Advanced Search found 21 item(s) featuring "Karel Albert"

1931-10-14 "De Barbier van Sevilla": Wat de pers zeide over de Antwerpsche opvoering (Anon.)
 • . . . Volkomen pasten zij in het door van de Velde zelf ontworpen dekor, dat simpel, maar zonnig als 'n dwaze lentedag was. Karel Albert leverde leutige tooneelmuziek en had klinkende ariëtti uit z'n mouw geschud. En de opviering met haar zotheden, kwinkslagen, balletjes sloeg in. Zij deed . . .
1931-10-16 "De Barbier van Sevilla" door het Vl. Volkstooneel te Brussel (C.Q.)
 • . . . hoofd van den dokter, hangt in de guitaar, zit op den neus van den orgelist en borelt op uit de snaaksche muziek van Karel Albert . Van de Velde biedt een uiterst verzorgde, bijna feillooze vertooning; niet het minst door de boeiende wijze, waarmee hij van de . . .
 • . . . (Rozine) acteerden voortreffelijk, en Leo Hens (Baziel, orgelist, muziekleeraar) typeerde raak. Het kluchtige ballet en niet het minst de kwieke, luchtige muziek van Karel Albert droegen het hunne bij tot het uitbundig succes van den avond. C.Q. . . .
1929-02-11 Het VIIe Landjuweel: Opvoering van "Tijl" door de Vlaamsche Tooneelstrijders (Mechelen) (V.G.)
 • . . . wekten, op het geordend samenspel der chimisten en niet minder op het gelukkig samenmengen van realiteit en fantasie in III. De muziek van Karel Albert genoot hierbij eveneens eene zeer verzorgde uitvoering. De vertolking zelf was buitengewoon homogeen, en als wij moeten wijzen op de minder sterke uitbeelding . . .
1925-02-28 Odilon-Jean Périer : "Les Indifférents" (Willem Putman)
 • . . . gracieuze kostuums, het pittoreske spel, bleek het ten slotte, dat deze fijnzinnige verzen, die wij met zooveel genoegen lezen, op het tooneel vervelen, karel Albert , wiens muzikaal talent wij leerden kennen door de vertooningen van het " Volkstooneel ", schreef hierrvoor een speciale muziek -- en dat was zeker . . .
1931-10-10 Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Opvoering van "De Barbier van Sevilla" (J.V.G.)
 • . . . verhoog over de geheele breedte. De ruimte was afgespannen met stemmig-kleurige gordijnen, en op het rechterplan een getralied scherm: met deur en venster. Karel Albert had voor dit werk begeleidende muziek geschreven, even luchtig en plezierig als het stuk zelf, en daarbuiten werden door enkele vertolkers nog liedjes . . .
1925-11-07 Marcel Achard : "Malborough s'en va-t-en guerre" (Willem Putman)
 • . . . mengsel van romantische poëzie uit vroegere eeuwen en harde moderne bitterheid, versterking van het rhythme waarlangs het stuk beweegt (zooals de muziek die Karel Albert componeerde bij "Marieken van Nijmegen" ), uitgevoerd met een perfekte soberheid door een bescheiden en zeer origineel orkest onder leiding van
1925-05-16 Calderon's "Schouwtooneel" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . uit de diepte bezingend 's werelds schepping op een rhythme van schommelende logge bewegingen -- welk verhaal wordt begeleid door een muzikale adaptie van Karel Albert , waarbij wij slechts betreuren kunnen, dat hier alleen een piano ons aanduiden kon tot welke verrassende orchestratie deze expressieve muziek zou kunnen aanleiding . . .
1927-07-21 Molière's "Nieuwbakken edelman" (Willem Putman)
 • . . . kermis plaatsten. Het rhythme van het stuk, dat voor een groot deel "gedanst" wordt, is aangegeven door muziek, en we mochten ervaren dat Karel Albert hoe langer hoe beter met de eischen van tooneelmuziek vertrouwd geraakt. Hij zette ieder optredend personage in den juisten toon en wist de . . .
 • . . . weet ik nog al. Onderwijl danste de Muphti (Renaat Verheyen) een charleston om Joséphine Baker beschaamd te maken. En natuurlijk vond de componist Karel Albert hierbij een schitterende gelegenheid om ons de volle maat te geven van zijn virtuositeit. Naast de muziek en de dansbewegingen : de kleuren. . . .
1927-10-10 "Hamlet" (Willem Putman)
 • . . . waren doorgespeeld. En hoe uiteenloopend klonk allerwegen de beoordeeling der late thuiskomers !... Laat ik even vertellen. Een lange tamelijk gecompliceerde muzikale inleiding. Karel Albert dirigeert. We hebben min of meer het gevoel dat een opera begint. Klaroenen schallen. Het doek schuift open en meteen verschijnt de kleurige . . .
1931-10-01 Argument bij Barrabas (Jan Boon)
 • . . . koor mee : de schare volks eenerzijds, anderzijds het kanailje. In de eerste handeling komt een bloeddorstig lied voor van Barabbas, dat door Karel Albert werd getoonzet op tekst van Anton van de Velde (volgens den origineelen tekst van de Ghelderode ). Wij hebben gemeend . . .
1928-10-05 "Adam in ballingschap" door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
 • . . . doen de fantastische figuren der duivelen denken aan Hyronymus Bosch . Hun rappe clownstoeren en carnavaleske balletsprongen, op de grillige muziek van Karel Albert , rukken de evocatie der laat-middeleeurwsche hellevisioenen stuk en zetten in de plaats, acuut en fel, het beeld van de music-hall en het hedendaagsche . . .
 • . . . en te gelijk zoo teeder, dat je den adem er bij inhoudt... Ik moet hier ook recht laten wedervaren aan de muziek van Karel Albert , die plots afstand doet van haar hang naar buitensporigheden en louter-dienend dit wonderbare rhytmenspel onderlijnt en... kleurt. Je weet, als het gedaan is, . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
 • . . . dagen); "De Barbier van Sevilla" in mijn nieuwste bewerking; een Rossiniaansche karikatuur om van te snoepen, met 'n parodiaal muzieksken van Albert . Daarna "Willem Tell" van Schiller in Grassin 's bewerking. Verder "Wanda" een nieuw, onuitgegeven drama van Frans Delbeke , dat . . .
1937 De Lucifer van Johan De Meester (Willem Putman)
 • . . . felle rhythme waarlangs het spel zich beweegt. De muzikale adaptatie blijft herleid tot rhythmische aanduiding. Het is of dit spel voortdurend gezongen wordt. Karel Albert , de componist, slaat de maat. Alleen in de reyen wil hij intensifieeren. Elders beperkt hij zich soms tot tromgeroffel zonder meer, dat een . . .
1924-10-04 Marieken van Nijmegen in "De Nieuwe Spieghel", Brussel (Willem Putman)
 • . . . van décor, kostuums (op enkele uitzonderingen na), dictie, mime en spel. Daarbij kwam dan, als uitstekende factor, de muziek. De muzikale adaptatie van Karel Albert is in deze vertooning het nieuwste, en hier in Vlaanderen zonder voorgaande. Ik zal bij voorbeeld maar niet spreken over de muzikale begeleiding . . .
 • . . . plaats de muziek missen. Zoozeer was zij in het spel vervloeid ; en daarenboven knap, schoon, oorspronkelijk. Voor eenieder van wege den componist Karel Albert een attest van hoog talent, een veropenbaring. Ik voorzie dat geen stuk in Vlaanderen zulk succes zal halen als dit adus . . .
1931-10 Walter Hasenclever's "Antigone" door het Vlaamsche Volkstooneel (Leo Galle)
 • . . . de blinde ziener, die met kracht aan Kreon de orakelen verkondigde. We zouden onvolledig zijn indien we niet de nederige rol vermeldden van Karel Albert , die door de aangepaste muzikale onderstreping de bewogenheid der stuwingslijn nog verhoogde. Alles samen genomen een opvoering die Hasenclever en
1935-01 Bij "Mysterium Crucis" te lede (Paul Hardy)
 • . . . mogelijkheden van onze ondermaansche verzuchtingen - al de kwaliteiten van 'n massakoor-regisseur. Muziek. Deze was van een sublieme, diendende bescheidenheid. 't Samenwerken van Albert en Stalmans mag 'n zegen genoemd worden, Albert beschikt over 'n wonderbaar aanvoelingsvermogen - niet alleen van den tekst als . . .
 • . . . Muziek. Deze was van een sublieme, diendende bescheidenheid. 't Samenwerken van Albert en Stalmans mag 'n zegen genoemd worden, Albert beschikt over 'n wonderbaar aanvoelingsvermogen - niet alleen van den tekst als zoodanig, maar van de stemming en dramatische kracht van het massa-gebeuren. . . .
1930-02 "Moet Barbertje hangen...?" Gemis aan vaste lijnen (Anton Van de Velde)
 • . . . dorpen, meneer, waar ge nog geen piano kunt krijgen! We willen overstellig overal de gebeurlike toneelmuziek in extenso en met volledige bezetting uitvoeren ( Karel Albert glimlacht!) indien de kosten daarvoor gedekt zijn. En dan uw "proefherhaling" met kritiese gedachtewisseling van bevoegdheden die daar op uitgenodigd zijn! Herejee! Ik . . .
1925-01-03 August Strindberg : "Advent" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . en regisseur bepaald verwaarloosd scheen ? Bij dat slot verviel de vertooning in een onverkwikkelijk patronagegenre, waaronder ik mede rangschik het eindkoor van Karel Albert . We moeten kunnen onderscheiden. Dat juist kan het publiek moeilijk. Bij een slecht einde heeft het den merkwaardigsten aanhef vergeten. Stuk . . .
 • . . . M. Delacre in hooge mate bezit. Evenzeer als de regie verdienen de decoratie van Gerard Rutten en de muziek van Karel Albert onbegrensden lof. Het spel van alle artisten sloot daarbij aan. Ik kan daar werkelijk geen enkele schaduw in vinden. De heele vertolking stond, . . .
1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
 • . . . mogelijkheden van het menschelijk orgaan. In zijn Bivak-voordrachten bleef hij deze opvatting getrouw. In Koning Oedipus staan wij voor een meer geavanceerde techniek. Karel Albert , die de Duitsche spreekkoren kende, was de raadsman van R. Verheyen in dezen geweest. Dat is duidelijk merkbaar dat er een . . .
 • . . . (gezamenlijke belijdenis -- stemindeeling -- volumen der stemmen volgens de inhoud het vereischte). De eerste proef van zuiver bewegingskoor kon ik leveren met de Kajotters van Wilrijk . E. P. Bogaerts schreef een spreekkoor «Wij». Het is het manifest van de katholieke arbeidersjeugd . Het goud roept op . . .
 • . . . kon ik leveren met de Kajotters van Wilrijk . E. P. Bogaerts schreef een spreekkoor «Wij». Het is het manifest van de katholieke arbeidersjeugd . Het goud roept op tot den arbeid. De moedeloozen gaan wanhopig naar het werk, waar zij door de rooden worden aangepraamd tot opstand' . . .
 • . . . arbeid. De moedeloozen gaan wanhopig naar het werk, waar zij door de rooden worden aangepraamd tot opstand' tegen de heerschende macht. Het zijn de Kajotters die den juisten weg aangeven tot saneering van het arbeidkapitaal-probleem: de liefde met het perspectief der eeuwigheid. Elke groep, moedeloozen, rooden, Kajotters heeft . . .
 • . . . de Kajotters die den juisten weg aangeven tot saneering van het arbeidkapitaal-probleem: de liefde met het perspectief der eeuwigheid. Elke groep, moedeloozen, rooden, Kajotters heeft een aanvoerder. Het wordt een vinnig duel, een grootsche strijd, met de overwinning der Kajotters door hun overtuigende argumentatie. Het manifest der . . .
 • . . . perspectief der eeuwigheid. Elke groep, moedeloozen, rooden, Kajotters heeft een aanvoerder. Het wordt een vinnig duel, een grootsche strijd, met de overwinning der Kajotters door hun overtuigende argumentatie. Het manifest der Kajotters door de Kajotters . Ziet gij de eenheid van gevoelsleven? De tekst was hier reeds . . .
 • . . . heeft een aanvoerder. Het wordt een vinnig duel, een grootsche strijd, met de overwinning der Kajotters door hun overtuigende argumentatie. Het manifest der Kajotters door de Kajotters . Ziet gij de eenheid van gevoelsleven? De tekst was hier reeds klaar ingedeeld. De beweging, het spel, groeide vanzelf uit . . .
 • . . . wordt een vinnig duel, een grootsche strijd, met de overwinning der Kajotters door hun overtuigende argumentatie. Het manifest der Kajotters door de Kajotters . Ziet gij de eenheid van gevoelsleven? De tekst was hier reeds klaar ingedeeld. De beweging, het spel, groeide vanzelf uit den gevoelsinhoud van het . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
 • . . . tekortkomingen te camoufleeren en zelfs te overwinnen. Het was over het algemeen handig en knap. Er was vooral een uitstekende muzikale adaptatie van Karel Albert , bescheiden en geestig, die bestendig de vertolking in een voorname en boeiende sfeer hield. Feitelijk vonden wij hier een geestdrift en een rhythme . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
 • . . . de beweging, toen de opvoering plaats greep van «Mysterium crucis» te Lede-bij-Aalst, onder regie van Jan Stalmans en met muziek van Karel Albert . Dat was een koorspel — met deelen die zuiver spreekkoor waren, anderen waren spel, anderen weer waren massa-scène voor tooneel. Maanden lang heeft . . .
 • . . . de gebaren gewerkt — sober en niet als een hoofdzakelijk element nog, alhoewel verder doorgedreven dan vroeger. Verheugend was me de muziek van Karel Albert , omdat deze het spreekkoor als dramatiek beschouwde en z'n muziek ook als dramatiek uitwerkte. We stonden een heelen stap verder naar de verovering. . . .
 • . . . wat menschengroepen beleven of ondergaan». Zeer onvolledig en onjuist: oorlog verlangen en de politiek er naartoe stuwen zou dan ook een spreekkoor zijn. Karl Vogt : «de uitdrukking van de te samen stroomende zielen is het spreekkoor». Er blijft nog altijd heel en gansch de notitie van kunst . . .