Passiespel en spelers te Amsterdam, door Al. De Maeyer

Aloïs de Maeyer, 1933-02


Source

Tooneelgids, 1933-02-00 p. 68


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◼◼ A.d.M: Passiespel en speler... 1934-01-24
 2. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Ma... 1933-12-16
 3. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1933-03
 4. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Hamlet" door... 1933-09-22
 5. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Fa... 1933-11-25

Passiespel en spelers te Amsterdam door AL. DE MAEYER.

In het teeken van het «Annus sanctus» en tot een waardig besluit ervan zal, einde Maart a, s. te Amsterdam, een reconstructie van een middeleeuwsch passiespel, in de lijn van Arnoul Greban, worden gegeven.

De bedoeling der passiespelen is allereerst, om de dramatische kunst wederom in nauwer contact te brengen met het leven der Kerk, de liturgische feesten op te luisteren en het mede-beleven der hoogtepunten van het Kerkelijk jaar intenser te doen zijn »

Het heele opzet is ontstaan ten gevolge van het Amsterdamsche « anno sancto-spel» in Juni 11. en heeft een diep religieusen ondergrond. De taak is met grooten ernst aangepakt. De artistieke leiding van F. Luns, (met de middeleeuwsche literatuur bovendien sedert jaren vertrouwd) het protectoraat van den Katholieken kunstkring « De violier », de bemoeiing van mannen als Anton van Duinkerken, o.m., voor de vertaling en aanpassing van het oorspronkelijke, in samenwerking met Ch. Nijpels, en meerdere andere, doen het beste verwachten.

De voorbereiding wordt veelzijdig doorgevoerd. Met alleen de spelvoorbereiding, maar de cultureele, zoowel van de spelers als van de talrijkverwachte toeschouwers, wordt stelselmatig nagestreefd, o. m. in een gelegenheidbulletijn dat tien maal moet verschijnen (2fl. 50) en «De passiespelers» heet. Reeds twee nummers verschenen. Al is de zeer verscheiden inhoud vooral zakelik-voorlichtend bedoeld, komen er toch zoodanig wetenschappelik vulgariseerende bijdragen in voor -- en zijn meerdere in 't vooruitzicht gesteld -- dat er naast de gelegenheidsvoorstelling en de voorbereiding daarop tevens een vasten grond wordt gelegd voor een doelmatig streven « naar een herleving der volkskunst in den meest voortreffelijken zin van het woord en het handen-ineen-slaan, ten einde in een bestreving naar hooger ideaal, te komen tot dankbare dienstbaarheid aan de gemeenschap, zooals de middeleeuwen die kenden. Het karakter van het bulletijn maakt ingrijpend commentaar overbodig; tenminste zoolang de ingeslopen feilen de doelstelling niet voorstreven. Intusschen groeit het toch tot een blijvend «monument» in zijn aard van niet te misprijzen waarde. De inhoudsopgave van de verschenen nummers komt op een andere plaats van dit T-G-nr voor.

Om dat alles begroeten we de heele onderneming met zeer hartelike sympathie en tevens met hoog gespannen verwachting. Zoowel het Katbolieke tooneel in onzen modernen tijd als zijn voorbeeld nit de middeleeuwen, waar hier wordt naar terug gegrepen boezemt ons een allerhoogste belang in. We hopen vurig dat ons geregeld een veelzijdige inlichting zal worden overgemaakt om er hier graag mededeeling van te kunnen geven. We hopen dat ook hier te lande de noodige ruchtbaarheid, de doelmatige publiciteit zal worden gemaakt om deze veelbelovende onderneming in de daadwerkelike belangstelling van velen te doen doordringen.

De voorstellingen moeten doorgaan op 22, 23 en 24 Maart in avondvertooning; op Zondag 25 Maart, Palmzondag, in middag- en avondvoorstelling. De prijzen variëeren tusschen tl. 2.75 en 75 cents, (te verhoogen met rechten) wat werkelik niet overdreven mag heeten, gezien den weidschen aanleg.

Om spijtige verrassingen te voorkomen, zullen de vertooningen in een daartoe speciaal ingerichte zaal plaats hebben, op een podium van 45x10m., in een simultaan-decor (een term die eigenlik min juist is) om zoodoende het dichtst mogelik bij de middeleeuwsche voorstelling te geraken. Juist die vooropgezette benadering van wat eens was (of vermoed wordt te zijn geweest) zou op zich zelf wel een diepergaande bespreking eischen. De primordiale vraag zou dan gauw blijken of het er niet op aan komt vooral, te onderzoeken wat wij nog hebben kunnen aan den inhoud (gedachte en spel) van zoo een middeleeuwsch tooneelwerk; wat wij er eigenlik nog kunnen uit halen, liever dan ons tevreden te stellen met een vermeend archaeologisch en archaïsch reconstruëeren van wat zou kunnen geweest zijn en zoo gemakkelik verkeerd wordt opgevat en uitgelegd.

Behoudens dat houden we er aan de heele onderneming aan de aandacht van alwie begaan is met Katholiek tooneel of middeleeuwsche tooneelcultuur, tenzeerste aan te bevelen en de opvoeringsdata van nu af met een bizonder kruisje te doen aanstreepen. Met bijzonderen nadruk raden we aan een inschrijving te nemen op het gelegenheidsbulletijn, dat zich van meet af zakelik-flink en boeiend voordoet. Het nuttige adres is : « Passiespelers -- O.Z, Achterburgwal 175 -- Amsterdam »


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◼◼ A.d.M: Passiespel en speler... 1934-01-24
  De Violier, Antwerpen • F. Luns • Ch. Nijpels • Anton van Duinkerken • Arnoul Greban
 2. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Ma... 1933-12-16
  (date-year) 1933
 3. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1933-03
  (date-year) 1933
 4. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Hamlet" door... 1933-09-22
  (date-year) 1933
 5. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Fa... 1933-11-25
  (date-year) 1933
 6. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: Voor den gongslag. "... 1933-02-17
  (date-month) 1933-02 • (date-year) 1933
 7. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S.: "Voor Zonson... 1933-03-18
  (date-year) 1933
 8. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Juffrouw Ker... 1933-12-02
  (date-year) 1933
 9. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S.: "De Zaak Dre... 1933-12-09
  (date-year) 1933
 10. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "oompje heeft... 1933-04-15
  (date-year) 1933