Tooneelleider O. Daem en Mej. J. Van Oevelen gehuldigd

Anon., 1934-04-17


Source

De Standaard, 1934-04-17


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◻◻◻◻ M.S.: De reis rond de were... 1934-04-15
 2. ◼◻◻◻◻ Anon.: Katholieke kunst en ... 1934-04
 3. ◼◻◻◻◻ Anon.: Het mysterie der mis... 1934-06-03
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Te Brussel: Feestvoo... 1934-02-09
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Te Brussel: Kon. Vla... 1934-01-15

Het "Katholieke Tooneelgezelschap Gheon" te Berchem: Tooneelleider O. Daem en Mej. J. Van Oevelen gehuldigd

Zondag voormiddag te 11 uur werd het "Katholiek Tooneelgezelschap Gheon" plechtig ontvangen ten gemeentehuize van Berchem, dit ter gelegenheid der schitterende onderscheidingen behaald door het gezelschap en voornamelijk door tooneelleider Odiel Daem en Mejuffer Jeanne Van Oevelen in den laatsten Landjuweelwedstrijd te Oostende.

De h. Burgemeester Van Hombeek dankte in naam der gemeente het gezelschap en feliciteerde hartelijk den h. Odiel Daem, die voor de derde maal de prijs van beste liefhebber-leider in een landjuweelwedstrijd behaalde, en Mej. Jeanne Van Oevelen, die de prijs van beste liefhebster verwierf, waarna hij den lof maakte van het Gheon-gezelschap. Aan den h. Daem en aan Mej Van Oevelen werd een prachtig aandenken aangeboden.

Namens het "Katholiek Tooneelgezelschap Gheon", Mej. Van Oevelen en in zijn persoonlijke naam dankte h. Odiel Daem voor de sympathieke hulde, waarin hij van officieele zijde, zegt hij, deze groote waarheid bekrachtigd ziet: tooneel is de zaak der gemeenschap. Die gemeenschap bereiken is de taak van de liefhebbers. Ik geloof aan het apostolaat van het dilettantentooneel. De ondervinding heeft ons geleerd hoezeer ook een publiek van boeren en arbeiders zich heel en al kan overgeven aan de ontroering der schoonheid.

Deze ontvangst is tevens een hulde aan de toneeltheoriën door ons gehuldigd: theoriën die tenslotte niets anders zijn dan het resultaat van een streven naar "oprechtheid". Spreker richt vervolgens een woord van dank aan zijn zeer begaafde leerlinge Mej. Van Oevelen, aan den h. P. Deklever, aan Mej. Urbain en de hh. Jos Pauwels en Fred Van Camp, en ten slotte aan die groote schaar van idealistische medewerkers, met aan het hoofd den algemeenen sekretaris Fons De Clerck.

Bij het einde zijner dankrede drukte de h. Daem den wensch uit dat het gemeentebestuur van Berchem hem zou blijven steunen en tevens het verlangen dat de Landjuweelbeker des Konings eerstdaags aan Berchem zou toekomen. Het gezelschap begaf zich dan naar het "Kristen Volkshuis", waar een gezellig samenzijn de leden een paar uurtjes vriendschappelijk bij elkaar hield.

Eerwaarde Pater Valvekens, geestelijk adviseur van het "K.T. Gheon" huldigde hier de goede verstandhouding en vriendschappelijken omgang die de leden van het gezelschap tot 'n ware familiekring vereenigen. Bloemen werden aangeboden aan Mej. Van Oevelen en Mevrouw O. Daem. Ten slotte werd het glas geheven op den groei en bloei van het "Katholiek Tooneelgezelschap Gheon".


Items that may be related to this text

 1. ◼◻◻◻◻ M.S.: De reis rond de were... 1934-04-15
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-04
 2. ◼◻◻◻◻ Anon.: Katholieke kunst en ... 1934-04
  (author) Anon. • (date-year) 1934 • (date-month) 1934-04
 3. ◼◻◻◻◻ Anon.: Het mysterie der mis... 1934-06-03
  (author) Anon. • (date-year) 1934
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Te Brussel: Feestvoo... 1934-02-09
  (author) Anon. • (date-year) 1934
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Te Brussel: Kon. Vla... 1934-01-15
  (author) Anon. • (date-year) 1934