Advanced Search found 17 item(s) featuring "Jef Van Outryve"

1930-01-14 Baas Ganzendonck (D.W.)
 • . . . bijgedragen, om het stuk van hunnen bestuurder door het publiek ten volle te doen genieten. Heer Lode Sonck, die de titelrol vervulde met J. Van Outrijve als knecht waren oprecht in hun element; terwijl Mr. R. Verschueren en J. Clerckx , als verliefden puik spel leverden. M. . . .
1920-03-21 De lustige boer (T.B.)
 • . . . vertolker in Felix de Ridder, die gelegenheid te over vond om zijn mooie stem te doen gelden. Van Albert Hendricks een flinke Vincent. Van Outrijve viel door zijn aankleeding wat buiten het kader van dit stuk; overigens was zijn spel goed. Mej. Mertens wist aan het kleine rolletje . . .
1920-05-01 Walzertraum (T.B.)
 • . . . goeds, zooals wij trouwens van deze tooneelspeler gewoon zijn. De half stompzinnige, dijnastieke Joachim XIII, vorst van Hebbenland, kon geen betere uitbeelder hebben. J. Van Oetrijve maakte van het partijtje van graaf Lotharius wat er van te maken was. Hij blijft steeds een der "favoris" van de "
1921-10-17 Het Hollandsch Wijfje: operette in 3 bedrijven (Cr.)
 • . . . acteur met temperament was een schitterende prins; zijn orgaan is niet sterk, maar zuiver en geschoold. De h. h. Immers en Van Outryve hebben als naar gewoonte het komische gedeelte van het stuk met verbluffende knapheid vertolkt, vooral de eerste. De rolbezetting was voor het overige . . .
1932-01-05 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Prix Bastin" (O.S.)
 • . . . ruwen, maar eerlijken visscher; Mevr. De Veirman, als Lotje, innemend als altijd; P. Janssens, als M. Peeters, Mevr. Van Outryve als zijne echtgenoote, Jef Van Outryve , als Charel, den meisjesjager; de jonge juffrouw Van Outryve oogstte welverdiend veel bijval als Jaakske, het broertje van Lotje, en de h. . . .
1929-03-12 Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Familie van Mol" (J.D.)
 • . . . Cabanier; Valentine, hunne dochter, mej. I. De Veirman; Caroline, hunne dochter, mej. J. Puissant; Madame Verhulst, mevr. A. Bascour; Mijnheer Van Goethem, heer J. Van Outryve ; Mijnheer Ferdinand, heer J. Clerx; De Kapitein, heer R. Dubous; Mijnheer Mertens, heer J. Viseur; Mijnheer Verbist, feestbestuurder, heer J. Vander Lee; . . .
 • . . . Lid, heer J. Verbeek. Zooals wij hooger zegden, werden allen herhaalde malen toegejuicht; mevr. Bascour vooreerst, de heeren L. Sonck, J. Clerx en Van Outryve kregen ruim hun deel; terwijl de dames Cabanier, J. Veirman en mej. Puissant eveneens zeer vlot en genoegelijk spel leverden en door het . . .
1923-09-24 De advokaat der armen (J.B.)
 • . . . gevoelig, de eerste als de blinde zuster Denise leverde stijjlvol spel, de tweede was echt de gefolterde moeder. Na M. Maes was M. J. Van Outryve ook uitstekend: hij heeft een stem die al dadelijk den toon vat die in hetzelfde woord schreit en lacht, en M. L. . . .
1931-10-16 Te Brussel: "De Gebroeders Karamazov" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg (H.B.)
 • . . . is ons alleen Gust Maes voorgekomen die naar temperament en gestalte, een uitstekende Smerdiakof heeft uitgebeeld. Zonder evenwel te ontroeren bood J. Van Outryve ons een gluiperigen ouden Karamasov die wel eens schrijnende accenten kende maar niet tragiek genoeg bleek. In de rol van Dmitri had . . .
1935-04-12 De Levende Brug (Anon.)
 • . . . voor de slachtoffers en haat en afkeer voor den gewetenloozen schel Dustan Leech, de rol die thans in vervanging van den betreurden acteur Jef Van Outryve , door Jan Clerx wordt vertolkt. De regie, die thans eveneens door den h. Jan Clerx wordt waargenomen is . . .
1930-05-13 "Knokkelbeen" in den Kon. Vl. Schouwburg, door het gezelschap van Luna-Schouwburg (C.S.)
 • . . . prinses, diepgevoelig in haar zang. Rond deze twee evolueerden Adolf Denis , een schat van een koning, en als type de best-geslaagde; Jef Van Outrijve en Constant Devuyst, als Hofmaarschalk en ceremoniemeester, zorgden terdege voor de komische noot; Willy Cavalli speelde den verliefden luitenant en Mariette Orban . . .
1932-01-15 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "Haar Eigen Gang" (H.B.)
 • . . . nog eenigszins dweepziek, om te eindigen in een soort van vermoeide gelatenheid. In menig tooneel leverde zij ontroerend spel. Als Nonkel Jim was J. Van Outryve doorloopend prachtig. Dat was fijn verzorgd werk. Gust Maes , die trouwens met succes de regie dezer vertooning op zich heeft . . .
1930-03-17 "De Wonderdoktoor" in den Kon. Vl. Schouwburg (W.R.)
 • . . . Kon. Vlaamschen Schouwburg vlot gespeeld. De vertolkers praatten allen Gentsch dialekt, wat toch ook zijn charme heeft. Zeer in het bizonder dient vermeld J. Van Outryve in de rol van het koeboertje "Manten Boone". Van J. Van Outryve 's rol hangt het succes van dit blijspel af; . . .
 • . . . zijn charme heeft. Zeer in het bizonder dient vermeld J. Van Outryve in de rol van het koeboertje "Manten Boone". Van J. Van Outryve 's rol hangt het succes van dit blijspel af; hij bereikte gelukkig de noordpool van dit genre. Kortom: de première te Brussel van . . .
1930-04-14 "Karl en Anna" in de Kon. Vl. Schouwburg (W.R.)
 • . . . kleinste détail van den acteur in een schouwburgzaal niet merkbaar - een groote draagkracht krijgt, omdat de cinematographie ook door de plastiek ontroert. Van Outrijve in de rol van "Richard" verrast altoos door zijn ongebonden spel en zijn typeering. Tusschen de bijrollen, die een meer decoratieve rol vervullen, . . .
1934-05-02 De Gebroeders De Grave (D.)
 • . . . was in alle opzichten puik verzorgd. De hoofdrollen (Gebr. Degrave) werden gehouden door hh. P. Van der Auwera en Bouchez . Mirey ( J. Van Outrijve ). Daniel en Max, gevangenbewaarders (hh. Joostens en Denis ). Ora, dochter en verloofde van Eug. De Grave. (Mevr. I. de Veirman). . . .
 • . . . deze spelers mogen in éénen adem genoemd worden om hunne treffende vertolking en werden herhaalde malen door de toejuichingen van het publiek onderbroken. Jef Van Outrijve , die de ondankbare rol van Mirey, als de meest doortrapte en gemeene schurk wist uit te beelden werd op zijne beurt na . . .
 • . . . ook bewonderen en vormden reddingsboei aan den waterval. Muziek en zang hielpen nu en dan zeer gepast mede, terwijl de regie van h. J. Van Outrijve , naar gewoonte, zeer verzorgd was. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat "De gebroeders De Grave" gedurende de eerste helft van . . .
1934-01-15 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: Jane Shore (Anon.)
 • . . . Bouchez ons in de uitbeelding van Jan Schore. Een open doek en langdurige toejuichingen waren hiervan het sprekend bewijs. De h. Jef van Outryve die met kunde de regie voerde heeft de vertolking van de gluiperige Glocesterfiguur er op een verheven plan geplaatst. De h. Frans . . .
1934-03-14 Mvoula (Mart. S.)
 • . . . spel menigmaal in open doek werd toegejuicht. Het slepend tempo in de eerste tafereelen is wel eenigszins de schuld van het werk zelf. Jef Van Outryve bracht humor bij door de hem eigen uitbeeldingswijze van de rol van Achilles Malpart, de half-verloopen Europeaan die Afrika haat doch tevens . . .
1929-01-14 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Dorpspoëet" en "Escurial" (F.D.R.)
 • . . . Oost-Vlaamsch dialect gespeeld: iets dat waarlijk aan de vertolking ten goede komt. De rollen waren als volgt verdeeld: Mane Totenter, koster winkelier: H. J. Van Outryve ; Dore, zijn broer H. Gust Maes ; Leentje, hun nichtje, Mevr. I. De Veirman; Vica Pots, gebore Dal, Mevr. H. Cabanier; . . .
 • . . . A. Bascour; Lowieken van Leende, H. L. Sonck; Sisse De Lange, R. Sonck en stonden onder regie van Gust Maes . H. Van Outryve was de echte koster-poëet, en gemoedelijke optimist, die zijn lach met tranen mengen kon zonder zijne omgeving het merkte [???] was buitengewoon in . . .
 • . . . het gewonen schouwburgpubliek voorzeker aard op de proef moesten stellen. De rolverdeeling was als volgt: de koning: H. G. Maes ; Folial: J. Van Outryve ; en monnik: J. Clerx; de scharlaken man: H. R. Sonck en onder regie: Gust Maes . Van bij het oprijzen van . . .
 • . . . tweestrijd te jammeren en te razen en roept zijn hofnar Folial ter hulp met zijn kluchten en touw. Gust Maes en Van Outryve brengen hier de heele vertooning door de toeschouwers in spanning en bewondering; in spanning om hun woorden en daden en in bewondering, met . . .
 • . . . niet dat de nar er bijkomt en levert deze over aan den beul. Er moet gezegd worden, dat heeren Maes en Van Outryve machtig spel leverden en elke actie in haar volle kracht uitwerkten. Het publiek sidderde soms toen ze hun acrobatische wentelingen en sprongen uitvoerden; . . .