Vondels "Lucifer" in 't Klein Seminarie te Hoogstraten

Anon., 1931-06-30


Source

De Standaard, 1931-06-30


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ Anon.: Opvoering van Vondel... 1926
 2. ◼◼◻◻◻ C.Q.: "Lucifer" door het V... 1929-03-05
 3. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: De Lucifer van Joris... 1937
 4. ◼◼◻◻◻ Anon.: "Adam in ballingscha... 1928-10-05
 5. ◼◼◻◻◻ Anon.: Een kunstfeest te Aa... 1921-06-25

Vondels "Lucifer" in 't Klein Seminarie te Hoogstraten

Het Klein Seminarie van Hoogstraten heeft Vondels meesterstuk "Lucifer" aangedurfd. Een waagstuk zeker; maar toch geen vermetelheid. Immers waar men beschikt over zoo'n zaal en tooneel, over zes honderd studenten voor de acteurskeuze, over de bereidwillige vaardigheid van E. H. Remi Lens om tooneelschikking en kostumeering te ontwerpen, daar mag, neen daar moet men het hoogste aandurven.

De indruk, bij de eerste opvoering, verleden Woensdag, was effenaf overweldigend, en stelde alle voorgaande prestaties bepaald in de schaduw, en dat zegt wat voor de honderden toeschouwers die in de laatste jaren, de tooneelopvoeringen der studenten te Hoogstraten hebben genoten.

Zeker, in Vondels lange dialogen de spanning steeds even hoog houden is niet gemakkelijk; naast perfecte spelers als Apollion of Lucifer kunnen de andere niet meer ster uitblinken, maar het ware kleingeestig op details te vitten - die dan nog gedeeltelijk voortkomen uit het feit dat Vondel... Vondel is, en wij menschen uit de twintigste eeuw - wanneer het geheel tot zulk een hoogte werd opgevoerd.

Hemelsch-schoon waren vooral de reien, niet gezongen, maar vol wijding gepaaimodieerd; 't is het juiste woord, want kostumeering, gebaar en woord - naar zin en uiting - was liturgischzuiver; en omlijst door het kleurrijke, het hemellichte decor verplaatsten ze den toeschouwer in de tastbare tegenwoordigheid van God, den onzichtbaren hoofdrolspeler. Bij zulke opvatting der koren kan geen andere het halen, ze mogen dan, op zichzelf beschouwd, nog zoo aangrijpend zijn, want nauwer aansluiting bij de dramatische handeling, sterker onderlijnen der opgewekte gevoelens is eenvoudigweg niet mogelijk. Opvallend zelfs is het hoe, op die wijze, de reien, zoo dikwijls voor ondramatische gescholden, in al hun soberheid, het meest dramatisch deel, ook in uiterlijk gebeuren, van het spel hebben uitgemaakt.

De ensceneering van E. H. Lens was, wat ze naar gezonde opvatting alleen zijn mag, een stemmingwekkend midden waarin het spel zich ongedwongen en in alle richtingen vrij ontplooien kan. En E. H. Dr H. Fabri, regisseur, en alle spelers verdienen uitbundigen lof, want ze hebben het hunne bijgedragen, en in ruime mate, tot verheffing van ons volk, dat nog wel vatbaar is ook voor de meest verheven kunst, als ze hun maar genietbaar voorgeschoteld wordt.

Al wordt de prijsuitdeeling, aan de familieleden der studenten voorbehouden, toch zal iedereen gelegenheid vinden "Lucifer" te genieten op Zondag 19 Juli, te 5 uur, wanneer het drama als naar gewoonte met een liefdadig doel voor het publiek zal worden opgevoerd.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ Anon.: Opvoering van Vondel... 1926
  (author) Anon. • Lucifer • lucifer • Joost van den Vondel
 2. ◼◼◻◻◻ C.Q.: "Lucifer" door het V... 1929-03-05
  Lucifer • lucifer • Joost van den Vondel
 3. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: De Lucifer van Joris... 1937
  Lucifer • lucifer • Joost van den Vondel
 4. ◼◼◻◻◻ Anon.: "Adam in ballingscha... 1928-10-05
  (author) Anon. • Lucifer • lucifer • Joost van den Vondel
 5. ◼◼◻◻◻ Anon.: Een kunstfeest te Aa... 1921-06-25
  (author) Anon. • Joost van den Vondel
 6. ◼◼◻◻◻ Anon.: Kon. Vlaamsche Opera... 1931-11-10
  (author) Anon. • (date-year) 1931
 7. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: "Hamlet"... 1927-10-10
  Lucifer • Joost van den Vondel
 8. ◼◻◻◻◻ Anon.: "De Barbier van Sevi... 1931-10-14
  (author) Anon. • (date-year) 1931
 9. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: De Lucifer van Johan... 1937
  Lucifer • lucifer • Joost van den Vondel
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: "De Heilige Nacht" t... 1929-01-03
  (author) Anon. • Joost van den Vondel