Advanced Search found 17 item(s) featuring "Gerard Walschap"

1925-03-28 Een première te Brussel (Anon.)
 • . . . Vlaamsch werk in studie te nemen. De keuze viel op een nieuw tooneelspel in drie bedrijven, Lente, door Frans Delbeke en Gerard Walschap ; en de première ging deze week in de kleine zaal van de Pletinckxstraat alhier. Een gebeurtenis is deze vertooning stellig niet geworden; en . . .
1924-08-25 Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" (Willem Putman)
 • . . . Brabant". Van de Vlaamsche auteurs der jongste generatie zou o.m. worden vertoond: "Lente" spel in drie bedrijven door Frans Delbeke en Gérard Walschap , benevens ook "Marietje's Hemelvaart" ( Putman ), een spel voor kinderen. Ook worden een paar moderne stukken aangekondigd. Hier te Brussel wordt een . . .
1926-02-01 TOONEEL IN VLAANDEREN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . TOONEEL IN VLAANDEREN De Vuurproef, van Frans Delbeke en Gerard Walschap . Vlaamsch Volkstooneel Het jongste werk van Delbeke en Walschap wijkt zoozeer af van het genre, dat
 • . . . De Vuurproef, van Frans Delbeke en Gerard Walschap . Vlaamsch Volkstooneel Het jongste werk van Delbeke en Walschap wijkt zoozeer af van het genre, dat Johan de Meester Jr . gewoonlijk speelt, dat wij ons onwillekeurig afvragen, wat deze "Vuurproef" doen . . .
 • . . . deze "Vuurproef" doen komt in het répertoire van het " Volkstooneel ". Hiermede is geen kwaad gezeid van het stuk. Delbeke en Walschap behooren tot die menschen, die eventjes achteruitschrikken voor de jongste regie-experimenten en het hoofdbelang eischen voor den inhoud. De Vuurproef is het tweede deel . . .
1926-02-26 Tooneel in Vlaanderen: "De Vuurproef" van Frans Delbeke en Gerard Walschap (Anon.)
 • . . . Tooneel in Vlaanderen. De Vuurproef, van Frans Delbeke en Gérard Walschap . Vlaamsch Volkstooneel . Men schrijft ons uit Brussel: Het jongste werk van Delbeke en Walschap wijkt zoozeer . . .
 • . . . en Gérard Walschap . Vlaamsch Volkstooneel . Men schrijft ons uit Brussel: Het jongste werk van Delbeke en Walschap wijkt zoozeer af van het genre, dat Johan de Meester Jr. gewoonlijk speelt, dat wij ons onwillekeurig afvragen, wat deze "vuurproef" doen . . .
 • . . . deze "vuurproef" doen komt in het répertoire van het " Volkstooneel ". Hiermede is geen kwaad gezeid van hel stuk. Delbeke en Walschap behooren tot die menschen, die eventjes achteruitschrikken voor de jongste regie-experimenten en het hoofdbelang eischen voor den inhoud. De Vuurproef is het tweede deel . . .
1926-02-20 Josip Kosor : "Onbekende hartstochten" (Willem Putman)
 • . . . moet gereveleerd worden in den Vlaamschen Schouwburg der Lakenstraat, waar zoovele interessante Vlaamsche modernen, als De Mont , Delbeke - Walschap , Van de Velde , voor het publiek der literaire kunstvertooningen evenzeer onbekend blijven als het geval is met Josip Kosor in . . .
1930-05-30 De krisis bij het Vlaamsche Volkstooneel (Herman Deckers)
 • . . . zich dus niet bedriege : er is maar één katholiek volkstooneel : het Vlaamsche Volkstooneel ». Met voldoening citeer ik daartegenover wat Walschap in hetzelfde nr. schreef : «Ten persoonlijken titel, door ondervinding bitter onderwezen, verzet ik mij met al mijn kracht tegen elke inmenging . . .
1931-11-09 De première van "Wanda" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (R.)
 • . . . Vlaamsche tooneelpubliek herinnert zich nog steeds de opvoeringen van "Lente" en "De Vuurproef" van denzelfden schrijver, Frans Delbeke , in samenwerking met Gerard Walschap , wiens talent en bevoegdheid inzake tooneel nu nog naar waarde geschat worden. Frans Delbeke begon zijn zelfstandig tooneelwerk met "Satan" een . . .
 • . . . ingestudeerd. De opvoering van "Wanda" te Brussel kan met dit kwalificatief geprezen worden. Het resultaat van deze eerste opvoering had de bevoegde tooneelcriticus Gerard Walschap reeds voorzien toen hij in expressestijl schreef: "dus is een model-creatie verzekerd en neemt Frans Delbeke van nu af in ons . . .
 • . . . ervan uiterst verrassend en overrompelend is, dat ze den toeschouwer den adem afsnijdt en in hem den drang wakker roept naar datgene wat Gerard Walschap zoo treffend noemt "een logische en evenredige constructie" in het geestesleven van den mensch. "Wanda" heeft dien avond onze aandacht gespannen gehouden door . . .
1928-07-07 "Gerechtigheid te Zalamea" van Calderon (Willem Putman)
 • . . . verzekerden aan twee niet-begrijpende Engelschen dat het Volkstooneel ook al datzelfde stuk was gaan spelen te Londen en te New-York -- waarop Walschap , die naast mij zat, onmiddellijk het plan opmaakte zijn villegiatuur te verlengen. Een dame met neusnijper, geboren te Binche of te Visé, peroreerde : . . .
1938-11-30 Het realistisch tooneel: nog realisten (Willem Putman)
 • . . . van den vroegeren despoot heeft overgenomen. En het volk is tevreden...... En nu rest mij nog te gewagen van het laatste stuk van Gérard WALSCHAP , den bekenden romancier, dien men al voor het tooneel verloren waande, maar die zich plots zijn debuut herinnerd heeft en ons onlangs verrassen . . .
 • . . . de twee broeders, die elk met dezelfde vurigheid in tegenovergestelde kampen stelling nemen, en tenslotte eindigen met elkander in onbedwingbare razernij te worgen. Walschap toont zich hier vooral de schrijver van «Nooit meer oorlog !», de vurige pacifist, dien de Spaansche burgeroorlog blijkbaar zeer heeft teleurgesteld, en die . . .
 • . . . Vlaamschen Schouwburg te Brussel was het onthaal vrij gunstig, geestdriftig zelfs. Men onderlijnde er volop deze bestanddeelen van het stuk, waar Walschap eenigszins, den toon van het melodrama benadert -- wat natuurlijk nog steeds de beste manier is om het «uilekot» in de vertooning te betrekken. . . .
1938-11-30 Het religieus tooneel (Willem Putman)
 • . . . is voor de rest al te zeer met vreemde invloeden gekruid, vooral dan daar waar de auteur moderne regie-middelen wil doen aanwenden. Ook Gérard Walschap , heeft -- even voor het verschijnen van zijn «Adelaïde» -- nog een tooneelstuk alleen geschreven, en koos hiervoor een religieus motief. «MASKAROEN» heet . . .
1926 Frans Delbeke en Gerard Walschap: "Flirt" (Lode Monteyne)
 • . . . Frans Delbeke en Gerard Walschap FLIRT In het laatste bedrijf, dat het best gebouwde is van de drie en het meest scenische bovendien, wordt de «moraal» . . .
 • . . . wordt de «moraal» van het stuk geformuleerd door Dr. Van Boven, door wiens mond de twee auteurs -- Frans Delbeke en Gerard Walschap -- hun eigen meening verkonden over Nelly, het flirteerende meisje... en over het «flirten» in het algemeen. «Zij (Nelly) zou maar van de . . .
 • . . . der meisjes, die zich tot over de grens wagen, door Bourget om «certains flirts» getrokken. En wanneer Delbeke en Walschap soms wat veel aandringen, de lijnen van het gebeuren wat versterken, dan daagt het beeld der half-maagd in het verschiet. Nelly's flirten lijkt dan . . .
1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
 • . . . eeuwen geijkt, te bieden hebben, is een zeer natuurlijke behoefte, wier bevrediging voldoening schenkt. Het kan Cyriel Verschaeve niet aangerekend worden. Gerard Walschap . . .
1927-09-24 Gerard Walschap: "Maskaroen" (Lode Monteyne)
 • . . . Gerard Walschap MASKAROEN We mochten Gerard Walschap 's talent als dramatist reeds eerder waardeeren in de werken, die hij schreef samen met . . .
 • . . . Gerard Walschap MASKAROEN We mochten Gerard Walschap 's talent als dramatist reeds eerder waardeeren in de werken, die hij schreef samen met Frans Delbeke -- in «Flirt», dat een . . .
 • . . . zake leven en dood, schuld en boete. «Maskaroen» wortelt diep in het geloofsleven en bepaaldelijk in het zeer eigenaardig gebied der volksche mystiek. Walschap ging in de leer bij de middeleeuwsche schrijvers van mirakelspelen en heiligendrama's en hij versmaadde niet de schatten uit te baten, welke de volkstraditie . . .
 • . . . meesleepen omdat daarin de volle rijkdom eener overtuiging en de zuiverste innigheid van een geloof worden uitgestort. Een dergelijken, volkomen bevredigenden indruk kon Gerard Walschap niet bereiken, omdat hij, in zijn ijver om de middeleeuwsche traditie op den voet te volgen en de verheven geheimen in volksche vormen . . .
 • . . . waarvan slechts een kort fragment bewaard bleef door het feit, dat het ingelascht werd in het bekende mirakelspel van «Mariken van Nimwegen», vond Gerard Walschap het thema, dat hij in de zes tafereelen van zijn «Maskaroen» heeft uitgewerkt. In het brokstuk van het wagenspel, worden wij ingelicht omtrent . . .
 • . . . dit zeer aanzienlijk deel der middeleeuwsche literatuur, waarin de zeldzame invloed, dien de H. Maagd bij haar goddelijken zoon bezit, wordt verheerlijkt. Ook Gerard Walschap laat Maria optreden als middelares tusschen de zondige menschheid en de Goddelijke gerechtigheid. Ook zij wint het pleit op den sluwen Maskaroen, die . . .
 • . . . sluwen Maskaroen, die enkel steunt op Rechtvaardigheid en Waarheid terwijl Vrede en Barmhartigheid zich scharen aan de zijde van Adam en zijn kroost. Walschap heeft gepoogd het Maskaroendrama in al zijn peripetieën herop te bouwen. Hij deed lijk de architect, die, gebruik makend van de nog restende ruïnen, . . .
 • . . . restende ruïnen, een middeleeuwsch monument in zijn oorspronkelijken staat herstelt -- waarbij hij dan, bij gemis aan de plannen, op gissingen is aangewezen. Walschap 's Maskaroen kan best bij dergelijke architectonische merkwaardigheid worden vergeleken, ook al omdat op de geheel nieuwe deelen de glans, welke enkel de jaren kunnen . . .
 • . . . er den dieperen ondergrond van uitmaken. Het blijkt een zeer objectief genot te zijn, dat deze moderne mirakelspelen ons schenken. Met «Maskaroen» van Walschap zal het wel niemand anders vergaan. En dat kan toch niet het doel zijn, door den auteur van dit godsdienstig drama beoogd.
 • . . . Walschap zal het wel niemand anders vergaan. En dat kan toch niet het doel zijn, door den auteur van dit godsdienstig drama beoogd. Walschap 's werk bezit meer plastische en oratorische eigenschappen dan werkelijk dramatische. Er is een conflict. Daardoor wordt de listige duivel tegenover God geplaatst. Dit geschiedt . . .
 • . . . op onrechtstreeksche wijze deel neemt. We wonen het groote conflict, dat het heele drama ten grondslag ligt en waarvan in het stuk van Walschap enkel de ontknooping wordt gedramatiseerd, niet bij. Wat we ervan te weten komen, werd ons meer verteld ofwel in zijn gevolgen uitgebeeld. Kon het . . .
 • . . . den titel van «advokaat van Lucifer». Hij is een procureur van bovennatuurlijk gehalte, die de uitzonderlijke gave bezit zijn paradoxale redeneeringen te dramatiseeren. Walschap heeft van hem een ongemeen sterk beeld ontworpen -- een beeld, waardoor in ons de herinnering werd gewekt aan Wagner 's Loge -- . . .
1925-04-04 Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in " De Nieuwe Spieghel ". Als het waar is dat het " Vlaamsche Volkstooneel " een onderneming is, waarvan de . . .
 • . . . wil zijn van deze bespreking : ook in den vorm, in het genre, sluit "Lente" geenszins met "Martine" aan. Delbeke en Walschap weten volstrekt niet wat aan een zuiver stemmingswerk, waarin alleen met allerlei subtiliteiten en niet het minst met "pauzen" bedoeld is een speciale atmosfeer . . .
 • . . . menig tegenstribbelende zich moet neerleggen. Ik heb allerlei bezwaren tegen den man, die ons in ieder van Delbeke en Walschap 's stukken voortdurend "op den goeden weg houdt" en in den rand van het gebeurde steeds zijn philosophische beschouwingen plaatst. Ik houd niet van zulke . . .
 • . . . argument tegen het binnensmokkelen van zulk stichtend personage, dat reeds het verloop op zich zelf in het oeuvre van Delbeke en Walschap zóó opzettelijk-moralizeerend is, dat alle commentaar daarbij overbodig schijnt. De vertolking was zeer effen, een beetje monotoon, gedeeltelijk verkeerd zelfs, en -- om 'n . . .
1926 Anton van de Velde: "Tijl" (Lode Monteyne)
 • . . . Teirlinck , en de jonge auteurs, die hem volgen -- Putman (Looping the Loop -- De Doode Rat), Delbeke en Walschap (De Vuurproef), Bertha van Damme de Deken (Het verre Dorp), -- lief en vertrouwd werd, vinden wij in Van de . . .
1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
 • . . . van onder de korenmaat, het weer stellen van onze kunst onder de schijnwerpers van het bovenzinnelijke) reeds getuigenis gaven: Frans Delbeke , Gerard Walschap , Dirk van Sina , en Anton Van de Velde . De twee eersten beperkten tot daar hun warme schoone zending: de . . .
1928-02-11 Willem Putman: "Het Masker" (Lode Monteyne)
 • . . . bijdragen zouden tot het ontstaan van een specifiek tijdsbeeld. Dat vonden we b.v. eenigszins beter in een stuk van Delbeke en Walschap ; in «Flirt». Omdat de auteur zich vermeit aan de oppervlakte -- een oppervlakte, die evenwel niet kleurig genoeg is om karakteristiek te zijn -- . . .