Advanced Search found 9 item(s) featuring "Renaat Grassin"

1931-09 Boefje, door het Vlaams Volkstooneel (Pieter G. Buckinx)
 • . . . gauw zijn weg vinden zal. Ik stip al dadelik aan, dat van het meesterwerk van Brusse , door deze Vlaamse bewerking van Renaat Grassin alleen nog zoiets als de literaire inhoud is overgebleven, terwijl ook Jaap van der Pol lelik in het duister werd gezet. . . .
 • . . . uitwerking dat wij hem daarmee slechts geluk wensen kunnen. Heeft Lode Geysen van Julius Caesar een levend drama van onze tijd gemaakt ; Grassin heeft het Hollandse Boefje, in een in de grond Vlaams milieu overgezet. En dit noem ik, naast het leggen van de nadruk op het . . .
 • . . . De Meester spontaan heeft gewaagd. Toneel leeft in en met zijn tijd. Verder heeft het geen zin, tenzij literair-histories. Dit eerste stuk, waarmee Grassin zijn regie-talent beproefde, werd geen groots, doch een gelukkig bereiken. Werd vooral de nadruk op het «typeren» gelegd, vaak groeide het spel tot een . . .
 • . . . werd geen groots, doch een gelukkig bereiken. Werd vooral de nadruk op het «typeren» gelegd, vaak groeide het spel tot een zuiver-rythmiese eenheid. Renaat Grassin zelf in de titelrol getuigde van een verbluffende lenigheid, die wij zelden bij enig akteur aantroffen. Allen, trouwens akteerden met overtuiging en liefde. . . .
 • . . . deze toneelkrisis-tijd verheugd te mogen roepen : dat het Vlaamse Volkstoneel opnieuw belangstelling wekt. Dit danken wij aan Lode Geysen, en tans aan Renaat Grassin die geestdriftig werd toegejuigd en met bloemen verrast. PIETER G. BUCKINX , . . .
1929-01-11 Het Vlaamse Volkstooneel (Pieter Buckinx)
 • . . . waarden van Orpheus gaan dan ook meestal hierin verloren en zó werd deze tragedie een Parijzer komedie. De akteurs, R. Verheyen , R. Grassin en J. Selma, deden hun best om de vereiste gewijde sfeer te scheppen. Het publiek juichte lang en uitbundig toe. Meer interesseerde ons . . .
1930-12 Het Nieuwe Volkstooneel: "De ingebeelde zieke" van Molière (Victor J. Brunclair)
 • . . . wel zijn grootste verdienste -- een verdienste trouwens, waarop Johan Demeester steeds de sterkste nadruk heeft gelegd. De Nederlandse bewerking van Renaat Grassin en de kostumes waarvoor hij de ontwerpen tekende, hebben er zeker niet weinig toe bijgedragen om deze verrassende transposisie tot een groot sukses . . .
 • . . . een onzer beste speelsters te worden. Als Antoinette, de vrouwelike incarnasie van Scapin, was zij inderdaad onverbeterlik. Maar het grootste sukses ging naar Renaat Grassin , die waarlik verbluffend was in diksie en spel en spijtig, zeggen we, dat Hollywood aan deze akteur niet de gelegenheid schenkt, in een . . .
 • . . . Hollywood aan deze akteur niet de gelegenheid schenkt, in een of andere talkie, wereldberoemd te worden. Spijtig, evenwel niet voor ons, die in Renaat Grassin een wonderlik toneelspeler bezitten. PIETER G. BUCKINX . . . .
1932-01-29 Stadschouwburg te Brussel: "De Getemde Feeks" door het Vlaamsche Volkstooneel (M.V.)
 • . . . en Ward Hens en Mevr. Melis. Martha Van Gastel is lief door haar eenvoud. Een speciale vermelding verdient de geestige, populaire, nerveuse acteur Renaat Grassin . Grumio is in zijne handen weer een succesrol. Hij mag gerust deze uitbeelding plaatsen naast het allerbeste uit zijn ander werk. Hij is . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
 • . . . krijgen niet alleen een flink getrainde troep; wij hebben ook definitief Emiel Barbaix en Maria Melis, maar U boekt ook de terugkomst van Renaat Grassin . Ik veronderstel dat U om dit alles zeer blij zijt? - Natuurlijk heeft het ons allen zeer verheugd de frissche en spontane
 • . . . Grassin . Ik veronderstel dat U om dit alles zeer blij zijt? - Natuurlijk heeft het ons allen zeer verheugd de frissche en spontane Renaat Grassin (de artistiek halfbroer van Verheyen zaliger!) terug in onze familie te ontvangen. De scheiding die hem 'n jaartje van ons verwijderd hield, vermocht . . .
 • . . . ook steviger saamgesteld. Na de "Caesar" van Geysen , waarin de antioorlogs-idee met vuur werd verdedigd (natuurlijk, wijl volkstooneel!) krijgen wij door Renaat Grassin geregisseerd, het prettige en zoo humane "Boefje", dat er overal zal ingaan als koek, temeer wijl Grassin zelf de titelrol spelen . . .
 • . . . krijgen wij door Renaat Grassin geregisseerd, het prettige en zoo humane "Boefje", dat er overal zal ingaan als koek, temeer wijl Grassin zelf de titelrol spelen zal, 'n Kolfje naar zijn hand! Daarna komt Hasenclevers "Antigone" in Haeper's verdietsching onder regie van
 • . . . Rossiniaansche karikatuur om van te snoepen, met 'n parodiaal muzieksken van Albert . Daarna "Willem Tell" van Schiller in Grassin 's bewerking. Verder "Wanda" een nieuw, onuitgegeven drama van Frans Delbeke , dat m.i. 't beste is van wat die auteur ons schonk en . . .
 • . . . nog eens de formaal; auteur-regisseur; een werk waarvoor A. Fonteyne een mooie regie-kans krijgt: "Amfytrion" naar Molière 's klucht, door Grassin bewerkt voor spel, zang en dans. Eindelijk, tot slot van den winter: "Cement", een hevig anti-sovjet-drama in de bewerking van Geysen en . . .
1925-04-04 Het Vlaamsche volkstooneel: Renaat Grassin (Willem Putman)
 • . . . RENAAT GRASSIN Hij blijft een eigenaardige persoonlijkheid, en ongetwijfeld bezet hij in de geschiedenis van het Vlaamsche Volkstooneel een eigen plaats. Men zou . . .
 • . . . uitstekende gelegenheid tot vergelijking was ons geboden in de vertooning van «DE STERRENDIEF» van Michel De Ghelderode . Op dat oogenblik had Grassin de groep Staf Bruggen verlaten, en was naar de groep Van de Velde teruggekeerd. Het is daar ten andere dat hij ook . . .
 • . . . is daar ten andere dat hij ook een paar kansen krijgen zou als regisseur. Maar in «DE STERRENDIEF» was feitelijk alweer de acteur Grassin aan het woord. En als wij deze prestatie vergeleken met wat Renaat Verheyen vermocht te verwezenlijken in het reeds genoemde werk van . . .
 • . . . WERELD» -- en die vergelijking drong zich op vanwege dezelfde geaardheid van beide stukken en beide rollen -- dan moesten wij vaststellen dat Grassin beslist te kort schoot. Maar ik moet er dadelijk bijvoegen dat de schrijver zelf voor een deel schuld had aan deze mislukking. Ik herinner . . .
 • . . . literatuur van zeer bedenkelijk allooi, niet waardig van den voortreffelijken auteur, dien we elders in dit boek onze groote bewondering zullen zeggen. En Grassin vermocht daar niets van te redden. Zijn spel -- in de hoofdrol -- bleef voortdurend oppervlakkig komisch. De pijnlijke lach van den clown, we . . .
 • . . . dat door het onhandig dilletantisme der andere spelers nog ongenietbaarder werd. Neen -- we zijn den «staat van genade» niet binnen getreden. Maar Renaat Grassin heeft gelukkig nog andere dingen op zijn actief. Zijn «BOEFJE» bijv., die plaisante ver-Brusseling van het Hollandsche «ketje». Dat was Grassin . . .
 • . . . Renaat Grassin heeft gelukkig nog andere dingen op zijn actief. Zijn «BOEFJE» bijv., die plaisante ver-Brusseling van het Hollandsche «ketje». Dat was Grassin in zijn element. Dat was Grassin in de juiste perken van zijn kunnen. Het werd een «schlager» van belang, en ik geloof . . .
 • . . . op zijn actief. Zijn «BOEFJE» bijv., die plaisante ver-Brusseling van het Hollandsche «ketje». Dat was Grassin in zijn element. Dat was Grassin in de juiste perken van zijn kunnen. Het werd een «schlager» van belang, en ik geloof dat het Volkstooneel er door in staat . . .
 • . . . moest noodzakelijk een «MERIJNTJE GIJZEN» volgen. Lacy ! Het was zooiets als een radio-praatje voor kinderen op zijn slechtst. Maar dezen keer had Grassin er geen schuld aan. Intusschen onderlijnde de groep Staf Bruggen met sukses de Vlaamsch-nationale strekking van haar repertoire. Ook het Volkstooneel zou zich . . .
 • . . . Ook het Volkstooneel zou zich op dezen weg wagen, en wel met een vertooning van Schiller 's «WILLEM TELL», waarin we andermaal Grassin als regisseur kregen. Maar ook deze poging zou niet het verhoopte resultaat brengen. Het Volkstooneel had gaandeweg belangstelling en geestdrift verloren. Zijn rol . . .
 • . . . aan collegevoorstellingen. Maar te midden van deze hulpelooze Zwitsersche landlieden, die er allemaal een beetje komisch uitzagen in hun costuums en grimeering, teekende Grassin daar een Gessler, die «op zijn pooten» stond, en waarlijk vermocht te boeien. Hij had werkelijk de allure van een waarachtig acteur, verdoold in . . .
 • . . . een lederen roede mede, waarmede hij zwierig en in schijn onschuldig speelde. De vertolking was des te verdienstelijker doordat we geneigd waren in Grassin alleen maar een Boefje of een clown te willen zien. En we hebben het dan betreurd dat er aan zijn carrière van speler zo . . .
 • . . . zoen... In deze stukken zijn vooral de décors amusant en oorspronkelijk. In den toon van de gesprekken hooren we wel hoofdzakelijk den acteur Grassin , maar in de omlijsting maken we kennis met een ensceneerder, die op eigenaardige wijze de dingen «ziet», en van wien men zoowaar betreurt dat . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
 • . . . een vertooning te vertellen en te onderzoeken. VLAAMSCH-NATIONAAL WERK De groep Staf Bruggen heeft zijn afzonderlijke werking ingezet met een inderhaast door Grassin en Verheyen ineengeflansden «ULENSPIEGEL». Het was knap en frisch werk, heelemaal met de hier gewenschte saus overgoten, een goed volksstuk in den . . .
1929-07-07 Johan De Meester jr (Willem Putman)
 • . . . veel merkwaardigs. Aan het wezenlijk talent van kunstenaars als Anton Van de Velde , Renaat Verheyen , Lode Geysen , Renaat Grassin wil ik geen afbreuk doen, maar hoop integendeel objectief in dit hoofdstuk de waarde van hun verdere proefnemingen na te gaan. Laat ik . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
 • . . . we vier persoonlijkheden, vier regisseurs naar voren treden : Anton Van de Velde , Renaat Verheyen , Lode Geysen , Renaat Grassin . Wij zullen hier nu hun werk pogen gade te slaan, en vooral in elk van de vier gevallen aandacht geven aan een paar . . .