Advanced Search found 10 item(s) featuring "Karel van de Woestijne"

1923-01-22 VLAAMSCHE LETTEREN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . dit bericht moge worden toegevoegd, dat voor de uitgave in boekvorm van zijn drama de schrijver een proloog in verzen heeft gevraagd aan Karel van de Woestijne . Ten besluite weze hier nog vermeld, dat de jonge dichter Urbain van de Voorde een nieuwen bundel persklaar heeft, . . .
1931-11-13 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "Elckerlyc" en "De boer die sterft" (H.B.)
 • . . . kunstvoorstelling van dit seizoen: de laat-middeleeuwsche moraliteit "Elckerlyc" van Peter Dorland (1454-1507) en "De boer die sterft" naar een tekst van Karel Van de Woestijne , op het tooneel gerealiseerd door Herman Teirlinck . Deze gala-avond lokte groote belangstelling. Toen de voorstelling zou aanvangen, was de . . .
 • . . . luisteren. Toen ving de voorstelling aan van "De boer die sterft". Het is een verhaal uit den bundel proza "De bestendige aanwezigheid", dien Van de Woestijne opent met een opdrachtelijk sonnet aan H. Teirlinck . Een oude boer ligt te sterven alleen en verlaten, op zijn vontkamer. . . .
 • . . . geslaagde wijze scenisch bewerkt. De boer ligt te sterven en de vrouwen komen, een na een, den hier en daar bespeelden tekst van Van de Woestijne zeggen. Maar zoo simpel is het niet. Doorloopend is er verrassend projectielicht mede gemoeid en gedempte muziek. Wij denken aan
 • . . . Van de Woestijne zeggen. Maar zoo simpel is het niet. Doorloopend is er verrassend projectielicht mede gemoeid en gedempte muziek. Wij denken aan Van de Woestijne 's beschrijving: "Het was nu alsof zij zongen om hem te doen slapen." Gust Maes , die den stervenden boer acteerde, lag . . .
1921-02-01 Jozef in Dothan (Anon.)
 • . . . en de ellende aanwijst van broedertwist, opdat menigeen rouwmoedig op de borst sla. Deze conceptie is ook in de ander kunsten niet vreemd. K. Van de Woestijne en Felix Timmermans actualiseerden aldus de stof uit het H. Schrift in hun "Drie bijbelsche verhalen" en "Het Kindeken . . .
1930-02-03 Te Antwerpen: Luna-Theater: Eerste opvoering van "Knokkelbeen", muziek van Em. Hullebroeck, tekst van Henri Caspeele (LUDO)
 • . . . bij u opdringt, u overmeestert, u meer doet leven, u doet juichen en schreien. Het is als rijstpap op rijke taaflen (o doode van de Woestijne ) die met een ongeziene gretigheid verslonden wordt. Volksch en toch edel, dartel en stijlvol, rijk aan fantastische en onverwachte afwisseling zonder de . . .
1930 Putman: "De boer die sterft" (Willem Putman)
 • . . . Maar het mooiste, en ongetwijfeld het belangwekkendste, dat Teirlinck daar in zijn Instituut vermocht te verwezenlijken was de scenische verbeelding van Karel Van de Woestijne 's «BOER DIE STERFT», door Teirlinck zelf geconcipieerd. Laat ik dat nog even vertellen. Prof. Teirlinck verwelkomde zijn . . .
 • . . . te scheppen, en deze plastische uitbeelding van een eeuwig gebeuren pogen wij te plaatsen op het trepidante rhythme van onzen tijd.. Feitelijk is Karel van de Woestijne mij vóór geweest. Zijn «Boer die sterft» is een soort «vertraagde film», de analyse van de laatste oogenblikken van een stervende. . . .
 • . . . over dit tooneelbeeld heen. Langzamerhand ontstaat er beweging. De boer kucht, knort, mort, voelt dat hij dood gaat. Hij zegt de woorden van Karel van de Woestijne . Hij herhaalt verschillende malen, met een grondeloos heimwee in zijn stem : «Ik heb toch nooit mijnen wel gehad !» Deze . . .
1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
 • . . . twee eerste stukken. Volgende week komt F.V. Toussaint van Boelaere aan de beurt met eene toelichting van Björnson 's "Jonggehuwden". Karel van de Woestijne zal het doen voor den "Kinderkarnaval" (Le Carnaval des Enfants) van St. Georges de Bouhélier . Aldus krijgt deze reeks . . .
1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
 • . . . Nederlandsch Tooneel al te dikwijls, helaas worden aangeboden." Bij het eerste optreden van de Vereeniging voor Tooneel- en Voordrachtkunst in 1909 teekent Karel van de Woestijne aan, "dat we eindelijk in Vlaanderen een beschaafd tooneel-gezelschap bezitten." Toch zijn er wel lichtpunten in het weinig verheffend panorama van . . .
1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
 • . . . van den humanist. Wil men een levenshouding niet tegenover Verschaeve stellen en in Vlaanderen blijven: er zijn Gezelle en Van De Woestijne . Zouden zij van mindere kwaliteit zijn? Het Verschaevenianisme nu is een verafgoding van Verschaeve , waaraan deze dichter zelf onplichtig is . . .
 • . . . slechts de lichtere succesnummers beteekenen. Intusschen liet ook de burgerlijke grootstad zich niet onbetuigd en is.... met Vermeylen , Teirlinck , Van De Woestijne , Van Ostaeyen tot het vlaamsch teruggekeerd. Maar hoe! Met een verleden van vereenzaming belast, konden zij de vlaamsche zelfstandigheid niet . . .
 • . . . vreemde waardijen, hetgeen wel een zeker nut heeft als geestelijk ferment. Hun werk bleef echter kunst van wortelloozen, die in de tragische pote-mauditfiguur Van De Woestijne europeesche proporties aannam. Producten eener serre-chaude-civilisatie, kon hun wil tot kultuur het schrijnende gebrek hieraan niet vergoeden. Ziedaar hoe het komt . . .
 • . . . europeesche proporties aannam. Producten eener serre-chaude-civilisatie, kon hun wil tot kultuur het schrijnende gebrek hieraan niet vergoeden. Ziedaar hoe het komt dat Van De Woestijne geen kultuur had en Benoit wel. Want tegenover hun pseudo-europeanisme, dat in den grond, of dilettanterigheid, of vervreemding van eigen . . .
 • . . . Streuvels , Rodenbach en Verschaeve , uitvarend naar alle wereldkulturen en anderzijds de kultuurloozen Vermeylen , Teirlinck , Van De Woestijne en Van Ostaeyen . Wat is dan kultuur? Kultuur is een het geheele leven doordringende en beinvloedende levensbeschouwing, zegt Vansina en . . .
1926 Alfred Hegenscheidt: "Starkadd" (Lode Monteyne)
 • . . . Vlaamsen schrijver, die thans van eer en roem geniet -- voor August Vermeylen , Emmanuel de Bom , Teirlinck , Van de Woesteyne , -- behoorde het jaar, waarin Hegenscheidt 's «Starkadd» ontstond, tot den heroïschen tijd, toen er strijd gevoerd werd tegen de filisters, . . .
1922-07-04 GEDACHTENIS VAN PROSPER VAN LANGENDONCK (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Prosper van Langendonck ; zij was opbouwend naar strenge mathesis, die boven de intuïtie uitrees. Na Toussaint van Boelaere sprak Karel van de Woestijne . Hij wees erop hoe Van Langendonck , na, om zijn dertigste jaar, zoo in programmatisch proza als in oppermachtige verzen, . . .