Advanced Search found 14 item(s) featuring "Sophocles"

1921-06-25 Een kunstfeest te Aalst (Anon.)
 • . . . geheel kunnen afschudden: doodzwijgen het mooie dat hier in eigen land gepresteerd wordt? Als leerlingen van het Arnhemsch gymnasium het aandurven " Sophocles " in 't Grieksch te vertolken en gedurende hun voorstellingen op de aanmoedigende tegenwoordigheid mogen rekenen van de Nederlandschen Minister voor Onderwijs in hoogsteigen persoon, . . .
1929-04-12 "Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk" (Incognito)
 • . . . het volk" Op 23 April in Schouwburg Vrede St. Willibrords te 7u30 speelt het Vlaamsch Volkstooneel de Tragedie van Sofokles , "Oidipus Tyrannos" door Dr. Burgersdijk vertaald onder titel "Koning Oidipos". Deze opvoering heeft een zeer actueel karakter. Immers dit treurspel heeft onzen . . .
1930-02-24 Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van Sofokles "Antigone" (V.G.)
 • . . . Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van Sofokles "Antigone" Men zou kunnen vermoeden dat in deze tragedie de figuur van Antigone alles overwegend is, doch in werkelijkheid wordt hier het lijdensbeeld . . .
1931-09-09 Antigone (W.R.)
 • . . . Sophokles "Antigone". Door het Nationaal Vlaamsch Tooneel , te Brussel In de Waux-Hall te Brussel gaf het gezelschap van het Nationeel . . .
 • . . . de Waux-Hall te Brussel gaf het gezelschap van het Nationeel Vlaamsch Tooneel , een openluchtvoorstelling van het Grieksch treurspel "Antigone" van Sophokles , onder de spelleiding van Michel Van Vlaanderen . De opvoering van "Antigone" werd voorafgegaan door het koorspel uit "De zeven tegen Thebal" van . . .
 • . . . decor en dezelfde costumeering behouden. Het Nationaal Vlaamsch Tooneel speelde dit treurspel in zijn ongewijzigde vertaling. In verband met de zegging van Sophokles ' machtigen tekst meen ik bovenstaande oordeel niet te moeten wijzigen. Het komt me gewaagd voor, een Grieksch treurspel, in zijn oorspronkelijken vorm en in . . .
1922-03-16 "Philoctetes" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (Cr.)
 • . . . gezegd en dichterlijk gekleurd, klinkt de taal van den gekenden aesthetischen schrijver, Alberti , anders gezaghebbend en kruimig, waar hij handelt over Sophocles en zijn tooneel. Hij had een bijzonder gevoel voor maat, en een even gevoeligen zin voor harmonie, in het vers zoowel als in het . . .
 • . . . trokken hem de menschelijke hartstochten aan, zoowel de teederste roerselen van het hart, als de wildste, krankzinnigste ontaarding. Zelf vrij van tegenspoed, gevoelde Sophocles toch meer dan ooit iemand de innigheid van het lijden, dat de grondtoon is van het menschelijk leven. Achter zijne uiterlijk gladloopende verzen schuilt . . .
 • . . . Philoctetes van de goden zeggen: "Zou ik dit loven en de goden prijzen, wanneer ik hun besluit verkeerd moet achten?" Bij voorkeur zoekt Sophocles de meest ontzettende stof, en schildert het ongeluk van de menschen die zonder eigen schuld daarin geraakt zijn. Antigone wordt het slachtoffer van een . . .
 • . . . nog toe was Odysseus de nationale held geweest der Grieken wien elke list geoorloofd was indien zij maar tot het beoogde doel leidde. Sophocles breekt met die opvatting af. In "Philoctetes" toont hij dat de belangen der gemeenschap de bedriegelijke handeling van den enkeling niet wettigen; het doel . . .
1921-10-16 Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel (Cr.)
 • . . . Oostende, Kortrijk, Mechelen, Leuven, Aalst. - En voor de toekomst, doctor? Hebt u ook nieuwe stukken op het repertorium? - Voorzeker. Klassieke stukken: Sophokles en Lessing . "De schelmstreken van Scapin" van Molière . "Gudrun" van Rodenbach . "De Paradijsvloek" van Laudy . "Een . . .
1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
 • . . . prijzen zouden worden uitgenoodigd. De klassieke reeks zou bestaan uit: J. v. d. Vondel : Lucifer - Hooft : Warenar - Sophokles : Philoktetes - F. Hebbel : De Niebelungen - Grillparzer: Des Meeres und der Liebe Welle - G. Freytag : Die Journalisten - . . .
1931-10 Walter Hasenclever's "Antigone" door het Vlaamsche Volkstooneel (Leo Galle)
 • . . . Toneel Walter Hasenclever 's "Antigone" door het Vlaamsche Volkstooneel . Hierdoor is het kunstwerk van Sophocles tot ons gebracht in een dramatische ontwikkeling waarvan het verloop tracht te eindigen in het hart van onze wereld die meer dan ooit het . . .
 • . . . hem tot een soort christelijken troost uitpuurt. We zouden nog aan een kritisch onderzoek kunnen onderwerpen of het koor uit wiens bezielend leven Sophocles evenals de andere. Grieksche tragedici, de stuwing lieten groeien, door het massatooneel is geëvenaard geworden. Want het is een grove dwaling , te meenen, . . .
 • . . . of bombastisch vertoon dienst doen. Hasenclever 's Antigone stuurt ontegensprekelijk naar het einddoel met de volkomen evenwichtigheid die al de werken van Sophocles kenmerkt. Racine en Corneille hebben het nooit tot die sterke eigenschap kunnen brengen, en we moeten naar Shakespeare . . .
 • . . . vergelijking kan doorstaan. Om maar één voorbeeld te noemen, kan men verwijzen naar de opvoering van Oidipous door het Vlaamsche Volkstooneel , waarbij Sophocles ' meesterwerk afgrijselijk werd vermoord. Een tooneelgroep die onder zijn spelers een Ast Fontaine telt, mag vrij de grenzen over: Griekenland heeft nooit maskers vertoond, . . .
 • . . . Albert , die door de aangepaste muzikale onderstreping de bewogenheid der stuwingslijn nog verhoogde. Alles samen genomen een opvoering die Hasenclever en Sophocles geen «oneer» heeft aangedaan. LEO GALLE . . . .
1926-06-26 HAMLET TE GENT I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . ook het zeer te waardeeren talent van de beschaafde en uitstekend geschoolde spelers en speelsters toe te juichen. Op Starkadd volgde Philoctetes van Sophocles : de eerste openlucht-vertooning, die in dit land werd gegeven, namelijk in de boschjes van Sinte Martens Laethem aan de Leie. En toen . . .
1924-04 Het maskerspel (Albert van Dalsum)
 • . . . Dionysos op het tooneel verscheen stond hij daar als een openbaring, of liever gezegd als een vermomming van het noodlot. De tragedies van Sophocles werden gespeeld door drie spelers (Protagonist, Antagonist, Tritagonist) Waarom? Omdat er maar drie spelers waren zeggen de philologen. Dat is natuurlijk nonsens; Neen, omdat . . .
1923-02 Henri Ghéon: zijn programma (Lodewijk Dosfel)
 • . . . na -- «bewonderen het lyrische, het epische, het didactische... maar toch ondergaat mij niet hetzelfde gevoel als onder het lezen van drama's van Sofocles , Racine en Shakespeare , enz.» . Aan behandeling van het wonderbare zijn immer veel gevaren verbonden. De indruk kan . . .
1928-03 Herman Teirlinck: "Ave" (Lode Monteyne)
 • . . . worden zou van het kind van haar zoon. Wij voelden een afkeer gelijk aan dezen, die ons besluipt wanneer in een tragedie van Sophocles of Aeschylos ... of een spel lijk «Koning Lear» van Shakespeare , de meedoogenlooze feiten hun logische aaneenschakeling volgen... Daarin worden primaire . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
 • . . . wil me passend voorkomen hier even van Griekenlands grootste dramadichters te spreken, omdat ze daar staan als onsterfelijke figuren : Aeschylos , Sophocles , Euripides . Eerst nog een parenthesis : In de psycho-analyse van Dr. Sigmund Freud wordt er wel eens meer gewaagd van . . .
 • . . . van het zoogenaamde «Oedipe-complex». Eens zelfs heb ik, op een congres voor Moderne Kunst, door een zenuwarts hooren beweren dat ditzelfde complex, waarvan Sophocles in zijn «Oedipus Koning» de essentie neerlegde, als inspiratiebron geldt voor al de latere groote drama-schrijvers. Dit te onderzoeken ligt echter niet op mijn . . .
 • . . . demonische kracht. Hij stelde helder de twee tragische machten, vrijheid en noodzakelijkheid, tegenover elkaar. Er loopt nog een sterk-epische trek door z'n werk. Sophocles ' personages zijn meer ideaal. Ook wordt door hem de vroegere trilogie tot één drama samengetrokken. Euripides ' carrière als tragicus viel geheel in . . .
 • . . . theoriën, monteerde «Oedipus» «Orestes» en behaalde een reuzensucces. Het « Grosses Schauspielhaus » te Berlijn -- zijn theater-- kreëerde tal van stukken van Sophocles tot Hauptmann . Zijn grootste triomf was Romain Rolland 's «Danton». Eigenaardig is het wel dat bij hem het spel niet alleen . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
 • . . . ruimte gebruikend. Meer niet. Het eenige wat ik in dien tijd zag als spreekkoor waren de koren van Oidipoes, in de opvoering van Sophocles , werk door het Vlaamsche Volkstooneel , onder regie van Renaat Verheyen . Daar kregen we ten volle den dans ; wel steunde de . . .