Passiespel en spelers te Amsterdam

A.d.M, 1934-01-24


Source

De Standaard, 1934-01-24


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◼◼ Aloïs de Maeyer: Passiespel en speler... 1933-02
 2. ◼◼◻◻◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1934-01-13
 3. ◼◼◻◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg: "De... 1934-01-06
 4. ◼◻◻◻◻ F.: Te Oostende: Creatie... 1934-01-03
 5. ◼◻◻◻◻ M.S.: Opvoering van "Jezab... 1934-01-30

Passiespel en spelers te Amsterdam

In het teeken "Annus genetus" en tot een waardig besluit ervan zal, einde Maart a.s. te Amsterdam, een reconstructie van een middeleeuwsch passiespel, in de lijn van Arnoul Greban, worden gegeven.

"De bedoeling der Passiespelen is allereerst, om de dramatische kunst wederom in nauwer contact te brengen met het Leven van de Kerk, de Liturgische feesten op te luisteren en het mede-beleven der hoogtepunten van het Kerkelijk jaar intenser te doen zijn".

Het heele opzet is ontstaan ten gevolge van het Amsterdamsch "anno sancto-spel" in Juni l.l. en heeft een diep religieusen ondergrond. De taak is met grooten ernst aangepakt. De artistieke leiding van F. Luns (met de middeleeuwsche literatuur bovendien sedert jaren vertrouwd), het protectoraat van den Katholieken Kunstkring "De Violier", de bemoeiing van mannen als Anton van Duinkerken, o.m., voor de vertaling en aanpassing van het oorspronkelijke, in samenwerking met Ch. Nijpels, en meerdere andere, doen het beste verwachten.

De voorbereiding wordt veelzijdig doorgevoerd.

Niet alleen de spelvoorbereiding, maar de cultureele, zoowel van de spelers als van de talrijk verwachte toeschouwers wordt stelselmatig nagestreefd, o.m. in een gelegenheidsbulletin dat tien maal moet verschijnen (2 fl. 50) en "De Passiespeler", heet. Reeds twee nummers verschenen. Al is de zeer verscheiden inhoud vooral zakelijk-voorlichtend bedoeld, komen er toch zoodanig wetenschappelijk vulgariseerende bijdragen in voor - en zijn meerdere in 't vooruitzicht gesteld - dat er naast de gelegenheidsvoorstellingen en de voorbereiding daarop tevens een vasten grond wordt gelegd voor een doelmatig streven "naar herleving der volkskunst in den meest voortreffelijken zin van het woord en het handen-ineen-slaan, ten einde in een bestreving naar hooger ideaal te komen tot dankbare dienstbaarheid aan de gemeenschap, zooals de middeleeuwen die kenden".

Het karakter van het bulletijn maakt ingrijpend commentaar overbodig: tenminste zoolang de ingeslopen feiten de doelstelling niet voorstreven. Intusschen groeit het toch tot een blijvend "monument" in zijn aard van niet te misprijzen waarde.

Om dat alles begroeten we de heele onderneming met zeer hartelijke sympathie en tevens met hoog gespannen verwachting. Zoowel het Katholieke Tooneel in onzen modernen tijd als zijn voorbeeld uit de middeleeuwen, waar hier wordt naar terug gegrepen boezemt ons een allerhoogste belang in. We hopen vurig dat ons geregeld een veelzijdige inlichting zal worden over gemaakt om er hier graag mededeeling van te kunnen geven. We hopen dat ook hier te lande de noodige ruchtbaarheid, de doelmatige publiciteit zal worden gemaakt om deze veelbelovende onderneming in de daadwerkelijke belangstelling van velen te doen doordringen.

De voorstellingen moeten doorgaan op 22, 23 en 24 Maart, in avondvertooning; op Zondag 25 Maart, Palmzondag, in middag- en avond-voorstelling. De prijzen variëeren tusschen fl. 2.75 en 75 cents (te verhoogen met rechten) wat werkelijk niet overdreven mag heeten, gezien den weidschen aanleg.

Om spijtige verrassingen te voorkomen, zullen de vertooningen in een daartoe speciaal ingerichte zaal plaats hebben, op een podium van 45 x 10 m., in een simultaan-dekor (een term die eigenlijk min juist is) om zoodoende het dichts mogelijk bij de middeleeuwsche voorstelling te geraken. Juist die vooropgezette benadering van wat eens was (of vermoed wordt te zijn geweest) zou op zich zelf wel een diepergaande bespreking eischen. De primordiale vraag zou dan gauw blijken of het er niet op aan komt vooral, te onderzoeken wat wij nog hebben kunnen aan den inhoud (gedachte en spel) van zoo een middeleeuwsch tooneelwerk; wat wij er eigenlijk nog kunnen uithalen, liever dan ons tevreden te stellen met een vermeend archeologisch en archaïsch reconstruëeren van wat zou kunnen geweest zijn en zoo gemakkelijk verkeerd wordt opgevat en uitgelegd.

Behoudens dat houden we er aan de heele onderneming aan de aandacht van al wie begaan is met Katholiek tooneel of middeleeuwsche tooneelcultuur ten zeerste aan te bevelen en de opvoeringsdata van nu af met een bizonder kruiste te doen aanstreepen. Met bizonderen nadruk raden we aan een inschrijving te nemen op het gelegenheidsbulletijn, dat zich van meet af zakelik-flink en boeiend voordoet. Het nuttige adres is: "Passiespelers - O.Z. Achterburgwal 175 - Amsterdam".

A.D.M.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◼◼ Aloïs de Maeyer: Passiespel en speler... 1933-02
  De Violier, Antwerpen • F. Luns • Ch. Nijpels • Anton van Duinkerken • Arnoul Greban
 2. ◼◼◻◻◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1934-01-13
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 3. ◼◼◻◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg: "De... 1934-01-06
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 4. ◼◻◻◻◻ F.: Te Oostende: Creatie... 1934-01-03
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 5. ◼◻◻◻◻ M.S.: Opvoering van "Jezab... 1934-01-30
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 6. ◼◻◻◻◻ D.: Folies-Bergère: "Kw... 1934-01-14
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 7. ◼◻◻◻◻ J.V.G.: Te Antwerpen: Kon. N... 1934-01-30
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 8. ◼◻◻◻◻ Anon.: Te Brussel: Kon. Vla... 1934-01-15
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 9. ◼◻◻◻◻ L.O.: Kon. Vlaamsche Opera... 1934-01-31
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 10. ◼◻◻◻◻ J.V.G.: Te Antwerpen: Kon. N... 1934-01-23
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01