Advanced Search found 28 item(s) featuring "Herman Heijermans"

1934-11-24 "Schakels" door H. Heyermans (Victor J. Brunclair)
 • . . . «SCHAKELS» door H. Heyermans Voor de Heyermans -herdenking was het een gelukkige ingeving, «Schakels» opnieuw te monteeren, want dit stuk behoort tot de meesterwerken . . .
 • . . . «SCHAKELS» door H. Heyermans Voor de Heyermans -herdenking was het een gelukkige ingeving, «Schakels» opnieuw te monteeren, want dit stuk behoort tot de meesterwerken van den in 1924 ontslapen tooneelschrijver en mag . . .
 • . . . in den gewenschten realistischen toonaard en de binnenhuisteekening van den familieraad is een meesterstuk van kleinkunst. De heer W. Benoy , wiens Heyermahns kultus voldoende bekend is, speelde zelf de rol van den boekhouder Joseph waarvan hij een zeer levendige teekening uitstip pelde en nam de algemeene leiding . . .
1933-03-18 K.N.S.: "Voor Zonsondergang" door Gerhart Hauptmann (Victor J. Brunclair)
 • . . . buiten gaan aan onderwerpen van gering interesse als dat, dat we geneigd zouden zijn te beschouwen als uit een burgerlijk milieu gelicht. Waar Heyermans met «Schakels» heusch een meesterstuk vol dramatische intimiteit te voorschijn riep, moet het ons uit de pen dat Hauptmann 's teekening over de . . .
 • . . . het verder verloop en de ontknooping van het stuk kunnen worden toegemoet gezien. Het gebeuren biedt op geen enkele plaats de verrassing welke Heyermans bij de behandeling van een analoog onderwerp zoo kwistig wist te doen losklateren. Wij zijn van oordeel dat een de Gruyter herdenking meer . . .
1934-03-10 K.N.S. Robert Bertram en C. door H. Heyermans (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel K.N.S. Robert Bertram en C. door H. Heyermans Wij kunnen niet zeggen dat de moderne tooneelbewerking van Heyermans het oude volksverhaal der lustige vagebonden in geestigheid . . .
 • . . . K.N.S. Robert Bertram en C. door H. Heyermans Wij kunnen niet zeggen dat de moderne tooneelbewerking van Heyermans het oude volksverhaal der lustige vagebonden in geestigheid evenaart, want ofschoon de geest der Falklandjes hier ten overvloede herleeft, het gegeven is noodzakelijk beperkt . . .
1934-02-09 Te Brussel: Feestvoorstelling Mevr. De Boer-Van Rijk: Levensavond (Anon.)
 • . . . onbekende. Wij herinneren ons nog haar succesvolle omreis in ons land, een tiental jaren geleden, toen zij met zooveel brio "Eva Bonheur", van Heyermans , voor het voetlicht bracht. Hoe ging het publiek toen in bewondering op voor de zeldzame kunst van deze krasse zeventigjarige! Maar inmiddels is er . . .
1936-04-02 Tooneelavond van "De Morgendstar" (M.S.)
 • . . . spelers met bloemen bedacht en de schrijver die ten toneele verscheen, hartelijk geluk gewenscht en toegejuicht. Als slot werd het bekende monologen-spel van Herman Heijermans "Brand in de fabriek", "De jonge Jan" voorgesteld. Omwille van het thema zelf doet deze monoloog vrij langdradig aan, een onderzoeksrechter wil nu . . .
1936-05-09 Het Zevende Gebod (Estheticus)
 • . . . Slotvertooning in den Koninklijke Nederlandsche Schouwburg : "Het Zevende Gebod" door Heyermans Het tooneeljaar is voor de zooveelste maal ten einde. Vooraleer zijn verlofperiode aan te vangen heeft de dramatische groep dit welgevuld seizoen besloten . . .
 • . . . maal ten einde. Vooraleer zijn verlofperiode aan te vangen heeft de dramatische groep dit welgevuld seizoen besloten met een diep ontroerende voorstelling van Heyermans , bitter-naturalistisch "Zevende Gebod". De schrijver van "Ghetto" heeft ook hier met een scherpen zienersblik de sociale meeningsverschillen tusschen het oud en jong geslacht een . . .
 • . . . die heden ten dage uitzonderlijk zijn geworden. Doch wat den onbevooroordeelden tooneelliefhebber vooral zal opmerkelijk vinden, is de ongemeen knappe technische bouw van Heyerman 's stukken: de logische aaneenschakeling der psychologische gevallen... Een kostbaar kenmerk van groote waarde, die Heyermans verheffen tot een der sterkste dramaturgen onzer . . .
 • . . . de ongemeen knappe technische bouw van Heyerman 's stukken: de logische aaneenschakeling der psychologische gevallen... Een kostbaar kenmerk van groote waarde, die Heyermans verheffen tot een der sterkste dramaturgen onzer tooneel literatuur. Indien het den schrijver mogelijk geweest was te zien wat er van zijn bedoelingen zou . . .
1925-01-16 Tooneel te Brussel: Herman Heijermans (Anon.)
 • . . . Tooneel te Brussel. Herman Heijermans . Men schrijft ons uit Brussel: De nagedachtenis van Herman Heijermans is hier gehuldigd door een vertooning van Ahasverus en . . .
 • . . . Tooneel te Brussel. Herman Heijermans . Men schrijft ons uit Brussel: De nagedachtenis van Herman Heijermans is hier gehuldigd door een vertooning van Ahasverus en De meid, vertolkt door het gezelschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg en . . .
 • . . . in de reeks gala-voorstellingen, ingericht door de Vereeniging voor goed Nederlandsch tooneel , uitgesteld tot lateren datum. Het heele land door trouwens wordt Heijermans herdacht. Reeds gaf Dr. De Gruyter te Antwerpen een Heijermans -week, en vandaag zelf wordt ook te Gent in den stadsschouwburg een
 • . . . tooneel , uitgesteld tot lateren datum. Het heele land door trouwens wordt Heijermans herdacht. Reeds gaf Dr. De Gruyter te Antwerpen een Heijermans -week, en vandaag zelf wordt ook te Gent in den stadsschouwburg een Heijermans -avond gegeven met vertooning van Het zevende gebod, terwijl verder om . . .
 • . . . herdacht. Reeds gaf Dr. De Gruyter te Antwerpen een Heijermans -week, en vandaag zelf wordt ook te Gent in den stadsschouwburg een Heijermans -avond gegeven met vertooning van Het zevende gebod, terwijl verder om zoo te zeggen elke rederijkerskring in ieder stadje of dorp er dit jaar prijs . . .
 • . . . den grooten Noord-Nederlandschen dramaturg te herdenken door het spelen van een zijner werken. Zoo verschijnen thans overal op de affiches die stukken van Heijermans , die hier in Vlaanderen werkelijk insloegen en waarvan de vele vertooningen er destijds zooveel toe hebben bijgedragen, om den smaak van het door den . . .
 • . . . en met een aandacht vol piëteit heeft het talrijk publiek de vertooning gevolgd. Prof. A. Vermeylen zou over de beteekenis van Heijermans voor ons, Vlamingen, een rede houden, maar dat is niet gebeurd. Beide stukken werden goed vertolkt. Bij Ahasverus had de regisseur voor een streng . . .
 • . . . en daartegen vormden dan de meer ernstige tooneelen, die met een sobere tragiek in het spel werden onderlijnd, de bijzondere schrille antithesis, die Heijermans legt in dit stukje, dat, zooals weeral eens bleek op dezen avond, het publiek steeds boeit en bekoort. Er was veel en verdiend succes. . . .
 • . . . veel en verdiend succes. Gisteravond zijn beide stukken hernomen en ditmaal werd in 't bijzonder door de Hollandsche kolonie te Brussel hulde aan Heijermans gebracht. . . .
1933-09-15 Mevr. Esther de Boer-Van Rijck in "Kniertje" (Victor J. Brunclair)
 • . . . B. de Boer-van Ryck nog andermaal gastvoorstellingen te Antwerpen moge geven, en hopen haar in ander werk dan het reeds zoo bekende van Heyermans te kunnen toejuichen. Victor J. BRUNCLAIR . . . .
1936-04-12 Ghetto (O.S.)
 • . . . Vlaamsche Schouwburg in de Lakenstraat heeft deze week een paar schoone avonden op zijn actief mogen nemen met de vertooning van Heyermans "Ghetto" en vooral met het optreden als gast van Louis De Vries in de rol van den blinden Sachel. De h. Louis De Vries . . .
 • . . . gul de medewerking van hun eigen talent hebben verleend. Het stuk zelve "Ghetto" zullen we maar liever onbesproken laten. Wel hebben wij er Heyermans teruggevonden, doch niet de Heyermans op zijn best - liever den hekelenden, schimpschietenden dramaturg - maar die dan toch weer in den . . .
 • . . . hebben verleend. Het stuk zelve "Ghetto" zullen we maar liever onbesproken laten. Wel hebben wij er Heyermans teruggevonden, doch niet de Heyermans op zijn best - liever den hekelenden, schimpschietenden dramaturg - maar die dan toch weer in den ondergrond zijner gedachten en in de hechtheid . . .
 • . . . beschimpen, karkater te schetsen of... te belazeren - dat alles met meestelijken pennetrek, met kunst en gevoel. Kan "Ghetto" niet gerekend worden tot Heyermans ' hoogst-staande gewrochten, dan kan die Jodensteek toch gelden als een karakteruitbeelding van eerste pracht. Het werk zelve doet te saai in zijn verouderdheid aan . . .
1937-02-16 Eva Bonheur (Jacques Van Ginneken)
 • . . . Koninklijke Nederlandsche Schouwburg. Opvoering van "Eva Bonheur" door H. Heyermans Het heeft er allen schijn van of de directie van den K.N.S. na één enkele mislukking van het eene uiterste . . .
 • . . . Ibsen's "Wilde eend" en verder "Elisabeth, de vrouw zonder man" na de reprise van "Eva Bonheur" aangekondigd. Van het omvangrijke oeuvre van Heyermans is "Eva Bonheur" alleszins het minst te Antwerpen opgevoerde werk. Wij herinneren ons eigenlijk niet of het ooit op den stadsschouwburg vertoond werd, maar . . .
 • . . . "Eva Bonheur" is inderdaad een pleit voor de liefde, waarbij alleen realistische elementen verwerkt worden, omdat zij vroeger bewijzen van degelijkheid gegeven hebben. Heyermans is op z'n best, in wat hij noemt "spelen van den huiselijken aard'. De tendenz die vele zijner andere werken haast ongenietbaar maakt, is . . .
 • . . . het uiterste minimum teruggebracht, en het worden dan schilderingen van het leven, eenvoudig zooals meestal ook het leven is. In "Eva Bonheur" laat Heyermans reeds de mildere toon klinken, die in zijn laatste werk tot zuiverder klanken gebracht werd. Onder het motto: "Er is maar één zonde: gebrek . . .
 • . . . uitgestald. De titel van het stuk en de uitteekening van de figuur die den naam Eva Bonheur draagt, zou kunnen doen veronderstellen dat Heyermans ervan de leidende persoonlijkheid gemaakt heeft. Dat is echter niet het geval. Het is veeleer het alternatief van de volstrekte liefde, die ongeluk in . . .
 • . . . meer, omdat men heeft kunnen vaststellen dat er erger dingen zijn en dit besef verzekert en sterkt hun liefde-bondgenootschap. Het is opvallend hoe Heyermans in dit werk de nevenfiguren tot hoofdfiguren tracht te maken. Jasper, de vader, schijnt inderdaad met ongewone liefde en zorg uitgewerkt te zijn, maar . . .
 • . . . zonder er evenwel volkomen in te slagen den auteur aan te vullen, wat trouwens onmogelijk schijnt. De figuur van moeder Mop is door Heyermans zeer onvoldoende uitgewerkt. Af en toe slechts worden de gevoelens van deze voortreffelijke echtgenoote en moeder toegelicht, en in deze schaarsche momenten toonde Dolly . . .
1925-02-03 Ernest W. Schmidt: "De gang van de wereld" door "De Vrijheidsliefde", Antwerpen, op den Landjuweel-wedstrijd te Thienen (Willem Putman)
 • . . . tooneelletterkunde werd bekroond. Hij is de meest interessante onder de realistische groep, die hier, na De Tière , rechtstreeks onder invloed van Heijermans , vooral sinds 1918 werkzaam is. Op bovengenoemde stukken volgde minder "flink" werk. De Klapperbeentjes, een blijspel, ging ongemerkt voorbij. Aan Ninon de Lenclos werkt . . .
 • . . . meesterlijke verlovingsdiner met verbeten aangezichten rondom een lachende tafel, dat eindigt in een merkwaardige vechtpartij -- tooneeltje dat aan de knapheid van een Heijermans doet denken. Alle hors d'oeuvres -- want ieder realistisch tooneelspel beschenkt ons daarmee in ruime mate -- zijn verzorgd. Daar is onder meer een . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
 • . . . Emiel Verhaeren ), "Huwelijk" ( N. Gogolj ), "De Wijngaard des Heeren" ( de Fiers en Croisset ), "De Opgaande Zon" ( Herman Heyermans ), terwijl een wederopvoering van "De Paradijsvloek" ( Laudy ), die voor den Nederlandschen Schouwburg eene eerste opvoering zou zijn, niet uitgesloten . . .
1926 Willem Schürmann: "De Violiers" (Lode Monteyne)
 • . . . welk stuk heel Nederland door met heel veel bijval werd vertoond... * * * Bij de lezing van «De Violiers» denkt men aan Heijermans ' «Ghetto» en, meer nog, aan zijn «Opgaande Zon»... Er zijn toestanden in Schürmann 's stuk welke deze vergelijking opdringen. Bestaat er niet een . . .
 • . . . in botsing met hun joodsche familie ? «De Opgaande Zon» en «De Violiers» zouden we kunnen heeten : tragediën van den handel. In Heijermans ' diep-aangrijpend werk wordt de kleinhandel in zijn vlucht geknakt door de overweldigende concurentie van het warenhuis. In «De Violiers» legt het groote, modern-ingerichte en . . .
 • . . . warenhuis. In «De Violiers» legt het groote, modern-ingerichte en modern-bestuurde magazijn het af voor den ongeregelden handel der «ramschende» Violiers... Het werk van Heijermans bezit ook een grootere, dieper-aangrijpende dramatische kracht. Voor een melodramatisch effect -- in «Ghetto» : de zelfmoord van Rose, in «De Opgaande Zon» : . . .
 • . . . Doch onder die pakkende uiterlijkheid beweegt zich de eeuwige tragiek van de menschen, die strijden tegen hun noodlot. Met al zijn realisme gaat Heijermans , ten slotte, toch boven de werkelijkheid uit... In Rafaël en Matthijs de Sterke leeft een sterk idealisme. Zij vertegenwoordigen een menschelijke waarde, waarvan het . . .
 • . . . Zuiver-realistisch-gehouden zouden deze figuren, evenals de conflicten, die hen tot strijd verplichten, veel kleiner en geringer van beteekenis schijnen. Aan de werkelijkheid heeft Heijermans schier altijd willen ontsnappen door het scheppen van pathetische toestanden en tragische figuren, die aan zijn spelen een meer algemeene beteekenis konden geven.
 • . . . Violiers' karakter, belet, dat bij de botsing van die twee sferen de vlammen van haat, vertwijfeling en opofferende liefde in wilde laai uitslaan. Heijermans zou ons storten in de donkerste kolken der onontwijkbare noodlottigheid. Schürmann voert ons heen langs de tragische afgronden en wijkt maar even . . .
 • . . . en goeie woorden weer lijmen. Een burgerlijke familiestorm van elken dag, die door den glimlach van een kindje tot bedaren zal komen. Bij Heijermans -- om toch nog eens even de vergelijking te hernemen -- zijn de vijandige krachten, die met elkaar in botsing komen, meer elementair. De . . .
 • . . . tegenover den Christen koopman van Es stelt, niet zóó sterk is om onoverwinnelijk te blijken. Tegenover de goysche Rose staan de Joden uit Heijermans «Ghetto» met al de onverzoenlijkheid van hun religieusen haat. In «De Violiers» is de minachting van den rijken ramscher voor den verarmden eerlijken koopman . . .
 • . . . is de minachting van den rijken ramscher voor den verarmden eerlijken koopman veel sterker dan de weerzin van den Jood voor den Christ. Heijermans , schepselen dragen in zich nog de sterkte der bijbelsche Joden. De Israëlieten van Schürmann hebben zich aangepast bij het christen milieu, waarin . . .
1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Zullen volgen de noordelijke Björnson en de Angelsaksische Valentine , de Franschman St. Georges de Bouhélier en uw Herman Heyermans (met "De Vreemde Jacht"). Misschien vergeet ik er; misschien ook wel wordt het lijstje, bij gebleken sukses - en dit was van meet . . .
1921-11-25 EEN TOONEELVERTOONING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . is om een Vlaamsch publiek aan het daveren te brengen. Ofwel is het ontleend aan den grand favori Fabricius of aan Heijermans , ofwel aan Vlaamsche auteurs die doorgaans al te zeer met zichzelf ingenomen zijn. Goede stukken, die onmiddellijk op het publiek inwerken en waar vooral . . .
1927-04 Jef Horemans: "Het Waarheidselixir" (Lode Monteyne)
 • . . . op papieren, die alle in handen van den Koning en zijn ministers moeten vallen. Op de omstandigheid, dat deze twee dieren geestesverwanten van Heyermans ' «Wijzen Kater» lijken, zullen we niet aandringen. In «Waarheidselixir» vervullen de hond en de kat eerder secundaire rollen, waaraan de auteur wel eens een . . .
1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
 • . . . Koninklijken Vlaamschen Schouwburg der Lakenstraat het genot van Verkade 's Hamlet, het optreden van mevrouw De Boer Van Rijk in Heijermans ' Op hoop van zegen, van Julia Cuypers in Voerman Henschel, van Magda Janssens en Hubert Laroche in Zaken zijn zaken te danken hebben, had . . .
1922-09-27 VOLKSTOONEEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . de Twee Weezen. Wat der eigenlijke literatuur ten goede komt, al kan het volk zich dit heel goed onbewust blijven. Het werk van Herman Heijermans Jr. heeft al de pakkende hoedanigheden der draken, maar staat literair veel hooger: het heeft, nieuwe Siegfried, alle draken geveld. En dat zou . . .
1925-01-15 Herman Heyermans : "Op Hoop van Zegen" en "De Meid" (Willem Putman)
 • . . . Herman Heyermans : "Op Hoop van Zegen" en "De Meid". "Op Hoop van Zegen" is bijna een curiosum. Zoodanig documentair is dat werk, dat . . .
 • . . . komiek. Het tooneel waar Jo weigert te bidden herinnert ons al de tooneelstukken van Lodewijk Scheltjens die op dit stuk van Heyermans hebben gevolgd. Het vierde bedrijf was om zoo te zeggen een parodie. Het was niet meer ernstig. En de wijze waarop het gespeeld werd . . .
 • . . . Bernard of voor "Dardamelle" van Mazaud . Wat onverminkt blijft, staande buiten alle invloeden van tijd en gedachtenwijzigingen, is de dialoog. Heyermans laat zijn menschen spreken op een manier die niemand hem zal nadoen. En evenzeer weet hij een drama op te bouwen -- voorbeeldig zijn . . .
 • . . . vergeten de menschen rondom ons in de loge, wat wij nooit doen bijv. als wij naar een stuk van Fabricius kijken. Heyermans boeit het publiek nog steeds. Hij is zoo knap dat niemand hem kan weerstaan; Trouwens -- dat vooral -- zijn dialoog boeit als dialoog; . . .
 • . . . voorstelling van het leven. En, als wij het nu zien, is het een grove leugen. Ik stel mij voor dat ander werk van Heyermans toch beter den tijd trotseeren zal dan dit hier, zoo "Schakels", zoo "De Opgaande Zon", waar wij toch ten minste karakters vinden. Hier niet . . .
 • . . . en "poppetjes" in verband met andere tooneelschrijvers -- maar nergens zag ik zoo met poppen werken als in dit werk van den realist Heyermans . Zij zien d'r alleen echt uit. Dat is te danken aan de knapheid van den auteur, maar het verergert nog zijn geval, dunkt mij. . . .
 • . . . de tram; gij zijt lief voor uw huisgenooten ; gij verzuimt uw avondgebed niet. Hoe komt het dat Kniertje in dit stuk van Heyermans zoo zuiver algemeen-menschelijk schijnt tusschen alle deze tendenz-figuren ? Het prachtige spel van Mevr. De Boer draagt er ontegensprekelijk veel toe bij om de . . .
 • . . . geweldige emotie zien vertolken. Dat echte, onovertrefbare moment van innige ontroering redde het heele vierde bedrijf en laten wij zeggen de geheele opvoering. Heyermans werd te Brussel gehuldigd door een galavoorstelling van "De Meid" en "Ahasver". Het publiek heeft zich dankbaar betoond om dit initiatief en een talrijke . . .
 • . . . om dit initiatief en een talrijke menigte heeft de vertolking van die twee Heyermansstukken met een aandacht, vol piëteit, gevolgd. Wij hebben aan Heyermans heel wat te danken. Nog onlangs zeide prof. Verdeyen , in een belangwekkende lezing over "de lijn van het tooneel in onze letterkunde" dat wij . . .
 • . . . onlangs zeide prof. Verdeyen , in een belangwekkende lezing over "de lijn van het tooneel in onze letterkunde" dat wij eerst goed begrijpen wat Heyermans waard is, als wij het hopeloos verval van ons tooneel in de 18e en 19e eeuw genoegzaam hebben uitgediept. Herman Heyermans heeft . . .
 • . . . wat Heyermans waard is, als wij het hopeloos verval van ons tooneel in de 18e en 19e eeuw genoegzaam hebben uitgediept. Herman Heyermans heeft aan Nederland opnieuw een eigen theater gegeven. Hij heeft het publiek geboeid en voor ons Vlamingen, krijgt zijn werk dan nog een . . .
 • . . . een eigen theater gegeven. Hij heeft het publiek geboeid en voor ons Vlamingen, krijgt zijn werk dan nog een heel bijzondere beteekenis. Met Heyermans ' stukken werd hier in den lande de slag geleverd tegen den romantischen draak. Dat was de eerste stap in de ontwikkeling onzer eigen tooneelliteratuur. . . .
 • . . . tegen den romantischen draak. Dat was de eerste stap in de ontwikkeling onzer eigen tooneelliteratuur. En hoevelen onder onze tooneelschrijvers werden niet door Heyermans ten goede beïnvloed ! Zulke vertooning als deze Heyermans-hulde doet dan ook reeds noodzakelijk aan als een terugblik op het verleden. Dat was ook . . .
 • . . . uitslag. Maar dat is het rechte eind. Het is niet mogelijk dat wij nog terugkeeren !" Ik had het beter gevonden dat men Heyermans herdacht met later geschreven werk, dat dichter bij ons staat, "De wijze Kater" bijvoorbeeld of "Uitkomst", waarover Querido nog onlangs in het "Algemeen Handelsblad" . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Vlaamsche tooneelletterkunde lijden blijft onder de gunst die, te beginnen met het Fransche Dennery -melodrama, over de Duitsche Posse heen, tot bij Heijermans en Fabricius , het buitenland in Vlaanderen geniet (waarbij de Hollandsche "concurrentie" niet de minst gevaarlijke is, zooals een Vlaamsch tooneelschrijver mij nog . . .
1926 Ernest W. Schmidt: "'t Is de gang der wereld (Lode Monteyne)
 • . . . literaire kunstenaar schijnt nog niet over 1914 heen te zijn ! Niet door opzettelijkheid wordt het algemeen-menschelijke getroffen. In «Beschuit met Muisjes» heeft Heyermans aan dit doel wel nimmer gedacht. En toch werd het door hem bereikt. Wellicht zou Schmidt in zijn pogen ook geslaagd zijn, . . .
1926 Willem Puteman: "De doode rat" (Lode Monteyne)
 • . . . afwijken van de werkelijkheid. De mate die daarbij nodig is heet precies; «kunst». Tooneel is overigens, zelfs bij de meest realistische schrijvers -- Heyermans , bijv. -- concentratie, synthesis -- dus hierin nog eens te meer eene afwijking, op alle gebied, van de realiteit. Het is, om eene vergelijking . . .
1926 Cyriel Buysse: "Het Gezin van Paemel" (Lode Monteyne)
 • . . . een historische beteekenis, die niet mag worden onderschat doch waardoor de belangstelling van den hedendaagschen toeschouwer zou kunnen getemperd worden. Vele stukken van Heyermans kunnen van uit een zelfden gezichtshoek worden beschouwd, wanneer men hun tendenz of, zoo men wil, hun sociale beteekenis, op het voorplan brengt. Dat . . .
1923-01 Gedrang: Tijdrevue in vier bedrijven en een naspel (Voorwoord) (Victor J. Brunclair)
 • . . . want DE MACHT DER VROUW staat tot GAS en HOLLE WEG ERDE ongeveer op dezelfde tijdsafstand en in dezelfde esthetiese verhouding als bij H. Heyermans GHETTO tot DE WIJZE KATER. De kritiek mist toetstenen. Haar beoefenaars zijn te eklekties geschoold. Wie een bepaald credo belijdt, krijgt het verwijt . . .
1933-03-03 Kon. Nederlandsche Schouwburg; De creatie van "Een heldendorp' door Jos Janssen (Victor J. Brunclair)
 • . . . de toevallige anekdotiek waarin het wortelt, naar een, algemeen menschel ij ken achtergrond doorbreekt. Een konkreet voorbeeld ? «Op hoop van Zegen» van Heyermans blijft een diep menschelijk werk. ofschoon figuren als die van reeder Bos in dezen tijd van syndicale organisatie een onmogelijkheid zijn: Evenzoo is, nu . . .
1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
 • . . . waren blij, want sedert lange jaren zaten we daar bekommerd me: We kunnen geen tooneelstuk meer schrijven, en we waren jaloersch geworden op Heijermans . Ernst W. Schmidt kwam, en Gaston Martens , en Willem Putman , enz. Maar spoedig leken we weer onvoldaan. De . . .
1926 Herman Teirlinck: "De man zonder lijf" (Lode Monteyne)
 • . . . van het Leven. Die problemen tot duidelijk bewustzijn brengen, kan een opgave zijn, waardig van een geniaal dichter. Een Buysse , een Heyermans hebben sterker «gemeenschapskunst» geleverd met stukken, waarin ze de nooden van een klasse ontvouwden, dan wel Teirlinck ooit zal vermogen... Zij . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
 • . . . locale tooneelgezelschappen kwamen onder den invloed van zijn actie en waar vroeger «draken» ten tooneele werden gebracht, pakte men nu de stukken van Heyermans en Fabricius aan. Dit voor het spel geleverd in de schouwburgen. Niet minder intens was Dr. De Gruyter 's werking voor . . .