Advanced Search found 10 item(s) featuring "James Barrie"

1932-11 Het Vlaams Kultuurgenootschap 'Van onzen Tijd" (Pieter G. Buckinx)
 • . . . onzen Tijd " Het Vlaams Kultuurgenootschap « Van onzen Tijd » heeft met «De medaljes van een oude vrouw» van de Engelse toneelschrijver James M. Barrie op treffende wijze het nieuwe toneelseizoen ingezet. Dit stuk dat speelt te Londen tijdens de wereldoorlog, moet de verheerliking zijn van de . . .
 • . . . in enkele dagen doorleven zij een gans mensenbestaan, tot hij verdwijnt door de deur... voor ewig. Uit deze korte, ietwat zonderlinge geschiedenis, bouwde James M. Barrie een pakkend toneelspel op. Een stil spel van licht en schaduw, van werkelikheid en verbeelding. Een stuk dat, om zo te zeggen . . .
1929-11-20 Tooneel in Vlaanderen. Het Landjuweel te Kortrijk (Anon.)
 • . . . De inschrijvende maatschappijen stonden dus voor een beperkte keuze, maar werden niettemin in deze keuze dan vrijgelaten. De uitslag luidt: twee stukken van Jac. Ballings , een van Hegenscheidt , van Paul de Mont , Willem Putman . Anton van de Velde ,
1924-11-30 Claude-Roger Marx : "Marie ou la Manière douce" (Willem Putman)
 • . . . der baren aan de oppervlakte en het besef, dat de zee diep is. De vertooning werd gesloten met een herneming van Barrie 's bekende stukje in één bedrijf : Celui qui vaut douze livres, waarin Annie Cariel (mrs. Harry Sims) ons een eenig-mooi toilet liet bewonderen. Lucienne . . .
 • . . . maar niet die Engelsche statigheid en de verwaande "auto-satisfaction", welke Bernard Shaw laatstleden nog aan de Fransche literatuur verweet, en waarmee Sir James Barrie in dit pittige bedrijf zijn Angel-saksischen self-made-man aankleedt van het hoofd tot de voeten. 30.11.24. . . .
1925-01-17 J. M. Barrie : "La nouvelle Cendrillon" (Willem Putman)
 • . . . J. M. Barrie : "La nouvelle Cendrillon". De bekende Engelsche dramaturg J. M. Barrie , auteur van "De wonderbare Crighton" en van dat . . .
 • . . . J. M. Barrie : "La nouvelle Cendrillon". De bekende Engelsche dramaturg J. M. Barrie , auteur van "De wonderbare Crighton" en van dat pittige eenaktertje "l'Homme qui vaut douze livres", verwekte het vertelseltje van Asschepoester tot een . . .
 • . . . van kinderlijke onschuld, schalksheid, teederheid -- het armste sukkeltje, het liefste moedertje, het knapste werkstertje. Geef zulke twee artisten den knappen dialoog van Barrie en gij krijgt noodzakelijk een resultaat dat ik tooneelspeelkunst noem, waarvoor ik eenvoudig mijn hoed afneem. Het stukje is hoofdzakelijk de phantastische realisatie van . . .
 • . . . op zijn politiehelm. De droom van "Cendrillon" is even knap door auteur als door regisseur uitgebeeld. Dit sprookje is een meesterstukje van détails. Barrie vertroetelt het détail. Dat bezorgt ons soms bijzonder spiritueele zetten (I krioelt er van) ; dat houdt den dialoog in sprankelend leven; dat boeit . . .
 • . . . Dat bezorgt ons soms bijzonder spiritueele zetten (I krioelt er van) ; dat houdt den dialoog in sprankelend leven; dat boeit ons voortdurend. Barrie 's liefde voor het détail leidt hem echter eens tot hors-d'oeœuvres ook; daaronder classeer ik de fijn opgemerkte scènetjes in den aanvang van II waarin . . .
 • . . . wij dan enkele leuke kliniek-tooneelen, die op zich zelf zeer amusant zijn, maar die stellig buiten het kader van het stuk vallen. Waar Barrie nochtans de fantazie haar vlucht laat nemen, beheerscht hij zijn gegeven volkomen. Niet hem sleept de fantazie mee in een pittoreske ontooneelmatige vlucht -- . . .
 • . . . daarin. Er was voor gezorgd dat de voorname stijl die de spektakels van het " Théâtre du Marais " steeds kenmerkt noch door Barrie 's geestigheden noch door der losgelaten fantazie buitensporigheden geschaad werd. Zelfs daar, waar de auteur zijn strenge beheersching dreigt te verliezen, zorgt Delacre . . .
 • . . . zijn theater wordt toegelaten dan is dat onder voorbehoud, dat zij de rust niet store. En dat is 'n uitstekende maatregel. J. M. Barrie heeft dus den droom van "Cendrillon" met geestige détails opgesierd. Hij toont ons het balfeest precies zooals het arme meisje dat droomen . . .
1925-09-27 Felix Timmermans en Edward Veterman : "En waar de ster bleef stille staan..." in het "Théâtre du Marais" (Willem Putman)
 • . . . het " Théâtre du Marais ". Het gezelschap van Johan De Meester jr. , waarvan het secretariaat thans wordt waargenomen door Jan Boon , heeft zijn tweede speelseizoen ingezet met dit Kerstspel van Timmermans en Veterman , dat in Nederland met veel bijval werd . . .
1928-04-21 Maurits Sabbe: "Pluk den Dag" (Lode Monteyne)
 • . . . zijden te ontdekken weet... Men denkt aan Coppée , die «Le Passant» schreef en «Le Luthier de Crémone» dichtte... En ook aan James Barrie , die ons «Quality Street» schonk. Sabbe heeft in onze literatuur het werk van Tony voortgezet ; hij zuiverde het burgerlijk romantisme . . .
1926-04-21 Gaston Martens : "Het gouden Jubelfeest" door "Geluk in 't Werk", Gent. op den Landjuweel-wedstrijd te Thienen (Willem Putman)
 • . . . Vermoedelijk wint Het gulden Jubelfeest er veel bij met op de planken te staan. Het stuk werd vertoond in een nieuw décor van Jules Boulez . Huiskamer met effen goud-gele wanden en grasgroene deuren, zeer stijlrijk en kleurig. Daarin een minimum van landelijke meubelen. Gaston Martens heeft . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Louis Piérard ten tooneele worden gebracht, naast vertalingen uit het Engelsch naar Shakespeare , Shaw , Synge , Barrie en Joyce ; uit het Russisch naar Toergenjef en Tsjechof , uit het Scandinavisch naar Strindberg en
1925-06-01 Jules Delacre : Het Théâtre du Marais (Willem Putman)
 • . . . Musset , Mérimée , Courteline , Tristan Bernard , Edmont About , Jules Renard , Ibsen , Barrie , Maeterlinck , Gogol , Sarment , J. J. Bernard , Romains , Benjamin , enz. Bovendien . . .
1925-01-03 August Strindberg : "Advent" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . Pirandello 's "Chacun sa vérité" kregen wij het zoeterige "Marie ou la manière douce" en nu is aangekondigd het pittige werk van Barrie : "La nouvelle Cendrillon". Ik wil dat repertorium niet als exempel voorleggen maar waardeer daarin den goeden smaak en de kennis van het publiek . . .