Advanced Search found 17 item(s) featuring "Albrecht Rodenbach"

1922-04-23 "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel (R.)
 • . . . Opvoering van "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel Er hoort werkelijk heel wat moed om een gewrocht als Rodenbach 's "Gudrun" op te voeren. Valt de lezing van het drama mee, men kan echter gemakkelijk voorzien, dat het als tooneelwerk minder bevallen zou.
 • . . . oploopen met het stuk, zal wel niemand, die het voor 't voetlicht heeft aanschouwd. Het is vooreerst een jeugdwerk; vergeten we niet dat Albrecht Rodenbach het neerschreef, toen hij ongeveer twintig jaar oud was. Het romantisme ligt er met dikke lagen op en aan scenische hoedanigheden gaat het . . .
1929-11-20 Tooneel in Vlaanderen. Het Landjuweel te Kortrijk (Anon.)
 • . . . van Hegenscheidt , van Paul de Mont , Willem Putman . Anton van de Velde , Delbeke-Walschap , Albrecht Rodenbach , August Monet . Onmiddellijk treft het, dat op deze wijze het Landjuweel-tornooi slechts een zeer onvolledig beeld zal geven van onze tooneel-evolutie . . .
1922-04-15 "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
 • . . . April e.k., wordt te Mechelen (Salle de Paris, 7 1/2 uur), door het Vlaamsche Volkstooneel , voor de eerste maal opgevoerd "Gudrun" van Berten Rodenbach . Een gebeurtenis in de Vlaamsche Tooneelwereld! Na "Philoctetes", een kreatie waarvan de kritiek in Holland getuigde: "Dit stuk, dat 23 eeuwen oud is, . . .
 • . . . Vlaanderen werde gehouden, komt thans aan de beurt het overweldigende jeugdwerk van iemand wiens hoogste levensdroom was: Een Nationaal Vlaamsch Tooneel, "Gudrun" van Berten Rodenbach . Dit om de "langwijligheid" in de expositie, om zijn te veel "droom" bijna onspeelbare, daarom niet minder grandioze werk van den diepbetreurden jongen . . .
 • . . . "langwijligheid" in de expositie, om zijn te veel "droom" bijna onspeelbare, daarom niet minder grandioze werk van den diepbetreurden jongen dichter en kamper Rodenbach heeft Dr De Gruyter , met deze liefde en deze kunde die zijn gansche persoonlijkheid kenschetsen, aan het Vlaamsche theater teruggeschonken. Zijn daad . . .
 • . . . "Gudrun"? Wij laten het woord aan Cyriel Verschaeven , die, met den blik van een adelaar, koen en zeker, de ziel van Rodenbach en zijn onstuimig oeuvre heeft doorpeild: "Gudrun", dat was nu het eerste drama, van grooten stijl, dat, in onze letterkunde, van kop tot teen . . .
 • . . . heeft doorpeild: "Gudrun", dat was nu het eerste drama, van grooten stijl, dat, in onze letterkunde, van kop tot teen een drama was. Rodenbach 's hart had "Gudrun" gebaard met die volheid van leven en woelend leven, waarvan het hart van 18 tot 20 jaar haast barst: 't drama . . .
 • . . . strijdt; en daarbij schept het zoo ideaalmachtig al de gestalten die in 't oog van een jongeling het leven vervullen, dat, het voorzeker Rodenbach 's hart geheel zal hebben ontlast en voldaan. "Gudrun" was een geniale daad! Wie is "Gudrun"? "Gudrun" is jonge liefde, zich door lijden versterkend en . . .
 • . . . zonder te bezwijken en te sterven: dat is ongewoon in liefde. Deze liefde van Gudrun draagt het gansche drama en leidt de handeling. Rodenbach 's "Gudrun" heeft geslacht na geslacht in Vlaanderen bezield met heiligen geestdrift voor land en volk, Gudrun's liefde en de liefde voor den vadergrond zijn . . .
 • . . . duizenden, als naar het werk van schoonheid en kracht waaraan de Vlaamsche volksziel zich nog eens zal kunnen oprichten. De rol van "Gudrun" Rodenbach 's lievelingsfiguur wordt gespeeld door Dolly de Gruyter-Peuterman. Carausius (de machtige verstandspoging) wordt vertolkt door Dr de Gruyter . Daan van Offelen is de . . .
 • . . . Carausius (de machtige verstandspoging) wordt vertolkt door Dr de Gruyter . Daan van Offelen is de dweper "Wate", deze reuzengestalte, in wie Rodenbach 's hartstochtelijke liefde tot het Vlaamsche vaderland, die zijn jong leven doorbruischte haar evenmachtige uitdrukking heeft verkregen. Het is de plicht van elken geboren Vlaming, . . .
 • . . . Vlaamsche vaderland, die zijn jong leven doorbruischte haar evenmachtige uitdrukking heeft verkregen. Het is de plicht van elken geboren Vlaming, van elken kunstminnaar: Rodenbach 's Gudrun, gespeeld door de artisten van het Vlaamsche Volkstooneel te gaan bewonderen en toejuichen. Op 20 April e.k. wordt "Gudrun" opgevoerd te Antwerpen . . .
1939-07 HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 (August Monet)
 • . . . vond op Vrijdag 8 Maart 1935 , — en deze van «Gudrun» het, door Ernest Brengier tot opera verwerkt treurspel van Albrecht Rodenbach . En als we zeiden, dat de heer Bosmans zijn heil ook al gezocht had in de pantomime, dan bedoelden we de . . .
1920-10-11 Het Vlaamsch Volkstooneel: Een Staatsgevaarlijke Kunst (F.)
 • . . . verzoeken, op beide knieën, weer in het departement van nationaal verweer zijn intrek te nemen om bij de lijst der verboden werken, bij Rodenbach 's gedichten, Vermeylen 's opstellen en Hullebroeck 's liederen, nog te voegen "Freuleken", «Dolle Hans», «De Warenar» en het «Belang van Ernst». Wij . . .
1921-10-16 Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel (Cr.)
 • . . . het repertorium? - Voorzeker. Klassieke stukken: Sophokles en Lessing . "De schelmstreken van Scapin" van Molière . "Gudrun" van Rodenbach . "De Paradijsvloek" van Laudy . "Een faillissement" van Björnson . HET DOEL VAN HET " VLAAMSCHE VOLKSTOONEEL ". DE DROOM VAN DR
 • . . . is als kunstenaar. Maar is zijne opvatting van het tooneel niet prachtig? Den dag dat die opvatting in Vlaanderen zou zegevieren, zou ook Rodenbach 's levensdroom in vervulling gaan: een Vlaamsch nationaal tooneel - een machtige volksschool - dat breede einders opent, en ons volk opwaarts stuwt, naar zonnige . . .
1930-07-11 "Gudrun" bij het verjongde katholiek Vlaams Volkstoneel (A.J.M. Wijdeveld)
 • . . . 't verjongde K.V.V.T. in de tuin van 't stedelijk museum van Sint Niklaas -- als kermisvertoning -- de première van Rodenbach 's «Gudrun». «Et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître». De meest optiemiestiese verwachtingen werden gewoon overtroffen, schitterend overtroffen. Zo ooit, als . . .
 • . . . en moét indringen buiten alle schoolsheid om, buiten alle richting en alle katalogeren. Z'n «Gudrun» is gestald tot 'n afgewerkt beeld dat van Rodenbach is en toch anders dan vele van ons 't leerden te zien. Wate kon iets te mild schijnen -- vooral in 't begin -- . . .
1933-04-01 "Het spreekkoor" door B. Gruwez (B. Gruwez)
 • . . . ik een paar mijner regieproeven volgen. Met dank bij voorbaat, lees ik graag de aanwijzingen en verbeteringen van de lezers van Tooneelgids. PSALM A. Rodenbach . Het koor bestaande uit een onbepaald getal personen wordt in V vorm opgesteld. De leider staat met het aangezicht naar het publiek . . .
1927-04-23 Het Vlaamsche Volkstooneel: "Jacob van Artevelde" te Antwerpen (P.)
 • . . . Hij wou geen grasmusch zijn, geen vink, geen lijster, geen nachtegaal; die zijn er reeds in Vlaanderen. Maar een zeemeeuw, de Zeemeeuw, zooals Berten Rodenbach de Blauwvoet is. Verschaeve 's kunstwerk ontstond uit kristal, uit graniet; blijvend zal het zijn. Zijn lyriek ademt den duur der tijden, . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
 • . . . 't herleven op de planken. Ook in de groep Van de Velde greep men bij voorkeur naar Vlaamsen tendenz-werk, nl. «Gudrun» van Rodenbach en «Tijl II» van Van de Velde zelf. Maar de groep Staf Bruggen streefde naar nog scherpere opstandigheid. Vandaar een niet . . .
1924-10-04 DOOD VAN IWAN GILKIN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . te Leuven: in het Fransche kamp Giraud , Gilkin , Gille ; in het Vlaamsche Pol de Mont , Albrecht Rodenbach , Flor Heuvelmans die in dien tijd ook talent had: wat een forsch opbloeien van echt, nieuw, bruisend en tevens kracht-bewust leven! . . .
 • . . . en Gille , - ineens tot bewustzijn werden gebracht door Baudelaire , Leconte de Lisle (die ook op onzen Rodenbach invloed had), Théodore de Banville . Om mij meer bepaald tot Iwan Gilkin te beperken: na naar den geest natuurlijk ingetoomde, . . .
1928 Cyriel Verschaeve: "Jacob van Artevelde" (Lode Monteyne)
 • . . . hij aan de «Artevelden» heeft gewijd, zette hij, de priester-dichter, als vurig Vlaamschgezinde, in zekeren zin, het werk voort van zijn grooten voorganger Albrecht Rodenbach , die in zijn «Gudrun» had voorspeld hoe uit houwe trouw, Moerland zou herboren worden. Berten had in den prologus van het . . .
 • . . . in een reuzig tafereel «tot voorbeeld en begeestering, der vaadren grootsche kampen». Moest niet de Schouwburg den roem van Dietschland verkonden? Zoo zette Rodenbach de traditie voort, welke sedert 1840 ons langzaam herwordend tooneel beheerschte en aanleiding gaf tot het ontstaan der tallooze drama's met vaderlandsche tendenz, welke . . .
 • . . . Van Langendonck destijds in een artikel van «De Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle», Plancquaert ook hebben begroet als een mogelijke evenknie van Rodenbach , waarheid is, dat de schepper van «Gudrun» èn als dichter en zelfs als dramaturgist ver boven den auteur van «Karel de Goede» verheven blijft. . . .
 • . . . heel wat nader bij de voortbrengers van vaderlandsche drama's, die de historie vervalschten uit liefde voor Vlaanderen en de Vlaamsche helden, dan bij Rodenbach . Van Cyriel Verschaeve , die -- zooals we reeds opmerkten -- den flamingant Rodenbach geheel begreep, kan, waar het geldt zijn . . .
 • . . . en de Vlaamsche helden, dan bij Rodenbach . Van Cyriel Verschaeve , die -- zooals we reeds opmerkten -- den flamingant Rodenbach geheel begreep, kan, waar het geldt zijn tooneelwerk met nationale strekking -- we bedoelen in de eerste plaats de Artevelde-drama's -- hetzelfde worden gezegd. . . .
1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
 • . . . bepaalt den kijk van Vansina op onze letterkunde en kunst. Groot zijn Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach , Verschaeve , niet noemenswaard is Timmermans en de anderen zijn wortelloozen. Dat zit als volgt in elkaar: Door de verbastering . . .
 • . . . stadsburgerij trok de volksziel zich op het platteland terug, meent Vansina . Met Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach , Verschaeve , heeft Vlaanderen opnieuw de koninklijke baan betreden van roem en grootheid en een zelfstandige traditie gevestigd, waarvan de folkloristische vertellers slechts . . .
 • . . . wereldkulturen uitvaart (sic) om er eigen zelfstandigheid mee te voeden. Eenerzijds dus de kultuurmenschen Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach en Verschaeve , uitvarend naar alle wereldkulturen en anderzijds de kultuurloozen Vermeylen , Teirlinck , Van De Woestijne en . . .
1926 Alfred Hegenscheidt: "Starkadd" (Lode Monteyne)
 • . . . vijf bedrijven. De «Van Nu en Straksers», die geestdriftig waren over Hegenscheidt 's werk, zorgden ervoor, dat de publicatie niet ongemerkt voorbijging. Rodenbach 's «Gudrun» (1878) en «Starkadd» werden langen tijd beschouwd als de éénige dramatische werken met literaire waarde, waarop de Vlaamsche literatuur kon bogen. Scenisch werd . . .
 • . . . Richard Wagner in de eerste plaats was : een groot dichter of een groot komponist. Er is ook beweerd geworden, dat in Rodenbach 's «Gudrun», de sporen van des dichters vereering voor den schepper der «Tetralogie» duidelijk merkbaar zijn en dat Hegenscheidt , toen hij «Starkadd» schreef, . . .
 • . . . voor den schepper der «Tetralogie» duidelijk merkbaar zijn en dat Hegenscheidt , toen hij «Starkadd» schreef, blijkbaar onder den invloed stond van Rodenbach 's «Gudrun»-drama, waarmee de Van Nu en Straksers dweepten. De «Gudrun»-schepping van den jongen Rodenbach , die de Wagneriaansche helden op de kaften van . . .
 • . . . schreef, blijkbaar onder den invloed stond van Rodenbach 's «Gudrun»-drama, waarmee de Van Nu en Straksers dweepten. De «Gudrun»-schepping van den jongen Rodenbach , die de Wagneriaansche helden op de kaften van zijn schrijfboek teekende terwijl zijn droomende geest in het mysterieuse Walhalla vertoefde, doet, vooral wanneer men . . .
1922-12-05 FRANSCH-BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . vaststelling van den verslaggever. Van "scholen" kan men nog het best in Vlaanderen spreken. Wij hebben de school van het historisch-legendarisch heldendrama, met Rodenbach 's Gudrun als type; de school van het burgerdrama, dat doorgaans klein-burgerlijk is, en waar Edmond Roeland goede stalen van heeft geleverd; de . . .
1938-11 Conscience's "Leeuw van Vlaanderen" ten tooneele (Willem Putman)
 • . . . geweest voor den Vlaamschen dramaturg en voor den Vlaamschen speler. Te onthouden is o. m. een massa-vertooning van «GUDRUN», het bekende drama van Albrecht Rodenbach , zooals het werd vertoond door de «Catherinisten» van Aalst, onder regie van Johan De Meester jr . Ook dit romantisch werk . . .
 • . . . vertoond door de «Catherinisten» van Aalst, onder regie van Johan De Meester jr . Ook dit romantisch werk van den jongen Albrecht Rodenbach zou dus een uitbeelding krijgen in een moderne adaptatie. Een waagstuk ? In elk geval, eens te meer een belangwekkende proeve, waardoor we . . .
1928-01-21 Michel van Vlaenderen: "De Tragedie van Judas" (Lode Monteyne)
 • . . . wat Michel van Vlaenderen eens beweerde aan een intervieuwer , naar aanleiding van de door hem geleide opvoeringen van Rodenbach 's «Gudrun», dan bestaat er wel eenige aanleiding om deze veronderstelling niet alle waarschijnlijkheid te ontzeggen. «Vroeger -- aldus Van Vlaenderen n -- was . . .