Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "De Beoordelingscommissie Dans" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
de evaluatie van de 'multimediale initiatieven'. Er tekenen zich nog enkele andere tendensen af die tot op de dag van vandaag herkenbaar zijn: de toegekende subsidiëring staat niet in verhouding tot de...dramatische kunst, dans of muziektheater of op het vlak van multidisciplinaire kunstuitingen met Nederlandstalige dramatische kunst, dans of muziektheater als hoofdbestanddeel'. De productiecriteria waaraan een...Profiel Nog voor het podiumkunstendecreet in voege trad, was er al kritiek op de 'schotten' tussen de diverse categorieën (theater, dans, muziektheater, kunstencentra). De kritiek betrof

Nr. 69, Januari 1999 • Inhoudstafel
Een goed bewaard geheim Kiki Vervloessem licht het Koninklijk Ballet van Vlaanderen door met de criteria van de Beoordelingscommissie Dans...12 Dans in Vlaanderen 1980-1995 Pascal Gielen becijfert de kloof tussen het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en de rest van de danswereld in Vlaanderen...22 Manifest: De klassieke dans en wij Wanneer men in dit land de klassieke dans als irrelevant beschouwt, is dat te wijten aan de zelfgenoegzaamheid en de inertie van het Koninklijk Ballet van

Nr. 69, Januari 1999 • Kiki Vervloessem • Een goed bewaard geheim
De Beoordelingscommissie Dans adviseert de Vlaamse Regering over erkenning en/of subsidiëring van dansorganisaties en -projecten, met uitzondering van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen (KBVV). Kiki...Rosseel put uit de technische vaardigheden van de klassiek geschoolde dansers en accentueert de eigentijdse, emotioneel geladen kwaliteiten van de dans...Maar de nuanceverschillen in stijl en genre die klassieke dans kan suggereren, staan in een parallelle verhouding tot de specifieke capaciteiten van de dansers als uitvoerend kunstenaars

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Waarom er niet meer op aandringen dat de producties gerecenseerd worden door de vakrecensent die het best bij de aard van de voorstelling aansluit, zoals dat onlangs gebeurde bij Fietsen, dat in De...En ge roept regelmatig aan uw maten dat de democratisering van de kunst eigenlijk feitelijk heeft geleid tot de democratisering van de animatie, van het entertainment, van de grijze middelmaat...De doelbewuste programmering op niet minder dan 22 plekken in de stad (culturele instellingen en locaties) gaf de eerste editie van Tweetakt de allure en de sfeer van een stadsfestival, met kunst voor

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Festivals en Steunpunt Nieuw zijn de categorieën festivals en steunpunt voor de podiumkunsten die aan de bestaande categorieën theater, muziektheater, dans en kunstencentra worden toegevoegd...Dansfestivals worden beoordeeld door de Beoordelingscommissie voor dans, theaterfestivals door de Beoordelingscommissie voor dramatische kunst,... interdisciplinaire manifestaties door ad hoc...Het mimetheater, dat volgens de betrokkenen zelf dans noch theater is, zal naargelang het project door de beoordelingscommissie theater, dans of muziektheater worden beoordeeld en indien nodig door

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
letterlijk publieke uitverkoop van het theater, de dans of de literatuur...De beoordelingscommissies voor 'Nederlandstalige dramatische kunst', voor dans, voor de kunstencentra en voor het muziektheater schalen de aanvragende organisaties artistiek...Er kwam bijvoorbeeld meer, veel meer hedendaags theater en contemporaine dans, en dat dankzij zowel de ondertussen enigszins uitgedeinde 'Vlaamse golf' als de nieuwe kunstencentra en de

Nr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
Luk Van den Dries, voorzitter van de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, noemde het een 'unicum in de geschiedenis van het adviseren' dat de adviezen voor theater, dans...contrast met de preadviezen voor dans, muziektheater en kunstencentra, bevatte het niet alleen de eigen evaluatie, maar ook die van de collega's en een omvangrijk deel Inleidende Opmerkingen, waarin...De Beoordelingscommissie voor Dans stelt tweejaarlijkse instapperiodes en het statuut van 'gesubsidieerd choreograaf' voor

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Luk Van den Dries, voormalig voorzitter van de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, legt uit waarom hij en zijn commissie ontslag hebben genomen en wat er ontbreekt in de...Laat ik even uit de adviestekst citeren: 'De Commissie is van oordeel dat de rijkdom van de theatersector recht evenredig is met de diversiteit ervan...Een budget waarmee iedereen tevreden zou kunnen gesteld worden: én de bedreigde gezelschappen, én de vernieuwing van de sector, én de beloning van de dynamiek van goed draaiende groepen

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
die openknalt / De scheuren in het plafond / Als pijn in de kop / De taal / De taal / De taal valt uit de mond / De spuwtaal / De schiettaal / De turbotaal / Het sprankeitje hoop / Het schone / Het...Geïmproviseerde dans is een spel van lichaam en geest met de anatomie, de creativiteit, de fysieke krachten, de ruimte, de tijd en de sensaties die daarbij ontstaan...Ik denk dat het werk voor de kunstenaar spreekt, in het bijzonder in de dans, en de kunstenaar zou er alleen over mogen spreken wanneer hij of zij denkt dat een parallel discours nodig is en de

Nr. 74, December 2000 • Johan Thielemans • De toeschouwer als onderwerp van het politieke...
Johan Thielemans was voorzitter van de Raad van Advies voor Nederlandstalige Dramatische Kunst en lid van diens opvolger, de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst...Dit is een loffelijk standpunt, want het wil zeggen dat de tussenkomst van de subsidiënt uitsluitend zorgt voor de noodzakelijke voorwaarden: voorwaardenscheppend beleid...Iedereen doet stoer: zowel de beleidsmakers als de kunstproducenten beweren bij hoog en bij laag dat dit de 'kwaliteit' niet zal aantasten

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
slaagt er toch in met hun theaterwerking en met de link tussen de lokale migrantengemeenschappen en de hedendaagse dans hun cultureel centrum op de kaart te zetten...Zij zouden in de hiërarchie van de steden uit de boot vallen, terwijl het al twintig jaar een optie geweest is om in de Vlaamse Rand rond Brussel de 'Gordel van Smaragd' uit te bouwen...De hele discussie over de categorieën is erg relatief, want de subsidie die wij aan de culturele centra geven is, zoals gezegd, slechts een fractie van hun omzet en door het nieuwe geïntegreerde

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
De nieuwkomers kunnen ook productionele ondersteuning krijgen van de kunstencentra die de hedendaagse dans welgezind zijn, zoals Monty, Vooruit, Stuk of Beursschouwburg...Mede op aanbeveling van de Beoordelingscommissie Dans opteert Dans in Kortrijk voor een 'verdiepende werking als danswerkplaats'. Die verkreeg ondertussen al enig profiel, een dat de meer algemene...Dans in Kortrijk committeert zich als werkplaats wel degelijk aan 'de dans', maar dan wel in de breedste zin van het woord: naast dansdans ook performance, naast sterk experimenteel onderzoek ook

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
Tijdens de periode 1992-2000 was hij lid van de beoordelingscommissie Nederlandstalige dramatische kunst...Ze is werkzaam als dans- en theaterrecensente voor de krant De Standaard en radio Klara...Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Deze maatschappij zal zich - liever vroeg dan laat - moeten uitspreken over de plek die zij nog aan de creatie en aan de vitaliteit van die creatie via de uitwisseling met een publiek wil toekennen...Sommigen richten zich specifiek op een dans- of theaterpubliek, terwijl ik niet geloof dat er zoiets als een vast trouw muziektheaterpubliek bestaat: daarvoor zijn de onder deze noemer aangeboden...De Warande werkt reeds jaar en dag met een sterke autonome raad van bestuur en er zijn weinig gemeentebesturen in Vlaanderen waar de verhouding met de politiek (over de partijen heen) zo goed

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
De commissie ‘beeldende kunst’ geeft punten,8 de beoordelingscommissiedans’ trekt eerder punten af, terwijl de commissie ‘kunstencentra en werkplaatsen’ dan weer de beide doet Uit...De werking van de commissie en beoordelingscommissie beeldende kunst in 2000: een jaarverslag, beschikbaar bij de afdeling BKM van de administratie cultuur, en ook ten dele overgenomen in Kunst...Artistieke selecties in de hedendaagse dans en de beeldende kunst, Gielens in 2003 in boekvorm uitgegeven doctoraatsthesis (Uitgeverij Lannoo). 6 De geplande financiële inhaalbeweging voor de

Nr. 98, Januari 2005 • Liv Laveyne • Alles komt goed
Positief geëvalueerde gezelschappen als De Stichting (Peter De Graef), Zang en dans (Josse De Pauw), Action Malaise (Ivan Vrambout), Zeven (Inne Goris), Lampe (Pieter De Buysser), Lazarus (Günther...Zo sprak de keizer en hij hield zijn duim omhoog of omlaag en oordeelde naar godsvrucht en best vermogen 11,7 procent anders dan de ‘raad der wijzen’, zoals het Raamtheater de beoordelingscommissie...Uit: Artistiek Advies Ultima Vez De beoordelingscommissie ziet in de samenvloeiing met VZW SA een positieve evolutie, weg van de voordien weinig transparante en verwarrende situatie

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
De beoordelingscommissie kunstencentra en werkplaatsen formuleert de volgende definitie: ‘Een werkplaats is een organisatievorm die zich toespitst op de ondersteuning van het gehele artistieke...De beoordelingscommissie is zich bewust van dit gevaar: ‘Je moet werken met het kader van de regelgeving om subsidies toe te kennen...Hilde Teuchies, Beoordelingscommissie kunstencentra en werkplaatsen) Dit kwalitatieve criterium is door de heterogeniteit van de werkplaatsen echter moeilijk te vatten, en staat in schril contrast met

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
Heeft die te maken met het feit dat tot 2004 de beoordelingscommissie Dans alleen over hedendaagse dans ging...De naamgeving op talig niveau, commissie Dans, heeft in elk geval gezorgd voor een unieke invulling van het begrip ‘dans’ op beleidsniveau: dans was geen ballet, dans gold enkel als alle vormen van...Lepecki wil met deze voorbeelden aantonen hoe belangrijk de discursieve ruimte is voor de ontologie van dans; voor het bepalen van wat dans wel of niet mag zijn en de verwachtingen die gecreëerd

Nr. 112, Juni 2008 • (Personalia) • (Personalia)
Ze schrijft als freelance cultuurjournalist voor de Zonemagazines en rekto:verso, werkte als redactrice mee aan verschillende uitgaven omtrent the- ater (De speler en de strop, tweehonderd jaar...theater in Gent), en is lid van de Beoordelingscommissie Theater...Daniëlle de Regt (1980) is onderzoeksmedewerker bij de UA en recensent voor De Standaard

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
Daarvoor pleit zowel de eigenheid van de hedendaagse dans (jawel, die bestaat, zie hierna) als de bijzonderheid van het dansveld vanuit productioneel en beroepsoogpunt...Voor de goede orde: ik heb het nu dus niet over de communale niche maar over het creatie- en productiegerichte werk, dat nog altijd de hoofdmoot vormt van de hedendaagse dans...Beoordelingscommissie Dans publiceerde in het voorjaar van 2008 ter voorbereiding van de aankomende structurele subsidieronde het document De dans anno 2008: een voorzet... (het vertrekt, jawel, van het trefwoord


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK