Advanced Search found 16 item(s) featuring "Johann Wolfgang von Goethe"

1932-02-28 "Frederika" in de Folies-Bergère (MART)
 • . . . "Frederika" in de Folies-Bergere Bij de honderdste verjaring van het afsterven van Goethe , nu over gansch de beschaafde wereld hulde gebracht wordt aan de nagedachtenis van den dichter van "Faust" - dat groote meesterwerk van universeele beteekenis . . .
 • . . . avonden te 8 uur ('s Zondags ook te 3u. 15), derde voorstelling van de operette-gala-reeks en ook ter herdenking van het afsterven van Goethe in Maart 1832, nu 100 jaar geleden: FREDERIKA, operette in 3 bedrijven, met de heerlijke muziek van Franz Lehar . (Armand Dorchain in . . .
1921-09-12 Mariken van Nieumeghem: Inleiding en aanteekeningen van M.A.P.C. Poelhekke: Zonnebloemboekjes, nr 25, Appeldoorn (C. de B.)
 • . . . ingeschoven wagenspel, dat alle soortgelijke gedichten verre overtreft; over de duivelrol (Moenen) in het mysteriespel; zoekt aansluiting bij het volksboek van Dr Faustus, Goethe 's Mephistophelesfiguur en het Tannhaüsermotief, en doet o.i. klaar uitschijnen, hoe Moenen de synthesis is geworden van alles wat de Middeleeuwen den duivel hebben toegeschreven. . . .
 • . . . Poelhekke 's oordeel "staat hooger, psychisch en dramatisch, dan de Mephisto uit het volksboek, en niet minder hoog dan die van Marlowe . Goethe zal er een der geweldigste creaties der wereldlitteratuur van maken, maar toch bevat zijn Mephisto geen trek, of hij is reeds in Moenen, zij . . .
1929-03-24 "Maria Magdalena" van Verschaeve (E.D.W.)
 • . . . bij de spelers, en het diepste aanvoelen bij het publiek m. a. w. ideale vertolkers, ideale toehoorders. Een onverminkte opvoering als die van Goethe 's Iphigenie, door Dr. De Gruyter , op de wetenschappelijke Congressen te Mechelen in 1921, bewijst dit ten overvloede. Valt het dus eenerzijds te . . .
1933-12-09 R. Brulez over "Sheherazade" (Victor J. Brunclair)
 • . . . alle geestesaktivisme af, en neemt vrede met den contemplatieven individualistischen kijkpost over alle dingen en verschijnselen. Zijn leer staat in het teeken van Goethe 's litterair testament, waarvan hij citaten voorlegt: "Zum Sehen geboren Zum Schauen gestellt". Dat is de doelstelling van alle kunst: onder alle verschijnselen de eeuwige . . .
 • . . . Dat is de doelstelling van alle kunst: onder alle verschijnselen de eeuwige schoonheid bloot woelen. Het wachtwoord van dezen tijd is: Terug naar Goethe ! Geen medestrijder zijn, wel waarnemer. De serene wijze van Weimar is een lichtend voorbeeld. De geestesverhouding van R. Brulez vertoont over de . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
 • . . . opvoering van "Veel leven om niets" van W. Shakespeare . Het lag in mijne bedoeling om dit seizoen aan te vangen met Goethe 's "Faust", naar aanleiding van de 100e verjaring van den grooten dichter, doch de zware financieele lasten die daaruit zouden voortspruiten maken dit voornemen onverwezenlijkbaar. . . .
1926 Het poppenspel (Michel de Ghelderode)
 • . . . van de H. Graal. Is Don Quichotte van Cervantes wel iets anders dan een wondere universeele marionet? Eer de Faust-legende door Goethe hervat was, vinden we ze niet in de populaire poppenkasten? Neen, het veel bewogen leven der poppen, zoo nauw met het bestaan van menschen . . .
1938-11 "Maria Magdalena" van Verschaeve (Willem Putman)
 • . . . tooneelgebied. Hij zit eenzaam in zijn eenzaam dorp en... schrijft drama's. Het versnelde tijdsrhythme voelt hij weinig. Zijn voorbeelden blijven Vondel , Goethe , Hebbel . Zijn geest blijft die van de Renaissance. Hij liet een treffende studie verschijnen over Michelangelo 's Profeten. Zoo zou hij . . .
1927-04-23 Het Vlaamsche Volkstooneel: "Jacob van Artevelde" te Antwerpen (P.)
 • . . . graniet; blijvend zal het zijn. Zijn lyriek ademt den duur der tijden, fonteint op in een reuzenhymne, in een levend godenstandbeeld, wiens breede Goethiaansche voorhoofd de luchten klieft en aan wiens diep-menschelijke, Schilleriaansche hart de dichters der komende tijden zullen komen schuilen. Een mijlpaal zal
1922-01-22 HULDIGING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Michel de Montaigne , amie et compagne de Shakespeare , qui par Diderot et les encyclopédistes instruisit le jeune Goethe , lequel certain jour demanda: "Pourquoi, puisque les Romains, quand ils avaient quelque chose dfimportant à dire s'exprimaient en grec, ne nous exprimerions-nous pas quel-quefois . . .
1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
 • . . . van Verschaeve 's Maria Magdalena met deze van Maeterlinck , van Verschaeve 's Jacob met een der historische stukken van Goethe , b.v. zijn Egmont, zullen (sic) afdoende de superioriteit van den vlaamschen meester bewijzen, alvast wat de conceptie en het dramatisch verloop betreft (blz. 110). . . .
1922-07-04 GEDACHTENIS VAN PROSPER VAN LANGENDONCK (Karel Van de Woestijne)
 • . . . gebrek aan moed, maar bij vrees voor ostentatie, had met de meesters zijner jeugd, de Fransche romantici en ook met sommige Dultschers als Goethe en Schiller , dit gemeens, dat zijne uiterlijke verschijning onmiddellijk opviel. Hij leek soms wel wat in gedachten afwezig, al was hij in . . .
1922-02-18 JOAN LUYKEN'S DUYTSE LIER (Anon.)
 • . . . romantici te zwijgen, bezit (en van Waalsche als van Vlaamsche Belgen kan hetzelfde gezegd, alsof zij Franschen waren); terwijl iedere Duitscher zelfs grondig Goethe en Schiller kent, om van minderen te zwijgen; terwijl in Engeland ieder Shakespeare zoo niet leest, dan toch heeft gezien . . .
1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
 • . . . ergens zoo schilderachtig uitgebeeld? Marieken dan. Zij is de middeleeuwsche, de vrouwelijke Faust. Interessanter nog dan de mannelijke Faust dier andere legende die Goethe verwerkt heeft. Vrouw der vrauwen wordt zij - is zij niet in haar val als de tegenvoetster van de Genadige Vrouw der Vrouwen die . . .
1926 Herman Teirlinck: "De man zonder lijf" (Lode Monteyne)
 • . . . een zinderend mee-leven wekken -- dit alles gaat verloren voor het gewone publiek. Wie de groote gemeenschap van Jan-en-alleman bereiken wil, moet naar Goethe 's voorschrift grijpen in het volle leven en weten door te dringen tot de sfeer der bekommernissen en sentimenten, waarbinnen de massamenseh elken dag worstelt . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
 • . . . de toen in zwang zijnde herdersdrama's. Het classicisme leefde sterk op in Frankrijk : Corneille , Racine , Molière . Goethe en Schiller schreven hoog-verdienstelijke dramas. Afwijkend van het klassieke type waren de stukken van Lope de Vega en
 • . . . confidences enz., exterioriseert Ibsen het innerlijke leven zijner personages. Door hun mysticisme doen ze ons denken aan Maeterlinck . Terwijl Goethe volmaakt de stof beheerscht, stapelt Ibsen soms -- dit is z'n mindere kant -- schoone gedachten, van groote ethische waarde op elkaar. . . .
 • . . . avaient les yeux fixés sur le passé». 216 De eerste aanwijzingen nopens 'n verandering in de verhouding van auditorium en tooneelplaats dateeren van Goethe . Het doelwit van Goethe werd door Wagner verwezenlijkt in een kader dat de illusie wekte van 'n ongekende wereld. Max . . .
 • . . . passé». 216 De eerste aanwijzingen nopens 'n verandering in de verhouding van auditorium en tooneelplaats dateeren van Goethe . Het doelwit van Goethe werd door Wagner verwezenlijkt in een kader dat de illusie wekte van 'n ongekende wereld. Max Littmann, de grootste architect van het . . .
1936 Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen (Lode Monteyne)
 • . . . niet uitermate lang duren. Hoeven we te zeggen, dat in de uitbating de commercieele factor wel mag geminimaliseerd worden, doch niet geheel uitgeschakeld? Goethe , die een knap theaterdirecteur was, heeft immers doen opmerken, dat de leider van een schouwburg, welke geene financieele zorgen kent, gevaar loopt het onmisbare . . .