Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Raad voor het Teksttheater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het Rattenkasteel haalt slechts het niveau van een schoolvoorstelling -- wat bij het aanwezige fanpubliek voor het nodige enthousiasme kon zorgen--, maar het is nauwelijks een opera te noemen, laat...Het is een festival in het Duitse taalgebied dat heel bewust het nieuwe stuk centraal stelt, om zo te zeggen een forum is voor nieuwe, eigentijdse schrijvers...Het volstaat een vergelijking te maken met het Noorden, Voor de bevrijding van de zeven Noordprovincies hadden die werkelijk niet veel te betekenen en het zwaartepunt lag tevoren in het Zuiden, Maar

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
het compromis wordt de Raad wel uitgebreid van 12 naar 15 leden, vooral met het oog op een splitsing in twee subraden, één voor teksttheater, één voor de andere podiumkunsten, beide voorgezeten door...Voor die eerste Staten-Generaal waren twee eisen prioritair : de subsidies voor het theater moesten een recht worden, geen hulp-in-nood bij exploitatietekort -een pleidooi dus voor een wettelijke...Argumenten zijn in de platformtekst niet terug te vinden, maar het is duidelijk dat op termijn gevreesd wordt voor een verandering van de budgetverhouding tussen 'teksttheater' en andere theatervormen

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Voor velen vormde La compagnie de l'oiseau mouche met Orphée et Eurydice het hoogtepunt van het festival...Ritsema heeft een feilloos gevoel voor timing, voor ruimtelijk evenwicht, voor plastische spanning, maar het brutale, het 'subversieve' dat Het Heengaan tot een gebeurtenis maakte, ontbreekt in deze...Ook de KNS-figuratie zorgde voor heibel, omdat ze voor een executiescène in het voor de KNS geschreven stuk Zwarte Sneeuw van Eddy Asselberghs niet uit de kleren wilden, of toch niet allemaal helemaal

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Ten slotte is het voorstel wellicht nog niet specifiek genoeg voor theater en is de structuurovereenkomst tussen het voorgestelde model en het beschreven object niet de grootst mogelijke...Voor de publikaties over het Vlaamse Volkstoneel en de voor ons theater erg belangrijke interbellumperiode moesten we tot voor kort aankloppen bij tijdgenoten (L. Mon-teyne, Willem Putman, Constant...Het teksttheater had een minder eloquente, maar meer efficiënte verdediger kunnen gebruiken, want zo kon het nieuwe bewegingstheater oprukken (tot in Moskou), wat toch het risico inhoudt dat de

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Veel denkbaarder is het dat de kritiek, zoals God in het antwoord op de catechismusvraag, of zoals in de wiskundige topografie, vele punten tegelijk bezet: achter het publiek, voor het gezelschap...Deze juryleden hebben gekozen voor het moderne, in de betekenis van het hedendaagse theater, en duidelijk niet voor het conservatieve of conserverende theater...het theater mogelijk is. Misschien kan er een wetenschappelijke methode ontwikkeld worden, waarin specialisme plaats maakt voor multidisciplinariteit, waarin het vertrouwen in intuïtie het verlangen

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Het bedrag dat beschikbaar is voor teksttheater is niet gestegen...Het is een beetje te vergelijken met een decreet voor het teksttheater dat het NTG, de KVS en de KNS buiten beschouwing zou laten...Tijdens de eerste vier jaar moet het decreet permanent geëvalueerd worden teneinde een nieuwe of minstens een verbeterde tekst ter stemming voor te leggen aan de Vlaamse raad

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Dit veld van culturele produktie wordt volgens Bourdieu afgebakend door twee polen: aan het ene uiteinde vinden we de commerciële massaproduktie, aan het andere eind de beperkte produktie voor een...Met het jongste podiumdecreet en de nieuwe samenstelling van de Raad van Advies voor Teksttheater (R.A.T...Er speelt ook een 'selectie-code' binnen het cultuurveld: personen met symbolisch gezag worden nu eenmaal eerder gevraagd voor het zetelen in allerlei commissies en jury's. Ook hier lijkt het Mattheus

Nr. 47, December 1994 • Marleen Baeten • Redactioneel
Met als gevolg: geen dans en jeugdtheater, een naar het volgend nummer uitgestelde kritiek van de KVS-produktie Oedipus/In Kolonos en idem dito met een standpunt over de plannen van de overheid voor...de oprichting van een Vlaams Centrum voor Cultuurbeleid en een Raad voor Cultuurbeleid...Wanneer we het in Etcetera over 'theater' hebben spreken we dus over meer dan alleen over teksttheater

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Het zorgt voor een minimale omkadering van twee personen in vast dienstverband, voor een eenvoudige vorm van infrastructuur en voor de mogelijkheid een produktie op te starten...Het feit dat het verdwijnen van het operafestival zulke belangrijke implicaties heeft voor de muziektheatergezelschappen, toont aan hoe precair hun situatie is. Als we sterk genoeg zouden staan...Maar er bestaat — zeker in het binnenland — geen operastudio, niet voor zangers, maar ook niet voor componisten, waar zij de kans krijgen het medium in de praktijk te leren kennen

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De minister van Cultuur laat zich sindsdien adviseren door de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, de Raad voor Dans, de Raad voor Muziektheater en de Raad voor Kunstencentra...De Raad voor het Teksttheater heeft er niet over gediscussieerd of de kunstencentra er al dan niet bijhoren, maar de spreiding heeft ons wél beziggehouden...De Raad voor Dans opteert voor een vijftal actieve 'projectontwikkelaars'. Het is misschien veel logischer dat zij voldoende ondersteund worden, zodat ze een aantal jonge choreografen kunnen opvangen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Op 26 juni legde de Vlaamse regering de financiële situatie van het teksttheater de dans, het muziektheater en de kunstencentra vast voor de komende vier jaar...Voor de komende vier jaren ligt de werksituatie van het teksttheater, de dans, de kunstencentra en het muziektheater hiermee vast...Codewoord in deze operatie was voor de adviesraden en de minister Versnippering'. In het aangezicht van de schaarste aan middelen pleitten zowel de raad voor de dans als die voor het teksttheater voor

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Het behoudsgezinde (naar eigen zeggen 'politiek haalbare') advies van de Raad van Advies voor Dramatische Kunst had voor deze subsidieronde reeds de weg geplaveid en maakte dergelijke...Nóg een heuglijk feit: de pas opgerichte adviesraad was weliswaar nog samengesteld volgens het cultuurpact, maar toch, voor het eerst kon men grosso modo stellen dat de leden van een raad er veeleer...Volgens diezelfde redenering heeft de Raad voor Dans al tijdens de vorige subsidieperiode hard gesnoeid in het aanbod en kwamen bijgevolg slechts drie gezelschappen (Rosas, Ultima Vez en Les Ballets

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Nys • Gevraagd: een professionele adviesraad met een heldere...
juni '96 wordt de beslissing genomen over de structurele subsidie voor het teksttheater 1997-2001...De raad antwoordt daarop dat niet enkel die zeven lijntjes maar ook de 'Algemene bemerkingen in het evaluatierapport' deel uitmaken van het advies...Het is een noodzaak dat deze sector met zichzelf in het reine komt en dat begint bij het correct functioneren van de raad

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
het spk, geïnspireerd op het 'boekingskantoor' van de sp, de modelovereenkomst, de Dienst voor Podiumkunstenaars, die in het sp-voorstel wel alleen onder de rsz zou ressorteren), en het is daarom niet...Als de voorgestelde regeling van De Clerck en Goutry het al haalt, is het niet ondenkbaar dat het dossier weer voor jaren in de kast verdwijnt - en als het voorstel het niet haalt misschien ook...Cultuur, beweren sommigen, heeft dan nog het voordeel dat het redelijk hoog geprofileerd is, dat het een forum heeft - wat het voor politici niet helemaal oninteressant maakt om zich te mengen in het

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
de hedendaagse dans) of zette zich af tegen volledig gescleroseerde en institutioneel vastgeroeste structuren (in het geval van het teksttheater). Daardoor kon zij eigen artistieke credo's en esthetica...Bijgevolg wordt ook het discursieve discours sneller gemanipuleerd indien een productie minder geslaagd is. Nochtans is falen essentieel voor elk leerproces en is het ook voor de ontwikkeling van de...tijd een fervent verdediger geweest van het laatste, zowel beleidsmatig (vanuit mijn functie in de Raad voor de Dans) als in mijn programmering (o.a

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Wie organiseert er eens een Oogsmeer, waarin - naar het voorbeeld van Oorsmeer - een aantal professionele dansers in alle mogelijke genres voorstellingen van ongeveer een half uur verzorgen voor het...HETPALEIS volgde van meet af aan dezelfde strategie, want artiesten die ervaring in - of interesse voor het jeugdtheater combineren met talent voor de grote zaal zijn helemaal zeldzaam...Ook HETPALEIS werkt als een megafoon voor een reeds bestaande aanpak, bijvoorbeeld in zijn interesse voor multidisciplinair jeugdtheater en in zijn inspanningen om theatermakers uit het

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
grote artistieke activiteit en voor het uitbouwen van de noodzakelijke administratief-technische omkadering', luidde het op het vorige kabinet van Cultuur...De tweede reden voor een herziening van het decreet was de in 1997 door toenmalig cultuurminister Luc Martens geïnstalleerde Raad voor Cultuur...Het oude decreet werd goed onthaald omdat het voor 'de nodige administratief-technische omkadering' zorgde, niet omdat het een innovatie in het landschap teweegbracht

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
Het zou toch denkbaar moeten zijn dat een aantal gezelschappen die het spelen in repertoire ambiëren met elkaar in een vereniging zouden gaan zitten die ervoor zorgt en er de verantwoordelijkheid voor...Het auteursrecht van een voorstelling ligt niet alleen bij de auteur of de regisseur of de dramaturg, of het gezelschap maar voor een groot deel bij de toneelspeler die dat een aantal jaren moet...op de Linkeroever tegenover het Zuiderterras, waar het platteland begint; je moet er dan wel de rivier voor oversteken maar iedereen zou het zien staan; je kan gebruik maken van die rare

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Andere organisatoren willen zelf een beetje 'kunstenaar' zijn: het is hun eerste bekommernis hun programma artistiek in te vullen; consequent kiezen voor bepaalde artiesten wil natuurlijk de facto...Het nieuwe decreet Schraenen heeft gelijk: een overheid die haar kunstenaars subsidieert om kunst te maken moet er ook voor zorgen dat die kunsten bij een publiek terechtkomen...Sterker zelfs: het decreet had voor nog meer dynamiek kunnen zorgen door de nieuwe 'cultuurcentra' een krachtig zelfstandig statuut op te leggen, waardoor de sector net zoals bij de producenten

Nr. 109, December 2007 • Geert Sels • ‘Ik vrees dat ik behoor tot een...
na het rits kwam u als dramaturg in de kns terecht, maar toch was u nog niet voor het theater gewonnen...een paradox: u bent voor het maatschappelijke maar niet voor de theatercollectieven...Ik heb me vaak afgevraagd of dat geen laffe instelling is, want dan draai je mee met het systeem van het huis, en komt er nog meer ruimte vrij voor human intrest


Toon volgende resultaten