Advanced Search found 11 item(s) featuring "Arthur Meulemans"

1925-09-19 Brusselsche kunstavond voor Borculo (Anon.)
 • . . . aria van Laio en liederen van Benoit en Karel Mestdagh danste met mej. Nelly Ferguson op muziek van Schubert , Meulemans en Moszkowsky . Arie van den Heuvel , regisseur van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg , droeg verzen voor van Vlaamsche en . . .
1936-05-11 Twee nieuwe opvoeringen onder de regie van E.P. Boon te Mariakerke (D.C.)
 • . . . ingrijpend schouwspel. In den namiddag werd het nieuwe koorspel van E.P. Boon de "H. Cecilia" met de nieuwste fijne muziek van Arthur Meulemans , meesterlijk vertolkt door de afdeeling van Knokke en Heist. Heel het spel en de muziek in een zachte ritmiek; choreografisch werd tot deinende . . .
 • . . . meer zon in hun harte was gaan schijnen dan er buiten schitterde. Hulde dan aan E.P. Boon en aan den h. Meulemans die voor dit stuk fijne muziek schreef. . . .
1935-08-01 Barabbas (Anon.)
 • . . . Toren, Stadhuis en Hallen . Twee honderd opvoerders worden krachtig gedrild om de massa-bewegingen ten beste te doen slagen. En de muziek van toondichter A. Meulemans die 't spel schraagt wordt door een speciaal orkest uitgevoerd. Peter L. Berghe houdt het orkest- en slagwerk door de studenten van Esschen . . .
1935-06-08 Barabbas (Anon.)
 • . . . Barabbas-opvoering te Esschen. Met de nieuwste tooneelmuziek van Arthur Meulemans Zooals we reeds aankondigen zal op Maandag tweeden Sinksendag 10 Juni, te 3 uur zeer stipt, op het Redemptoristencollege te . . .
 • . . . kunnen oordelen op de herhalingen zal deze regisseur nooit zoo doorgedreven zijn tooneelprincipes omgezet hebben tot een gaaf geheel. Des te meer dat Arthur Meulemans zorgde voor een schitterende muziek. Deze componist die deze laatste maanden aller sympathie eens te meer heeft laten groeien in Vlaanderen, schijnt trouw . . .
 • . . . componist keer op keer muziek geleverd voor de werken van Pater Boon . Thans sinds de actie voor openlucht-tooneel heeft de Heer Meulemans beurtelings Jeremias, Judas en Barabbas muzikaal uitgewerkt. Het meest interessante aan het geval van deze tooneelmuziek is wel dat de componist telkens werkt in . . .
 • . . . een reeds veel uitgebreidere regie voor de muziek voor. Wie dan ook op de groot markt van Veurne de muziek van Meulemans hoorde, is getroffen geweest door het geweldig-pakkende vooral bij den inzet en bij de overgetelijke slotscène waar de muziek zoo zuiver tooneelmatig werd. Met . . .
 • . . . een gaaf geheel moeten groeien. Of hij het zal bereiken met zijn jongens... Dat zal de tweede Sinksendag wel uitmaken. Op muziek van Meulemans voor Barabbas voor deze regie van Pater Boon geschreven, dwingt in alle geval allen eerbied af, en verdient groote belangstelling. . . .
1924-03-29 Erik Satie te Brussel (Willem Putman)
 • . . . Debussy is hierlangs voorbijgaan, "Et la lune descend sur le temple qui fut..." en België is een niet altijd zeer vooruitstrevend land. Alleen Arthur Meulemans , de Limburgsche toondichter, schijnt ook iets voor amusante titels te voelen. Ik stip aan onder zijn laatste klavier-muziek : Plezierige afleidingen op smachtende . . .
1936-06-19 Het religieus tooneel: Het spel van het heilig bloed (Willem Putman)
 • . . . factoren : het licht en de muziek. Het licht -- dat was Anton Van de Velde . De muziek, dat was van Arthur Meulemans . En die eenigszins Vlaanderen kent, zal in dit tweevoudig geval vermoedelijk niet wagen de vraag te stellen «What is in a name ?» . . .
 • . . . geval vermoedelijk niet wagen de vraag te stellen «What is in a name ?» Elk van deze namen is inderdaad een programma. Van Arthur Meulemans heb ik meer dan één triomf bijgewoond. Zoo herinner ik mij nog zijn collaboratie te Hasselt, bij een moderne experimenteele regie-proeve van wijlen . . .
 • . . . haast liturgische strengheid, met heerlijke momenten van aanzwellende lyriek, als bijvoorbeeld gedurende dat gespannen tweegesprek tusschen den gekwetsten wachter en Onze vrouwe, waar Meulemans een gansche wereld deed snikken en huiveren in een heerlijke melodie, waarvan de echo thans nog in ons nazindert als het mooiste dat we . . .
1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
 • . . . Jaroslav Kricka . Het nationaal repertorium werd verder nog op Dinsdag 10 April aangevuld door het ballet met een werkje van Arthur Meulemans «Josaphat-park». Dit seizoen waagde de heer Bosmans ook een proef, met Operaconcerten. Drie konden er plaats hebben, één met de zangeres . . .
1939-07 HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38 (August Monet)
 • . . . drie belangrijke Vlaamsche creaties : Op Zaterdag 27 November 1937 : «Vikings» een libretto van Emiel Buskens , met muziek van Arthur Meulemans , dat vier opvoeringen kon beleven. Op Dinsdag 28 December 1937 : «Zwarte Viooltjes» een lyrische comedie van August Monet , met . . .
1928-02 Willem Putman: "Van Twee Conixkinderen (Lode Monteyne)
 • . . . naïeve woorden van den teer-gerhythmeerden ouden tekst. Het plastisch-verbeelden van den dood van den «jonghen held», ook al kwam de expressieve muziek van Meulemans den auteur ter hulp, kon niet in het hart van den toeschouwer dezelfde gevoelens doen ontbloeien als de lezing van het oorspronkelijke vers, gedragen . . .
1924-06-14 Een nieuwe Vlaamsche opera. "Vikings" van Arthur Meulemans (Willem Putman)
 • . . . Een nieuwe Vlaamsche opera. "Vikings" van Arthur Meulemans Het libretto is van Emiel Buskens , den reeds gunstig bekenden auteur van "Elsje Zeven-schoon", "De Vedelaar", "Steven Wolf". Een libretto . . .
 • . . . tot een geslaagde muzikale uitwerking. Zoo heb ik gedaan. Buskens 's libretto heeft mij niet gehinderd. Eerste goed punt. En hij gaf Meulemans een rijke stof. Tweede goed punt. Zijn libretto is een stevige vesting, een kloeke ondergrond waarop dan de muzikale architect het paleis kon bouwen . . .
 • . . . en gegeven (vooral de situeering van het onderwerp in "Vikings" doet daaraan denken) geve geen aanleiding tot de gevolgtrekking dat de muziek van Meulemans Wagneriaansch is. Reeds de aard zelf van Meulemans ' muziek, fijne voornaamheid, rijke schakeering, rillende sensitiviteit, waarin wij eerder invloeden van
 • . . . doet daaraan denken) geve geen aanleiding tot de gevolgtrekking dat de muziek van Meulemans Wagneriaansch is. Reeds de aard zelf van Meulemans ' muziek, fijne voornaamheid, rijke schakeering, rillende sensitiviteit, waarin wij eerder invloeden van Gilson en Debussy zullen ontdekken, brengt ons buiten . . .
 • . . . rillende sensitiviteit, waarin wij eerder invloeden van Gilson en Debussy zullen ontdekken, brengt ons buiten voormelde onderstelling. Wél werkt Meulemans met motieven en staat dus zijn werk in dat teeken -- maar zijne bedoeling is eerder de innerlijke psychologische waarden van het conflict te . . .
 • . . . in het drama dat wij meermalen niet zonder moeite in latere combinaties het primaire motief zullen terugvinden. Hieraan kan ter opheldering toegevoegd dat Meulemans thans in zijn nieuw werk, waarvan ik even het voltooide eerste bedrijf kon inzien, "Adriaan Brouwer" op libretto van den Hollandschen generaal
 • . . . eerste gunstige omstandigheid nochtans is het als het werk door den auteur zelf wordt voorgespeeld; een tweede gunstige omstandigheid als de betrokken auteur Meulemans is, d.w.z. een artist, die met dergelijke bezieling en enthousiasme zijn werk "voorleest" dat de toehoorder, die over een weinig fantazie beschikt, zonder inspanning . . .
 • . . . de jonge man die voor het eerst rilt onder het wakker wordende liefdegevoel. En hier vinden wij een mooi voorbeeld, waaruit blijkt hoe Meulemans met zijn motieven niet personen doch algemeene gevoelens beoogt te illustreeren, in het antwoord van Morig op Liba's vraag : "Hebt gij ooit uw . . .
 • . . . geven van den verbluffenden rijkdom dezer partituur, waarin een aandachtige studie steeds meer en meer schatten laat ontdekken en waarvan een piano-excutie door Meulemans zelf reeds tot het zeldzaamste genot behoort wat een kunstminnend mensch kan worden aangeboden. Akt 2 wordt ingeleid door een symphonische prelude. Eerste violen . . .
 • . . . het orkest van alle motieven die totnogtoe in de opera werden aangemerkt. De orchestratie is zeer gecompliceerd (daarin o. m. raden wij den Meulemans van na 1920) en vergt, naast het gewone volledig orkest, nog celesta, xylophoon en orgel achter de schermen. Bij de intrede der danseressen klinkt . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
 • . . . inlijving der omgeving en van het gebeuren met kerk en relikwieën en geestelijken stoet en bisschop : alles met den beiaard en de Meulemans -muziek van boven op de kerk, alles tot één gebeuren zoo dat het spreekkoor alles tot eenheid bond om dan uit te loopen op den . . .
 • . . . bij de slotverzen met beide armen schuin naar boven toe, vier honderd armen, en alles geamplifieerd door kleurlicht, klokkenspel en een aureool van Meulemans -muziek. Dat was 1.000 man waard. We hadden de duizenden toeschouwers gedomineerd. Ik wist voortaan welke baan het massa-spreekkoor moest volgen. Veertien dagen later moesten . . .
 • . . . het koor of de massa als U wil — 200 — kwam huilend opgeloopen : Wee ! Wee ! en de muziek van Meulemans zwol tragisch, tot in de hoogte uit het puin, Christus aan het kruis en in roerlooze stilte triomfeerde in z'n dood ! Voortaan wist . . .
 • . . . koor der wachters een treurig verhalend cantiek van Calvarie, tot het zwol, gansch domineerde en ten slotte bang groeide tot plastiek en amplifieerende Meulemans -muziek. Op de Groote Markt te Nieuwpoort , voor, op en in de stadshalle, van boven tot onder, met de straten inbegrepen, groeide zelfde . . .
 • . . . omringd, de 100 voorsprekers uit Diest en uit het College van Esschen. Boven het portaal trompetten en andere kopers en trommels, muziek van Arthur Meulemans . Verder de beiaard : zoo moest de kerk weer ingelijfd, en heel de markt. Voor het verhoog de relikwie van den jongen heilige, . . .
 • . . . heel wat indrukwekkender domineerend spel gebracht. Om verder het noodige reliëf te geven, werden twee duizend spelers gemobilizeerd, een machtige muzikale uitwerking van Arthur Meulemans moest het woord en de actie door de ruimte werpen : een zangkoor van duizend man, en een orkest van honderd man. Zoo . . .
 • . . . en z'ih rol heeft vervuld. Laten we nog zeggen hoe we voor dit heele opziet hoofdzakelijk bijgestaan waren door 3 Vlaamsche kunstenaars : Arthur Meulemans voor de muziek, Lode Geysen voor de regie, Ast. Fonteyne voor decor en costumeeren. Uitvoerige details kan men vinden . . .