Advanced Search found 16 item(s) featuring "Frans Delbeke"

1925-03-28 Een première te Brussel (Anon.)
 • . . . verplicht ook eens een modern Vlaamsch werk in studie te nemen. De keuze viel op een nieuw tooneelspel in drie bedrijven, Lente, door Frans Delbeke en Gerard Walschap ; en de première ging deze week in de kleine zaal van de Pletinckxstraat alhier. Een gebeurtenis is deze . . .
1924-08-25 Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" (Willem Putman)
 • . . . oud spel van "Genoveva van Brabant". Van de Vlaamsche auteurs der jongste generatie zou o.m. worden vertoond: "Lente" spel in drie bedrijven door Frans Delbeke en Gérard Walschap , benevens ook "Marietje's Hemelvaart" ( Putman ), een spel voor kinderen. Ook worden een paar moderne stukken aangekondigd. . . .
1924-10-08 Het Vlaamsch Volkstooneel (Anon.)
 • . . . van Kapelaan J. Bernaerts, den ijverigen secretaris van de Algem. Kath. Tooneelboekerij ; door tooneel-schrijvers als Anton van de Velde en Frans Delbeke ; door-de-stuwing van H. van Overbeke te Gent en Pr. Thuysbaert te Lokeren; door het krachtige pogen tevens van
1926-02-01 TOONEEL IN VLAANDEREN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . TOONEEL IN VLAANDEREN De Vuurproef, van Frans Delbeke en Gerard Walschap . Vlaamsch Volkstooneel Het jongste werk van Delbeke en Walschap wijkt zoozeer af van . . .
 • . . . TOONEEL IN VLAANDEREN De Vuurproef, van Frans Delbeke en Gerard Walschap . Vlaamsch Volkstooneel Het jongste werk van Delbeke en Walschap wijkt zoozeer af van het genre, dat Johan de Meester Jr . gewoonlijk speelt, dat wij ons onwillekeurig afvragen, . . .
 • . . . ons onwillekeurig afvragen, wat deze "Vuurproef" doen komt in het répertoire van het " Volkstooneel ". Hiermede is geen kwaad gezeid van het stuk. Delbeke en Walschap behooren tot die menschen, die eventjes achteruitschrikken voor de jongste regie-experimenten en het hoofdbelang eischen voor den inhoud. De Vuurproef . . .
1926-02-26 Tooneel in Vlaanderen: "De Vuurproef" van Frans Delbeke en Gerard Walschap (Anon.)
 • . . . Tooneel in Vlaanderen. De Vuurproef, van Frans Delbeke en Gérard Walschap . Vlaamsch Volkstooneel . Men schrijft ons uit Brussel: Het jongste werk van Delbeke en . . .
 • . . . Frans Delbeke en Gérard Walschap . Vlaamsch Volkstooneel . Men schrijft ons uit Brussel: Het jongste werk van Delbeke en Walschap wijkt zoozeer af van het genre, dat Johan de Meester Jr. gewoonlijk speelt, dat wij ons onwillekeurig afvragen, . . .
 • . . . ons onwillekeurig afvragen, wat deze "vuurproef" doen komt in het répertoire van het " Volkstooneel ". Hiermede is geen kwaad gezeid van hel stuk. Delbeke en Walschap behooren tot die menschen, die eventjes achteruitschrikken voor de jongste regie-experimenten en het hoofdbelang eischen voor den inhoud. De Vuurproef . . .
1926-02-20 Josip Kosor : "Onbekende hartstochten" (Willem Putman)
 • . . . hij ons moet gereveleerd worden in den Vlaamschen Schouwburg der Lakenstraat, waar zoovele interessante Vlaamsche modernen, als De Mont , Delbeke - Walschap , Van de Velde , voor het publiek der literaire kunstvertooningen evenzeer onbekend blijven als het geval is met Josip . . .
1931-11-09 De première van "Wanda" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (R.)
 • . . . het Vlaamsche Volkstooneel , tegemoet gezien. Het Vlaamsche tooneelpubliek herinnert zich nog steeds de opvoeringen van "Lente" en "De Vuurproef" van denzelfden schrijver, Frans Delbeke , in samenwerking met Gerard Walschap , wiens talent en bevoegdheid inzake tooneel nu nog naar waarde geschat worden. Frans Delbeke . . .
 • . . . Frans Delbeke , in samenwerking met Gerard Walschap , wiens talent en bevoegdheid inzake tooneel nu nog naar waarde geschat worden. Frans Delbeke begon zijn zelfstandig tooneelwerk met "Satan" een grootsch opgevat Bijbelsch treurspel, waarvan de stichtende lectuur in alle intellectueele middens gegeerd wordt. Zijn laatste . . .
 • . . . opvoering had de bevoegde tooneelcriticus Gerard Walschap reeds voorzien toen hij in expressestijl schreef: "dus is een model-creatie verzekerd en neemt Frans Delbeke van nu af in ons tooneelleven de belangrijke plaats in die hem reeds langer toekwam". Het gedachtelijke thema van het nieuw werk van . . .
 • . . . af in ons tooneelleven de belangrijke plaats in die hem reeds langer toekwam". Het gedachtelijke thema van het nieuw werk van den heer Frans Delbeke is nagenoeg het volgende: twee menschen, hier: Rodolf en Wanda, met elkaar gehuwd zonder dubbele liefdebasis. 't Is te zeggen: Rodolf heeft Wanda lief, . . .
1938-11-30 Het religieus tooneel (Willem Putman)
 • . . . een der werkjes, waarin hij zich allicht het zuiverst dichter toont, en zich het best voor eiken bombast behoeden kon. Hoe anders is Frans DELBEKE , die nadat zijn samenwerking met Walschap had opgehouden, ons stukken schonk waarin met harde verbetenheid en woeste drift voor het geloof «geworsteld» werd. . . .
1925-03-12 Tooneel in Vlaanderen: Frans Delbeke: "De Vrek" (Anon.)
 • . . . Tooneel in Vlaanderen. (particuliere correspondentie.) Thienen, 12 Maart. Frans Delbeke : De Vrek. Thienen, 12 Maart. De tweede Vlaamsche première in de alhier gegeven tooneelvertooningen voor het "Landjuweel". Het stuk zelf is . . .
 • . . . niet de waarde verhoogen van ons nationaal repertorium. Het stuk is geschreven in 1917, als ik me niet bedrieg te Londen, waar Delbeke gedurende den oorlog verbleef, gedurende den dag zijn land diende in een munitie-fabriek en zijn avonden op een dakkamertje wijdde aan de Muze - . . .
 • . . . salon-kunst. Het lijkt wel, of de adem der fabriek, met het zweet van arbeiders en den wrangen haat tegen den geld-god, mede door Delbeke is uitgestrooit over deze vier sombere, bedrijven. Vandaar misschien de geweldige drift, die den ondergrond vormt dezer tragedie, en waar tegenover de auteur Chtiatux' . . .
 • . . . Vandaar misschien de geweldige drift, die den ondergrond vormt dezer tragedie, en waar tegenover de auteur Chtiatux' Liefdeleer stelt, eenvoudig, sober, indrukwekkend. Want Delbeke is, naar blijkt uit zijner werk een diep geloovige, en in zijn oeuvre dient hij vooral zijn overtuiging. Dit stuk is één lange m . . .
 • . . . meer veld wint. Ik wees u in verband daarmee, op de conceptie van Et Satan conduit le bal. Andermaal een "Satan" schetst ons Delbeke ; hij verschilt echter met Philippe Lambert hierin, dat bij niet in handig geschapen salon-gesprek, ken een karakter teekent, maar zijn hoofdpersoon volledig laat uitrazen, . . .
 • . . . beteekent dan altijd een catastrophe, want het breekt het contact. Het gaat zoover, dat wij ons bij dit ontzettend gebeuren gaat vervelen. Frans Delbeke veroverde in zijn verdere stukken: Flirt dat Dr. de Gruyter verleden week met succes te Antwerpen vertoonde en Lente, waarvan de . . .
1926 Frans Delbeke en Gerard Walschap: "Flirt" (Lode Monteyne)
 • . . . Frans Delbeke en Gerard Walschap FLIRT In het laatste bedrijf, dat het best gebouwde is van de drie en het meest . . .
 • . . . en het meest scenische bovendien, wordt de «moraal» van het stuk geformuleerd door Dr. Van Boven, door wiens mond de twee auteurs -- Frans Delbeke en Gerard Walschap -- hun eigen meening verkonden over Nelly, het flirteerende meisje... en over het «flirten» in het algemeen. «Zij . . .
 • . . . behoort tot de categorie der meisjes, die zich tot over de grens wagen, door Bourget om «certains flirts» getrokken. En wanneer Delbeke en Walschap soms wat veel aandringen, de lijnen van het gebeuren wat versterken, dan daagt het beeld der half-maagd in het verschiet. . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
 • . . . van Albert . Daarna "Willem Tell" van Schiller in Grassin 's bewerking. Verder "Wanda" een nieuw, onuitgegeven drama van Frans Delbeke , dat m.i. 't beste is van wat die auteur ons schonk en dat wij "con amore" zullen geven! Daarop volgt... de sinds jaren . . .
1927-09-24 Gerard Walschap: "Maskaroen" (Lode Monteyne)
 • . . . MASKAROEN We mochten Gerard Walschap 's talent als dramatist reeds eerder waardeeren in de werken, die hij schreef samen met Frans Delbeke -- in «Flirt», dat een niet te verwaarloozen karakterkomedie was, in «Lente» en in «De Vuurproef» welke spelen beide behooren tot een quadrilogie: . . .
1925-04-04 Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in " De Nieuwe Spieghel ". Als het waar is dat het " Vlaamsche Volkstooneel " . . .
 • . . . tot wat de kern wil zijn van deze bespreking : ook in den vorm, in het genre, sluit "Lente" geenszins met "Martine" aan. Delbeke en Walschap weten volstrekt niet wat aan een zuiver stemmingswerk, waarin alleen met allerlei subtiliteiten en niet het minst met "pauzen" bedoeld . . .
 • . . . is een argument waarbij menig tegenstribbelende zich moet neerleggen. Ik heb allerlei bezwaren tegen den man, die ons in ieder van Delbeke en Walschap 's stukken voortdurend "op den goeden weg houdt" en in den rand van het gebeurde steeds zijn philosophische beschouwingen plaatst. Ik . . .
 • . . . slotte is mijn voornaamste argument tegen het binnensmokkelen van zulk stichtend personage, dat reeds het verloop op zich zelf in het oeuvre van Delbeke en Walschap zóó opzettelijk-moralizeerend is, dat alle commentaar daarbij overbodig schijnt. De vertolking was zeer effen, een beetje monotoon, gedeeltelijk verkeerd zelfs, . . .
1926 Anton van de Velde: "Tijl" (Lode Monteyne)
 • . . . procédé, dat Teirlinck , en de jonge auteurs, die hem volgen -- Putman (Looping the Loop -- De Doode Rat), Delbeke en Walschap (De Vuurproef), Bertha van Damme de Deken (Het verre Dorp), -- lief en vertrouwd werd, vinden wij in . . .
1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
 • . . . van het katholieke licht van onder de korenmaat, het weer stellen van onze kunst onder de schijnwerpers van het bovenzinnelijke) reeds getuigenis gaven: Frans Delbeke , Gerard Walschap , Dirk van Sina , en Anton Van de Velde . De twee eersten beperkten tot daar hun . . .
1928-02-11 Willem Putman: "Het Masker" (Lode Monteyne)
 • . . . daden en hun woorden bijdragen zouden tot het ontstaan van een specifiek tijdsbeeld. Dat vonden we b.v. eenigszins beter in een stuk van Delbeke en Walschap ; in «Flirt». Omdat de auteur zich vermeit aan de oppervlakte -- een oppervlakte, die evenwel niet kleurig genoeg is om . . .