Timmermans en Veterman: "Als de sterre bleef stille staan"

Lode Monteyne, 1928


Source

Lode Monteyne, Koorn en Kaf. Antwerpen: Het Tooneel, 1928, pp. 99-101.


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ Lode Monteyne: Cyriel Verschaeve: T... 1928
 2. ◼◼◻◻◻ Lode Monteyne: Het mystieke tooneel... 1926
 3. ◼◼◻◻◻ Lode Monteyne: Timmermans en Veterm... 1927-03-26
 4. ◼◼◻◻◻ Lode Monteyne: Jef Crick: "Fra Ange... 1928-04-28
 5. ◼◼◻◻◻ Lode Monteyne: Nabeschouwing... 1928

«ALS DE STERRE BLEEF STILLE STAAN»

Drie «kerstmis-verbeeldingen» dramatiseerde Timmermans in de tafereelen, waaruit het stuk « Als de Sterre bleef stille staan...» is samengesteld. Op denzelfden stond, dat, vele eeuwen geleden, de drie Koningen door de leidende sterre tot bij het goddelijke kind werden gebracht, ontmoeten nu Pitjevogel, de palingvisscher, Suskewiet, de herder, Schrobberbeek, de bedelaar, welke met hun papieren ster van hoeve tot hoeve hebben gedwaald, Maria, Jozef en het Kind, die langs Vlaamsche wegen in een foorwagen wonen. En zie... de drie mannen offeren al de gaven, die zij beurden.

Timmermans, die uit de oude volksboekjes, waaraan zijn kunst menig mystisch en folkloristisch element ontleende, ook zijn voorliefde voor roerende anachronismen putte, heeft dezen « eersten kerstmis » in allen eenvoud en naar volkschen trant uitgewerkt. Het eerste tafereel dat ons binnenvoert in de herberg «Het Zeemeerminneken» waar Polien Pap «vitriool» schenkt aan de feestvierende boeren, is een kleurige en bewogen weergave der realiteit. Maar langzamerhand verwijdert de auteur zich van de alledaagsche werkelijkheid. Steeds verhevener wordt het plan, waarop hij zich beweegt. Hij streeft de hoogten der mystiek in, zonder echter het contact met het gewone leven te verbreken.

Zijn mystisch voelen en denken neemt steeds aardsche, en wel bepaaldelijk «volksche» vormen aan. Timmermans brengt den «hemel» dichter bij de menschen en, dit doende, volgt hij het voorbeeld onzer middeleeuwsche kunstenaars, die zoo niet met God-zelf, dan toch met Maria èn Jozef èn het Kindeken, op vertrouwelijken voet verkeerden. De weg, dien Timmermans gaat, dweerst overigens de paden, waarlangs het volk doolt, zoekend naar voldoening voor zijn mystisch betrachten.

De herder Suskewiet, méér nog dan zijn twee vrienden, wordt door de gratie getroffen. Hij gelooft vastelijk, dat hij de H. Familie werkelijk zag, weigert op den volgenden Kerstdag de mooie ster, die hem 't vorige jaar geleidde, te profaneeren en blijft thuis. Schrobberbeek en Pitjevogel oogsten op hun tocht enkel ontgoochelingen. En zoo komt Pitjevogel ertoe zijn ziel aan den duivel te verkoopen. Suskewiet, de arme herder, sterft een zoeten, zaligen dood. Het kindeken Jezus komt hem halen en leidt hem naar den hemel. Dat is wel het roerendste van de vele tafereelen, waaruit dit zeer willekeurig gebouwde stuk bestaat.

En wanneer de derde kerstmis aangebroken is, dan bezoekt Schrobberbeek den armen Pitjevogel, die met den Booze leeft en treurt om zijn lot. Doch de toover der klokken, die Christus' geboorte verkonden, breekt de macht des duivels. Wanneer de ontvluchte Pitjevogel voor de kapel van O. L. V. der zeven Weeën door den demon wordt ingehaald, ontstaat er tusschen de H. Maagd en den satan een vinnig debat om het bezit van Pitjevogel. De duivel wijkt en ook Pitjevogel sterft een zaligen dood. En dan gaan al de Lieve-Vrouwkens van Vlaanderen in optocht naar den Waterheuvel om Kerstmis te vieren. En Schrobberbeeck, de eenige van het drietal, die nog niet door de gratie werd getroffen, zal O.L.V. van de Zeven Weeën door de sneeuw naar het feest dragen. Ook des bedelaars ziel zal zuiver worden als « perlemoer ». Het einde van dezen Kerstmis is een apotheose : om den grooten kruis-lievenheer op den berg zitten al de O. L. V. geschaard en ook de diep getroffen Schrobberbeek, die het liedje zingt van de ster... de ster, welke hem en zijn vrienden leidde, van uit de berookte herberg van Polien Pap, langs de wegen van duivelsche begeerten, tot in de nabijheid van den Heer-- van uit het materieele leven tot in zuiver geestelijke sfeer.

Zoo laat dit stuk bij den toeschouwer een indruk na, die zijn literairen smaak kan bevredigen. De specifiek-dramatische kwaliteiten ervan, zal hij echter niet bijster hoog schatten. Inderdaad : Feitelijk wordt niet een tooneelstuk, wèl een opeenvolging van geanimeerde tafereelen, waarvan de inhoud al schraler wordt en die veel meer illustratieve dan dramatische waarde bezitten, vertoond. We schreven haast « gefilmd » -- doch dan zouden we Timmermans onrecht doen, vermits we aldus zijn gesmijdige taal, waarin volksche uitdrukkingen met hun scherpe omtrekken en sterk-aansprekende beelden zijn geciseleerd, geheel buiten beschouwing laten, terwijl het ten slotte blijkt dat zij een der grootste bekoorlijkheden van deze kerstmisverbeelding uitmaakt. Maar tevens bewijst zulks hoezeer het genot door « En waar de Sterre bleef stille staan... » geboden, van uitsluitend literairen aard is.

Al deze tafereelen, deze geanimeerde illustraties -- die den regisseur gelegenheid te over bieden om mooie picturale beelden op het tooneel te verwezenlijken -- zijn slechts losjes aan elkaar verbonden door de episode van den verkoop van Pitjevogels ziel aan den duivel, en voor 't overige door den chronologischen draad in het verhaal. Want meer dan een gedialogeerde vertelling kunnen we « En waar de Sterre bleef stille staan » niet noemen. Om een « drama » te scheppen is het niet voldoende bewogen beelden en zelfs knapdialogeerende menschenn op het tooneel te brengen. Zonder conflict bestaat er geen eigenlijk drama. En aangezien elk drama een nieuwe eenheid is, gevormd uit den volkomen samengroei van lyrische en epische elementen, beseft men onmiddellijk het euvel, waaraan Timmermans' werk mank gaat. Het is een zuiver episch gewrocht door geen lyrisme: d.i. een uitgroei van persoonlijkheden -- gedragen.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ Lode Monteyne: Cyriel Verschaeve: T... 1928
  En waar de sterre bleef stille staan • (author) Lode Monteyne • Felix Timmermans • (date-year) 1928 • (date-month) 1928-00
 2. ◼◼◻◻◻ Lode Monteyne: Het mystieke tooneel... 1926
  En waar de sterre bleef stille staan • (author) Lode Monteyne • Felix Timmermans • timmermans
 3. ◼◼◻◻◻ Lode Monteyne: Timmermans en Veterm... 1927-03-26
  En waar de sterre bleef stille staan • (author) Lode Monteyne • sterre • Felix Timmermans • timmermans
 4. ◼◼◻◻◻ Lode Monteyne: Jef Crick: "Fra Ange... 1928-04-28
  En waar de sterre bleef stille staan • (author) Lode Monteyne • Felix Timmermans • tafereelen • (date-year) 1928
 5. ◼◼◻◻◻ Lode Monteyne: Nabeschouwing... 1928
  (author) Lode Monteyne • (date-year) 1928 • (date-month) 1928-00
 6. ◼◼◻◻◻ Lode Monteyne: Dr. Maurits Sabbe... 1928
  (author) Lode Monteyne • (date-year) 1928 • (date-month) 1928-00
 7. ◼◻◻◻◻ Karel Van de Woestijne: TOONEEL TE BRUSSEL... 1925-09-27
  En waar de sterre bleef stille staan • ster • Felix Timmermans • timmermans
 8. ◼◻◻◻◻ Lode Monteyne: Jac. Ballings: "Van ... 1928
  En waar de sterre bleef stille staan • (author) Lode Monteyne • Felix Timmermans • (date-year) 1928 • (date-month) 1928-00
 9. ◼◻◻◻◻ V.G.: Het Vlaamsche Volkst... 1930-02-27
  Felix Timmermans • tafereelen • timmermans
 10. ◼◻◻◻◻ Lode Monteyne: Pieter Magerman... 1928
  (author) Lode Monteyne • (date-year) 1928 • (date-month) 1928-00