Advanced Search found 13 item(s) featuring "Stijn Streuvels"

1921-02 Stijn Streuvels, Genoveva van Brabant, II (Eugene De Bock)
 • . . . STIJN STREUVELS , GENOVEVA VAN BRABANT II Stijn Streuvels , Genoveva van Brabant II Amsterdam, L.-J. Veen. Ook dit deel is veel te lang, . . .
 • . . . STIJN STREUVELS , GENOVEVA VAN BRABANT II Stijn Streuvels , Genoveva van Brabant II Amsterdam, L.-J. Veen. Ook dit deel is veel te lang, te lang. De gesprekken lopen niet vlug genoeg. Ge . . .
 • . . . binnensmonds " en dat grommen dan een eindeloze monoloog wordt, maar dat volstaat niet om het geforceerde van deze historiese roman te verontschuldigen. Streuvels heeft zich hier niet aan zijn dadelike zintuigen kunnen toevertrouwen en zijn werk werd grauw. Hij zou evenwel geen meester-schrijver zijn, als er geen . . .
1924-10-08 Het Vlaamsch Volkstooneel (Anon.)
 • . . . zijn tooneelgezelschap; geen bakkersgast, of boerenknecht, of hij droomt ervan, éénmaal op de planken yoor het voetlicht te komen, -- Lees daarover, hoe Streuvels zijn tooneel-carrière beschrijft. -- Doch hoezeer was de edele tooneelkunst verloopen tot een minderwaardig, banaal bedrijf. Sensationeele draken moesten de toehoorders doen huilen of . . .
1933-11-18 E. Claes over "De Witte" (Victor J. Brunclair)
 • . . . dat Conscience er precies zoo zou uitzien als de voorstelling door de lezing van zijn werken opgeroepen. Tusschen de regels van Streuvels ' werk ziet men de ruige, stoere trekken van zijn verschijning. Een boek moet een atmosfeer scheppen en de schrijver moet zijn lezers in dezen . . .
 • . . . Claes iets voorlezen bij «In Liefde Bloeiende» de rederijkerskamer te Leuven. «Oogst» en «Lenteleven» haalden Claes uit de bloemlezing en litteratuur. Streuvels onthulde voor Claes de ziel van het landelijk leven. Claes heeft gestreuveld dat het een aard had. Claes . . .
1928-02-18 Pieter Magerman: "Trekvogels" (Lode Monteyne)
 • . . . in de onmetelijke vlakten van Frankrijk, onder 't wreede gestraal der glariënde zon, het rijpe graan gaat pikken, in rauw-realistische tooneelen veropenbaard. Ook Streuvels heeft daarvan verteld in zijn geweldige novelle «Oogst», die een meesterstuk is, en Edward Vermeulen , de niet algemeen genoeg gewaardeerde West-Vlaamsche romancier, . . .
 • . . . de geweldige poëzie, die er uitgaat van den strijd, door den zwoegenden oogster gevoerd tegen de onbarmhartige zon en haar vernietigende hitte, waardoor Streuvels werd geïnspireerd tot het schrijven van grootsche brokken beeldend proza, heeft de auteur van «Trekvogels» niet willen meevoelen, geheel in beslag genomen als hij . . .
1920-03-28 GEORGES EEKHOUD'S EERHERSTEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . de Malines" en zoovele andere meesterwerken, waar de ziel van het Vlaamsche volk in uitgebeeld ligt, op een wijze, die misschien wel door Streuvels overtroffen, maar zeer zeker door Verhaeren niet benaderd werd, te treffen, en, zoo mogelijk, definitief te knakken. Eekhoud , als leeraar . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
 • . . . Karel Candael , zullen deze werken ook wel als ...vooruitgeschoven posten bedoeld hebben. Maurits Schoemaker zijn zangspel «Swane», op een tekst van Styn Streuvels en Emmanuel De Bom , waarvan de creatie op Zaterdag 21 Januari 1933 plaats greep, als Karel Candael zijn . . .
1924-01-26 Schouwburgiana (Anon.)
 • . . . dan is daar Toussaint van Boelaere met zijn glimlach en Ernest Claes met zijn baard, dan is daar somtijds Stijn Streuvels met zijn vierkanten kop en Hendrik van der Wal met zijn Hollandsche voornaamheid... en dan is er het publiek, in casu het Vlaamsche . . .
1925-07-23 FEESTWEEK I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . voor de gezondheid. Was hij in den winter geboren, dan zou hij wel in de Koninklijke Vlaamsche Academie zijn gehuldigd geworden, en Streuvels had zijn prettig feuilleton geschreven in deze eigenste courant, en niets zou hebben belet, dat Dr. Julius Persijn hem een werk zou . . .
1938 Vondel en Verschaeve; Twee bijbelsche spelen van Verschaeve; Elijah (Willem Putman)
 • . . . en haalt er het voorbeeld van Hebbel bij. Ik laat de waarde dezer vergelijking buiten quaestie. Verschaeve, die den Rembrandt-prijs met Streuvels deelen mocht, is geen lid der Academie en zetelt niet in de jury's. Hij wil slechts belangstelling wekken door zijn scheppend werk, waarmee hij . . .
1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
 • . . . onze auteurs; het bepaalt den kijk van Vansina op onze letterkunde en kunst. Groot zijn Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach , Verschaeve , niet noemenswaard is Timmermans en de anderen zijn wortelloozen. Dat zit als volgt in elkaar: . . .
 • . . . van adel en stadsburgerij trok de volksziel zich op het platteland terug, meent Vansina . Met Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach , Verschaeve , heeft Vlaanderen opnieuw de koninklijke baan betreden van roem en grootheid en een zelfstandige traditie gevestigd, waarvan de . . .
 • . . . dat naar alle wereldkulturen uitvaart (sic) om er eigen zelfstandigheid mee te voeden. Eenerzijds dus de kultuurmenschen Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach en Verschaeve , uitvarend naar alle wereldkulturen en anderzijds de kultuurloozen Vermeylen , Teirlinck , Van . . .
1924-02-24 Gaston Martens : "Prochievrijers" in het "Volksgebouw", Antwerpen (Willem Putman)
 • . . . 'n salon-gesprek bestaat niet. Als wij die vervangen door nageaapt Hollandsch klinkt dat valsch. En de menschen laten spreken in het proza van Streuvels , dat gaat toch ook niet. Zelfs Martens valt in zijn dialoog over struikelsteenen -- want ook 't algemeen Vlaamsch dialekt voor den . . .
1926 Cyriel Buysse: "Het Gezin van Paemel" (Lode Monteyne)
 • . . . het machtige, geheimnis volle Leven, dat hij ons zoo na brengt door het te schilderen in zijn meest gewone gedaanten. Zelfs niet bij Streuvels werden wij zoo fel getroffen als bij Buysse door de almacht der liefde, welke een schrijver verbindt met zijn land. Hij voelt . . .
1926 Herman Teirlinck: "De vertraagde film" (Lode Monteyne)
 • . . . van dingen en menschen, bieden kan. Het gaat niet het wezen van Teirlinck met één zin te karakteriseeren. Van den grooten Streuvels kan men zeggen : Hij is een machtig visionnair, een scherp waarnemer, die in oer-krachtige taal zijn visie van het land vastlegt. En dan . . .