . . . Kon. Nederlandsche Schouwburg De Koopman van venetië door W. Shakespeare Een werk van Shakespeare is steeds een festijn. Ook al is het dan deze Koopman, die ontelbare malen reeds het voetlicht zag en die niettemin eeuwig jong en . . .
 • . . . wordt dan nog maar gedramatiseerd opdat het de frivoliteit van het geheel, zou kunnen verlevendigen. Dit antisemitisme op het tooneel pleit trouwens voor Shakespeare ; niet zoo schitterend. De Jood wordt daarin werkelijk voorgesteld als een verworpen hond, een verachtelijk soort woekeraar, die met zijn voorwaarde van het . . .
 • . . . een sadisme veruiterlijkt, dat wij weigeren- bij den verwoedsten kristenhater te veronderstellen. Als hoogtepunt van het werk wordt het geding geroemd, omdat het Shakespeare de uitstalling veroorlooft van schitterende vernuftspelingen die wemelen van humor-tintelingen. De rechtskundige spitsvondigheden waarmee Shylock's eisch wordt schaakmat gezet zijn.door menig kroniekschrijver betwist gewrorden. . . .
 • . . . De eenig geldige finesse is die van het juiste gewicht, en dan, kon de Jood, als hij werkelijk de geraffineerde sadist was, waarvoor Shakespeare hem wil doen doorgaan hier nog overvloedig wil argumenteeren. Hij kon bv. wel op zijn hoede zijn en het uitsnijden van meergewicht vermijden. Maar . . .
 • . . . Antonio's flank stuksgewijs het vleesch weg te rijten, tot hij op zijn schalen het gewicht van juist één pond zou hebben bereikt. Maar Shakespeare moest ons tot een gelukkig slot voeren, en daarom werd de Shylockfiguur dan met enkele zetten onschadelijk gemaakt, tot groot jolijt van heel het . . .
 • . . . prentmerk van dit specifiek Shakespeariaansch vernuft, dat wij uit zijn zooveel beter geslaagde narren typen onthielden. Ook in de «Koopman» is de bekende Shakespeare -techniek weer werkzaam d.i. de episodische tafereelen vlakvormig te ordenen en op te voeren naar een kerngebeuren, waarin dan de knoop van het gebeuren wordt . . .
 • . . . de liefdesintrigue van Portia vinden dan in de laatste twee tafereelen hun gezamentiijke ontknooping. Tooneeltechnisch zijn wij er wat betreft het tempo der Shakespeare opvoeringen een heel eind op vooruitgegaan. Wij herinneren ons uit vorige voorstellingen de hinderlijke pauzen waardoor de kontinuïteit van het gebeuren zoo lastig werd . . .
1921-06-27 Tooneel te Brussel (Karel Van de Woestijne)
 • . . . vertegenwoordigers en verdedigers vindt. Kort geleden trok hier het " Old Vic "-gezelschap van Londen een heel ruim hoe dan ook uitgelezen publiek naar Shakespeare -vertooningen, waar dat publiek opgetogen uitkwam. Omdat ik de pretentie niet wilde hebben u de praestaties van deze zoo voornaam-artistieke Engelschen te openbaren, en er . . .
 • . . . men zich, heel simpel, zonder bijkomstigheden, zelfs bij het lezen fantazeerde. Niet de minste décorateurs-opdringerigheid; geen schitterend realisme en geen spitsvondig idealisme; alleen: Shakespeare , of beter: de geest van Shakespeare , met dé als natuurlijke stoffeering weerspiegeld door eigen geest. Men dacht niet meer aan tooneel: men . . .
 • . . . het lezen fantazeerde. Niet de minste décorateurs-opdringerigheid; geen schitterend realisme en geen spitsvondig idealisme; alleen: Shakespeare , of beter: de geest van Shakespeare , met dé als natuurlijke stoffeering weerspiegeld door eigen geest. Men dacht niet meer aan tooneel: men leefde poëtische psychologie, ontdaan, tot het uiterste, van . . .
 • . . . buiten eenige heel lichte vlekjes, die wat al te zeer van persoonlijke opvatting afhingen, kon men het aldus genieten. Enkele dagen nu na Shakespeare , werden hier te Brussel twee jonge Fransche schrijvers gespeeld, wier talent zeker dat van Shakespeare niet evenaart, maar dan toch zeer eerbiedwaardig . . .
 • . . . aldus genieten. Enkele dagen nu na Shakespeare , werden hier te Brussel twee jonge Fransche schrijvers gespeeld, wier talent zeker dat van Shakespeare niet evenaart, maar dan toch zeer eerbiedwaardig is. Hun stuk, dat heet Mon Homme, heeft met Hamlet en de andere meesterstukken niets te maken, . . .
 • . . . jaar dood waanden en die kwispelstaartend blijk geeft van eene nieuwe en uitbundige jeugd. En dat publiek, nota bene hetzelfde publiek, dat daareven Shakespeare had toegejuicht in zijn stemmig-vereenvoudigd, haast al te veralgemeenend gewaad, - dat publiek juichte heviger nog bij het wilde apache-gedoe van Mon Homme, waar . . .
1931-10 Walter Hasenclever's "Antigone" door het Vlaamsche Volkstooneel (Leo Galle)
 • . . . Sophocles kenmerkt. Racine en Corneille hebben het nooit tot die sterke eigenschap kunnen brengen, en we moeten naar Shakespeare terug om een klassiek voorbeeld te vinden. Nochtans wint Hasenclever het bij al dezen, dat hij zijn stuk van overtollige literatuur heeft gekuischt en . . .
1929 Contra Politiek Toneel (Victor J. Brunclair)
 • . . . analoge gevallen in de dramaturgie van alle tijden. Zo wemelen de Griekse klassiekers van politieke zinspelingen op de status van die dagen. Ook Shakespeare brengt in zijn werk het tijdsbeeld waarin hij zich bewoog en wel met al de aksidenten van het toenmalig gebeuren. In de schaduw van . . .
 • . . . wille van de heiligverklaarde staatsideologie, en de zalig gezalfde propaganda wordt verheerlikt. Ik ontken alle gangbaarheid aan een vergelijking, die een toneelstuk van Shakespeare op dezelfde lijn zou stellen als een gewrocht van onze Vlaams-nationale dramaturg Anton van de Velde , die met zeer veel talent kan . . .
1927-04-23 Het Vlaamsche Volkstooneel: "Jacob van Artevelde" te Antwerpen (P.)
 • . . . hebben, knippen we nog dit uit de aankondiging van het V.V. zelf: "Als bouw benaderen de spelen van Verschaeve de Shakesperiaansche golving van edel driftig leven; als lijn rust over deze werken het beeld der zuivere Grieken." Ons komt het voor dat er over een . . .
1926-01-16 André Coelst : "De schrijver en zijn publiek" (Willem Putman)
 • . . . verbruikte situaties neer te halen, ruiten stuk te slaan -- zooals Teirlinck zegt. Wij vernemen o. m. in den proloog, dat naast Shakespeare ook Fernand Crommelynck een genie is. Die spot met Crommelynck doet vrij zonderling aan en beslist wil Coelst . . .
1926-06-26 HAMLET TE GENT I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . die in zijne overmoedige jeugd het trotsche plan had opgevat, een nieuwe Hamlet te maken, als voortzetting, of beter als tegenhanger van den Shakespeariaanschen . Van het ontwerp - stelt u gerust - is niets gekomen, maar bedoelde Vlaamsche dichter heeft er lang zijne dagelijksche en nachtelijke droomerijen mee . . .
 • . . . deelen, kan ik getuigen, dat het opgezette en nooit uitgevoerde werk iets prachtigs zou zijn geworden, of het althans in zich droeg om Shakespeare -zelf in vertwijfeling te brengen. Stel u dan voor, dat, na zijn tweegevecht met Laertes, Hamlet absoluut niet zoo dood is als voorkomt. De fijnzinnige . . .
 • . . . is, voorloopig althans. Natuurlijk denkt men er niet aan, hem weer naar Engeland te zenden, "waar iedereen even gek is als hij", naar Shakespeare -zelf beweert. Liefst dan maar naar Vlaanderen, en meer bepaald naar Gent, waar het oproer heerscht in bestendigen toestand, en waar de graaf het met . . .
 • . . . Belgische soldaten, Walen en Vlamingen toegekend, die eene imponeerende figuratie uitmaken, en ten uiterste vertrouwd blijken te zijn met de fijnste intentie van Shakespeare . Nogmaals: ik kan hier niet gaan beschrijven, maar stel u de grootschheid voor van zulk een decor, dat te beter voor de vertooning van . . .
1922-01-22 HULDIGING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . geslacht uitzingen in het Fransch, "moment de la pensee de Dante , par Michel de Montaigne , amie et compagne de Shakespeare , qui par Diderot et les encyclopédistes instruisit le jeune Goethe , lequel certain jour demanda: "Pourquoi, puisque les Romains, quand ils . . .
1926 P.C. Hooft: Hooft's "Warenar" (Lode Monteyne)
 • . . . beteekenis verwierf als schepper van erotische poëzie dan als drama-dichter, alléén met Molière te vergelijken. Tegenover den grooten Franschen blijspelschrijver, die Shakespeare in breede humaniteit evenaart, zou men een groot getal Nederlandsche tooneeldichters moeten plaatsen -- Breeroo , Hooft , Langendijck en . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
 • . . . steenen en roerloos oerbeeld de gebeurtenissen beheerschen, zooals «de man in zijn nis» bijvoorbeeld dat doet in de bewerking, die Copeau gaf van Shakespeare 's Viol de Lucrèce. Maar iets indrukwekkends was er nu reeds aan deze tijdlooze figuur, waaraan Staf Bruggen den sonoren galm leende van . . .
1925-07-23 FEESTWEEK I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . geen zesde deel van deze tooneelminnaars anders, ik bedoel in den winter, ooit een voet zet in den schouwburg, zelfs als men er Shakespeare of Pirandello , of zelfs maar Herman Teirlinck speelt. Nu speelt men er.... ik wil niemand kwetsen. En het volk stroomt . . .
1923-04-30 TOONEEL TE BRUSSEL III (Karel Van de Woestijne)
 • . . . ontleent; in het tweede bedrijf slaat de duivel zijn barak op het eigenlijke tooneel op: iets dergelijks zal Herman Teirlinck in Shakespeare 's Hamlet hebben zien gebeuren; begeleiding, op het gevoelige moment, van scenische muziek veroorloofde zich reeds Dennery ; aromaten te branden permitteerde zich
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
 • . . . gaan, zal ook een Waalsch stuk in vertaling van Louis Piérard ten tooneele worden gebracht, naast vertalingen uit het Engelsch naar Shakespeare , Shaw , Synge , Barrie en Joyce ; uit het Russisch naar Toergenjef en Tsjechof , . . .
1926 Lode Baekelmans: Over de tooneelschrijfkunst (Een intervieuw) (Lode Monteyne)
 • . . . Hoe zou die man dan staan tegenover sommige jongere Franschen lijk Lenormand die stukken in veertien tafereelen schrijft, net lijk in Shakespeare 's tijd ! -- Ontmoedigen laat ik me nooit... Ik zal nog tooneel schrijven... Ik gaf nog «Deezeken schudt zijn beddeken uit», een Kerstmisverstand in . . .
1926-06-27 HAMLET TE GENT II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . bewuste was. Heel dat uitbundig volkje van sportpakken en gabardientjes, artistieke flambards en keurige pothoedjes, leek wel iets af te doen van de Shakespeare -Hamlet-tragiek. Het kon wel liggen, ik zei het u reeds, aan de tegenstelling met het aloude décor. Het decor, het is het Gentsche, voor een . . .
 • . . . zij zal misschien volstaan om aan te geven, hoe wij hier waarlijk te doen hebben met eene ideale speelplaats, vooral voor treurspelen van Shakespeare : breedte en diepte, die den indruk geven der werkelijkheid en eene afdamming, die het genot bevordert, doordat zij de dramatische handeling stipt omsluit. Verder, . . .
1922-12-31 TOONEEL TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . deele op, of doet het althans niet dan met eene zeer bedachte bescheidenheid. Hij heeft, door een nieuw vertaler, aan den tekst van Shakespeare eenige wijziging laten brengen, dermate dat hij het eindtooneel te zijnen bate heeft laten aanvullen: dat is een kleine sluwigheid, die niets afdoet van . . .
 • . . . de oplossing van zoeken wilde: voorstellingen geven, zooals die in Engeland sedert al heel lang plaats hebben, dit is naar het voorbeeld van Shakespeare 's eigen " Globe Theater ", maar met aanpassing op Franschen smaak. Ik zal maar onmiddellijk zeggen, dat het eerste kenmerk van Gemier 's . . .
1921-08-25 EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSE KUST II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . In de steden - Petrograd en vooral Moskou - zijn die vertooningen van uitstekend gehalte. Men speelt van alles, de oude Grieken en Shakespeare evengoed als Claudel en Verhaeren . De beste schilders worden belast met het ontwerpen van décors en costumes: de decoratie, hoe . . .
1922-02-21 MOLIÈRE TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . of intimiteit vermag te verbeelden. Ziedaar voor het plastisch-architectonische. Men merkt onmiddellijk wat het toelaat, waar het gaat om de vertooning van, bijvoorbeeld, Shakespeare , Musset , of middeleeuwsche en Renaissance-stukken. Stelt U maar voor wat ermede te bereiken zou zijn voor het insceneeren, ik zal niet zeggen . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Bernard naast Marivaux . Molière , die de deuren zal openen, wordt ook van dit huis de patroon: hij zal er Shakespeare ontmoeten, zooals Ibsen Synge , en Tsjechov Goldoni . Gij ziet het: het is een prachtige belofte. En . . .
1926 Alfred Hegenscheidt: "Starkadd" (Lode Monteyne)
 • . . . in de uitwerking. Voor zijn dramatischen aanleg pleiten de gesprekken tusschen de soldaten en tusschen de visschers, die herinneren aan overeenkomstige tooneelen in Shakespeare , welke door menschen uit het volk de geweldige actie doet voorbereiden, toelichten ofwel den indruk weergeven, die het gebeuren op de massa heeft gemaakt. . . .
 • . . . volk de geweldige actie doet voorbereiden, toelichten ofwel den indruk weergeven, die het gebeuren op de massa heeft gemaakt. Wagner en Shakespeare zijn gewis de voornaamste bronnen van Hegenscheidt 's inspiratie geweest. Deze vaststelling mag ons niet den rechtstreekschen invloed van de groep der Van . . .
1924-02-24 Gaston Martens : "Prochievrijers" in het "Volksgebouw", Antwerpen (Willem Putman)
 • . . . zijn "Prochievrijers" de wereld ingeschopt, en hij eischt voor zijn "Hippolietjes" recht op bestaan. Hij verleent ze, in zijn inleiding, het peterschap van Shakespeare , Brederoo en Willem Ogier , en die goeie Hamlet komt hier weer eens, voor de gelegenheid, zijne bekende redevoering houden over . . .
1922-02-18 JOAN LUYKEN'S DUYTSE LIER (Anon.)
 • . . . waren); terwijl iedere Duitscher zelfs grondig Goethe en Schiller kent, om van minderen te zwijgen; terwijl in Engeland ieder Shakespeare zoo niet leest, dan toch heeft gezien en genoten, staan wij bij het verlaten der middelbare school voor onze dichters der gulden eeuw als . . .
1938-11-30 Dr. J.O. De Gruyter (Willem Putman)
 • . . . wereldliteratuur, die op mijn levensprogramma staan, en die ik zou willen spelen vóór ik dood ga : de Faust, 'n groot deel van Shakespeare , Aischylos , en ook nog eenige moderne stukken van O'Neill , Shaw , Strindberg . Voor de rest zal ik . . .
1923-02 Henri Ghéon: zijn programma (Lodewijk Dosfel)
 • . . . het didactische... maar toch ondergaat mij niet hetzelfde gevoel als onder het lezen van drama's van Sofocles , Racine en Shakespeare , enz.» . Aan behandeling van het wonderbare zijn immer veel gevaren verbonden. De indruk kan soms lang niet stichtend, eerder verkeerd zijn. . . .
1925-12-12 Peer Gynt : in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . ze. Bij het zien van "Peer Gynt" ondergaan wij een gevoel dat wij in een schouwburg slechts kennen als er gespeeld wordt van Shakespeare of Molière . D. w. z. wij voelen dat deze kunst eeuwig is. Aase.-- Peer, je liegt! Peer Gynt.-- Dat doe . . .
1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
 • . . . een bijzonderen spreekkoortekst. Dit als spreekkoor gezien! (Het kon daarom wel goed theater zijn). Het volgende seizoen schakelde ik in Julius Cesar (naar Shakespeare ) enkele spreekkoren in, b.v. het slot «De eed tegen den oorlog» (gezamenlijke belijdenis -- stemindeeling -- volumen der stemmen volgens de inhoud het vereischte). . . .
1931 Nog de Spreekfilm en het Tooneel (Victor J. Brunclair)
 • . . . zij is ontastbaar, onvatbaar, maar aanwezig door de vlucht die het woord kan nemen. Ontkennen dat er bijv. in den beeldencyclus van een Shakespeare -werk dynamiek zou woelen is een ongerijmdheid. Alleen maar dit: deze dynamiek ligt een ietsje dieper dan het vlakke veld der waarneming. En we zijn . . .
1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
 • . . . Masscheroen doodeenvoudig heeft overgenomen omdat het populair was en inderdaad op de Markt van Nijmegen werd vertoond als wagenspel - zooals bij voorbeeld Shakespeare heel wat kleine spelen van zijn onmiddellijke voorgangers in verschillende zijner werken heeft opgenomen. Trouwens slechts een bondig gedeelte van het spel van Masscheroen . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)
 • . . . weer een stuk, met menschen, die af en toe eens blijven stilstaan en iets zeggen, waarnaar we met genoegen kunnen luisteren ?» In Shakespeare 's «JULIUS CAESAR» dan zou Lode Geysen ons zijn tooneel-standpunt volledig en alleszins onomwonden toelichten. Het is een standpunt, laat ik het hier . . .
 • . . . «JULIUS CAESAR» dreef hij het nogal ver en ergerde de brave tooneel-gemeente met deze sensationeele verklaring : «Ik heb den genaamden Shakespeare vermoord !» Ik ben den moord gaan bijwonen, en ik heb moeten getuigen : er is niets gebeurd. De genaamde Shakespeare . . .
 • . . . Shakespeare vermoord !» Ik ben den moord gaan bijwonen, en ik heb moeten getuigen : er is niets gebeurd. De genaamde Shakespeare stelt het nog altijd goed. Hoogstens hadden we kunnen van... zelfmoord gewagen, maar daartoe miste het «geval» de noodige allure. Laat ik hier met . . .
 • . . . Geysen had slechts ééne verontschuldiging voor zijne daad kunnen aanhalen ; hij had ons kunnen zeggen dat hij niet over acteurs beschikt om Shakespeare te spelen, en dat hij dus noodgedwongen Shakespeare heeft getransponeerd op het peil van zijn gezelschap -- maar dan antwoorden wij, dat . . .
 • . . . ; hij had ons kunnen zeggen dat hij niet over acteurs beschikt om Shakespeare te spelen, en dat hij dus noodgedwongen Shakespeare heeft getransponeerd op het peil van zijn gezelschap -- maar dan antwoorden wij, dat wij niet goed inzien waarom hij Shakespeare spelen . . .
 • . . . Shakespeare heeft getransponeerd op het peil van zijn gezelschap -- maar dan antwoorden wij, dat wij niet goed inzien waarom hij Shakespeare spelen moet. Wat wilde hij bij deze gelegenheid bereiken ? Een soort vredesmanifestatie ? Inderdaad, in een comminiqué lazen wij dat het er den . . .
 • . . . bij deze gelegenheid bereiken ? Een soort vredesmanifestatie ? Inderdaad, in een comminiqué lazen wij dat het er den schijn van heeft alsof Shakespeare 's drama in de bewerking van Geysen den titel voerde : «Nooit geen oorlog meer!». Het stond Geysen vrij ons zoo . . .
 • . . . kon hij gerust zulk gegeven zelf uitwerken of doen uitwerken door een auteur, die zijne tooneelprincipes kent en waardeert. Maar «Julius Caesar» van Shakespeare is een tooneel-werk dat zijn eigen beteekenis heeft en dat in die beteekenis den tijd heeft getrotseerd. Dit drama der staatskunde, deze scherpe aanklacht . . .
 • . . . Geysen 's bewerking bijna hoofdzakelijk uit coupures. De leemten door deze coupures veroorzaakt, werden dan aangevuld door liedjes, en daar waar de «genaamde Shakespeare » bleek psychologisch te kort te schieten, vergastte Geysen ons op een melancholiek lïefdetooneel tusschen Helena, Brutus' dochter, (een nieuw personage, alsjeblief !) . . .
 • . . . zeer geapprecieerd werd. Zoo eindigde het eerste deel van dit spektakel met een melodramatische liefdescène, die ons zoo ver uit de sfeer van Shakespeare bracht, dat we bijna met Geysen 's opzet waren verzoend. Als een bewerking parodie wordt, leggen we natuurlijk ons verzet neer... In het . . .
 • . . . tweede deel krijgen we dan het anti-militaristisch betoog, waartoe al het voorgaande sleechts een aanleiding schijnt te zijn geweest. Stilaan zijn we hier Shakespeare 's stuk verloren geraakt, maar nu moeten we bekennen dat over dit tweede deel veel goeds kan gezegd worden. Het is een soort scenische bewerking . . .
1928-03 Herman Teirlinck: "Ave" (Lode Monteyne)
 • . . . dezen, die ons besluipt wanneer in een tragedie van Sophocles of Aeschylos ... of een spel lijk «Koning Lear» van Shakespeare , de meedoogenlooze feiten hun logische aaneenschakeling volgen... Daarin worden primaire machten ontketend, wier vernietigende invloeden geen mensch ontvluchten kan. Diezelfde logische noodlottigheid is werkzaam . . .
1926 Molière: "De ingebeelde ziekte" (Lode Monteyne)
 • . . . leven en zijn werk wijdde : «Het werk van Molière is dat van een dichter-tooneelspeler, van een groot acteur, die, evenals Shakespeare -- echter in mindere mate dan deze dichter der rozen en der verschrikking, -- een wonderbare scheppingsgave bezat en een prachtige generositeit. Hij is . . .
1926-03-13 Ernest W. Schmidt en het blijspel (Lode Monteyne)
 • . . . ontginnen.... althans niet in voldoende mate.... Molière , die vooralsnog het onovertroffen voorbeeld blijft voor de blijspeldichters van alle tijden --, zooals Shakespeare 's tragediën lijk zooveel bakens zijn waarheen allen, die in een treurspel den mensch in zijn strijd met de noodlottigheden van het leven willen verbeelden, . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
 • . . . Goethe en Schiller schreven hoog-verdienstelijke dramas. Afwijkend van het klassieke type waren de stukken van Lope de Vega en Shakespeare . Romantisch werd het tooneel in de 19de eeuw met Victor Hugo , Dumas en Manzoni . Resultaat: meer actie, kleur, . . .
 • . . . gaat ongestoord door, terwijl men de ensceneering van het volgende tafereel klaar maakt achter het doek. Veelal komt zulks voorin de tooneelspelen van Shakespeare en Musset . Het orkest -- ongezien door het publiek -- neemt plaats in een afsluiting. De belichting geschiedt bij middel van lampen . . .
 • . . . gewaagde uiting van expressionisme op het Tooneel. Amerika bleef niet ten achter : jonge cubisten werkten te Philadelphia. In 1920 werd te Münich Shakespeare 's «Much ado about nothing» in expressionistische stijl gespeeld. Een Duitsche productie die ook tot ons doordrong, was de bizarre film: «Het cabinet van Dr. . . .
 • . . . doe ik dat een volgende maal. Niet minder interessant is het welgeslaagd essay van de Amerikanen in de toepassing der expressionistische principes voor Shakespeare 's «Macbeth», opgevoerd in 1921. Herman Rosse , de hollandsche décorschilder, die naar Amerika uitweek, bracht 'n mooie illusie met zijn beweeglijke scène. Het . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
 • . . . Van de Velde bezwaarlijk onthouden, maar als regisseur -- althans zooals blijken moest uit een eerste ontmoeting met een blijspel van Shakespeare «DE KLUCHT DER VERGISSINGEN» -- heeft hij zich eerder geweld gedaan, met het uitdrukkelijke doel geestig te zijn. Het is mijns inziens niet de . . .
1936 Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen (Lode Monteyne)
 • . . . gemiddeld gehalte van de gespeelde stukken is er niet minder hoog dan in de voorname repertorium-schouwburgen van het buitenland. Te Antwerpen speelt men Shakespeare , Molière , Shaw , Ibsen , enkele groote Russen, Duitsche en Fransche comédies en af en toe een blijspel of een . . .