Advanced Search found 11 item(s) featuring "Arthur Van Thillo"

1931-10-06 De Gebroeders Karamazov (J.V.G.)
 • . . . in dit werk had geene noemenswaardige wijziging ondergaan. Willem Benoy had zijn ontstellenden Karamazov in dezelfde schrille toon gehouden en van Arthur Van Thillo kregen wij opnieuw een meesterlijke Dimitri, die misschien bij poozen meer luidruchtigheid betoonde dan gewenscht was. De Smerdiakov van Jozef Gevers bleef . . .
1934-05-25 De ridder van den Kousenband (L.V.G.)
 • . . . rol met passende bescheidenheid. Jef Verlinden is vooral te waardeeren, wanneer de pantoffelheld eene poging tot opstand waagt, terwijl in de verdere bezetting Arthur Van Thillo (Johnson), Nora Gevers (Erna), Edward Delen (Van Manderen), Louis Belloy (Timm Boots), Willem Cauwenberg (een rechercheur), maar vooral Jos Gevers . . .
1927-03-22 Jezus de Nazarener (J.B.)
 • . . . De eene uitbeelding spiegelde voortdurend in de herinnering van de andere. " De Klauwaerts " hadden ook een heele wagen figuratie mee, door spelleider Van Tillo perfect gedrild in den opera-trant van spelers en decor. . . .
1934-05-08 De Bultenaar (J.V.G.)
 • . . . zij werden niet eens uitgefloten. Er klonk zelfs geen applaus toen Feyrolles in den put dien het voor Lagardere gegraven had, gezwierd werd. Arthur Van Thillo (Cocardasse) en Jan Cammans (Passepoil) waren een lustig zelfs geestig duo, die samen met Willem Cauwenberg (markies de Chaverny) den triomf der . . .
1930-02-24 Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van Sofokles "Antigone" (V.G.)
 • . . . eenheid moest bij inboeten. Dat was vooral opvallend in het scherp doorgedreven contrast tusschen Antgigone en Kreon, waarvan Mevr. D. De Gruyter en Arthur Van Thillo uitstekende uitbeeldingen gaven. De figuur van Antigone blonk vooral uit door soberheid, die niettemin de innerlijke bewogenheid tot haar recht liet komen. . . .
 • . . . figuur van Antigone blonk vooral uit door soberheid, die niettemin de innerlijke bewogenheid tot haar recht liet komen. De vertolking van Kreon door Arthur Van Thillo daarentegen was gekruid met scherpe dramatische hoogtepunten, waarbij echter niet, als bij Gilhuys ' Halmon, alles aan 't louter gebeuren geofferd . . .
1936-05-20 Vorstenschool (Estheticus)
 • . . . hartelijkheid en de warmte die ze van heel haar wezen wist uit te stralen. Al de overigen: Dolly De Gruyter, Lize Van Camp, A. Van Thillo , R. Berckmans, R. Marcel, R. Van de Putte, Waeles, W. Cauwenberg, Van den Brande, Gaby Bouilaert hielden de verhoudingen onder elkaar goed . . .
1934-01-30 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "Vier dagen uit het leven van een onfatsoenlijk meisje", door R. Bernauer en R. Oesterreicher (J.V.G.)
 • . . . kant van de klucht getrokken), W. Benoy (een typische vorst Ebersmark), Charles Janssens als de dansleeraar en de karikaturale politiekommissaris van Arthur Van Thillo opvielen. De regie van Joris Diels bleek voldoende. De opvoering verwierf veel bijval, die echter in hoofdzaak, en terecht, voor . . .
1932-02-02 Nederlandsche Schouwburg: Eerste opvoering van "Eva" door Frans Demers (J.V.G.)
 • . . . en het verwekken der gewenschte stemmingen. Hiertoe droeg ook de vertolking het hare bij, en wenschen wij in een adem de prestaties van Arthur Van Thillo , Remy Angenot en Eliza Van Camp te loven. Arthur Van Thillo speelde de rol van Hans met een zuiver begrip . . .
 • . . . bij, en wenschen wij in een adem de prestaties van Arthur Van Thillo , Remy Angenot en Eliza Van Camp te loven. Arthur Van Thillo speelde de rol van Hans met een zuiver begrip voor maat en wist bovendien meermaals ontroering te brengen. Zijn spel bleef voortdurende . . .
1934-01-23 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "De Smeltkroes" door Israël Zangwill (J.V.G.)
 • . . . een voorbeeld van tooneelspeelkunst aangestipt worden. Als Vera trof Jenny Van Santvoort gepaste accenten die zij door een overtuigend spel wist te onderlijnen. Arthur Van Thillo gaf een sterk getypeerde Baron Revendal, terwijl Jan Cammans de zelf genoegzame millionair met keurige zorg uitbeeldde. Ten slotte vermelden . . .
 • . . . behalve karig met zijne bijvalsbetuigingen, die vooral na het derde bedrijf - waarvan de finale zij het samenspel van Gilhuys en Van Thillo eene mooie hoogte bereikte met hardnekkigheid aanhielden. De vertaling lijkt ons van twijfelachtige allooi. J.V.G. . . .
1932-01-22 Nederlandsche Schouwburg: Opvoeringen van "Mannen van 't Water" door Lode Scheltjens en van "Fanny en haar familie" door Jerome K. Jerome (V.G.)
 • . . . en hare uitbarsting om de algeheele waarheid aan het licht te brengen was overtuigend waarachtig. Naast haar vermelden wij in de eerste plaats Arthur Van Thillo , die Martin Bennett met groote zorg en overtuiging speelde. Zijn typeering was voortreffelijk en het beeld dat hij van dezen bazigen maitre-d'hôtel . . .
 • . . . dezen bazigen maitre-d'hôtel ontwierp, doet ons verlangend uitzien naar een mogelijke heropvoering van Shaw 's "Je kunt 't nooit weten", waarin dan Van Thillo de rol van den kelner zou vervullen. Willem Cauwenberg gaf een gunstig beeld van den jovialen impressario, terwijl Free Waeles de gemoedelijke huisdokter . . .
1937-01-13 De Klucht van den braven Moordenaar (J.V.G.)
 • . . . Marcel als de gemoedelijke koetsier, die van den auteur nog maar de gelegenheid zou moeten krijgen om eens uit z'n slof te springen. Arthur Van Thillo teekende een duike directeur met voortreffelijk mimisch spel, terwijl Rany Augenot opnieuw met een onnavolgbaar type voor den dag kwam. Zijn advokaat . . .