Advanced Search found 26 item(s) featuring "Henrik Ibsen"

1923-01-16 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg: "De Vlinder" van Bernard Shaw (P.)
 • . . . bergen. Met wat zeer goedkoope kletspraatjes geeft Shaw er eenieder van langs, tooneelcritiek, geneeskunde, enz., enz., maar de groote zondebok is Ibsen , die in Engeland blijkt geschapen te hebben een wereld van geëmancipeerde jonge dames. Midden al de dwaze mannen en vrouwen evolueert één slim en . . .
1926 August Strindberg: "De Kameraden" (Lode Monteyne)
 • . . . en van alle sentimentaliteit of poëzie ontdane waarachtigheid, heeft nooit iemand het vóór hem en ook niet na hem gedaan. Wat lijkt de Ibsen van de Komedie der liefde, van Nora, van Spoken, van Hedda Gabler een kalme, waardige satyricus ! Hij toch ging, met de jaren, de . . .
 • . . . Dit gezegde zou Strindberg wellicht beaamd hebben met deze bijvoeging: in de onderwerping en de vernietiging van den man. Voor Ibsen waren man en vrouw geen natuurlijke antagonisten, geen vormen van vijandige oerkrachten... Het waren de maatschappelijke leugens, de vooroordeelen, die liefde en huwelijk kwamen . . .
 • . . . de vooroordeelen, die liefde en huwelijk kwamen vergiftigen en soms vernietigen. Er komt daardoor iets betrekkelijks in die voorstellingen van het probleem, zooals Ibsen het dramatiseert. Strindberg , die nimmer een Irene en zelfs geen Maja erkent, zooals Ibsen het deed toen hij over het . . .
 • . . . voorstellingen van het probleem, zooals Ibsen het dramatiseert. Strindberg , die nimmer een Irene en zelfs geen Maja erkent, zooals Ibsen het deed toen hij over het leven -- zijn leven -- mediteerde in «Wanneer wij dooden ontwaken», maakt het probleem los van alle accidenteele . . .
1930-02 "Een volksvijand" van Ibsen, in de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen (Robert Erkens)
 • . . . Tooneel «Een volksvijand» Van Ibsen , In de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen . Voor de opvoering van dit stuk kon men zich afvragen hoe het Nieuwe . . .
1937-02-16 Eva Bonheur (Jacques Van Ginneken)
 • . . . het andere overloopt. Op dit oogenblik heeft men blijkbaar alle blij- en kluchtspelen van het repertorium geschrapt, en worden thans "De gebroeders Karamazov", Ibsen's "Wilde eend" en verder "Elisabeth, de vrouw zonder man" na de reprise van "Eva Bonheur" aangekondigd. Van het omvangrijke oeuvre van Heyermans . . .
1925-10-24 Gustave Van Zype : "Les Autres" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . woorden heelemaal niets bewezen heeft. Wat den vorm betreft -- Van Zype heeft deze drie bedrijven gemaakt volgens de factuur van Ibsen . Hij bewijst echter in de expositie zijner eerste tooneelen een bijna verbazende technische onbeholpenheid ; hij brengt ons namelijk op de hoogte van den . . .
 • . . . uiterlijke middelen een twintigste eeuwsch publiek die emotie's kan geven, die het in een theater zoeken komt Dat publiek wil nog nauwelijks naar Ibsen luisteren. Welnu, de heer Van Zype beschikt niet over een vierde van Ibsen 's handigheid, diens overredingsvermogen, diens zin voor compositie, . . .
 • . . . Dat publiek wil nog nauwelijks naar Ibsen luisteren. Welnu, de heer Van Zype beschikt niet over een vierde van Ibsen 's handigheid, diens overredingsvermogen, diens zin voor compositie, diens strenge logiek. En hoe kan bovendien Ibsen zijn personages teekenen en zijn dialogen doen . . .
 • . . . beschikt niet over een vierde van Ibsen 's handigheid, diens overredingsvermogen, diens zin voor compositie, diens strenge logiek. En hoe kan bovendien Ibsen zijn personages teekenen en zijn dialogen doen leven op zich zelf ! De heer Van Zype schrijft met een geloof en een . . .
1925-10 EEN TWEEDE TOONEEL-TENTOONSTELLING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . zoozeer is de directeur van den Marais-schouwburg in onze oogen met deze figuur vergroeid, en dan nog het oude vrouwtje in Ibsen 's "Klein Eyolf" en een dame uit "Chacun sa vérité" van Pirandello . Allemaal knappe teekeningen die ons de waarde leeren van Scauflaire voor . . .
 • . . . een interieur-ontwerp voor "La volonté de l'homme", drie prachtige décor-schetsen voor "Rijngoud" en ook het strenge, sobere décor waarin hier "Klein Eyolf" van Ibsen werd gespeeld. Vooral merkwaardig onder het door hem ingezondene is een ontwerp voor het stuk van Achard "Voulez-vous jouer avec moi?", dat . . .
1920-03 Expressionisties toneel te Keulen (K.C.)
 • . . . en uit afkammers bestaan zou. Haar opvoeringen hebben 's Zondagsmorgens plaats : een ander "kerk-gaan" aldus. Toen te Brussel Shaw en Ibsen voor 't eerst op 't toneel kwamen, beperkte zich het getal der toeschouwers tot enkele personen. Te Keulen anders : al weet men vooruit . . .
 • . . . spelen vragen en zich in de gewoonheid van hun eigen beeld verlieven. Het burgerlike leven heeft geen zin meer voor het expr. drama. ( Ibsen is dood; en alle kranten geven elke avond een rubriek: Gemengd nieuws.) Diderot 's "Paradoxe" heeft uitgediend nu dit gemengd nieuws uit het . . .
1920-09-30 NESTOR DE TIERE (Karel Van de Woestijne)
 • . . . behoorde hij tot eene heldhaftige Vlaamsche bohème, waar hij de laatste, gestilde, maar naar den geest onverzwakte enthousiastische vertegenwoordiger van was. Aangevoerd door Emmanuël Hiel , die in hoofdzaak als dusdanig voortleeft, ook in de herinnering van een aantal menschen die nooit een enkel vers van hem hebben gelezen . . .
 • . . . lof. Hij is immers geweest een dramaturg van ongewone kracht, en voor het geestelijk-arme Vlaanderen van ongewone beteekenis. Zeker, hij is zoowel aan Ibsen als aan Maeterlinck voorbijgegaan zonder dat zij hem in zijne opvattingen vermochten te verstoren, en dat zou reeds een merkwaardig feit zijn, . . .
1924-10-15 Luigi Pirandello : "Eergierigheid" (Willem Putman)
 • . . . Het was een "oude" Pirandello . Eergierigheid is inderdaad niet méér expressionistisch dan menig stuk van Shaw en zelfs van Ibsen . Ik meen, dat juist dit stuk gediend heeft om Pirandello te Parijs binnen te loodsen -- wat reeds een veelzeggende aanwijzing is . . .
 • . . . en is dan ook slechts aan enkelen voorbehouden. Men zal mij nooit doen gelooven, dat het groote publiek zooiets snapt. Veel minder dan Ibsen , ja. Alleen hij, die in deze vertooning een schitterende openbaring van moderne dramaturgie wenschte te krijgen, werd niet ten volle bevredigd. Wel hij, die . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
 • . . . voor de faire houding der kritiek! Behalve voor die van sommige U bekende bladen. Misschien kreeg ik daar minder sympathie omdat ik geen Ibsenwerk misbruikte om Borms contra Van Cauwelaert op de planken te brengen. U vraagt mij verder wat ik over het publiek . . .
1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . den speler dan voor den schrijver. Te meer daar reeds met Maeterlinck - en men zou er de laatste stukken van Ibsen kunnen bijvoegen - een nieuw, innerlijk, zuiver geestelijk element eene taal, die anders wel heel gewoon lijkt, komt verrijken, - een element, dat echter . . .
1933-04-07 Kon. Ned. Schouwburg, "De Cycloon" door Somerset Maughan (Victor J. Brunclair)
 • . . . Maughan . Men heeft naar aanleiding van dit werk, en zonder inacht te nemen dat iedere vergelijking mank loopt, den naam van Ibsen uitgesproken, en meer bepaaldelijk nog wel «Spoken». Wij herinneren ons nog uit onze studentenjaren, dat in de verwachting heusche spoken te zien heel de . . .
 • . . . stuk van Somerset Maughan van een cycloon worden gesproken. Dat is het eenige raakpunt dat tusschen dit stuk en dat van Ibsen kan worden aangevoerd, nl. dat zij een titel dragen die voor het werk zelf niet representatief is. Maar de lokale recensenten zijn de analogieën . . .
1934-11-01 Uit Tijdschriften: Wie doet er op dit ogenblik niet aan spreekkoor? (Anon.)
 • . . . staan borg voor den grooten ernst en de innerlike waarde. In «Münchener neueste Nachtr.» (Nieuwe Eeuw 13 Sept. '34) schrijft L. Steun-böwer over « Ibsen und die Gegenwart». De problematiek van het burgerlik liberale individu zooals Ibsen dat zag, zal het tegenwoordig geslacht niets meer te zeggen . . .
 • . . . (Nieuwe Eeuw 13 Sept. '34) schrijft L. Steun-böwer over « Ibsen und die Gegenwart». De problematiek van het burgerlik liberale individu zooals Ibsen dat zag, zal het tegenwoordig geslacht niets meer te zeggen hebben. Boven de historische beteekenis van Ibsen s drama, blijft of blijven : . . .
 • . . . burgerlik liberale individu zooals Ibsen dat zag, zal het tegenwoordig geslacht niets meer te zeggen hebben. Boven de historische beteekenis van Ibsen s drama, blijft of blijven : de technische bouw, de menigte levensechte gestalten en de levensechte rollen. Wat Ibsen leerde, is afgedaan, maar . . .
 • . . . historische beteekenis van Ibsen s drama, blijft of blijven : de technische bouw, de menigte levensechte gestalten en de levensechte rollen. Wat Ibsen leerde, is afgedaan, maar de wijze, waarop hij het leerde, is blijven bestaan. Niet dat men heden ten dage dat «hoe» zou kunnen of . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
 • . . . Van de Velde zelf. Maar de groep Staf Bruggen streefde naar nog scherpere opstandigheid. Vandaar een niet zeer gelukkige transpositie van Ibsen 's «VOLKSVIJAND», waarin men op te krasse wijze den tekst geweld deed, en onverbloemd twee Vlaamsche leiders tegen elkaar liet optreden. Ook het blijspel «JEAN . . .
1921-11-25 EEN TOONEELVERTOONING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . lucht of die van het bloed in de vaten der leporieden, maar omdat zij's avonds Alexandre Dumas fils speelden, of zelfs Henrik Ibsen . - Zekeren dag nu deed zich echter voor, dat zij een vertaling zouden spelen van Le Male, door Camille Lemonnier . De . . .
1925-06-01 Jules Delacre : Het Théâtre du Marais (Willem Putman)
 • . . . Racine , Musset , Mérimée , Courteline , Tristan Bernard , Edmont About , Jules Renard , Ibsen , Barrie , Maeterlinck , Gogol , Sarment , J. J. Bernard , Romains , Benjamin , enz. . . .
 • . . . zeer geapprecieerde opvoeringen van Musset 's "Chandelier" en "A quoi rêvent les jeunes filles", Molière 's "Amour médecin", "Klein Eyolf" van Ibsen , en "Hyménée" van Gogol . Ik kan deze appreciatie over Delacre niet beter sluiten dan met volgenden zin van
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
 • . . . en Joyce ; uit het Russisch naar Toergenjef en Tsjechof , uit het Scandinavisch naar Strindberg en Ibsen , uit het Duitsch (het programma zegt grappig: het Oostenrijksch) naar Schnitzler , uit het Italiaansch naar Pirandello . Een zeer uitvoerige lijst . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Molière , die de deuren zal openen, wordt ook van dit huis de patroon: hij zal er Shakespeare ontmoeten, zooals Ibsen Synge , en Tsjechov Goldoni . Gij ziet het: het is een prachtige belofte. En wat ons goeden grond geeft . . .
1922-12-05 FRANSCH-BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . voordracht. Zij is in hare middelen zeer omzichtig. Alleen in hare psychologische ontleding.... Men heeft haar verweten, onder den invloed te staan van Ibsen , den Ibsen der laatste stukken. En niet geheel ten onrechte. Nochtans zou ik wel de laatste zijn om aan eene jonge vrouw . . .
 • . . . hare middelen zeer omzichtig. Alleen in hare psychologische ontleding.... Men heeft haar verweten, onder den invloed te staan van Ibsen , den Ibsen der laatste stukken. En niet geheel ten onrechte. Nochtans zou ik wel de laatste zijn om aan eene jonge vrouw de keus van zulke . . .
 • . . . wij thans naar wat meer gezondheid, naar grooteren eenvoud, naar vooral meer-algemeene menschelijkheid, - zooals wij ze trouwens vinden in de symbolen van Ibsen . Nochtans zouden wij de decadente nieuwsgierigheid van Marguerite Duterme over het hoofd zien, indien zij er een logische voorstelling van te geven . . .
1925-12-12 Peer Gynt : in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . Georg Kaiser "ontdekken", en over diens "experimenten" 'n oordeel vellen als was hij een jongetje dat zijn eerste proefwerk indient. Idem voor Ibsen . Daar zijn menschen die voortdurend alles ontdekken. Lees over "Peer Gynt" de bladzijden 18 en 19 van Kahle 's boek : "Henrik Ibsen, . . .
 • . . . waarde van een stuk als "Peer Gynt" in de evolutie van ons huidig tooneel-streven; want dit stuk is onder al het werk van Ibsen misschien het dichtst bij ons gebleven -- het is modern. Ik durf zelfs te beweren dat het vermoedelijk thans meer genoten wordt dan ten . . .
 • . . . den dood van een held", nooit eenig verband kunnen ontdekken met de pittoreske, tragi-comische scène van Aase's afsterven, zooals het is uitgebeeld in Ibsen 's stuk. Terecht greep het orkest, bij deze opvoering, eerst in -- als de scène gedaan is en als Peer heeft gezeid : "Heb dank . . .
1926 August Strindberg: "Freule Julie" (Lode Monteyne)
 • . . . rooskleurige voorstelling van het huwelijk, dat enkel ontnuchtering brengt doch waarin de kinderen ten slotte nog eenige bevrediging kunnen schenken. Het verschijnen van Ibsen s «Nora» had er talrijke schrijvers toe aangespoord om de rechten der vrouw in het huwelijk te verdedigen. Tegenover hen kwam Strindberg te . . .
1938-11 Conscience's "Leeuw van Vlaanderen" ten tooneele (Willem Putman)
 • . . . hooge duinen in het aanschijn van een razende zee, kregen we een Wate in vuil-witte broek, met een kop die denken deed aan Ibsen . Deze Wate -- het kon bijna niet anders -- declameerde zijn hysterische uitgalmingen met een tikje humor. Hij was, in de omheining van zwarte . . .
1926 Ernest W. Schmidt: "Het kindernummer" (Lode Monteyne)
 • . . . naar een strenger vergeestelijking. Hij schuwt zelfs de preciositeit niet evenmin als een zeker dandysme, dat eenigermate onnatuurlijk aandoet. Shaw en Ibsen hebben zijn geest gevoed. Martens bleef de Vlaamsche traditie tot nog toe trouw. Hij staat in het volle leven, doet daarin een . . .
1928-02-11 Willem Putman: "Het Masker" (Lode Monteyne)
 • . . . der liefde. We willen Putman nu niet verpletteren onder de majesteit, die er uitgaat van figuren lijk Strindberg en Ibsen , die het wezen der vrouw en de filosofie van de liefde, zooals zij die zagen in hun wereld, hebben ontsluierd. De auteur van «Freule . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
 • . . . romantische clichés en wordt bij gelegenheid mysticisme en symbolisme «en faux» opgedischt. Als reactie tegen het ziekelijk-geworden romantisme, kwam het realisme op : Ibsen en Gerhart Hauptmann . Ibsen 's theater verdient speciale aandacht. Heel eenvoudig in opzicht van techniek zijn die dramatische scheppingen scherp realistisch . . .
 • . . . symbolisme «en faux» opgedischt. Als reactie tegen het ziekelijk-geworden romantisme, kwam het realisme op : Ibsen en Gerhart Hauptmann . Ibsen 's theater verdient speciale aandacht. Heel eenvoudig in opzicht van techniek zijn die dramatische scheppingen scherp realistisch en psychologisch. Terwijl vroeger de zielkunde, bij
 • . . . dramatische scheppingen scherp realistisch en psychologisch. Terwijl vroeger de zielkunde, bij Racine bv. hare uiting vond door alleenspraken, confidences enz., exterioriseert Ibsen het innerlijke leven zijner personages. Door hun mysticisme doen ze ons denken aan Maeterlinck . Terwijl Goethe volmaakt de stof beheerscht, . . .
 • . . . leven zijner personages. Door hun mysticisme doen ze ons denken aan Maeterlinck . Terwijl Goethe volmaakt de stof beheerscht, stapelt Ibsen soms -- dit is z'n mindere kant -- schoone gedachten, van groote ethische waarde op elkaar. Geheel naturalist is Strindberg soms wel . . .
 • . . . de dramatiek zelve. Het 19 eeuwsch drama is realistisch. Onder de drukking van den strijdgeest komt er kentering rond 1890. Het realisme van Ibsen , -- op zijn best in «Rosmersholm» -- wil het leven illumineeren. Strindberg leverde zijn naturalistische tooneelspelen en de «freie Bühne» vierde triomf . . .
1936 Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen (Lode Monteyne)
 • . . . minder hoog dan in de voorname repertorium-schouwburgen van het buitenland. Te Antwerpen speelt men Shakespeare , Molière , Shaw , Ibsen , enkele groote Russen, Duitsche en Fransche comédies en af en toe een blijspel of een klucht. Zelfs aan de elders geheel verwaarloosde Nederlandsche klassieken . . .