Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Directies Podiumkunsten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
het compromis wordt de Raad wel uitgebreid van 12 naar 15 leden, vooral met het oog op een splitsing in twee subraden, één voor teksttheater, één voor de andere podiumkunsten, beide voorgezeten door...Directies, de Vereniging voor een Nieuw Theater Beleid (= een aantal D-gezelschappen), de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs, de vereniging van scenografen en technici (BASTT), de acteursvereniging BETON en de...Iedereen dus, behalve die mensen die de afgelopen jaren het Vlaamse theater -zo je wil: de podiumkunsten- inhoud hebben gegeven : de werkplaatsen, met name dan de theatermakers rond het Kaaitheater

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Terwijl het gemeenschapsonderwijs in de conservatoria meer en meer aan banden werd gelegd en afgebouwd (directies hadden niet de vrijheid om nieuwe cursussen in te richten, de lonen stagneerden...Raad van State reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten Onlangs gaf de Raad van State zijn mening te kennen over het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor...de werking en de infrastructuur van organisaties voor podiumkunsten'. In zijn advies, dat dateert van 22 oktober jl

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Bruneel: De Werkgroep muziektheater maakt deel uit van de 'Vereniging van Directies voor Podiumkunsten' (VDP). Dat is een belangenorganisatie, die het hele veld van de podiumkunsten vertegenwoordigt

Nr. 50, Juni 1995 • Christoph De Boeck • Durven springen
Misschien kunnen Thersites, de vereniging van critici, en de Vereniging van Directies voor Podiumkunsten eens rond de tafel gaan zitten om dat te bespreken

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
1979, een decennium nadat het systeem wat tomaten te verduren had gekregen, leek de situatie voor de podiumkunsten in Nederland ingrijpend veranderd te zijn...Om er aanspraak op te kunnen maken, moest iedereen, rijp en groen, zich wenden tot het nieuw opgerichte Fonds voor de Podiumkunsten...Ook de artistieke directies van de grote gezelschappen werden niet op een organische manier van de troon gestoten door een jonge, ambitieuze generatie

Nr. 52, Januari 1995 • Carlos Tindemans, Hugo Claus, Alex van Royen • Fragmenten uit T 68 van Carlos Tindemans,...
Hoewel ze soms verzeild zijn geraakt in de vergeetputten van het geheugen, zijn het ijkpunten in de geschiedenis van de podiumkunsten...Het commerciële saldo ligt inderdaad laag omdat het publiek nauwelijks bij de gebeurtenis betrokken wordt, omdat de diverse directies uitgaan van een wensoptiek waaruit ze afleiden wie wat als

Nr. 54, Februari 1996 • Caroline Van den Borre • In memoriam
Dit belette haar niet de belangen van de hele theatersector met vuur te blijven verdedigen: als voorzitter van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten, docente aan de Studio Herman Teirlinck, stichter

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
Theaterfestival (deSingel, Kaaitheater, Vooruit), Vlaams Theater Instituut, Vlaamse Directies voor Podiumkunsten en Stichting voor Kunstpromotie...Hij drukte zijn blijdschap uit over het feit dat het niet om een theaterprijs maar om een podiumkunsten-prijs ging...Op dat ogenblik lagen er twee onderzoeksvoorstellen ter discussie: '1. een onderzoek naar de interactie en wisselwerking tussen het publiek van de podiumkunsten en dat van de televisie; 2. een

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Onder die nieuwe benaming bracht het decreet diverse organisaties samen die als belangrijkste gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de vernieuwing in de podiumkunsten van de jaren '80 zich grotendeels in hun...buiten de lijnen van het podiumdecreet, eerst als 'projectkunstencentrum', dan onder de noemer 'diverse organisaties voor podiumkunsten'. Het gaat om een jaarlijks te vernieuwen nominatim-subsi...Ik voelde me aangesproken toen Marianne Van Kerkhoven zich op het colloquium van de werkgroep Kunstencentra van de Vlaamse Directies Podiumkunsten (19/6/98, Oostende) afvroeg of de kunstencentra zich

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
het nieuwe podiumkunstendecreet werden drie instituties gehoord in de Vlaamse Raad: de Commissie Podiumkunsten (beleidsadviesraad), het Vlaams Theater Instituut (steunpunt voor de podiumkunsten) en de...vdp (Vlaamse Directies Podiumkunsten). Men gaat ervan uit dat deze instituties impliciet de belangen van de artiesten behartigen, maar anderzijds hebben ze alle drie toch een eigen specifieke focus en dito

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Marleen Baeten sprak met Stefaan De Ruyck, zakelijk leider van Het Toneelhuis en voorzitter van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten (VDP). Het Toneelhuis zorgde dit seizoen voor enige...Ie moet een onderscheid maken tussen de situatie van de mensen die onder het decreet van de podiumkunsten vallen en de mensen die onder het decreet van orkesten en ensembles vallen...De Vlaamse regering heeft het volume van de subsidiëring aanzienlijk verhoogd, juist omdat er een cao was voor de podiumkunsten

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Op 14 januari 1993 vaardigt de Vlaamse Gemeenschap een decreet uit, waarin zij de subsidies regelt voor de werking van organisaties voor podiumkunsten...Het voor deze problematiek belangrijkste element van het decreet ligt vervat in de volgende voorwaarde: om aanspraak te kunnen maken op erkenning en subsidiëring moet men de cao Podiumkunsten...Een probleem dat de werkgevers van de gesubsidieerde/decretale sector (bij monde van de VDP - Vlaamse Directies voor Podiumkunsten) bezighoudt, is die eigenaardige combinatie van interimkantoor en

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Terwijl een strategische beheerraadconstellatie vooral belangrijk is om de individuele artistieke en aanverwante belangen te verdedigen, kunnen de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten (vdp) een handje

Nr. 68, Juni 1999 • Inhoudstafel
Marleen Baeten sprak met Stefaan De Ruyck, zakelijk leider van Het Toneelhuis en voorzitter van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten (VDP). 21 Sociaal en artistiek beleid: water en vuur

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
Wil men in de nabije toekomst het Vlaamse theaterbeleid laten bepalen door enkele directies...kan die overheid zich soms alsnog vinden in een sterke over-regulering van de individuele actoren en een verregaande onder-regulering van het globale veld van de podiumkunsten

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Wat ze manifest naliet, was het wieden van de tuin, bijvoorbeeld aan de hand van een algemeen plan voor de podiumkunsten...de nota Naar een ontwikkelingsbeleid voor de podiumkunsten van het Vlaams Theater Instituut, gepresenteerd en besproken (maar daar het bleef het bij) tijdens Het Theaterfestival van 1996...Daardoor zouden sommige organen, zoals de Vlaamse Directies Podiumkunsten (vdp), aan invloed verliezen, andere allicht aan discursieve macht winnen

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Deze bundel is, dixit het colofon, 'een publicatie van het Vlaams Theater Instituut vzw in opdracht van en in samenwerking met de werkgroep "kunstencentra" van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten...Beursschouwburg, deSingel, Nieuwpoort, Vooruit, De Werf, Monty,...: wat verbindt deze huizen soms met elkaar, tenzij de hoogst formele karakterisering dat ze met podiumkunsten bezig zijn en zowel...Men moet durven dromen... Alles is rustig - het verhaal van de kunstencentra is een publicatie van het Vlaams Theater Instituut in opdracht van de Vlaamse Directies Podiumkunsten, Brussel

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
De kunstzinnige vorming in het secundair onderwijs wil interesse wekken voor een brede waaier kunstuitingen zoals literatuur, diverse muziekgenres, film, podiumkunsten, beeldende kunst, fotografie...Waarschijnlijk zullen de meeste directies en inrichtende machten even pragmatisch te werk gaan bij de implementatie van de nieuwe eindtermen: zonder te raken aan de tewerkstelling, maar met eventuele...Dat wordt gerealiseerd door over een breed aanbod van onderwerpen te dialogeren en te discussiëren, zoals: literatuur, muziek (volksmuziek en muziek van jongeren), film, podiumkunsten, beeldende

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
maar waarom heeft niemand, ook bijvoorbeeld niet de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten, om meer duidelijkheid over de finale beoordelingscriteria gevraagd...Organisaties uit die laatste sector wisten dus dat ze in de eindfase een streepje voor zouden hebben op hun collegae uit de muzieksector of de podiumkunsten...Dat kan kloppen, maar zeker binnen de podiumkunsten luidt de centrale vraag heel anders: waarom zoveel beslissingsmacht bij een handvol organisaties leggen

Nr. 99, December 2005 • (personalia)
Daarnaast is hij bestuurslid van de Vlaamse directies Podiumkunsten, de vzw Minard en het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK