Advanced Search found 16 item(s) featuring "Herman van Overbeke"

1928 Cyriel Verschaeve: Twee legendespelen (Lode Monteyne)
 • . . . Eduard Veterman , van de «Beeldekens uit het leven van Sint Franciscus» door Michel de Ghelderode , van de «Beatrijs-bewerking», die Herman van Overbeke heeft gewrocht, van «Marietje's Hemelvaart» (uit den cyclus» «Marietje Hemelsoet») door Willem Putman , van enkele door Ghéon geïnspireerde . . .
1932-01-21 Jean Le Maufranc (Cr.)
 • . . . le Maufranc", "De leer der Schijnheiligheid", tooneelspel in zes tafereelen door Jules Romains , adaptie van Willem Putman , spelleiding van Herman Van Overbeke , zoo leert ons het programma, waaruit we verder tevens vernemen, dat Jules Romains vorig jaar zijn "Jean le Maufranc" verwekt . . .
 • . . . een glanzenden dialoog. In de Nederlandsche vertaling heeft deze dialoog over 't algemeen zijn glans en zijn zwier behouden. De verzorgde regie van Herman Van Overbeke is er eene van groote lijnen, voldoende om den geest van het stuk op den toeschouwer over te dragen. Verder blijven de . . .
1931-08-09 "De Slag bij Hertshaag" te Aalst (A.d.M.)
 • . . . tot specifieke uiting, tot karakteriseerende traditie van streek of gemeente. Een alleszins prachtig voorbeeld werd door Aalst gegeven onder de meesterlike leiding van H. van Overbeke en tegenaan het heerlike kader van het oude Belfort . Het is een prachtig voorbeeld omwille van zijn gevatte keus. De . . .
 • . . . en eenvoudige pick-up werkten mee tot emotievolle eenheid. Aalst, Gent, Vlaanderen, trilogie van krachten gebald tot één macht. Licht ( en hier groeit Van Overbeke tot een allereerste plankracht) spel en scenebeeld gesloten tot één, een gave schoonheid, Aalst en Van Overbeke hebben prachtig pionierswerk verricht . . .
 • . . . ( en hier groeit Van Overbeke tot een allereerste plankracht) spel en scenebeeld gesloten tot één, een gave schoonheid, Aalst en Van Overbeke hebben prachtig pionierswerk verricht en dwingen tot onmiddellijk navolgen. Het openluchtspel in die lijn, en als feestelijke belijdenis opgevat, bergt een schat van . . .
1924-10-08 Het Vlaamsch Volkstooneel (Anon.)
 • . . . secretaris van de Algem. Kath. Tooneelboekerij ; door tooneel-schrijvers als Anton van de Velde en Frans Delbeke ; door-de-stuwing van H. van Overbeke te Gent en Pr. Thuysbaert te Lokeren; door het krachtige pogen tevens van Wies Moens , wiens Veelzijdige begaafdheid . . .
1927-01-18 De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen (J.B.)
 • . . . Jef Mennekens ; sekretaris-verslaggever de h. Lode Monteyne ; Leden: de hh. Dr Maurits Sabbe , Val. Dhondt , Herman Van Overbeke , Dr Theo de Ronde en Paul Kenis Zondag 9 Januari werd de wedstrijd ingezet en de uitschrijvende maatschappij . . .
1924-01-29 Het eerste expressionistisch tooneel in Vlaanderen (Paul Kenis)
 • . . . de drie schuldigen zelfs: Willem Putman , Karel Maes en Perceval -- auteur, regisseur en komponist -- met Herman van Overbeke ; wat later treffen wij bestuurder Wynans uit Antwerpen met zijn regisseur Louis Devriendt ; dan verder Maurits Roelants ,
 • . . . verdere ontwikkeling van ons Vlaamsch tooneel. Begin Februari wordt te Gent het Sint Bernardus-spel van Henri Ghéon opgevoerd, onder leiding van Herman van Overbeke , eveneens met dekors en kostumen van Karel Maes . Met de grootste belangstelling zien wij nu reeds deze tweede manifestatie der . . .
1921-09-15 Driejaarlijksche wedstrijd voor Tooneelletterkunde: Tijdvakken 1913-1915 en 1916-1918: Het verslag van de Jury (Anon.)
 • . . . Balieus , Horemans , Crets , van Rooy , De Graeve , Coopman en Claeys , Van Overbeke , Sabbe , Martens , Schmidt en Verschaeve ter bespreking overbleef. Over het algemeen kan bij deze kunstenaars . . .
1931-10-18 Odiel Daem en "Ghéonkring" (LUDO)
 • . . . van Fabricius . Maar toen was de beker boordevol. "De Vrek" van Molière werd een nieuwe wegwijzer en "Beatrijs" van Herman van Overbeke een sukses dat een 500-tal trouwe belangstellenden rond ons schaarde. Toen wist men eerst goed dat " Ghéon " in Berchem bestond, en . . .
1937 Als meisjes Vondel spelen (Willem Putman)
 • . . . overigens voor een groot deel te loor. Ligt het aan de jong-vrouwelijke bezetting, die een hoofdzakelijk vrouwelijke opvatting heeft opgedrongen en den regisseur, Herman Van Overbeke , er toe aanzette dit drama vooral rhythmisch te doen «dansen» ? Gij moet hier heel zeker geen «sterk theater» zoeken. En gelukkig . . .
 • . . . deze interpretatie verbonden. Waar men gewoonlijk den Lucifer besluit met den jubelzang na Uriël's verhaal «Nu zingt de Godheid lof...» heeft de regisseur Van Overbeke dezen keer ook het verdere verloop van het drama -- namelijk het verhaal van Adam's val door Gabriël -- laten volgen met het . . .
1924-04 Kantteekeningen bij de expressionistische insceneering van Verschaeve's "Judas" (Herman van Overbeke)
 • . . . Kantteekeningen bij de expressionistische insceneering van Verschaeve 's Judas door Herman Van Overbeke In de tijdrekening der tooneelseizoenen zijn wij thans einde 1923-1924. Wij hebben dus, sinds het seizoen 1913-1914, dat de vooroorlogsche . . .
1938-11 Beatrijs te Knokke-Zoute (Willem Putman)
 • . . . der grijze nonnen, terwijl lichtbundels neerglijden uit de boomen. En nu valt het vage gemurmel van de menigte geheel stil. Jaren geleden heeft Herman van Overbeke het spel van Beatrijs vertoond te Gent in een schouwburg en ik heb toen als een zeldzame gave der vertooning laten gelden, . . .
 • . . . als in de kerk. Het is waar, dat de zonde haar teekent, en dat wij dat gebeuren zien onder onze oogen. Bemerkt, dat van Overbeke van de speelster zeer veel vraagt. Van het heele wereldsche leven van Beatrijs toont hij ons niets en blijft daaromtrent de oude sproke . . .
1925-02-23 TOONEEL IN VLAANDEREN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Voor een groote belangstelling is de première gegaan van Beatrijs, een nieuwe bewerking voor het tooneel van de oude legende, ditmaal bezorgd door Herman van Overbeke , die hiervoor in den mond der dramatis personae geen woord legt buiten den origineelen tekst van het Haagsche handschrift, en dan ook . . .
 • . . . wij het best kunnen vergelijken met den indruk, dien alle liturgische plechtigheden op een geloovigen toeschouwer nalaten. Wel bleek eens te meer, dat Van Overbeke een handig regisseur is en meer dan eene verrassende bijzonderheid zette zijne vertooning kleur bij. Daar was o.m. veel zorg besteed aan de . . .
 • . . . ook in haar ellendigste bestaan las alle daghe met trouwen Die seven ghetiden van onser vrouwen. Het was een "nerveuze" première. Eerst als Van Overbeke zelf eens in de zaal, gedurende de vele vertooningen die nog volgen, het spel gade slaat, zal hij bemerken, hoezeer soms het overdadige . . .
 • . . . kan op het einde van I, want van de verleiding brengt het tweede bedrijf slechts een herhaling, niet eens een versterking. Heeft Van Van Overbeke willen vermijden, dat zijne bewerking een drieluik werd zooals Ik dien? Het dunkt mij, dat de inhoud zelf een uitwerking in drie deelen . . .
1938-11-30 Werk van vreemde auteurs (Willem Putman)
 • . . . Walter von Mole : van «DE LEER DER SCHIJNHEILIGHEID» van Jules Romains , in mijn vertaling, en met de keurige medewerking van Herman Van Overbeke , die hierbij als gast-regisseur optrad ; van Molière 's «VREK», vertoond in een «verjongden» tekst, dien we dankten aan dr.
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . ook hangt daar het gedetailleerde plan der architectuur voor laatstgenoemd spel door Henri van de Pauwert. Het Gentsch Tooneel verbond onder leiding van Herman van Overbeke toont ons nagenoeg geheel zijn documentatie, o.m. het kleurige decor-ontwerp van Karel Maes voor het Sint Bernardusspel ( Ghéon ), waarbij wij . . .
1926 Willem Puteman: "De doode rat" (Lode Monteyne)
 • . . . even oud en versleten kunnen genoemd worden, zoo niet meer.» Tot het verwezenlijken van een «nieuwen stijl» op het tooneel, waarnaar o.a. ook Herman van Overbeke met zijn insceneeringen doch vooral Herman Teirlinck en Anton van de Velde met hun stukken streefden, wil
1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
 • . . . in, en incidenteel viel deze samen met de inleiding van Ghéon 's werken. Het Verbond voor Katholiek Tooneel van Gent , en Herman Van Overbeke , gingen met jongen overmoed nog een paar mijlen verder: zij werkten aan de verruiming van de scène doopten zelfs zekere ensceneering als . . .