Advanced Search found 25 item(s) featuring "Arie Vanden Heuvel"

1925-09-19 Brusselsche kunstavond voor Borculo (Anon.)
 • . . . Benoit en Karel Mestdagh danste met mej. Nelly Ferguson op muziek van Schubert , Meulemans en Moszkowsky . Arie van den Heuvel , regisseur van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg , droeg verzen voor van Vlaamsche en Hollandsche dichters en de tooneelmaatschappij De . . .
1923-10-15 Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg: "De Gelukzoekster" (J.B.)
 • . . . zijn geld begeeren. Even boven het doorsnee Fransche drama uit reikt "La Rabouilleuse", en bijwijlen roept daaruit het accent op van een treurspel. Arie Van den Heuvel heeft een gewetensvolle vertaling geleverd, waarin de stemmigheid goed behouden werd. Hij vertolkte ook de rol van den ouden Rouget en . . .
1923-11-05 Oud-Heidelberg (J.B.)
 • . . . worden. Dit was ruim verdiend voor iederen speler, tot den minste toe. Het grootste aandeel van dit succes was echter ongetwijfeld bestemd voor Arie van den Heuvel als Dr Juttner. Mevr. I. De Veirman als Känhe. J. Duvosel als Karel-Heinrich, R. Dubois als Lutz. Door stijlvol . . .
1920-05-01 Walzertraum (T.B.)
 • . . . en die alleen bij hem te vinden is. Deze partij zal een van de meest gemarkeerde succes-rollen van deze gevierde zangeres blijven. Over Arie Van den Heuvel niets dan goeds, zooals wij trouwens van deze tooneelspeler gewoon zijn. De half stompzinnige, dijnastieke Joachim XIII, vorst van Hebbenland, kon . . .
1919-04-18 Vrije wolken (T.B.)
 • . . . den grondschen kost als revues en andere zoutelooze "sotternijen". Heusch, Mej. Stella, die een ras-artiste is, verdient beter. Na haar noem ik onmiddellijk Arie Van den Heuvel (Peter Kocian), een eerste kracht en geschoold acteur. Ook voor hem spijt het mij, hem nu en dan in Pinnen-afferigheden, enz. . . .
1921-09-05 Se non è vero (Anon.)
 • . . . het is een stuk dat aan begaafde artist en de gelegenheid geeft wat te presteeren, en dat hebben zij ook gedaan. De heer Van den Heuvel heeft oogenblikken van hooge kunst bereikt en dit is niet weinig gezegd bij zoo'n hachelijke rol. Mevr. Van de Wiele was, zooals . . .
1923-10-08 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De man die een moord deed" (J.B.)
 • . . . Eerst "De Blonde", dan "De Advokaat der Armen", "Neem ze dan toch" en nu "De man die een moord deed", een vertaling door Arie van den Heuvel van het stuk van Pierre Frondale : "L'Homme qui assasina". Ook nog de volgende week wordt er zoo'n moord begaan. . . .
1923-09-24 De advokaat der armen (J.B.)
 • . . . men volle zalen wil krijgen, "De Advokaat der Armen" van Jules Mary en Emile Rochard , in een vertaling van Arie Van den Heuvel , een goede kans geweest. Zelf wie het minder over zijn hart kan krijgen hoe de Vlaamsche Schouwburg dit werk . . .
1924-10-09 Pirandello in den Vlaamschen Schouwburg te Brussel (Anon.)
 • . . . (de moeder, de vriend) waren niet in goede handen, doch niet zóó, dat zij den gunstigen ensemble-indruk, zou den bederven. De vertaling van Arie van den Heuvel -- op dien ongelukkigen titel na ! -- is vlot, en doorgaans goede tooneeltaal; tot een nadere vergelijking met het origineel . . .
1925-01-16 Tooneel te Brussel: Herman Heijermans (Anon.)
 • . . . het woord ontbrak en dat hinderde bij de geprecipiteerde actie van het stuk zelf, die wij niet mede voelden zinderen in de gesprekken. Arie Van den Heuvel werkte de figuur van den ouden jood op tot een geweldig brok tragiek en bij zijn uitbarstende woede in het slottooneel . . .
1925-02-21 Fernand Crommelynck : "De Maskerboetseerder" (Willem Putman)
 • . . . vreemden. Dit werk, Le sculpteur de masques, dat gisteravond voor het eerst, naar ik meen, in het Nederlandsch vertoond werd (vertaling van Arie van den Heuvel ) is veertien jaar oud. Het staat verder van ons dan dat meesterlijke Cocu magnifique van denzelfden auteur ; zelfs zijn wij . . .
1926-11-19 TOP NAEFF TE GENT (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Dordrecht, en van diezelfde jonge dame de Genadeslag in den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te Gent, met mevrouw Dons-Albregt en den heer Arie van den Heuvel een bijval genoten die te grooter werd, toen men vernam, dat deze beschaafde tooneelwerken uit de pen kwamen van iemand, die . . .
1922-06-07 Het repertorium van den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel (Cr.)
 • . . . Dochter van de Radjah" (muziek van Hubert Cuypers ). Bij deze opvoeringen deed zich telkens de zeer artistieke regie van den heer Vandenheuvel gelden. Aan het dekor werd iedermaal een buitengewone zorg besteed zoodat schilderachtigheid en lokale kleur steeds prachtig tot hun recht kwamen. Aan de interpretatie . . .
1925-05-12 Een théâtre d'avant garde (Anon.)
 • . . . Harry Domin en ook Boris Balachoff (Alquist, de laatst overblijvende mensch) had sublieme momenten, maar kon het niet volhouden, bewees ons andermaal na Arie van den Heuvel , die ook aan deze rol tevergeefs al zijn talent wijdde, dat deze in pathos en weeërige sentimentaliteit gehulde figuur niet uit . . .
1925-12-20 Georg Kaiser : "Van s' morgens tot middernacht" (Willem Putman)
 • . . . zijn, die daarvan een harmonisch geheel kan maken. Ook was dat in den Vlaamsen Schouwburg niet het geval. Een verwijt voor Arie Van den Heuvel wil dit echter niet zijn. Wij weten dat hij slechts over een minimum van hulpmiddelen en materiaal beschikt. Gewoonlijk groeien, op . . .
1921-10-16 Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel (Cr.)
 • . . . leven. Ik begreep dat ik aanleg, temperament voor de planken had. Reeds als atheneumstudent te Gent, waar ik de declamatieklas van den heer Arie Van den Heuvel volgde, dweepte ik met het drama van Hegenscheidt . Als lid van " de heremanszonen ", een Vlaamsche kring die letterkundige . . .
1924-10-15 Luigi Pirandello : "Eergierigheid" (Willem Putman)
 • . . . hij er ook niet voor terug deinzen, den anderen hun oneerlijkheid in 't gezicht te slingeren. Hij heeft gewonnen. De vertooning, verzorgd door Arie van den Heuvel , gaf veel goeds te zien. In de eerste plaats kregen wij een gordijnen-décor, dat zeer stemmig was en, hoewel bij dit . . .
1923-11-03 Gaston Martens: "De Held der Fransche ronde" door den Volksschouwburg te Brussel (Willem Putman)
 • . . . in hem. Na den "Lustigen Boer" te hebben gezien te Gent veranderde hij zijne novelle in een tooneelstuk. Het is zeer gelijkend. En Arie Vanden Heuvel , die het stukje zeer habiel in operettenvorm omzette en "De Lustige Boer" nog veel beter kent, maakte deze gelijkenis dan ook nog . . .
1926-12-12 Tooneel te Brussel: "Slaet op den Trommele" ("The Song of Drums") van Ashley Dukes (Anon.)
 • . . . de Velde het zeker op Ashley Dukes (wat dit bedrijf betreft) en wint Johan de Meester Jr. het op Arie van den Heuvel , van wien wij beter verzorgd werk gewoon zijn. In III is Slaet op den Trommele een zeer banaal stuk geworden, dat . . .
1926-06-26 HAMLET TE GENT I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . er zelden. Het moest zijn weerslag hebben in den schouwburg, die in het conservatorium zijn personeel recruteert. De regisseur van het Gentsche tooneel, Arie van den Heuvel voorzag er in door zelf met veel toewijding een aantal mannelijke en vrouwelijke krachten aan te kweeken. Eindelijk kwam, in
1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
 • . . . plaats in de Folies-Bergère , vanwege een Vlaamsch gezelschap bestuurd door den heer Kindermans ; zij worden geleid door de Rotterdammer Arie van den Heuvel die met Royaards de Amsterdamsche Tooneelschool verliet, een twintig jaar geleden naar België overkwam, en sedert dien in . . .
 • . . . die hij heeft gered van de dilettanterij die hier, ook onder beroepsacteurs, lang niet is uitgeroeid. Dezen Hollander hulde. Ditmaal heeft de heer Van den Heuvel gedaan gekregen dat te Brussel worden opgevoerd een aantal stukken van schrijvers uit geallieerde en neutrale landen. Reedszagen wij "Vrije Wolken" van . . .
 • . . . tot de operette, die zéker volk lokt, en.... zoo zouden wij nog lang in onzen afgrond blijven zitten, kwamen menschen als de heeren Van den Heuvel en Kindermans er ons niet nu en dan even uithalen.... met schroomvolle middelmatigheid. Want ook zij durven het allerbeste nog . . .
 • . . . een bewijs dat het, te onzen behoeve, noodig is. Dat bewijs leveren ons de literaire vertooningen van de heeren Kindermans en Van den Heuvel . Laat ons vertrouwen dat zij vruchten dragen. Mag ik even buiten de middelmatigheid uit? Ik heb gisteren in den Muntschouwburg . . .
1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
 • . . . De Gruyter is in de tooneellucht opgegroeid en de drang naar het tooneel zat er bij hem van jongsaf in, zooals Arie van den Heuvel getuigt. Zijn vader was acteur en speelde hoofdzakelijk mee in operetten in den Gentschen Schouwburg voor hij zich als . . .
1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
 • . . . Kindermans ons gedurende dit tooneel-jaar de première van een Vlaamsche operette: De held der Fransche Ronde, tekst van Gaston Martens en Arie van den Heuvel , muziek van Theo de Joncker en deze uitvoering groeide tot een eerste oprecht succes. De bekende Vlaamsche tooneelschrijver
1925-04-04 Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . dank zij een beeldige enscèneering, op een veel hooger peil en zelfs in den ouden schermen-rommel van onzen Koninklijken Nederlandschen wist Arie Van den Heuvel onlangs bij de opvoering van "Le Sculpteur de masques" ( Crommelynck ) heel wat méér te bereiken dan Johan . . .
1938-11-30 Dr. J.O. De Gruyter (Willem Putman)
 • . . . ware zonder leiding stonden. Maar droomen gaan nooit geheel verloren. Ook andere verdienstelijke mannen uit onze tooneelbeweging zijn ons middelerwijl ontvallen, regisseurs als ARIE VAN DEN HEUVEL , die van De Gruyter nog de leermeester is geweest, en heel veel heeft bijgedragen tot uitzuivering van ons repertorium, . . .