Advanced Search found 3 item(s) featuring "Odiel Daem"

1934-04-17 Tooneelleider O. Daem en Mej. J. Van Oevelen gehuldigd (Anon.)
  • . . . Het " Katholieke Tooneelgezelschap Gheon " te Berchem: Tooneelleider O. Daem en Mej. J. Van Oevelen gehuldigd Zondag voormiddag te 11 uur werd het " Katholiek Tooneelgezelschap Gheon " plechtig ontvangen ten gemeentehuize van . . .
  • . . . Katholiek Tooneelgezelschap Gheon " plechtig ontvangen ten gemeentehuize van Berchem, dit ter gelegenheid der schitterende onderscheidingen behaald door het gezelschap en voornamelijk door tooneelleider Odiel Daem en Mejuffer Jeanne Van Oevelen in den laatsten Landjuweelwedstrijd te Oostende. De h. Burgemeester Van Hombeek dankte in naam der gemeente het gezelschap . . .
  • . . . in den laatsten Landjuweelwedstrijd te Oostende. De h. Burgemeester Van Hombeek dankte in naam der gemeente het gezelschap en feliciteerde hartelijk den h. Odiel Daem , die voor de derde maal de prijs van beste liefhebber-leider in een landjuweelwedstrijd behaalde, en Mej. Jeanne Van Oevelen, die de prijs van . . .
  • . . . Mej. Jeanne Van Oevelen, die de prijs van beste liefhebster verwierf, waarna hij den lof maakte van het Gheon-gezelschap . Aan den h. Daem en aan Mej Van Oevelen werd een prachtig aandenken aangeboden. Namens het " Katholiek Tooneelgezelschap Gheon ", Mej. Van Oevelen en in zijn persoonlijke naam . . .
  • . . . Van Oevelen werd een prachtig aandenken aangeboden. Namens het " Katholiek Tooneelgezelschap Gheon ", Mej. Van Oevelen en in zijn persoonlijke naam dankte h. Odiel Daem voor de sympathieke hulde, waarin hij van officieele zijde, zegt hij, deze groote waarheid bekrachtigd ziet: tooneel is de zaak der gemeenschap. Die . . .
  • . . . groote schaar van idealistische medewerkers, met aan het hoofd den algemeenen sekretaris Fons De Clerck. Bij het einde zijner dankrede drukte de h. Daem den wensch uit dat het gemeentebestuur van Berchem hem zou blijven steunen en tevens het verlangen dat de Landjuweelbeker des Konings eerstdaags aan Berchem . . .
1927-02-25 De creatie van "Jezabel" te Antwerpen (Rob)
  • . . . er sympathiek door Fr. Lavaerts. Wie zeker mee van de sterksten naar voor kwamen om hun wel waargenomen rake spel, waren de heeren Odiel Daem (Buisson) en Karel De Vocht (Pierewit). Mevrouw Frits Willems was een lelieblank maagdeke Meerioos. (Dat vormde zoo'n ander uiterste tegen haar "Salomé" in . . .
1931-10-18 Odiel Daem en "Ghéonkring" (LUDO)
  • . . . Odiel Daem en " Ghéonkring " "Men heeft veel gesmaald op 't liefhebberstooneel. Ondanks is 's werelds loon. Aan de dilettanten dankt het tooneel alles. . . .
  • . . . Want van den schrijver zelf werden maar twee stukken opgevoerd, het laatste "Trois jeune filles à marier". Zoo wordt mijn ontmoeting ingezet met Odiel Daem , Ghéon 's leider, die onder zijn breed, ongeroerd gelaat, met het wijd uiteenlaaien van krulhaar op zijn Beethovens, niet zulke groote bedrijvigheid laat . . .
  • . . . huidige eksperimenten, die ontbeerlijk waren, waar wij allen veel bijgeleerd hebben, maar die op zich zelf toch geen doel zijn, enkel middel. WAT ODIEL DAEM ZEGT OVER REGIE Bij mijn laatste bezoek bij Cyriel Verschaeve , heb ik verwonderd gestaan over de gezonde ideeën, die deze geniale . . .