Advanced Search found 16 item(s) featuring "Claude Debussy"

1920-02-17 Pelias en Melisande (M.G.)
 • . . . Vlaamsche opera : Opvoering van Pelias en Melisande. Muziek van Claude Debussy . Tekst van M. Maeterlinck Als gala-opvoering van de Antwerpsche pers word dan uitverkoren het hoofdwerk van Debussy . Een . . .
 • . . . Claude Debussy . Tekst van M. Maeterlinck Als gala-opvoering van de Antwerpsche pers word dan uitverkoren het hoofdwerk van Debussy . Een betere keus kon bezwaarlijk gedaan, hoewel frisch, origineel en eigen Vlaamsch werk ook zeer goed had kunnen aangemoedigd worden. Het is altijd een . . .
 • . . . Herman Teirlinck die zelf wel een paar "popjes" schiep verwijt ze voor "psychologische poppen". De muziek is in dit drama alles. Debussy die de impressionnistische muziek-heros was, schiep hier een geniaal werk van buitengewone consequentie en heerlijke verfijning. Waar Wagner soms onwillekeurig mathematisch gaat . . .
 • . . . werk van buitengewone consequentie en heerlijke verfijning. Waar Wagner soms onwillekeurig mathematisch gaat aandoen door het methodische gebruik van motieven, is Debussy daarover heen en verwerpt hij deze doenwijze. Van de inzinking bij andere opera's dadelijk te merken, na een oplevende melodie is hier niets. Alles . . .
1927-04-05 Pelléas en Mélisande (Anon.)
 • . . . factoren melkander volledigen zouden. Met enkele haastige repetities is geen homogeniteit te verkrijgen en onder dit euvel had deze wederopvoering te lijden. Dat Debussy de hand legde op een tekst van den Belg Maeterlinck , is bij de geringe productie der Fransche symbolisten op dit gebied, niet . . .
 • . . . over het wemelend kleurenveld van het gedempte orkest, waartegen zich het spreekgezang als een op tonen geregelde tale beweeglijk afteekent. Het particulier van Debussy 's techniek beantwoordt in dit werk aan het particuliere der stemming, de stijl aan het inzicht. 't Geeft een uitzonderlijke beteekenis aan dit lyrisch drama, . . .
1924-03-29 Erik Satie te Brussel (Willem Putman)
 • . . . Na deze "morceaux en forme de poire", die van 1903 zijn, begrijpen wij ten volle den invloed dien deze vorm-vernieuwer gehad heeft op Debussy . De eerste werken van Satie verschenen in 1885 ; het spreekt van zelf dat hij te dien tijde niet begrepen werd. Het . . .
 • . . . Embryons dessèchés. En habit de cheval. Sonatine bureaucratique. Avis à faire fuir" den oningewijden en niet verwittigden toehoorder op een dwaalspoor leiden. Debussy is hierlangs voorbijgaan, "Et la lune descend sur le temple qui fut..." en België is een niet altijd zeer vooruitstrevend land. Alleen
1919-03-29 Belgische Muziek (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Du Bois van meet af de meerdere van Rasse . Zijne middelen zijn tevens nieuwer en traditioneeler, gelijk men van Debussy kon zeggen dat hij tegelijkertijd nieuw en traditioneel was. Du Bois gaat in de muzikale stof niet onder: met meesterschap, zooniet met . . .
1933-08-11 Het openluchttheater te Brasschaat. "Elckerlyc" en de danseres Akarova (Anon.)
 • . . . zij epische tafereelen uit haar bewegingen naarvoorwaaieren liet, Pacific ( Honegger ) waarin zij bracht een rhythmische tegenwaarde van het muzikale kerngegeven, Fêtes ( Debussy ), dat ons evenwel niet vrij leek van Japansche, remmescentie. Door een origineele opvatting van Golliwog's Cake Walk ( Debussy ) wist zij ons ervan . . .
 • . . . muzikale kerngegeven, Fêtes ( Debussy ), dat ons evenwel niet vrij leek van Japansche, remmescentie. Door een origineele opvatting van Golliwog's Cake Walk ( Debussy ) wist zij ons ervan te overtuigen, dat voorgangers alS de Sakharoffs haar in dit opzicht niet wisten te beïnvloeden. Deze danseres is wis en . . .
1919-02-11 Tooneel te Brussel I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . schemeringtooneel voor, witte, traagtrippende droomgedaanten in een blank dageraadlandschap, een Elyseum van Vergiliaanschen vrede en Maeterlincksche geheimzinnigheid; Gluck nagevoeld door een Debussy , minuetti gedanst door volgelingen van eene Isadora Duncan , die, naar Fransch-klassieke wijze, maat zou weten te houden, maat niet alleen in het . . .
1921-03-30 BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Volksvertegenwoordigers. Enkele jaren geleden heeft ook Maeterlinck een Nobelprijs gekregen. Dat geld heeft hem tevens eenige faam geschonken; de muziek, die Claude Debussy op "Pelléas et Mélisande" heeft gemaakt, heeft dan toch dat drama ruimere bekendheid bezorgd. Thans speelt de Parkschouwburg zijn drama: "Le . . .
1939-07 HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 (August Monet)
 • . . . misschien nooit op dit tooneel gezien zouden hebben : «De Droom» (Le Rêve), van Alfred Bruneau , en «Pelléas en Mélisande» van Debussy . De eerste opvoering van «De Droom» dagteekent van Donderdag 8 Januari 1920 met Mej. J. Lauwers als «Angélique», P. Scapus als «Félicien», Ch. . . .
1930 Putman: "De boer die sterft" (Willem Putman)
 • . . . Bij een volgend nummer werpen projectors uit de zaal schaduwen rond het beeld en verdrievoudigen alzoo de dansende gestalte. Hierop «Soligogg's Cakewalk» van Debussy -- een licht en geestig intermezzo -- en de reeks wordt besloten met een illustratie op muziek van Strawinsky ; dit is dan werkelijk . . .
1921-06-22 MUZIEK TE BRUSSEL II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . werken van zijne vrienden, de toenmalige "jongeren", met hemzelf als oudste en Pierre de Bréville , naast Paul Dukas en Claude Debussy als jongste, te openbaren: boven die uitvoeringen, welke door de toewijding der executanten - meest nog onbekende, maar geestdriftige krachten - en de . . .
 • . . . tusschen "l'Apprenti sorcier" van denzelfden Dukas , waarbij wij nog denken kunnen aan Franck 's "Chasseur maudit", en deze "Péri", is Debussy en al zijn raffinement gekomen. Al hield Dukas muzikaal steeds beter stand, al bleek hij steeds beter omlijnd, beter omraamd dan het . . .
 • . . . ontsieren dan het drama "Ariane et Barbe-bleue", waar zulke zintuigelijkheid bij plaatsen als onontbeerlijk was. Paul Dukas , bij aanleg scherper-intellectueel dan Debussy , wist in zijn drama een evenwicht te behouden, dat bewondering afdwong. Een innig gevoelselement - konden wij in "La Péri" best ontberen: het gegeven . . .
1921-11-02 Muziek te Brussel VI (Karel Van de Woestijne)
 • . . . verwonderen. - Zeker, was deze "opéra comique" ons gegeven geworden in de gezegende tijden dat wij slag op slag "Pelléas et Mélisande" van Debussy , "Ariane et Barbe-Bleue" van Paul Dukas en "Eros vainqueur" van Pierre de Bréville te genieten kregen, met vertolksters als Mary . . .
1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
 • . . . geweest, waarop wij ons hebben vervuld gevoeld met de dankbaarheid die het zuivere kunstwerk schenkt. Veel minder angstvallig-individualistisch dan bovengemelde lyrische drama's van Debussy en Dukas , is "Marouf" ééne opwelling van aangehouden melodie, een perpetuëele zang der milde natuurlijke, heerlijk-vloeiende inspiratie, soms rijzend en zwellend om . . .
 • . . . en effen lichten van de onophoudende klankrivier. Ik gebruik hier een visuëel beeld, toegepast op muziek. Ik doe het met opzet. Want naast Debussy in zijn lichter en gemakkelijkst werk is Rabaud een impressionist. Hij vermeit er zich in, landschappen op te wekken, Oostersch-zonnige, tintelende landschappen, . . .
 • . . . schroomt er niet voor, nu en dan zelfs een weerklank te zijn; de angst om de uiterste persoonlijkheid kent hij veel minder dan Debussy , Dukas , Ravel . Hij heeft hunne middelen overgenomen, maar - misschien omdat wij er gewend aan geraakt zijn - bevreemden, verontrusten . . .
1924-05-24 De Sakharoff's (Willem Putman)
 • . . . is de muziek, die thans voor de dansen werd uitgekozen, slechts tijdelijk in de ontwikkeling van Sakharoff 's princiepen. "Goligogg's cakewalk" uit Debussy 's "Children Corner" is een mooi voorbeeld van overgang ; de muziek duidt nog uitsluitend het rhythme aan. Wat dus deze twee kunstenaars onderscheidt en . . .
 • . . . lijkt het wel of dan de dansnummers -- op muziek van Tausman , Paganini , Kreisler , Krug , Debussy en Ravel -- bij open doek door de medewerking der Sakharoff's gevoerd worden tot diezelfde waarde van "zuivere muziek" die wij . . .
 • . . . oogglimpjes. In diezelfde lijn, als wij "dans" tot "spel" uitbreiden, staat het roerloos witte beeld van Clotilde Sakharoff in "Le petit berger" van Debussy , dans waarin zij feitelijk niets anders doet dan zich met gracieuse kadans neerstrekken; de dans beperkt zich om zoo te zeggen tot het . . .
 • . . . blij een bepaalde beteekenis aan den dans te kunnen geven, en juicht toe. Om de tegenovergestelde reden werd bijv. "La danseuse de Delphes" ( Debussy ) met meer reserve goedgekeurd. De lente-dansen, "Dans les bois" en "Poème printanier", die aan het publiek gelegenheid gaven om inzonderheid de virtuositeit der executie . . .
1922-12-31 TOONEEL TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . geworden, Rodin 's oorsprong te zoeken in de dertiend'eeuwsche beeldhouwers, en dien van Monet in Claude Lorrain 's vergezichten; Debussy en Ravel sluiten bij de achttiende eeuw aan; Verlaine is de verloren zoon van Villon , om niet nog . . .
 • . . . styleering en lichteffecten, sedert lang hadden bereikt. En toen - om over enkele andere pogingen heen te stappen - Copeau met zijn " Vieux Colombier " waarlijk eene nieuwe "mise en scène" dacht te geven door van het oude alleen het strikt noodzakelijke te geven, stond hij wel heel . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)
 • . . . Geysen , deze dapperste onder onze revolutionnairen, tenslotte vervalt in een impressionistisch procédé, waarbij wij gaan denken aan Maeterlinck en Debussy ? In elk geval, dit slot van de vertooning onthouden we gaarne, en toen wij het speelplein verlieten stelden wij ons de vraag : . . .
1924-06-14 Een nieuwe Vlaamsche opera. "Vikings" van Arthur Meulemans (Willem Putman)
 • . . . de aard zelf van Meulemans ' muziek, fijne voornaamheid, rijke schakeering, rillende sensitiviteit, waarin wij eerder invloeden van Gilson en Debussy zullen ontdekken, brengt ons buiten voormelde onderstelling. Wél werkt Meulemans met motieven en staat dus zijn werk in dat teeken -- maar . . .
 • . . . nacht verschijnt de herdersknaap en; zingt, door den hoorn begeleid, zijn lied -- (ik denk aan de mooie plastische vertolking door Clotilde Sakharoff van Debussy 's "Little Shepherd"). "Slaapt, slaapt, mijn schaapjes, slaapt." Dit mooie vredige lied moet echter dramatisch eindigen, want pijlen snorren over het tooneel (fagotten in het . . .