Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Directies voor Podiumkunsten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Ten vierde: de samenstelling van de Raad voor de Podiumkunsten, een probleem waar de werkgroep nog niet uitgeraakt was en waar ze voorstellen overliet aan de Executieve zelf...het compromis wordt de Raad wel uitgebreid van 12 naar 15 leden, vooral met het oog op een splitsing in twee subraden, één voor teksttheater, één voor de andere podiumkunsten, beide voorgezeten door...Directies, de Vereniging voor een Nieuw Theater Beleid (= een aantal D-gezelschappen), de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs, de vereniging van scenografen en technici (BASTT), de acteursvereniging BETON en de

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
De Raad van State, van zijn kant, reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten en vindt dat een aantal bepalingen niet conform zijn aan het cultuurpact...Brabant zal men dus voor de toneelopleiding moeten kiezen of voor het verder bestaan van het RITCS of voor dat van de toneelafdeling van het Conservatorium; voor de provincie Antwerpen betekent dit...Raad van State reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten Onlangs gaf de Raad van State zijn mening te kennen over het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Bruneel: De Werkgroep muziektheater maakt deel uit van de 'Vereniging van Directies voor Podiumkunsten' (VDP). Dat is een belangenorganisatie, die het hele veld van de podiumkunsten vertegenwoordigt...De schotten tussen de verschillende disciplines kunnen echter een hinderpaal vormen voor de uitbouw van een interdisciplinair theater, zoals dat ons voor de geest zweeft...Het zorgt voor een minimale omkadering van twee personen in vast dienstverband, voor een eenvoudige vorm van infrastructuur en voor de mogelijkheid een produktie op te starten

Nr. 50, Juni 1995 • Christoph De Boeck • Durven springen
Misschien kunnen Thersites, de vereniging van critici, en de Vereniging van Directies voor Podiumkunsten eens rond de tafel gaan zitten om dat te bespreken...Dat verwart hen, het schept een ambivalent gevoel: is het nou voor kinderen of voor volwassenen...Christoph De Boeck OPROEP Voor het seizoen 1996/1997 roept FACT jonge regisseurs en theatermakers op voorstellen aan te bieden voor produkties in de kleine of de grote zaal

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
1979, een decennium nadat het systeem wat tomaten te verduren had gekregen, leek de situatie voor de podiumkunsten in Nederland ingrijpend veranderd te zijn...Nederlandse overheid zich op voor de introductie van een nieuw subsidiesysteem, het Kunstenplan, dat de continuïteit van een klein aantal zorgvuldig uitgezochte gezelschappen moest waarborgen, terwijl het voor de...Om er aanspraak op te kunnen maken, moest iedereen, rijp en groen, zich wenden tot het nieuw opgerichte Fonds voor de Podiumkunsten

Nr. 52, Januari 1995 • Carlos Tindemans, Hugo Claus, Alex van Royen • Fragmenten uit T 68 van Carlos Tindemans,...
Manifest is een rubriek voor klassieke teksten, of voor teksten die dat kunnen worden...Vanuit een ontevredenheid over de gang van zaken in het theater in 'Zuid-Nederland' anno 1967 formuleren de auteurs een plan voor een groot 'nationaal' toneel...Dat is voor T 68 geen verlengstuk van de literatuur, maar een pleidooi voor het theater

Nr. 54, Februari 1996 • Caroline Van den Borre • In memoriam
Haar theateropleiding genoot ze aan het Hoger Instituut voor Toneel en Regie onder leiding van Joris Diels, die ze later samen met haar moeder, Ida Wasserman en Louis Paul Boon, zou omschrijven als...Theatergezelschap Ivonne Lex (til) koos bewust voor Nederlandstalige creaties en was ook bij onze noorderburen een graag geziene gast...Dit belette haar niet de belangen van de hele theatersector met vuur te blijven verdedigen: als voorzitter van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten, docente aan de Studio Herman Teirlinck, stichter

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
Theaterfestival (deSingel, Kaaitheater, Vooruit), Vlaams Theater Instituut, Vlaamse Directies voor Podiumkunsten en Stichting voor Kunstpromotie...Voor de eerste keer wordt bij het toekennen van een prijs het geheel van de podiumkunsten in zijn onderling verband geplaatst,' zei hij...uitreikt aan 'een productie, een gezelschap, een individuele kunstenaar of een persoonlijkheid uit de podiumkunsten'. In het streven naar free publicity is 'voor het eerst' een obligaat begrip

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Voor de periode 1997-2001 adviseert de Raad voor Kunstencentra voor een totaal van 183.000.000 fr...buiten de lijnen van het podiumdecreet, eerst als 'projectkunstencentrum', dan onder de noemer 'diverse organisaties voor podiumkunsten'. Het gaat om een jaarlijks te vernieuwen nominatim-subsi...Ik voelde me aangesproken toen Marianne Van Kerkhoven zich op het colloquium van de werkgroep Kunstencentra van de Vlaamse Directies Podiumkunsten (19/6/98, Oostende) afvroeg of de kunstencentra zich

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Stel het je maar eens voor: vier, vijf keer per jaar papieren invullen voor de vdab, rva, kinderbijslag (wisselende kinderbijslagfondsen naargelang de werkgever); bij de aanvang en het einde van een...het nieuwe podiumkunstendecreet werden drie instituties gehoord in de Vlaamse Raad: de Commissie Podiumkunsten (beleidsadviesraad), het Vlaams Theater Instituut (steunpunt voor de podiumkunsten) en de...vdp (Vlaamse Directies Podiumkunsten). Men gaat ervan uit dat deze instituties impliciet de belangen van de artiesten behartigen, maar anderzijds hebben ze alle drie toch een eigen specifieke focus en dito

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Marleen Baeten sprak met Stefaan De Ruyck, zakelijk leider van Het Toneelhuis en voorzitter van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten (VDP). Het Toneelhuis zorgde dit seizoen voor enige...De (Vlaamse) vakbonden, met wie we de cao Podiumkunsten hebben afgesloten, zitten ook in het paritair comité en daar praten we nu grondig mee over een nieuwe cao voor orkesten en ensembles van musici...De Vlaamse regering heeft het volume van de subsidiëring aanzienlijk verhoogd, juist omdat er een cao was voor de podiumkunsten

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Op 14 januari 1993 vaardigt de Vlaamse Gemeenschap een decreet uit, waarin zij de subsidies regelt voor de werking van organisaties voor podiumkunsten...Het voor deze problematiek belangrijkste element van het decreet ligt vervat in de volgende voorwaarde: om aanspraak te kunnen maken op erkenning en subsidiëring moet men de cao Podiumkunsten...Een probleem dat de werkgevers van de gesubsidieerde/decretale sector (bij monde van de VDP - Vlaamse Directies voor Podiumkunsten) bezighoudt, is die eigenaardige combinatie van interimkantoor en

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Zoals iedereen weet, gebeurt het zogenaamde blind boeken veel gemakkelijker voor gezelschappen die zich al bewezen hebben, dan voor beginnelingen...sociologisch vakjargon heet zoiets 'de operationele code van het spel onder de knie krijgen'. Voor de Administratie is dat bijvoorbeeld de regel der bureaucratische correctheid, voor politici de...Terwijl een strategische beheerraadconstellatie vooral belangrijk is om de individuele artistieke en aanverwante belangen te verdedigen, kunnen de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten (vdp) een handje

Nr. 68, Juni 1999 • Inhoudstafel
Dat zou model kunnen staan voor elke arbeidsovereenkomst in de toekomst, stelt Jean-Marc Adolphe...Marleen Baeten sprak met Stefaan De Ruyck, zakelijk leider van Het Toneelhuis en voorzitter van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten (VDP). 21 Sociaal en artistiek beleid: water en vuur...48 Manifest Stef Ampe, directeur van het Gentse Nieuwpoorttheater, houdt een pleidooi voor een ethisch verantwoord discours over de besteding van de financiële middelen

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
Wordt hier misschien niet een beleidsoptie van de vorige minister aan de zittende excellentie voor Cultuur opgedrongen...Wil men in de nabije toekomst het Vlaamse theaterbeleid laten bepalen door enkele directies...Er bestaat een woord voor dit soort politiek: verzuiling

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
De beoordelingscommissies voor 'Nederlandstalige dramatische kunst', voor dans, voor de kunstencentra en voor het muziektheater schalen de aanvragende organisaties artistiek...Wat ze manifest naliet, was het wieden van de tuin, bijvoorbeeld aan de hand van een algemeen plan voor de podiumkunsten...de nota Naar een ontwikkelingsbeleid voor de podiumkunsten van het Vlaams Theater Instituut, gepresenteerd en besproken (maar daar het bleef het bij) tijdens Het Theaterfestival van 1996

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Deze bundel is, dixit het colofon, 'een publicatie van het Vlaams Theater Instituut vzw in opdracht van en in samenwerking met de werkgroep "kunstencentra" van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten...Maar dan nog kan de volgorde van de hoofdstukken symptomatisch heten voor de feitelijke rol die de programmatoren van de kunstencentra binnen de Vlaamse podiumkunsten spelen...Men moet durven dromen... Alles is rustig - het verhaal van de kunstencentra is een publicatie van het Vlaams Theater Instituut in opdracht van de Vlaamse Directies Podiumkunsten, Brussel

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
De kunstzinnige vorming in het secundair onderwijs wil interesse wekken voor een brede waaier kunstuitingen zoals literatuur, diverse muziekgenres, film, podiumkunsten, beeldende kunst, fotografie...Diezelfde koepels stellen ook de richtlijnen op voor de lessentabellen, met slechts een beperkte speelruimte voor de scholen...Nu zijn de meeste scholen en leerkrachten niet klaar voor een vakoverschrijdende aanpak, met ruimte voor onder andere muzisch-creatieve vorming

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
maar waarom heeft niemand, ook bijvoorbeeld niet de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten, om meer duidelijkheid over de finale beoordelingscriteria gevraagd...Organisaties uit die laatste sector wisten dus dat ze in de eindfase een streepje voor zouden hebben op hun collegae uit de muzieksector of de podiumkunsten...Door bij de meeste aanvragen slechts voor twee jaar te gaan, kan vooral voor de audiovisuele en de beeldende kunstensector alsnog een algemeen kader worden uitgetekend dat niet al te zeer door de

Nr. 99, December 2005 • (personalia)
Daarnaast is hij bestuurslid van de Vlaamse directies Podiumkunsten, de vzw Minard en het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten...Op dit ogenblik werkt hij voor het Siemens Art Program als curator voor performing arts...Hij recenseert dans voor De Morgen en is redacteur van Sarma.be, on-line platform voor dansen performancekritiek


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK